Statens budget 2021 Rambeslutet

Betänkande 2020/21:FiU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 november 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Riksdagen sa i huvudsak också ja till lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten.

Utgifterna i regeringens förslag till budget för 2021 beräknas uppgå till 1 173 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 106 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 67 miljarder kronor för 2021.

Riksdagen ställer sig bakom regeringens inriktning på den ekonomiska politiken: att åtgärder ska genomföras för att återstarta ekonomin samtidigt som samhällsproblemen ska bekämpas med långsiktiga reformer. Det genom att fler ska komma i arbete, takten i klimatomställningen ska öka, välfärden ska stärkas, företagens villkor och konkurrenskraft ska förbättras, integrationen ska gå snabbare, brottslighet ska bekämpas och sammanhållningen mellan stad och land ska öka.

Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

Utskottets förslag till beslut
Bifall proposition 2020/21:1 med vissa lagtekniska justeringar, bifall proposition 2020/21:14 samt bifall proposition 2019/20:122 med vissa lagtekniska justeringar och med ändrat ikraftträdande. Samtliga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Reservationer: 9
Betänkande 2020/21:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-05, 2020-11-12

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Utskottet föreslår också att riksdagen i huvudsak säger ja till lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och säger ja till utgiftstaket för staten.

Utgifterna i regeringens förslag till budget för 2021 beräknas uppgå till 1 173 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 106 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 67 miljarder kronor för 2021.

Utskottet ställer sig bakom regeringens inriktning på den ekonomiska politiken: att åtgärder ska genomföras för att återstarta ekonomin samtidigt som samhällsproblemen ska bekämpas med långsiktiga reformer. Det genom att fler ska komma i arbete, takten i klimatomställningen ska öka, välfärden ska stärkas, företagens villkor och konkurrenskraft ska förbättras, integrationen ska gå snabbare, brottslighet ska bekämpas och sammanhållningen mellan stad och land ska öka.

Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-11-24
Debatt i kammaren: 2020-11-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-11-25
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 5, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 1 och avslår motionerna

  2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1,

  2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

  2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 1 och

  2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 1.
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (V)
  • Reservation 4 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD001052
  C50026
  V00423
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0011
  Totalt271118293
  Ledamöternas röster
 2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens budget

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  a) Utgiftstak för staten 2020-2023Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 743 miljarder kronor 2020, 1 695 miljarder kronor 2021, 1 634 miljarder kronor 2022 och 1 539 miljarder kronor 2023. Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkterna 2-4 och avslår motionerna

  2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2,

  2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

  2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 2.b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2021Riksdagen fastställer utgiftsramar för utgiftsområdena 2021 enligt regeringens förslag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 7 och avslår motionerna

  2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5,

  2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

  2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 2 i denna del och

  2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del.c) Övriga utgifter i statens budget 2021Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2021, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2021 och beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2021 enligt regeringens förslag.  Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkterna 8, 12 och 13 samt avslår motionerna

  2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 2 i denna del och

  2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del.d) Beräkningen av inkomster i statens budget 2021Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2021 enligt regeringens förslag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 5 och avslår motionerna

  2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,

  2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 i denna del,

  2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 2,

  2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 4 i denna del och

  2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del.e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler i proposition 2019/20:122 Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) med den ändringen att 5 kap. 2 f § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 7,
  2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
  3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
  4. lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster med den ändringen att 1 och 4 e §§ ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 7,
  5. lag om ändring i tullagen (2016:253),
  med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 juli 2021.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2019/20:122 punkterna 1-5.f) Ändringar i skatte- och avgiftsregler i proposition 2020/21:1Riksdagen antar
  a) utskottets förslag i bilaga 7 till lag om ändring i lagen (2020:952)  om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  b) regeringens förslag till
  1. lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik,
  2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
  3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  4. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet,
  5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
  6. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
  7. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
  8. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
  9. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
  10. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkterna 20-29 och avslår motionerna

  2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,

  2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 i denna del,

  2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 4 i denna del och

  2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del.g) Ändringar i skatte- och avgiftsregler i proposition 2020/21:14Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021, dels ändring i samma lag,
  2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
  3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
  4. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),
  5. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:14 punkterna 1-5 och avslår motion

  2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V).h) Övriga lagförslag som ligger till grund för beräkningen av statens inkomster Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.  Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 17.i) Övriga förslag som ligger till grund för beräkningen av statens inkomster 2021Riksdagen godkänner att regeringen
  1. under 2021 genom försäljning överlåter fastigheterna Stockholm Cepheus 2 och 3,
  2. från försäljningsintäkterna vid en försäljning av fastigheterna Stockholm Cepheus 2 och 3 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheterna, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten.    Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkterna 18 och 19.j) Ålderspensionssystemets utgifter 2021Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensions-systemet vid sidan av statens budget till 336 366 miljoner kronor för 2021. Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 9.k) Preliminära utgiftsramar och beräkningar av inkomster i statens budget 2022 och 2023Riksdagen godkänner preliminära utgiftsramar för utgiftsområdena och preliminära beräkningar av inkomster i statens budget för 2022 och 2023 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt regeringens förslag.  Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkterna 6 och 10 samt avslår motionerna

  2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6,

  2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6 och 8,

  2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkandena 3 och 5 samt

  2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 4 och 6.
  • Reservation 5 (M)
  • Reservation 6 (SD)
  • Reservation 7 (V)
  • Reservation 8 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M001159
  SD00953
  C40126
  V04023
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0101
  Totalt26524294
  Ledamöternas röster
 3. Uppföljning av ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C).
  • Reservation 9 (C)
 4. Bemyndiganden om lån och andra ekonomiska åtaganden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 11.
 5. Lån för myndigheternas investeringar i anläggnings-tillgångar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 47 700 miljoner kronor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 14.
 6. Myndigheternas räntekontokrediter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 16 600 miljoner kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 15.
 7. Bemyndiganden för ramanslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten.    Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 16.