Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Betänkande 2020/21:FöU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 december 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Drygt 71 miljarder till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Drygt 71 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet försvar och samhällets krisberedskap. Mest pengar, cirka 42 miljarder kronor, går till förbandsverksamhet och beredskap. Cirka 18 miljarder kronor går till anskaffning av materiel och anläggningar.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen godkände också att regeringen gör framtida ekonomiska åtaganden inom utgiftsområdet som motsvarar cirka 91,7 miljarder kronor. Vidare godkände riksdagen investeringsplanerna för vissa av Försvarsmaktens investeringar och beredskapsinvesteringar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Riksdagen gav också regeringen rätt att tillsvidare och under vissa förutsättningar exportera flygplanet JAS 39 C/D Gripen.

Riksdagen sa samtidigt nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 på området, bland annat alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-12-01
Reservationer: 1
Betänkande 2020/21:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-11-19

Drygt 71 miljarder till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Drygt 71 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet försvar och samhällets krisberedskap. Mest pengar, cirka 42 miljarder kronor, går till förbandsverksamhet och beredskap. Cirka 18 miljarder kronor går till anskaffning av materiel och anläggningar.
Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner att regeringen gör framtida ekonomiska åtaganden inom utgiftsområdet som motsvarar cirka 91,7 miljarder kronor. Vidare föreslår utskottet att riksdagen ska godkänna investeringsplanerna för vissa av Försvarsmaktens investeringar och beredskapsinvesteringar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen rätt att tillsvidare och under vissa förutsättningar exportera flygplanet JAS 39 C/D Gripen.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 på området, bland annat alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-12-08
Debatt i kammaren: 2020-12-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-12-09
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Statens budget inom utgiftsområde 6

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Anslagen för 2021Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt regeringens förslag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 6 punkt 8 och avslår motionerna

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

  2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

  2020/21:3111 av Roger Richthoff m.fl. (SD) och

  2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 1.b) Bemyndiganden om ekonomiska åtagandenRiksdagen bemyndigar regeringen att
  1. för 2021 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor,
  2. för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 43 000 000 000 kronor,
  3. för 2021 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor,
  4. under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 4, 6 och 9 samt avslår motion

  2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.c) InvesteringsplanerRiksdagen godkänner investeringsplanen för
  1. vidmakthållande av försvarsmateriel för 2021-2032 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
  2. anskaffning av försvarsmateriel för 2021-2032 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
  3.
  krisberedskap för 2021-2023 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 6 punkterna 2, 3 och 7 samt avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 18, 20, 22, 26 och 27,

  2020/21:2283 av Anders Hansson (M),

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 27, 28 och 30-32 samt

  2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.
 2. Överlåtelse och upplåtelse av JAS 39 C/D

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om export av JAS 39 C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av viss materiel, under förutsättning att exporten bidrar till den operativa tillgängligheten inom stridsflygssystemet och att exporten sker till förmån för den operativa tillgängligheten till JAS 39 C/D.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 6 punkt 5 och avslår motion

  2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 1 (M, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD100052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt41140294
  Ledamöternas röster