Budgetproposition för 2015

Proposition 2014/15:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-10-23
Bordlagd
2014-10-23
Hänvisad
2014-10-24
Motionstid slutar
2014-11-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

prop 2014/15 1 d1
Regeringens proposition 2014/15:1
Budgetpropositionen för 2015
Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2014/15:1
Budgetpropositionen för 2015
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2015.
Stockholm den 19 oktober 2014
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2015 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).
PROP. 2014/15:1
Förslag till statsbudget för 2015
Utgifter
Tusental kronor

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

12 413 383

Utgiftsområde

2

Samhällsekonomi och

Förslagspunkter (250)

 • 1.1
  Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar och finanspolitiskt motiverade höjningar till 1 160 miljarder kronor för 2015 och 1 207 miljarder kronor för 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.3
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 265 miljarder kronor för 2017.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.4
  Riksdagen godkänner beräkningen av budgetens inkomster för 2015.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.5
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster på statens budget för 2016-2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.6
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2015.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.7
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2015.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.8
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2015.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.9
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2016-2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.11
  Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.12
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2015.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 37 900 000 000 kronor.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 14 500 000 000 kronor.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.16
  Riksdagen antar förslaget till lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.17
  Riksdagen antar förslaget till lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.18
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.19
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.20
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD- konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.21
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.22
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 1.23
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.24
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.25
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.26
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.27
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.28
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 1.29
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.30
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.31
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.32
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.33
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.34
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 1.35
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.36
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 1.37
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.38
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.39
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.40
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.41
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.42
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.43
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter som tas ut med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) för att täcka kostnader för prövning, tillsyn och utbildning enligt vad som anges i balken (avsnitt 8.6.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor under 2016 (avsnitt 9.12.6).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.4
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen (avsnitt 2.1 och 5.4.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.5
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2015-2018 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.6
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2015-2018 (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.7
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.8
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag för Riksdagsförvaltningen, enligt uppställning.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.10
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2015 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 5.4.4).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ett ramanslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag för Riksdagens ombudsmän (JO), enligt uppställning.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 40 000 000 kronor, dels får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 5 000 000 kronor (avsnitt 3.6.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 4.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.4
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk för 2015-2017 (avsnitt 9.5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 13 600 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 9.5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016 (avsnitt 9.5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.7
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2015-2017 (avsnitt 9.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 700 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 9.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.9
  Riksdagen godkänner att staten avstår anspråk på äganderätt till byggnader och inventarier vid Prins Eugens Waldemarsudde (avsnitt 9.5.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.10
  Riksdagen godkänner att staten avstår från anspråk på äganderätt till fastigheten Lund Thomander 1 (avsnitt 9.5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3.12
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 15 000 000 kronor (avsnitt 11.3.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt propositionen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond (avsnitt 2.1 och 3.5).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (avsnitt 2.2 och 3.5).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 2.6.11).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.2
  Riksdagen beslutar att insatsorganisationen under 2015 i huvudsak ska bestå av de förband som anges i tabell 3.5 (avsnitt 3.4.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.3
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Försvarsmakten för 2015-2018. Regeringen bemyndigas även att i övrigt få fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade förutsättningar (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 66 000 000 000 kronor 2016-2027 (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 500 000 000 kronor 2016-2024 (avsnitt 3.5.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.13).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.8
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Kustbevakningen för 2015-2017 (avsnitt 4.4.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 712 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 4.4.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.4.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.12
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2015-2017 (avsnitt 4.4.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor för 2016-2020 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.14
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för 2015 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2015 beräknat enligt den europeiska förordningen för nationalräkenskaperna ENS 1995 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 71 071 000 000 kronor 2016-2026 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om deltagande i den stiftelse som bildats som genomförandestruktur för det andra programmet för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning (EDCTP2) (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.6
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2015 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016-2018. (avsnitt 2.7.5).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.7
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ett ramanslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt uppställning.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 73 000 000 kronor 2016, 35 000 000 kronor 2017 och 90 000 000 kronor 2018-2022 (avsnitt 2.6.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) (avsnitt 2.1 och 4.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (avsnitt 2.2 och 4.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) (avsnitt 2.3 och 7.9).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.4
  Riksdagen godkänner att anslaget 1:1 Myndigheten för vårdanalys den 1 juli 2015 ändrar namn till 1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.5
  Riksdagen godkänner att anslaget 1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering den 1 juli 2015 ändrar namn till 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.7.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 200 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 4.7.8).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 7.10.5).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om disposition och ekonomiskt mål för avgifter som tas ut med stöd av lagen av 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) (avsnitt 7.10.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 961 000 000 kronor 2016-2019 (avsnitt 10.6.3).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.12
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 11.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1, 3.6 och 3.7).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 250 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.8.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet i utbetalning av ersättning för vård i andra länder (avsnitt 3.8.7).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 12.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.7).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.2
  Riksdagen godkänner de mål för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom som regeringen föreslår (avsnitt 3.3).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 13.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.7).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.2
  Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (avsnitt 3.4).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 14.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 239 000 kronor 2016 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 15.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitten 2.1 och 4.5.2).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (avsnitten 2.2 och 4.5.3).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 efterge Danmarks och Norges skulder avseende återbetalning av utgifter för arbetslöshetsersättning för perioden 1 maj 2010 till 1 maj 2014 om högst 85 000 000 kronor respektive 30 000 000 kronor (avsnitt 4.5.4).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2016-2024 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 000 kronor 2016-2019 (avsnitt 4.6.4).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 850 000 000 kronor 2016-2022 (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten träffa överenskommelse med Finland och Norge om verksamheten Stiftelsen Utbildning Nordkalotten som medför behov av framtida anslag på högst 33 212 000 kronor 2016-2019 (avsnitt 4.6.10).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2016 (avsnitt 5.8.1).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.10
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 16.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1 och 3.8.3).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2016 (avsnitt 3.8.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 206 000 000 000 kronor (avsnitt 3.8.8).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 17.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) (avsnitt 2.1 och 9.9.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (avsnitt 9.10.4).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European Spallation Source på sammantaget högst 700 000 000 kronor (avsnitt 9.10.5).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att på bolagsstämma i European Spallation Source ESS AB rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder till det konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur som avses bedriva den verksamhet som för närvarande bedrivs av bolaget och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla bolaget genom likvidation vid tillfälle som regeringen finner lämpligt (avsnitt 9.10.5).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under 2015-2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 2 970 000 kronor (avsnitt 9.10.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under 2015-2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 2 025 000 kronor (avsnitt 9.10.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 145 000 000 kronor 2016-2019 (avsnitt 10.1.5).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 000 000 kronor 2016 (avsnitt 10.1.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 206 000 000 kronor 2016 (avsnitt 10.1.10).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 085 000 000 kronor 2016-2021 (avsnitt 10.1.14).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 17.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 10.1.16).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 084 000 000 kronor 2016-2025 (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 520 000 000 kronor 2016-2020 (avsnitt 10.3.2).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2016-2034 (avsnitt 10.3.4).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 900 000 000 kronor 2016-2021 (avsnitt 10.3.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet (avsnitt 10.3.13).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 4:1 Internationella program besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 10.4.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.18
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 18.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:3 Skapande skola besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016 (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.5.5).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.3
  Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2015 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2014 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 3.5.8).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 4.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2016-2025 (avsnitt 7.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 9.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.8
  Riksdagen godkänner förslaget att ett mål för området medier ska vara att motverka skadlig mediepåverkan och att målet att motverka skadliga inslag i massmedierna ska upphöra att gälla (avsnitt 13.3.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.9
  Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2015 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 787 000 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 566 000 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 403 100 000 kronor (avsnitt 13.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.10
  Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning 2015 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv (avsnitt 13.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016 (avsnitt 14.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2016-2019 (avsnitt 15.7.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 29 000 000 kronor 2016 (avsnitt 15.7.3).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2016 (avsnitt 15.7.5).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.15
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 19.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 200 000 kronor 2016-2023 (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Innovativt byggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.7.10).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.7.11).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:12 Energieffektivisering av vissa bostäder ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.7.12).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.7.13).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt uppställning.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 20.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor 2016-2022 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 550 000 000 kronor 2016-2020 (avsnitt 2.7.4).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att annullera det överskott av tilldelat utsläppsutrymme från Kyotoprotokollets första åtagandeperiod som Sverige förfogar över och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016-2019.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 000 000 kronor 2016-2021.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 040 000 000 kronor 2016-2024.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2016-2018.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2016-2018.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 215 000 000 kronor 2016 och 2017.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 700 000 000 kronor 2016-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:14 Internationellt miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 23 000 000 kronor 2016-2019.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor 2016-2064.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2016-2018.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2016-2021.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområden 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 22.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 384 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.1.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.1.3).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.1.4).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:8 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor 2016 (avsnitt 3.1.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:9 Elberedskap besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.6
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2015 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.8
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för 2015-2017 (avsnitt 3.2.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.10
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 23.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg (avsnitt 2.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 23.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter (avsnitt 2.2).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 23.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (avsnitt 2.3).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 23.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter, inklusive förseningsavgifter och tilläggsavgifter, som med stöd av lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, tas ut för passage över de nya broarna över Motalaviken på riksväg 50 och över Sundsvallsfjärden på E4, för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av broarna samt kostnader för vägavgiftssystemen (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 90 630 000 000 kronor 2016-2050 (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 43 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 008 000 000 kronor 2016-2020 (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 000 kronor 2016-2057 (avsnitt 4.7.11).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2016-2037 (avsnitt 4.7.14).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.10
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7.15).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7.15).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.12
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2015-2017 (avsnitt 4.7.15).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.13
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.15
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2015-2017 (avsnitt 4.7.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.16
  Riksdagen godkänner att det övergripande målet för politiken för informationssamhället upphävs, godkänner förslaget till ändrat mål för elektronisk kommunikation och ändrat mål för post samt godkänner att målet för elektronisk kommunikation ska vara ett delmål till målet för it-politiken (avsnitt 5.3).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.17
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor 2015 (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.19
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 5.6.3).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.20
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 110 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 5.6.5).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.21
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 24.1
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.2
  Riksdagen godkänner att de tidigare målen för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel upphör att gälla.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2016, 37 000 000 kronor 2017 och 46 000 000 kronor 2018-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2016 och 39 000 000 kronor 2017.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 194 000 000 kronor 2016-2023.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 915 000 000 kronor 2016-2023.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 306 115 000 kronor 2016-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 681 705 000 kronor 2016-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2016-2021.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 25.1
  Riksdagen godkänner att det tidigare målet för näringspolitiken upphör och godkänner det mål för näringspolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 2.4).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.2
  Riksdagen godkänner det uppdrag regeringen föreslår för Fouriertransform Aktiebolag (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor 2016-2020 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 241 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor 2016-2018 (avsnitt 3.8.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån för systemet med statsstödda exportkrediter i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 80 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 26.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 27.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2015 (avsnitt 3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ett ramanslag inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt uppställning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 29.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (29)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.