Regional fysisk planering i Hallands län

Betänkande 2021/22:CU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regional fysisk planering i Hallands län (CU25)

Enligt plan- och bygglagen ska regional fysisk planering ske i Stockholms län och i Skåne län. Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att regional fysisk planering också ska ske i Hallands län.

När en region växer kraftigt ställs enligt regeringen stora krav på regional samordning för att klara mål och strategier när det gäller exempelvis bostadsförsörjning och utbyggnad av kollektivtrafik. Enligt regeringen har behovet av regional planering ökat i Hallands län.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

 

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandet.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-03
Justering: 2022-06-02
Trycklov: 2022-06-03
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:CU25

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-03

Regional fysisk planering i Hallands län (CU25)

Enligt plan- och bygglagen ska regional fysisk planering ske i Stockholms län och i Skåne län. Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att regional fysisk planering också ska ske i Hallands län.

När en region växer kraftigt ställs enligt regeringen stora krav på regional samordning för att klara mål och strategier när det gäller exempelvis bostadsförsörjning och utbyggnad av kollektivtrafik. Enligt regeringen har behovet av regional planering ökat i Hallands län.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-08
Debatt i kammaren: 2022-06-09
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:CU25, Regional fysisk planering i Hallands län

Debatt om förslag 2021/22:CU25

Webb-tv: Regional fysisk planering i Hallands län

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 92 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Redan när Bostadsplaneringskommittén 2015 överlämnade betänkandet En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning föreslogs att regional planering skulle införas i samtliga län. Detta var flera remissinstanser positiva till detta, däribland Hyresgästföreningen och Sabo. Redan då konstaterade Vänsterpartiet i likhet med kommittén och nämnda remissinstanser att regional fysisk planering borde ske i alla län.

Utredningen låg sedan till grund för regeringens proposition En ny regional planering, och den gällde planering i Skåne och Stockholms län. När riksdagen 2018 biföll detta förslag tillkännagav riksdagen att regeringen bör ta nödvändiga initiativ för att regional fysisk planering ska omfatta fler län än bara Skåne och Stockholm.

Nu har flera år gått, men mycket lite har hänt. I den proposition som vi debatterar i dag, Regional fysisk planering i Hallands län, skriver regeringen att man anser att man gjort det som riksdagen bad om i sitt tillkännagivande, trots att förslaget bara rör Halland. Regeringen konstaterar vidare att detta "inte utesluter att regional fysisk planering framöver införs i fler län när det finns behov av och förutsättningar för sådan planering".

Fru talman! Vänsterpartiet håller inte med regeringen. Det finns ett uppenbart behov av mellankommunal och regional samverkan som inte tycks komma till stånd på frivillig väg. Det räcker därför inte att länen själva, som i fallet med Halland, tar initiativ till ny lagstiftning. Behovet av samordning mellan olika planeringsslag gäller oavsett var i landet planeringen sker. Det finns därmed ingen anledning att begränsa uppdraget till att endast omfatta vissa delar av landet, vilket regeringen nu än en gång föreslår.

Vänsterpartiet anser fortfarande att regional fysisk planering ska vara obligatorisk i alla län.

Vi delar inte regeringens bedömning att riksdagens tillkännagivande från 2018 är tillgodosett och slutbehandlat genom lagförslaget i propositionen och i de övriga initiativ som regeringen har tagit. Det ska understrykas att regeringens förslag i propositionen bygger på att Region Halland och kommunerna i Hallands län själva har bett om att få omfattas av bestämmelserna om regional fysisk planering. Jag menar alltså att tillkännagivandet borde ha föranlett regeringen att se till att fler än tre län ska omfattas av bestämmelserna.

En regions näringslivsutveckling och infrastruktur hänger ofta ihop, och arbetsmarknadsregionerna är ofta större än den egna kommunen. Hela samhället står vidare inför enorma utmaningar när det gäller att skapa förutsättningar för att nå klimatmålen och genomföra klimatanpassningar. Det finns alltså flera fördelar med att diskutera markanvändning över kommungränserna, och det gäller även i kommuner med vikande befolkningsunderlag. Mot den bakgrunden anser jag att det är uppenbart att behovet av att ta hänsyn till ett regionalt perspektiv i planeringsfrågorna inte bara rör Hallands, Skåne och Stockholms län utan hela Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regional fysisk plane-ring i Hallands län

Fru talman! Det finns sammanfattningsvis ett uppenbart behov av mellankommunal och regional samverkan, och det tycks inte komma till stånd på frivillig väg. Det finns därmed ingen anledning att begränsa den regionala fysiska planeringen till vissa delar av landet. Vi i Vänsterpartiet menar i stället att regeringen ska återkomma med förslag som rör obligatorisk fysisk planering i alla län.

Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets reservation nummer 1.


Anf. 93 Leif Nysmed (S)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande CU25.

Enligt propositionen från regeringen ska nu även Hallands län, precis som Stockholms län och Skåne län, omfattas av regional fysisk planering enligt PBL.

En regionplan ska ange de grunddrag för användning av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

De regionala planerna är inte bindande, vilket är viktigt för det kommunala självstyret. Men om en översiktsplan avviker från en regionplan ska det framgå av översiktsplanen på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen. Det skapar tydliga förutsättningar för samhällsplaneringen i kommuner och regioner men också för andra aktörer som är verksamma i länet.

Under 2019, efter att riksdagen hade tillkännagett för regeringen att regeringen bör ta nödvändiga initiativ till att fler län ska omfattas av regional fysisk planering genomfördes tre konferenser med regionerna i alla de län som i dag inte omfattas av bestämmelserna. Det konstaterades där att behovet av regional fysisk planering är olika stort ute i landets regioner. Några var positiva, några var negativa och andra hade inte tagit tydlig ställning.

Efter detta inkom Region Halland med en ansökan om att få omfattas av PBL:s bestämmelser om regional fysisk planering. Regionen lyfte i sin ansökan fram att regionen är kraftigt växande och att man ser ett behov av regional fysisk planering som hanterar mellankommunala och mellanregionala samhällsplaneringsfrågor.

Fru talman! Vi socialdemokrater välkomnar mer samarbete inom samhällsplaneringen. Som politiskt aktiv i Stockholms län har jag sett de fördelar som den regionala fysiska planeringen har haft för vårt län under lång tid. Regionplanen har blivit en samlande kraft för regionens utveckling.

Men med detta sagt är jag inte säker på att ett obligatorium för alla regioner är det bästa, då förutsättningar och behov skiljer sig åt i våra landsdelar.

Vi kommer att verka för att fler län ska ta möjligheten att omfattas av regional fysisk planering när det finns behov av och förutsättningar för sådan planering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regional fysisk plane-ring i Hallands län

Fru talman! Jag vill återigen yrka bifall till förslaget i CU25.


Anf. 94 Roger Hedlund (SD)

Fru talman! I dag diskuterar vi den regionala fysiska planeringen, som numera föreslås ska gälla också Hallands län.

Det är speciellt intressant och roligt för min egen del att stå här och diskutera frågan i dag, eftersom jag själv ingick i den bostadsplaneringskommitté som ligger till grund för propositionen från regeringen. Där var jag en av dem som ställde sig bakom förslaget och de förutsättningar som utredningen skulle kunna ge Sverige när det gäller den regionala planeringen. Det är en regional planering som ska läggas på regionen för att ansvara för en rad olika utvecklingsförutsättningar som berör flera kommuner, alltså hela länets kommuner.

Det handlar också om att ta ett gemensamt ansvar framöver gällande stat, regioner och kommuner för att skapa förutsättningar att planera för en befolkningstillväxt, alltså för bostadsbyggandet i hela länet.

När det gäller den ekonomiska tillväxten är till exempel infrastrukturfrågorna oerhört viktiga och finns med i propositionen från regeringen om den regionala fysiska planeringen. Det är oerhört viktiga frågor, framför allt också för de mindre kommunerna i de olika regionerna. Eftersom många kommuner har pendlingsförutsättningar till storstadsregionerna och till stora kommuner behöver det kunna byggas bostäder så att man ska kunna bo i dessa kommuner och pendla till storstadsregionerna, där det i högre grad kan finnas arbetstillfällen. Det finns alltså många positiva effekter av att ha regional gemensam fysisk planering i länen.

En annan effekt av det hela är att länet får en styrka gentemot stat och regering när det gäller att få till infrastruktursatsningar i det egna länet. Man har ju bättre förutsättningar om alla kommuner går ihop och jobbar med en gemensam målsättning och kan presentera förslagen.

Den regionala översiktsplanen ska samtidigt, enligt förslaget, inte alls påverka beslutanderätten för kommunerna, utan det är kommunerna som fortsättningsvis väljer vad som ska byggas, vilket är oerhört viktigt att ha med sig i det här sammanhanget. Det handlar inte om att regionerna numera tar över besluten om vad som ska byggas i kommunerna.

De mindre kommunerna får också bättre förutsättningar med det här förslaget, eftersom man kanske inte alltid har den kompetens och de resurser som behövs när det handlar om att skapa förutsättningar för både infrastruktur och bostadsbyggande. Där kan man som en mindre kommun få mycket användning av den regionala fysiska planeringen. Vi ser alltså många positiva effekter av detta.

Vi har tyvärr sett en utveckling där bara Stockholms län sedan tidigare tillsammans med Skåne län har ingått i den regionala fysiska planeringen, och numera även Halland. Men vi ser inga förutsättningar just nu för att pusha på alltför hårt i den här frågan. Vi vill se vilka förutsättningar systemet ger och kunna utvärdera det i större utsträckning innan vi går vidare med att pusha på för att fler län ska gå ingå i framtida regional fysisk planering.

Av det skälet har Sverigedemokraterna ställt sig bakom propositionen i dess helhet. Vi har ett särskilt yttrande där vi skriver att vi ser att det finns stora förutsättningar för fler län framöver att ingå i den regionala fysiska planeringen, men att vi anser att man inte i nuläget behöver lagstifta om att fler län ska ingå.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regional fysisk plane-ring i Hallands län

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till propositionen.


Anf. 95 Ola Johansson (C)

Fru talman! Centerpartiet har inga reservationer, utan vi ställer oss bakom förslaget att göra Halland till den tredje region som tillåts vara regionplaneorgan vid sidan om Skåne och Stockholm.

Centerpartiet tar ställning för regionplanering men anser att initiativet, som i det här fallet, måste komma från regionerna själva, det vill säga underifrån. Ansökan bör ske i så stor enighet som möjligt. Så är det i det här fallet, även om vissa kommuner när de gavs tillfälle att yttra sig ändrade sin inställning till förslaget och yttrade sig negativt.

Som Hallandsriksdagsledamot välkomnar jag beslutet. Halland har drivit ett hårt lobbyarbete för att få behålla regionen och det regionala självstyret inom sina nuvarande gränser. Det har varit framgångsrikt. Det blev inga storregioner, trots att en utredning föreslog det.

Då var det en fråga om att dela Halland och låta det ingå i två eller kanske till och med tre storregioner. Att låta länet som helhet bli en del av det redan stora Västra Götaland var ett annat alternativ som diskuterades. Men så blev det alltså inte, och det är vi glada för.

Förutsättningarna är ändå utmanande med två eller kanske till och med tre kommuner som berörs av arbetsmarknadsregionen Göteborg. En av kommunerna, min egen hemkommun, har dessutom ett medlemskap i Göteborgsregionens kommunalförbund.

En annan kommun är en bruksort och en inlandskommun. En tredje är en kommun som bara Hallandsåsen skiljer från Skåne. Men hela Halland är en del av ett växande Sydvästsverige. Vi har ett regioncentrum som har såväl högskola som ett länssjukhus och en närvaro av Försvarsmakten.

Fru talman! Hallands utmaningar ligger i att stärka och binda samman de sex kommunerna och att ta hänsyn till varandras skilda förutsättningar och tillhörigheter. Det är ett län som växer med stora och små företag, har en god ekonomi och bra socioekonomiska förutsättningar att fortsätta att växa.

Om regionplaneringen blir en framgång för Halland hänger på oss hallänningar själva. Jag ser fram emot att efter mina tolv år som riksdagsledamot återvända hem och kunna delta i det arbetet.

I det här sammanhanget måste det framhållas hur viktigt det är att uppträda i enighet gentemot regering, riksdag och de myndigheter som styr över hur vårt län kan utvecklas.

Det måste också i det här sammanhanget påpekas att Trafikverket i sin nationella plan måste prioritera åtgärder som främjar framkomligheten och hastigheten längs vår pulsåder Västkustbanan.

Regional fysisk plane-ring i Hallands län

Det är framför allt åtgärder utanför vårt eget län i Maria, mellan Helsingborg och Ängelholm, det vill säga utanför Halland. Det är mötesspår som måste till norr om Kungsbacka och en utbyggd bangård i Halmstad.

Det är en framgångsfaktor om man vill öka inflyttningen och planera för fler bostäder att enas om prioriteringarna, att kunna ge och ta mellan kommunerna, att lyssna till medborgarna och vara tydlig utåt.

Varje halländsk kommun ska kunna bidra och vinna på att delta i arbetet med en regionplan som förväntas stå färdig 2026, förutsatt att riksdagen i nästa vecka fattar beslut om bifall till propositionen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 14 juni.)

Ökad rättssäkerhet och snabbare verk-ställighet i interna-tionella familjemål

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-14
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220614CU25, Beslut

Beslut 2021/22:20220614CU25

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:184.
 2. Lagstiftningens framtida utformning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4517 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S860014
  M590011
  SD53008
  C27004
  V02304
  KD16006
  L17003
  MP11005
  -1100
  Totalt27024055
  Ledamöternas röster