Familjerätt

Betänkande 2016/17:CU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 mars 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas (CU10)

Riksdagen tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför uppmanar riksdagen regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som riksdagen riktar till regeringen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Riksdagen tycker att regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma med förslag om lagändringar.

Riksdagens övriga tre tillkännagivanden handlar om att

 • polygama äktenskap bör utredas,
 • barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister och att
 • systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motioner med tillkännagivande om barnäktenskap och tvångsäktenskap, om polygama äktenskap, om vårdnad, boende och umgänge samt om överförmyndare, gode män och förvaltare. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 118

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-17
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-17
Reservationer: 17
Betänkande 2016/17:CU10

Alla beredningar i utskottet

2017-03-17

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas (CU10)

Civilutskottet tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som civilutskottet vill att riksdagen ska rikta till regeringen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Utskottet tycker att regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma till riksdagen med förslag om lagändringar.

Civilutskottets övriga tre tillkännagivanden handlar om att

 • polygama äktenskap bör utredas,
 • barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister och att
 • systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras.
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-03-21
Debatt i kammaren: 2017-03-22
Stillbild från Debatt om förslag 2016/17:CU10, Familjerätt

Debatt om förslag 2016/17:CU10

Webb-tv: Familjerätt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 24 Tuve Skånberg (KD)

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 16.

I dag debatterar civilutskottet ett betänkande med totalt 190 yrkanden i olika motioner från allmänna motionstiden 2015 och 2016. Motionerna är naturligtvis väldigt viktiga, inte minst de som jag har undertecknat, men bortom det är det viktiga vi gör i dag att rikta fyra tillkännagivanden till regeringen, där civilutskottet är helt enigt.

Detta är viktigt. Vi har alla ställt oss bakom att vi inte accepterar barnäktenskap eller polygami. Vi har alla ställt oss bakom ett kommande lagstiftningsarbete med anledning av ett betänkande från 2014 års vårdnadsutredning. Vi vill även ha ett initiativ till en uppföljning av hur lagstiftningen om överförmyndare, gode män och förvaltare fungerar.

Detta är ett gott sätt att arbeta. Utskottet har samtalat, och vi har fått stöta och blöta de här frågorna och i enighet kommit fram till att så här vill vi gå fram till riksdagen och med dessa fyra tillkännagivanden begära beslut i den riktningen.

Först, fru talman, vill jag säga någonting om barnäktenskap. Den 1 juli 2014 infördes nya civilrättsliga och straffrättsliga regler som syftade till att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Reglerna innebar bland annat att möjligheten att i undantagsfall erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsades ytterligare. Sådana äktenskap skulle alltså kunna erkännas endast om det finns synnerliga skäl.

Enligt civilutskottet, efter den övervägning som vi har gjort, är det en viktig uppgift för samhället att skydda barn i Sverige mot äktenskap. Ja, ni hörde rätt. Äktenskapet är oerhört viktigt och en del av att bära ansvaret för det kommande släktet och vårt samhälle - men inte för barn. Barn ska skyddas mot äktenskapet. Det är ingenting som de ska behöva fundera över innan de har fyllt 18 år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Civilutskottet välkomnar därför att regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Den del av uppdraget som avser erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Det är angeläget att en lagstiftning som ytterligare begränsar möjligheten att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap kan träda i kraft så snart som möjligt.

Utländska tvångsäktenskap, barnäktenskap och fullmaktsäktenskap kan alltså i dag erkännas endast om det finns synnerliga skäl. I propositionen till de ovannämnda lagändringarna anförs att uttrycket "synnerliga skäl" används för att tydliggöra den betydande restriktion som ska gälla. Det ska göras en samlad bedömning i varje enskilt fall utifrån de uppgifter som finns tillgängliga. För att synnerliga skäl ska anses föreligga krävs att ett nekat erkännande i det enskilda fallet medför allvarliga konsekvenser för paret eller att det annars framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet.

Nu går utskottet ännu längre och säger att vi inte vill se barnäktenskap, och därför gör vi ett tillkännagivande att regeringen snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att möjligheten att i undantagsfall erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsas ytterligare, från den redan mycket tuffa situation som råder i dag. Vi vill inte se att detta förekommer.

Jag går vidare till polygami, bigami eller tvegifte, vilken term man nu vill använda.

Svensk familjerättslig lagstiftning bygger på det monogama äktenskapet mellan två personer. Enligt 1 kap. 1 § äktenskapsbalken blir de två som ingår äktenskap med varandra makar. Ett förbud mot tvegifte har tagits in i 2 kap. 4 § äktenskapsbalken, där det föreskrivs att den som är gift eller är partner i ett registrerat partnerskap inte får ingå nytt äktenskap. Ett bestående äktenskap är ett äktenskapshinder som man inte kan få dispens ifrån. Tvegifte är kriminaliserat enligt 7 kap. 1 § brottsbalken.

Antalet personer som Skatteverket har registrerat som gifta med fler än en person uppgår till ca 300. I de allra flesta fall är dessa att betrakta som så kallade falska bigamister. Det kan röra sig om en som varit gift tidigare men inte kan visa på ett tillräckligt formellt sätt att äktenskapet är upplöst eller att ens före detta make eller maka i äktenskapet är avliden.

Utskottet vill att regeringen ska analysera vad som ligger bakom att så många som ca 300 personer är registrerade i folkbokföringen som gifta med fler än en person och överväga om det finns behov av att förtydliga lagstiftningen i syfte att säkerställa att polygama äktenskap inte erkänns i Sverige.

Detta är två av de tillkännagivanden som utskottet har enats kring.

Det tredje är att regeringen i ett kommande lagstiftningsarbete med anledning av ett betänkande från 2014 års vårdnadsutredning särskilt bör beakta det som utskottet anfört.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Det fjärde tillkännagivandet är att regeringen snarast bör ta initiativ till en uppföljning av hur lagstiftningen om överförmyndare, gode män och förvaltare fungerar. I det sammanhanget bör regeringen även överväga andra förbättringar av systemet med gode män och förvaltare. Mina kollegor i utskottet kommer att göra en fördjupning av dessa frågor.

Så finns det reservationer, och de har sitt värde, fru talman. Jag vill därför nämna tre reservationer som Kristdemokraterna har ställt sig bakom. I reservation 2 säger Kristdemokraterna att det finns skäl att föreslå en helt ny juridisk ordning för samlevnad mellan två vuxna personer. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrkan och staten numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang bör förbehållas enbart staten.

Regleringen bör ske genom att det införs en civilrättslig samlevnadsbalk. Begreppet "äktenskap" bör utmönstras från lagstiftningen, anser Kristdemokraterna, och enligt vårt förslag får par av såväl samma som olika kön gifta sig genom en registrering. Rättsverkningarna ska knytas till registreringen, medan välsignelseakter i skilda former och andra ceremonier blir en fråga för kyrkor, samfund och andra sammanslutningar och självklart för parterna själva.

I dagsläget är det bara Kristdemokraterna som parti som stöder detta, även om det råkar vara två liberala motionärer som aktualiserade det just den här gången. Jag gissar att det med tiden kommer att bli fler. I väntan på det noterar jag att detta är Kristdemokraternas position.

Reservation 15 handlar om gode män för ensamkommande barn. När ensamkommande barn och unga anländer till Sverige saknar de per definition familj men också, i de allra flesta fall, vänner och annat kontaktnät som kan ge den värme och det stöd som är så viktigt att man får när man kommer ensam till ett nytt land. Kristdemokraterna anser att det är särskilt viktigt att dessa barn snabbt får ett säkert boende och en god man.

I dag tar det alltför lång tid från det att den minderårige anländer till att en god man förordnas. Orsaken till detta är huvudsakligen bristen på gode män. Kristdemokraterna vill att alla ensamkommande barn ska vara garanterade en god man inom 24 timmar efter ankomsten.

En sista reservation som jag vill lyfta fram i debatten är reservation 16, som jag också valde att yrka bifall till. Den handlar om registrering av testamenten, och det är en reservation som Kristdemokraterna har gemensam med Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Det förekommer att ett testamente upprättats men att testamentet inte kan återfinnas efter att testatorns död. Det händer alltså att testamenten kommer bort - medvetet eller omedvetet.

Så kan vi inte ha det. I vilken utsträckning detta sker vet vi av naturliga skäl inte. Det kan finnas ett mörkertal; vi kan inte uttala oss om det. Men vi menar att eftersom ett äktenskapsförord kan registreras hos en myndighet borde motsvarande möjlighet finnas för testamenten. En sådan möjlighet saknas för närvarande.

Skatteverket har utarbetat ett förslag som innebär en möjlighet att registrera testamenten i ett officiellt testamentsregister. Här borde, menar reservanterna, regeringen snarast möjligt återkomma med ett lagförslag som ligger i linje med vad Skatteverket har föreslagit.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

(Applåder)


Anf. 25 Thomas Finnborg (M)

Fru talman! I dag debatterar vi betänkande CU10 om familjerätt. Det välkomnar jag eftersom dessa frågor berör människors liv på ett sätt som få andra politiska frågor kan göra.

Fungerande familjerättslagar är viktiga för vårt samhälle, särskilt som vi vet att livet kan vara skört och hur fort det kan ändra sig - ibland till det bättre, ibland till det sämre. Mängden människor som i enskilda fall berörs av familjerätten medför ett särskilt behov av regler som är i takt med tiden.

Vårt beslutsområde skiljer sig nämligen på en väsentlig punkt från andra politikområden, nämligen att de beslut som fattas eller inte fattas inom detta område har direkt, konkret och reell påverkan på människors vardag. Dessa beslut kan innebära en avgörande vändning i samband med livets milstolpar, det vill säga bröllop, familjebildning, barntillkomst, skilsmässa, dödsfall och liknande.

Givetvis känner jag som alla andra att det finns utrymme för förbättringar och andra skrivningar. Dessutom skulle jag vilja nämna att jag personligen tycker att vi som är engagerade i de olika politiska sakområdena tyvärr ofta missar barnperspektivet. Inte sällan prioriteras processer, policyer och paragrafer framför vad som de facto är bäst för det berörda barnet. Jag är självklart medveten om att systemet ofta byråkratiserar och ökar avstånd mellan beslutsfattare och berörda, men likväl är det min förhoppning att vi då och då försöker påminna oss själva om den mänskliga dimensionen i vår ämbetsutövning.

Fru talman! Betänkande CU10 är denna gång en diger lunta och omfattar 190 motionsyrkanden, 17 reservationer och fyra tillkännagivanden. Detta bekräftar mitt tidigare konstaterande om att civilutskottets sakpolitiska frågor verkligen engagerar och berör.

Jag tänkte därför, fru talman, begränsa mitt anförande till de områden som berör tvångsäktenskap och barnäktenskap, umgängessabotage, månggifte, överförmyndare och gode män samt registrering av föräldraskap.

En central del i varje demokrati är valfrihet. Få saker gör mig därför mer upprörd än livsavgörande beslut som är fattade under hot, tvång eller bedrägliga former. Särskilt allvarligt är det när sådant drabbar barn och ungdomar, vilket är fallet med tvångsäktenskap och barnäktenskap. Sådana kan aldrig rättfärdigas och måste alltid bekämpas.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska aldrig accepteras i vårt land. Den 1 juli 2014 trädde ett antal ändrade lagar i kraft för att stärka skyddet för dem som är utsatta. Trots detta finns det ett antal barn som är gifta och bor med sina män med myndigheternas goda minne. Det måste finnas en lagstiftning som är tydligare och som ger ett skydd till barnen.

I en tidigare undersökning framkom att ca 70 000 unga människor i Sverige var oroliga över att de själva inte ska få välja partner eller vem de ska få gifta sig med. Även en rapport från Socialstyrelsen visar att den vanligaste orsaken till att unga omhändertas och placeras i skyddat boende är hedersrelaterat våld och förtryck.

Konflikter om val av äktenskapspartner och om giftermål är ofta orsaken till att unga personer utsätts för hedersrelaterat våld. För hbtq-personer finns det en särskilt hög risk för att giftas bort mot sin vilja eftersom detta ses som ett sätt att "rätta till" deras sexualitet. Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är också en särskilt sårbar grupp när det gäller barnäktenskap och tvångsäktenskap. Trots lagstiftningen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap förekommer dessa typer av äktenskap fortfarande i vårt land.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Fru talman! I dag finns nästan 300 registrerade fall av månggifte - polygami - i Sverige. Det beror på att svensk lag accepterar polygama äktenskap om äktenskapet har ingåtts i ett land där det är lagligt och personerna har flyttat till Sverige. Enligt svensk rätt är utgångspunkten att utländska äktenskap erkänns om de är giltiga enligt lagen i det land de har ingåtts i.

Acceptans av månggifte riskerar att skapa en svåröverblickbar och radikal förändring av äktenskapet som institution. I synnerhet finns det en risk för att mycket starka kvinnofientliga krafter gynnas av att i grunden djupt ojämställda relationskonstellationer vinner legitimitet och ökar i utbredning. Vår utgångspunkt är att kvinnor inte ska riskera att mer eller mindre tvingas in i ett äktenskap med flera andra fruar. Utöver att vi behöver vara tydliga med våra moderna och jämställda värderingar behöver lagstiftningen vara tydlig och rimlig utifrån exempelvis vårdnad av barn och bodelning.

Fru talman! Det svenska välfärdssamhället måste fungera för alla. Barn och människor som är sjuka eller funktionshindrade måste få nödvändigt skydd och stöd. Överförmyndarverksamheten är en del av det mest grundläggande rättsskyddet som staten och kommuner tillhandahåller för de utsatta i samhället. Gode män och förvaltare fyller därför en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde. Det är positivt att så många människor gör fantastiska insatser som gode män, ofta med ideella förtecken, och därmed bidrar till en ökad trygghet för många människor som behöver stöd.

Dessvärre finns allvarliga brister i systemet som behöver åtgärdas eftersom bristerna också gör att enskilda människor far illa. Såväl kvalitetsbrister som missbruk förekommer.

Vi föreslår åtgärder för att säkerställa att personer som utses till ställföreträdare är kompetenta, lämpliga för uppdraget och får det stöd som krävs för att göra en god insats. Vi anser vidare att det är angeläget att den enskilde ges ett betydande inflytande över vem som utses till ställföreträdare för honom eller henne, att tillsynen fungerar på ett rättssäkert sätt och att rätt administrativa förutsättningar råder.

Vi i den moderata gruppen har besökt ett antal överförmyndare, haft samtal med gode män och träffat Sveriges överförmyndare. Den samlade bilden är att det behövs en heltäckande översyn av verksamheten i hela landet. Översynen ska innefatta till exempel att utbildningen för gode män måste förbättras, att tillsynen över gode män skärps, att vem som ska polisanmäla brott klargörs, att det införs ett offentligt register för gode män, att det införs ett digitalt nationellt blankettsystem samt att det införs ett itsystem för enhetlig redovisning av gode män.

Vi tycker också att det bör inrättas någon form av nationellt sammanhållande sekretariat som har till uppgift att stödja överförmyndaren i olika kommuner, leda och utveckla verksamheten samt ansvara för statistikhanteringen. I dag är ansvaret uppdelat på sju olika länsstyrelser som arbetar på olika sätt.

Fru talman! Det finns i dag inte någon tydlig reglering i lagen om hur registrering av föräldraskap ska gå till efter det att en förälder har gjort en könskorrigering. Det är en fråga som blivit än mer aktuell efter det att steriliseringskravet vid könskorrigering har tagits bort. Lagen bör förtydligas så att det framgår att man får fullt erkännande av sitt juridiska könsbyte. Det finns exempel där en man stått som biologisk mor i folkbokföringen, vilket kan innebära problem i kontakter med exempelvis skolan och sjukvården. En reformering av lagen innebär en stärkt ställning för såväl föräldern som barnet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Till slut vill jag tacka mina kollegor i utskottet liksom tjänstemännen på utskottskansliet. Det är tack vare det goda samtalsklimatet som vi har lyckats landa i detta betänkande, som i allt väsentligt är bra. Därmed yrkar jag bifall till reservation 6.

(Applåder)


Anf. 26 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Varför behandlas barn fortfarande som gifta i Sverige år 2017?

För nästan exakt två år sedan, den 4 mars 2015, debatterade vi barnäktenskap och tvångsäktenskap i denna kammare. Då var Sverigedemokraterna ensamma om att vilja se skärpningar av reglerna medan övriga partier var tysta - förutom Centerpartiets Ola Johansson, som inte kunde förstå varför jag lade ned tid på att argumentera för skärpta regler mot barnäktenskap.

Det är glädjande att samtliga partier nu har förstått att det finns ett behov av skärpta regler. Det är också glädjande att det blir ett tillkännagivande till regeringen. Sverigedemokraterna var först, och vi var också tydligast med vad vi står för och hur vi vill att samhället ska utvecklas.

I vårt Sverige ska barn få vara barn. Aldrig kommer vi acceptera att barnäktenskap blir en del av vardagen i Sverige.

Allt som oftast den senaste tiden har företrädare för övriga partier upprepat att barnäktenskap i Sverige "blev känt" hösten 2015, att det var då som problemet uppstod och att de sedan dess gjort vad de kan för att förhindra barnäktenskap i Sverige.

Det är bara ett problem med det påståendet: Det stämmer inte med verkligheten. Barnäktenskap i Sverige är inte något som blev känt först hösten 2015. Det var övriga partier som valde att titta bort.

Visst, det är sant att man 2014 införde vissa skärpningar och gjorde det omöjligt för personer från Sverige att gifta sig med barn, men bristerna i den lagen visste man om redan när den antogs.

Hösten 2014 registrerade Skattemyndigheten av misstag ett fall av barnäktenskap där flickan var så ung som 14 år. Detta förorsakade en mindre debatt i medierna. Skattemyndigheten förklarade sitt handlande med bristande rutiner - framöver skulle enbart barn över 15 år kunna registreras som gifta hos den statliga myndigheten. Detta rapporterades av både Sveriges Television och Sveriges Radio men även av medier som Avpixlat och Aftonbladet.

Det var alltså mycket tydligt redan före debatten 2015 att barn i Sverige registrerades som gifta och behandlades som gifta av myndigheter.

Övriga partier har medvetet försenat åtgärderna med två år för att inte behöva stödja Sverigedemokraternas förslag utan i stället hinna kopiera dessa och lägga fram dem som egna förslag för att därefter söka vårt stöd för att tvinga regeringen till åtgärder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Frågan är om vi nu ska fira att Sverigedemokraterna ändå fick igenom sitt yrkande till slut, eller om vi ska sörja för alla de barn som tvingats vara kvar i äktenskap i Sverige. Snabbast hade det givetvis gått om regeringen valt att agera direkt. Men det är att hoppas på för mycket, har jag lärt mig.

Det tål att upprepas: Barn ska aldrig behandlas som gifta i Sverige. Jag hoppas att vi kan vara överens om det och att det också blir resultatet av vårt tillkännagivande i dag.

Fru talman! För de flesta i Sverige är det självklart att äktenskap och kärlek är tätt förknippade. Det är också självklart att man själv bestämmer vem man ska gifta sig med och att man gör det utifrån sin egen fria vilja och sina egna känslor.

I dag är det för oss självklart att äktenskapet är ett kärleksbevis mellan två människor som älskar varandra. Den tid i Sverige då äktenskapet snarare var en affärsuppgörelse och till för att bevara förmögenheten i släkten är för oss sedan länge bortglömd. Det är sådant som vi kan läsa om i böcker som berättar om hur det var förr i vårt land.

Ändå är det någonting som verkar vara galet i Sverige i dag. Unga, framför allt i utanförskapsområden, känner i allt större utsträckning att de saknar möjligheten att fritt välja partner. Det som för ett par decennier sedan knappast förekom alls är nu en realitet för en stor del av unga som växer upp i Sverige.

I dag är det inte främst förmögenheten eller gården som ska bevaras i släkten. I stället handlar det om att äktenskapet måste ske med någon som tillhör samma religion. Ibland ska det påtvingade äktenskapet även ge någon möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Lagen mot tvångsäktenskap skärptes 2014, men det har till synes inte gett någon egentlig effekt - delvis för att den nya lagen är full av kryphål där både tvångs- och barnäktenskap accepteras men även på grund av svårigheterna att påvisa att det förekommit tvång.

De värsta fallen är kanske de som aldrig upptäcks och aldrig anmäls, de där kvinnan finner sig i att bli bortgift och accepterar detta. Det är av naturliga skäl nästan omöjligt att ens uppskatta hur många sådana fall som finns i Sverige.

Att vi dessutom har en regering som hellre sopar problemen under mattan än gör något åt dem gör inte direkt saken lättare. De unga kvinnor som löper risk att utsättas för tvångsäktenskap lämnas tyvärr åt sitt öde.

Jag hoppas att övriga partier i framtiden ska kopiera även vårt förslag om en 24-årsregel för äktenskap som ska leda till uppehållstillstånd i Sverige. Vi vill att Sverige tar lärdom av vårt grannland Danmark.

Danmark införde 2002 en 24-årsregel som i praktiken innebär att den som vill gifta sig med någon från ett icke-EU-land måste vara över 24 år. Detta ledde nästan omedelbart till att unga med invandrarbakgrund utbildade sig längre och därmed även fick jobb och etablerade sig bättre i samhället. Man tror att detta till stor del beror på att unga danskar med invandrarbakgrund slapp undan släktens eller familjens krav på tidigt äktenskap för att därigenom ge någon bekant till släkten möjlighet att få uppehållstillstånd i Danmark.

Vi sverigedemokrater är övertygade om att en sådan lagstiftning skulle ge samma positiva effekter i Sverige.

Fredagen den 31 mars kommer Morgan Johansson att besvara min interpellation om tvångsäktenskap och den prejudicerande dom som kom i höstas. Den visade inte bara att det är svårt att bevisa tvångsäktenskap utan också att även när bevisningen finns och håller är straffet näst intill obefintligt. Mindre än ett års fängelse för att tvinga någon att ingå äktenskap är knappast ett straff i proportion till brottet utan snarare ett hån mot den som drabbats. Det hjälper inte att göra något olagligt om det inte finns ett straff kopplat till brottet som står i rimlig proportion till gärningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Jag hoppas att regeringen här utnyttjar det tillkännagivande som nu finns för att verkligen skärpa lagen och även kopplar lagen till ett betydligt hårdare straff. Allt annat vore ett stort svek mot de utsatta kvinnorna.

Fru talman! Att barn ska ha rätt till båda sina föräldrar borde vara en självklarhet.

För två år sedan ställde sig ett enigt utskott bakom att fadern till ett barn ska kunna fastställas även innan barnet fötts. Detta för att barnet på ett naturligt sätt ska få sin pappa vid födseln även om föräldrarna inte är gifta. Tyvärr har regeringen ännu inte återkommit med något konkret förslag.

Ett naturligt nästa steg efter att man gett barnet rätten till båda sina föräldrar från födseln bör vara att ge mamman och pappan gemensam vårdnad även om de inte är gifta.

Fadern är en viktig person, och hans närvaro bör alltid eftersträvas. Allt fler undersökningar visar på vilka positiva effekter som barnet får av att ha en närvarande pappa under sin uppväxt. Bland de människor som hamnat snett i vårt samhälle finns ofta en gemensam nämnare i en frånvarande pappa. Pappan är helt enkelt en alltför viktig person i ett barns liv för att vi i onödan ska riskera hans frånvaro.

Trots arbetet med jämlikhet i familjen kvarstår mammans rätt att ensam avgöra om pappan till det gemensamma barnet ska få del i vårdnaden. Detta innebär att pappan är helt utlämnad till mammans godtycke om han ska få finnas med i barnets liv från början eller inte.

Lagen behöver därför ändras och moderniseras så att även ogifta föräldrar automatiskt får gemensam vårdnad vid födseln.

Jag avslutar med mina yrkanden. Sverigedemokraterna har en lång rad av reservationer. Jag står givetvis bakom alla, men för tids vinnande väljer jag att yrka bifall endast till reservation 12 om automatisk vårdnad för ogifta föräldrar och reservation 16 om registrering av testamente.


Anf. 27 Tuve Skånberg (KD)

Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte riktigt vet hur jag ska lägga orden. Det finns ett uttryck på engelska, patronizing, för att klappa på huvudet och bli farbroderlig. Jag löper just nu stor risk att bli det. Jag ber om ursäkt på förhand, Mikael Eskilandersson. Det är inte min avsikt, men jag löper risken att bli farbroderlig.

Jag skulle vilja säga att vi är ense om de här tillkännagivandena. Därför ger jag Mikael Eskilandersson tipset att inte gå in i återvändsgränden där man söker strid trots att alla är med en. I det här fallet har Mikael Eskilandersson ur sin synvinkel vunnit.

Skulle jag vara riktigt petig skulle jag framhålla att Kristdemokraterna tyckte detta var rätt mycket tidigare än ni över huvud taget kom in i riksdagen. Om jag skulle vara väldigt petig skulle jag säga att det faktiskt är en liberal motion som hela utskottet har bifallit. Så när det handlar om att ta åt sig äran kanske Sverigedemokraterna inte står i främsta ledet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Men om Sverigedemokraterna, med Mikael Eskilandersson som representant, vill komma någonstans i det här huset bör de inte söka konflikter för deras egen skull. Sök gemenskap med oss andra genom att lägga förslag utan att sedan säga: Nu håller ni med oss! Varför gjorde ni inte det tio år tidigare?

Till att börja med är det inte riktigt sant, och det är inte heller en framkomlig väg - ursäkta att jag säger det.


Anf. 28 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! För två år sedan var vi faktiskt ensamma om att stå här i kammaren och förespråka att vi skulle ta bort de pysventiler man brukar tala om när det gäller tvångs- och barnäktenskap. Jag känner trots allt att någon måste påpeka att om vi hade gjort det då hade många unga sluppit befinna sig i äktenskap som de inte själva valt som vuxna, fria individer utan tvingats eller gifts in i utan att vara myndiga.

Det är klart att man inte ska söka strid; det kan jag hålla med om, och jag anser inte heller att jag gör det. Men jag tycker att det bör påpekas: Människor bör veta att tystnaden från övriga partier i stort sett var kompakt, med undantag för Centerpartiet, som hade precis motsatt mening och inte förstod varför vi över huvud taget lyfte frågan om barn- och tvångsäktenskap.

Men som jag sa när jag avslutade den delen mitt anförande hoppas jag att vi framöver är överens om att vi inte ska ha giftermål med barn i Sverige och att vi ska göra vad vi kan för att förhindra tvångsäktenskap.


Anf. 29 Tuve Skånberg (KD)

Herr talman! Det är ju faktiskt så att barnäktenskap länge har varit förbjudet. Polygami har varit förbjudet i Sverige sedan urminnes tider. Detta är inga nyheter, utan här handlar det om att strama upp praxis.

Men jag efterlyser ändå i all välmening - kalla mig farbroderlig, eller möjligen erfaren eftersom jag har varit här sedan 1991 - framkomliga vägar. När det går dig i händerna, var inte så arg och sur utan välkomna att alla håller med! Det är en fantastisk sak med fyra eniga tillkännagivanden, i god stämning, i ganska komplicerade och kontroversiella frågor. Gläds åt det i stället för att vara så sur!


Anf. 30 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag uppfattats som sur; det har inte varit min mening. När man vill lägga tryck bakom orden blir det väl lätt så att man trycker lite för hårt och då uppfattas som att man har en sinnesstämning som inte är den gladaste.

Jag håller med om att barnäktenskap har varit förbjudet i Sverige, men våra myndigheter har inte riktigt behandlat barnäktenskap så. Tvärtom har vi i alltför många fall läst om hur myndigheterna, både Migrationsverket och Skatteverket, behandlat människor som gifta trots att de varit under 18 och ibland till och med under 15, även om det då rört sig om misstag, som man själv beskrev det. Detta är något som vi alla måste hjälpas åt att få stopp på. Så ska det inte gå till i Sverige.


Anf. 31 Ola Johansson (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Herr talman! En högtidsstund! Det är under den här punkten vi diskuterar allt, från befruktning till dödförklaring, och även det som inträffar efter döden när arvet ska fördelas - sådant som har betydelse på riktigt. Vem påstår att civilutskottet är tråkigt?

Vi har en diskussion med ett ställningstagande som bottnar i värderingar och människosyn; det är viktigt. Sällan blir det så tydligt som när man lyssnar till Mikael Eskilanderssons och Sverigedemokraternas förslag.

Vi kommer, som Tuve Skånberg just påpekade, att i full enighet fatta beslut här i dag om att täppa till de återstående luckorna i lagstiftningen, vilket kommer att hindra barnäktenskap från att betraktas som giltiga - en politik som jag föreställer mig att Sverigedemokraterna välkomnar och som de också har ställt sig bakom här, men som i det här fallet har initierats av Alliansen.

Ändå finns - jag vet inte om Mikael Eskilandersson sa det - reservation 2 med ett annat förslag, som utöver detta riktar in sig på att även vissa trossamfund ska få utökade krav på sig att visa nolltolerans mot äktenskap under tvång och barnäktenskap, och dessutom att svensk lagstiftning och ingen annan ska vara styrande för vilka äktenskap ingångna inom dessa trossamfund som ska anses erkända.

Herr talman! Jag betraktar mig som en kristen människa: Jag tillhör Svenska kyrkan, deltar i församlingslivet hemma i Kungsbacka och går till kyrkan emellanåt för att bekänna min tro. Utöver detta anser jag att religiositet ska vara vars och ens privatsak.

Det gör inte Sverigedemokraterna, som på ett väldigt tydligt sätt vill tillkännage i riksdagen vilka trossamfund som ska erkännas och vara betrodda med att ha möjlighet att viga människor, och vilka som inte ska erkännas. De nöjer sig inte med att lagar ska skärpas för att därefter följas av trossamfunden. Så när de pekar ut vissa trossamfund pekar de också ut mig, som betraktar mig som troende kristen.

Med detta sagt vill jag för Centerpartiets räkning tillstyrka utskottets förslag i betänkandet i de delar där riksdagen tar ställning för att begränsa förekomsten av barn- och tvångsäktenskap. Att gifta sig med barn kan inte accepteras i Sverige. Det är bra att vi är överens om att täppa till också möjligheten att få ett sådant äktenskap, som har ingåtts i utlandet, godkänt i Sverige. Det är ju redan, vilket Tuve tidigare påpekat, förbjudet att ingå sådana äktenskap här.

Centerpartiet tillstyrker också förslaget att förtydliga lagstiftningen mot polygama äktenskap. I Sverige är det tillåtet att vara gift med flera personer, men bara så länge det inte sker samtidigt. Vi kan konstatera att det såvitt vi känner till är vanligast att bigamisterna inte själva lyckas hålla reda på om det äktenskap de redan har ingått har upphört att gälla innan de får för sig att ingå ett nytt.

Herr talman! Månggiftesdebatten är för vår del ett passerat kapitel. Förekomsten av så kallade regnbågsfamiljer och möjligheten att leva tillsammans på olika sätt ska inte blandas samman med hur vi ser på äktenskapet som institution och framför allt det legala ansvar som följer av det för båda makarna: för barn, för deras arvsrätt sinsemellan och för omvårdnad. Vi ser fram emot att ta del av de utredningar som kommer att presenteras, och vi förväntar oss skärpningar som gör att polygama äktenskap som ingåtts utomlands blir ogiltiga, på samma sätt som de redan är illegala här i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Slutligen välkomnar vi att det finns en enighet om att se över systemet med gode män. Det är vid det här laget känt hur oseriösa personer lurar av försvarslösa människor både egendom och värdighet och att det sker utan kontroll och insyn från många av kommunernas överförmyndare. Det behöver bli tydligare för alla vilken myndighet som ska ha huvudansvaret för att se till att kommunerna tar sitt ansvar.

Så sent som i somras, närmare bestämt den 14 juni, diskuterade jag detta här i kammaren med justitieministern, och det svar han gav mig återges faktiskt i betänkandet. Han erkände bristerna och utlovade skarpare krav på länsstyrelserna. Men vi har inte sett något resultat av detta ännu efter tio månader. Jag hoppas att tillkännagivandet här i dag sätter ytterligare press på ministern.

Det är lätt, herr talman, att glömma bort alla de medmänskliga insatser som görs av gode män till en ringa ersättning, och vi i Centerpartiet tror på människan. Därför är vår utgångspunkt att systemet med gode män ska bibehållas, men med ett undantag: de ensamkommande barnen.

Den stora mängden ensamkommande unga har blivit en sådan belastning för systemet att det riskerar att haverera överförmyndarverksamheterna i kommunerna och slita ut de personer som vill hjälpa till. Det fordrar dessutom helt andra kompetenser att sörja för en person som har kommit till Sverige under de svåra omständigheter det innebär att fly utan sin familj och ta sig fram i en djungel av processer för att få uppehållstillstånd, lära sig svenska och fungera i det system vi har med ersättningar, sjukvård, skolgång och olika former av introduktioner.

Det är redan tidigare svårt för kommunerna att rekrytera gode män, och med de särskilda krav som ställs blir det i många kommuner en omöjlighet. Som vi vet står inte alltid tillströmningen av asylsökande i proportion till befolkningsmängden i de kommuner som tar emot ensamkommande barn.

De som åtar sig att vara god man åt ensamkommande barn har ofta flera ungdomar att jobba med. Ofta fungerar det bra, men ibland fungerar det mindre bra. Vi anser därför att en professionalisering just för denna grupp är nödvändig. I stället för att, som föreslås också från Kristdemokraterna, garantera förordnandet av en god man inom 24 timmar ska det finnas en yrkesgrupp att vända sig till som har kunskap, beredskap och kapacitet att göra ett bra arbete för sin huvudman. Därmed inte sagt att man inte behöver se över systemet med gode män. Det måste reformeras, och vi hoppas att de förslag som ligger på bordet om framtidsfullmakter, och som vi ska diskutera framöver, kommer att utformas så att det blir så attraktivt och rättssäkert så att vi kan avlasta de gode männen. Därför yrkar jag bifall till vår reservation 14 och samtidigt till utskottets enhälliga ställningstagande om en översyn av systemet med gode män.

Till sist vill jag yrka bifall till reservation 9 från M, C, V och L om att föräldraskap ska erkännas också vid assisterad befruktning.

Centerpartiet tycker att det är glädjande att alla som vill ha barn ska kunna få det genom assisterad befruktning som resulterar i födseln av ett efterlängtat barn. Barn är en av de starkaste mänskliga drivkrafterna och glädjeämnena i livet - tro mig. Vi vill förenkla för alla de sammanboende par som vill vara föräldrar att också få lov att vara det i formell mening, detta oavsett föräldrarnas biologiska kön eller om paret har lidit av ofrivillig barnlöshet. Tack och lov har vi i vårt land kapacitet och kunskap att låta älskade och efterlängtade barn komma till världen också med hjälp av assisterad befruktning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Men vi har i andra sammanhang varnat för vad som kan ske om ett sambopar skaffar barn och den ena föräldern avlider innan han eller hon har presumerats vara förälder. Barnet kan i så fall bli faderlöst. Ännu värre är det om mamman - den som föder barnet - skulle avlida innan partnern fått sitt föräldraskap presumerat. Då blir barnet som fötts föräldralöst, trots att en av föräldrarna faktiskt lever. Han eller hon måste då ansöka om adoption av sitt eget barn. Det är självklart inte acceptabelt. Jag håller därför med Mikael Eskilandersson om att det borde vara enklare för sambopar att vara föräldrar. Om Centerpartiet hade haft en sådan kommittémotion hade vi säkert ha haft en gemensam reservation. Skillnaden mellan oss och Sverigedemokraterna är att vi tycker att denna rätt ska gälla alla föräldrar, även samkönade par och par som har fått sitt barn genom assisterad befruktning.

Därför tycker jag att det är konstigt att de partier som representerar regeringen här inte har liknande åsikter i fråga om just samkönade pars rättigheter att vara föräldrar och tycker som reservanterna, särskilt när vi har lyckats övertyga er i Miljöpartiet och Socialdemokraterna att bli överens med oss om andra saker som att förbjuda barnäktenskap, att komma åt polygami, att se över vårdnadsreglerna för att hindra umgängessabotage och att se över systemet med gode män.

Herr talman! Om jag nu har glömt att yrka på något hoppas jag att allianskompisarna ser till att det blir gjort.

(Applåder)


Anf. 32 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! Jag känner mig tvingad att gå upp och lite grann bemöta det som sägs om att vi vill att svensk lagstiftning ska gälla för äktenskap. Ola Johansson framhöll att vi skulle ha någon märklig uppfattning på grund av detta. Han framhöll också att han själv hade varit i kyrkan nyligen. Jag var i kyrkan i söndags. Det är kanske inte någon större bedrift att gå dit.

Däremot tycker jag att svensk lagstiftning ska gälla i Sverige för alla äktenskap. Det skulle vara mycket märkligt om vi hade en ordning där svensk lagstiftning inte gällde för äktenskap. Är det Centerpartiets mening att vi inte ska följa svensk lag när det gäller äktenskap?

Att trossamfund pekas ut för att inte följa svensk lagstiftning och att de därmed måste ta konsekvenserna av det är väl i så fall också ett naturligt steg? Följer man inte svensk lagstiftning då får man låta bli att viga människor. Det finns bara en väg framåt, och det är att skärpa reglerna och se till att de också följs. Det trossamfund, oavsett vilket det är, som inte följer den lagstiftning som vi har fattat beslut om här i riksdagen ska inte heller ha rätt att viga människor. Jag tycker inte att det är svårare än så.


Anf. 33 Ola Johansson (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Herr talman! Jag är inte lika hovsam som Tuve Skånberg var i replikskiftet med Mikael Eskilandersson. Vi kan diskutera det kyrkliga engagemanget. Jag sjöng i kören i söndags. Men det är kanske en detalj.

Det som provocerar mig så mycket är detta sätt att göra skillnad. Likhet ska nämligen gälla inför lagen, oavsett vad vi talar om. Det kan gälla om vi talar om näringslivet, om vi talar om föreningslivet, om vi talar människor emellan och om vi talar om trossamfund. Det som vi här har lyckats få ett gemensamt tillkännagivande om, och som Mikael Eskilandersson står bakom, är att lagen ska skärpas och att lagen ska gälla alla. Utöver det, som grädde på moset, vill Sverigedemokraterna skärpa tillsynen av trossamfund. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå vilka trossamfund det är som åsyftas. Det är mycket möjligt att det finns representanter för Svenska kyrkan som bestämmer sig för att sammanföra minderåriga.

När vi ändå är inne på temat grädde på moset är det lite märkligt att läsa Sverigedemokraternas olika reservationer. Som har sagts var vi överens om att det är bra att sambopar ska kunna presumeras vara föräldrar. Det sa jag tidigare i talarstolen att vi står bakom. Men Mikael Eskilandersson framför i en egen motion, som han visserligen inte har reserverat sig för, att han vill ha en utredning om faderskap innan barnet föds. Dessutom vill en partikollega till honom införa en prövning av faderskap innan ett barn är fött, vilket tas upp i en reservation, om det skulle visa sig att det finns en misstanke om att det är någon annan som presumeras vara förälder. Det är kaka på kaka här. Jag vet inte vad Sverigedemokraterna vill åstadkomma genom att lägga fram förslag ovanpå varandra som inte ens är konsekventa.


Anf. 34 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! Jag ser inte riktigt inkonsekvensen. När det gäller utredningen om faderskap är det väl inte märkligt att man utreder faderskapet innan barnet är fött om det är möjligt. Om det inte är möjligt får man givetvis vänta.

När jag som 23-åring fick mitt första barn - om jag minns rätt från ett tidigare replikskifte var Ola Johansson och jag lika gamla när vi fick barn - fick man gå till socialen och skriva på några papper efter att barnet var fött. Jag tycker inte att man ska behöva vänta tills barnet är fött när utredningen består i att man ska skriva på ett papper. Då kan man göra det innan barnet är fött, så att barnet kan få sin fader i samband med födseln. Jag förstår inte riktigt vad Ola Johansson syftar på när han säger att det är inkonsekvent.

När det gäller den skärpta tillsynen av trossamfunden är det självklart de trossamfund som inte följer svensk lag som man vill komma åt. Det är kanske inte så troligt att Svenska kyrkan tillhör de trossamfund som inte följer svensk lag. Jag hoppas att Svenska kyrkan följer svensk lag. Jag sitter själv i kyrkomötet, och jag skulle bli mycket upprörd om Svenska kyrkan inte följde den svenska lagen.

Men vilka trossamfund vill Centerpartiet undanta och inte kontrollera om man skärper kontrollen? Är det så att vissa trossamfund ska få lov att så att säga tumma lite grann på reglerna och att det är lite mindre noga att de följer svensk lag? Vilka trossamfund är det?


Anf. 35 Ola Johansson (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Herr talman! Vi kan uppehålla oss vid detta. Vilket minne Mikael Eskilandersson har! Han kommer till och med ihåg när både han och jag fick barn. Men vi är inte gifta med varandra, vilket säkert kan bero på åldern.

Själva poängen ligger i det sätt som Mikael Eskilandersson i replikskiftet beskriver skillnaden mellan det som han anser vara ett betrott trossamfund och det som han fördomsfullt uttrycker som någonting annat. Om man ska utöva tillsyn av trossamfund måste det ju gälla alla trossamfund. Min poäng är att likhet ska gälla inför lagen. Är det så att det krävs tillsyn måste det vara på grundval av att det begås brottsliga handlingar. Vi börjar med att införa en lag, och när en lag bryts är det varje medborgares skyldighet att anmäla brottet för att se till att det blir prövat.

Att i förväg peka ut ett trossamfund och påstå att det krävs en särskild tillsyn för detta anser jag, som religiös människa, fortfarande vara en grov överdrift och ett angrepp på alla troende människor i Sverige.


Anf. 36 Lotta Johnsson Fornarve (V)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 7 och 9.

Alla barn ska ha rätt till sin barndom, och alla människor ska ha rätt att välja sin partner. Inga barn ska tvingas bli bortgifta och gå miste om en normal uppväxt med studier, kompisar och en rik fritid.

Att barnets bästa alltid ska komma i första hand är fastslaget i FN:s barnkonvention, som regeringen nu vill göra till svensk lag. Det är bra, men då behöver vi stärka den nuvarande lagstiftningen på en rad områden. Ett sådant område gäller frågan om barnäktenskap. Det är främst unga flickor som gifts bort med vuxna män, men även pojkar utsätts för påtvingade äktenskap. Det svenska samhället ska skydda alla barn, och då är barnäktenskap inte acceptabelt i någon form.

År 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagändringen var ett steg i rätt riktning och innebar en mer restriktiv hållning. Det är dock fortfarande möjligt att i undantagsfall erkänna sådana äktenskap i Sverige, och i samband med lagändringen var det bara Vänsterpartiet som föreslog att möjligheten att erkänna barnäktenskap helt skulle täppas till. Det finns inte heller någon reservation från Sverigedemokraterna, vilket man kunde få intryck av när man hörde Mikael Eskilanderssons anförande.

Migrationsverket har låtit utreda hur asylsökande gifta barn tas emot i Sverige, och det visade sig finnas 132 fall av barnäktenskap i mottagningssystemet. I rapporten Är du gift? konstaterar Migrationsverket att den rättsliga styrning som finns för handläggning inte alltid följs, att det saknas stöd till handläggarna och att det saknas en specifik standard för handläggning av barn som är gifta.

Herr talman! Det är mot den bakgrunden mycket glädjande att regeringen nu är beredd att skärpa lagstiftningen när det gäller barnäktenskap. Jag är glad att vi i civilutskottet är helt eniga om att föreslå ett tillkännagivande där riksdagen uppmanar regeringen att snarast möjligt återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att möjligheten att i undantagsfall erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsas ytterligare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Månggifte, eller polygama äktenskap, är inte tillåtet i Sverige. Det är därför oroande att så många som 300 personer är registrerade i folkbokföringen som gifta med fler än en person. Det är mot den bakgrunden bra att utskottet föreslår ett tillkännagivande även i denna fråga. Det går ut på att regeringen bör analysera vad som ligger bakom detta och att den får i uppdrag att överväga om det finns behov av att förtydliga lagstiftningen ytterligare, i syfte att säkerställa att polygama äktenskap inte erkänns i Sverige.

Herr talman! De personer som på grund av sjukdom eller ålder behöver samhällets hjälp att ta hand om sin ekonomi, förvalta sin egendom eller sörja för sin person måste kunna lita på att systemet verkligen fungerar. De som behöver en god man eller en ställföreträdare är ju helt beroende av dessa, och då är det avgörande att ställföreträdarna är ärliga och gör sitt jobb samt att tillsynen över förvaltningen är tillräcklig.

Vi har tyvärr sett att systemet med gode män och förvaltare brister på en rad områden, även om vissa förbättringar har gjorts under senare år. Det är därför bra att utskottet är enigt om att föreslå ett tillkännagivande även när det gäller denna fråga. Civilutskottet föreslår att tillkännagivandet bland annat ska innehålla en uppmaning till regeringen att göra en uppföljning av hur lagstiftningen på området fungerar, i syfte att förbättra systemet.

Uppdraget ger ett brett mandat och nämner bland annat behovet av utbildning. Det är mycket angeläget att vi får en bättre utbildning inte bara av gode män och förvaltare utan även av överförmyndare, och den ska vara likvärdig över hela landet. Det är även viktigt att upprätta ett offentligt ställföreträdarregister, ett nationellt blankettsystem och ett system för enhetlig redovisning.

Det är dock även angeläget att se över möjligheten att stärka det rättsliga skyddet för dem som har gode män eller ställföreträdare genom att införa ett kommunalt solidariskt skadeståndskrav för förmögenhetsbrott som en ställföreträdare har begått mot huvudmannen inom ramen för sitt uppdrag. Det har tyvärr hänt vid ett flertal tillfällen, även om det inte är vanligt, att gode män har förskingrat pengar för dem de varit satta att skydda.

Herr talman! För att upprätthålla tilltron till systemet är det rimligt att det finns ett yttersta skyddsnät i form av en ersättning som helt eller delvis kan gottgöra den enskilde för skador som ställföreträdaren har vållat. Den enskilde som drabbas av förskingring eller av att ställföreträdaren på annat sätt misskött huvudmannens ekonomi är i dag hänvisad till att själv utkräva ersättning från ställföreträdaren. Även om den enskilde tilldöms ett skadestånd är det inte ovanligt att ställföreträdaren saknar tillgångar, vilket innebär att den enskilde i praktiken saknar reell möjlighet att få ersättning för en skada som ställföreträdaren vållat.

En enskild som av olika skäl får stöd från samhället ska självklart inte lida ekonomisk skada av det, och därför anser Vänsterpartiet att det rättsliga skyddet behöver förbättras. Det bör införas utökade möjligheter för huvudmannen att erhålla kompensation för skada som har vållats av ställföreträdare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Herr talman! Sedan 2005 kan kvinnor som lever i samkönade relationer få sjukvårdens hjälp att skaffa barn genom assisterad befruktning. Det var en mycket efterlängtad reform. Det är dock inte rimligt att den mamma som är gift med en kvinna måste gå igenom en krånglig och tidskrävande process för att få föräldraskapet registrerat i domstol. Om mamman i stället är gift med en man blir han automatiskt registrerad som barnets förälder efter födseln. Det borde vara självklart att samma regler gäller oavsett om den födande kvinnan är gift med en kvinna eller en man.

I utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning föreslogs att det ska regleras på samma sätt för samkönade par som för olikkönade par. Den omotiverade särbehandling som råder i dag måste upphöra, och lagstiftningen måste bli könsneutral när det gäller föräldraskap.

Herr talman! Dagens familjerättsliga lagstiftning utgår i mångt och mycket ifrån heteronormativa föreställningar om hur en familj ser ut, och den innehåller många bestämmelser och antaganden kopplade till kön och sexualitet. Dessutom är många bestämmelser specifikt kopplade till modern - som alltid förutsätts vara en kvinna - och moderskapet, respektive till fadern - som alltid förutsätts vara en man - och faderskapet.

I dag ser verkligheten annorlunda ut. En familj kan bestå av två mammor eller två pappor, eller av enbart en mamma eller en pappa. Det är hög tid att anpassa lagstiftningen till verkligheten. Vänsterpartiet anser att författningar som innehåller begreppen "mor" och "far" bör ändras så att de byts ut mot ordet "förälder". Lagstiftningen måste utgå från könsneutralitet. Begreppet "förälder" blir därigenom mer korrekt och begripligt.

Herr talman! I en stor studie från 2016 om transpersoners livssituation visade det sig att var tredje transperson hade övervägt att ta sitt liv det senaste året. Varannan transperson hade utsatts för trakasserier under de senaste tre månaderna och hade därför undvikit dagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering. Sverige är fortfarande ett land där priset är högt för den som utmanar normer om kön och könsförtryck. Normerna syns även i lagstiftningen. Sverige är ett land med ålderdomliga regler som skapar problem i transpersoners vardag, cementerar konservativa normer och skapar ohälsa. Det är hög tid att ändra på detta.

Personer som har fått ändrad könstillhörighet vill naturligtvis att det ska synas i olika former av identitetshandlingar. Det är i dag ett problem att dessa personer inte kan få sin namnidentitet ändrad retroaktivt i vissa handlingar, till exempel betyg och anställningsbevis. De tvingas därmed visa upp handlingar med den gamla könsidentiteten, vilket kan innebära att de hamnar i mycket obekväma situationer och riskerar att bemötas kränkande och diskriminerande.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att skolor, högskolor och andra samhällsinstitutioner på begäran av den enskilde utfärdar nya intyg utifrån den nya könstillhörigheten.

Regeringen vill därför snarast återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning eller vidta andra åtgärder för att se till att en person som bytt namnidentitet eller personnummer kan få dessa uppgifter ändrade retroaktivt.

Herr talman! I flera av EU:s medlemsländer är diskrimineringen av hbtq-personer fortfarande utbredd. På flera områden kan dock konkreta initiativ tas för att motverka sådan diskriminering. Till exempel bör ett samkönat äktenskap som ingåtts i ett medlemsland vara giltigt i hela Europa. Det är orimligt att ett par som ingått äktenskap i Sverige blir rättslösa om de väljer att flytta till något av de länder som i dag inte erkänner samkönade äktenskap.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Vänsterpartiet anser därför att regeringen bör verka inom EU för att samkönade äktenskap som ingåtts i ett medlemsland blir giltiga i hela unionen.


Anf. 37 Robert Hannah (L)

Herr talman! Jag vill börja med att för Liberalernas räkning yrka bifall till reservation 9 gällande föräldraskap vid assisterad befruktning.

För tids vinnande yrkar Liberalerna inte bifall till våra övriga tre reservationer, men vi står såklart helhjärtat bakom även dessa. De handlar om giftorätten vid bodelning, om testamentsregister hos Skatteverket och om elektronisk signering av dokument hos myndigheter.

Den enskilda människan är Liberalernas utgångspunkt. Målet är hennes frihet och hennes livschanser. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få möjligheter att utvecklas.

Människan är utrustad med förnuft, känsla, samvete och ansvar. Vi har alla rätt till liv, rätt till frihet och rätt till sökande efter lycka. Samtidigt har vi alla också ett ansvar för att dessa rättigheter tillkommer var och en av oss.

Liberalerna betraktar alla människor som jämlikar, men inte som lika. Alla ska ha jämlika möjligheter att göra sina egna livsval och utvecklas som självständiga individer. Skillnader som följer av människors fria val ska inte utjämnas av politiker. Liberal rättvisa handlar om lika förutsättningar, inte om lika resultat.

Det socialliberala uppdraget är att förbättra varje individs livschanser genom att utjämna de förutsättningar som befinner sig bortom den enskildes egen kontroll. Varje individ har rätt till kunskap och grundläggande ekonomisk och social trygghet. I en dynamisk ekonomi skapas utveckling och välfärd genom att man ökar människors möjligheter. Politiken ska prioritera att öka friheten för dem som har minst frihet - detta är vår utgångspunkt.

Det är mot denna bakgrund som den liberala familjerätten formas. I betänkandet finns tre tillkännagivanden och en reservation som vi yrkar bifall till, och jag vill särskilt lyfta fram dessa saker här.

För det första vill jag säga något om förbud mot barnäktenskap. Den förra jämställdhetsministern Nyamko Sabuni skrev redan 2006 Flickorna vi sviker, som jag har med mig här i dag. Det är en text som jag varmt rekommenderar till samtliga socialdemokratiska och miljöpartistiska ledamöter i riksdagen. De har nämligen svikit de flickor i Sverige som har minst frihet.

Jag vill också vända mig till Sverigedemokraterna, som här har talat om att de var först på bollen när det gäller dessa frågor. Jag vet inte vilken värld de lever i - kanske på Mars - men här på jorden var det faktiskt Liberalerna och Nyamko Sabuni som var drivande i dessa frågor till att börja med.

Det var Jan Björklund som i januari 2016 var ute och talade om barnäktenskap. Det var inte Jimmie Åkesson, någon sverigedemokrat eller någon socialdemokrat, utan det var Liberalernas Jan Björklund som var ute och tog debatten. Det var också Jan Björklund som för några månader sedan krävde att vi skulle stoppa barnäktenskapen och som fick den rödgröna regeringen att backa och göra något åt saken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

I Migrationsverkets rapport Är du gift? från mars 2016 redovisas 132 fall där bortgifta flickor kommit till Sverige. Man meddelade också att mörkertalet är stort - man visste inte hur många det egentligen handlar om.

I stället för att räddas fick de flesta av flickorna bo kvar med de vuxna männen. Liberalerna fick redan under hösten 2015, när migrationssituationen var som tuffast, information om att detta höll på att ske. Migrationsministern lovade i februari 2016 en utredning, men på ett helt år hände ingenting, trots den egna myndighetens nödrop. Flickorna fick bo kvar hos de vuxna männen, ofta med bidrag och stöd från kommunerna.

Då är min fråga: Var har ni i Socialdemokraterna varit under det här året? Varför har ni inte gjort någonting? Först när vi i Liberalerna väckte ett initiativ här i riksdagen - när vi helt enkelt fick nog - bestämde sig den rödgröna regeringen för att snabbutreda ett totalförbud mot barnäktenskap. Detta skedde otroligt sent. Ni reagerade otroligt långsamt, och ni svek faktiskt dessa flickor. Ni gjorde ingenting åt saken.

Jag är stolt över att Liberalerna nu har fått igenom detta tillkännagivande, med stöd av hela utskottet. Vi behöver rädda de här flickorna. Vi måste ändra lagen nu, och vi måste ta bort dessa flickor från de här männen och från hemmet som de delar med dem.

Vi i Liberalerna kommer att fortsätta att vara drivande för att se till att förbudet blir verklighet. Vi kommer också att fortsätta att vara drivande för att de flickor som nu lever i barnäktenskap med äldre män får stöd från samhället. Liberalerna tänker inte svika dessa flickor, vilket Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort under ett helt års tid.

Den andra punkten gäller månggifte. Månggifte är oförenligt med den liberala synen på äktenskap och jämställdhet. Vi i Liberalerna vill därför att det även i fortsättningen i Sverige ska vara olagligt att ingå månggifte. Ändå finns det nästan 300 fall av bigami och polygami registrerade hos Skatteverket. Detta anser vi i Liberalerna vara helt oacceptabelt.

Det är Liberalernas mening att månggiften inte ska erkännas i Sverige, oavsett om dessa har ingåtts innan eller efter att man kom till Sverige. Myndigheterna ska inte heller göra enkla summariska prövningar och sedan påstå att det inte innebär ett erkännande att registrera människor som gifta med flera personer. Människor i Sverige anser att man är gift om man hos Skatteverket är registrerad som gift.

Enligt Liberalernas mening strider detta mot lagens krav på jämställdhet mellan könen. Dit hör bland annat den familjerättsliga principen om likabehandling av makar och regeringsformens krav att ingen får missgynnas på grund av sitt kön, vilket även kommer till uttryck i Europakonventionen. Enligt vår mening strider det också mot ordre public.

Liberalerna välkomnar därför tillkännagivandet i dag om att utreda hur månggiften erkänns. Vi är beredda att stärka lagen för att stoppa månggiften om utredningen visar att det behövs. Jag vill också ge en eloge till Moderaterna, som är det parti som har lyft upp frågan här i Sveriges riksdag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Den tredje punkten rör rätt till assisterad befruktning. Liberalerna anser att den omotiverade särbehandling som i dag råder mellan par som har fått barn genom assisterad befruktning måste ändras. Familjelagstiftningen måste bli könsneutral och regleras så att den ger samkönade par samma rättigheter som andra.

Sedan 2005 kan kvinnor som lever i samkönade relationer få sjukvårdens hjälp med att skaffa barn genom assisterad befruktning. Den födande kvinnans partner av samma kön blir i dessa fall - förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen - barnets andra juridiska förälder, genom att bekräfta detta på samma sätt som en man som är sambo med en kvinna som föder barn får göra.

Om mamman är gift med en man blir han automatiskt registrerad som barnets förälder efter födseln, men om mamman i stället är gift med en kvinna måste hon genomgå en krånglig, tidskrävande och förnedrande process för att föräldraskapet ska registreras i domstol.

Det är helt orimligt att behålla ett system som missgynnar samkönade par, och därför kommer vi att yrka bifall till vår reservation. Jag ställer mig funderande till varför Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte stöttar dessa motioner i Sveriges riksdag, och jag vill gärna att de ger svar på detta i sina anföranden här i dag.

Den fjärde punkten gäller heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet.

Under en följd av år har det med jämna mellanrum uppdagats brister i tillsynen av hur gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Personer som inte kan sköta sina angelägenheter har rätt till ett väl fungerande och rättssäkert system. Det är de som mest behöver frihet och stöd som ska få stöd.

Det finns tydliga tecken på att systemet brister och att det är ojämlikt runt om i landet. Liberalerna anser därför att det behövs en total översyn av systemet med kommunala överförmyndare, gode män och förvaltare.

Behovet av denna översyn har blivit än mer uppenbart när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. De borde tilldelas en god man på en gång. Eftersom Centerpartiet och många andra redan har tagit upp detta i kammaren i dag tänker jag inte ägna mer tid åt den saken.

När det gäller liberal familjerätt vill jag betona att det är de som har minst frihet som behöver mest stöd av staten. Det är detta som vi liberaler tänker fortsätta att arbeta för här i Sveriges riksdag.

(Applåder)


Anf. 38 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! Som vi hörde här framhåller Liberalerna att de minsann var före Sverigedemokraterna i den här frågan. Sverigedemokraternas förslag 2015 var att ta bort alla pysventiler som finns när det gäller barnäktenskap. Det röstade Liberalerna, Folkpartiet eller vad partiet nu hette på den tiden, emot. Det går att ta fram röstresultatet från riksdagen, så kan man se hur vi röstade.

Liberalerna framhåller att då var de ju ute och pratade om det här. Men är det då bara munväder som räknas? Är det inte hur vi röstar här i riksdagen som är det viktiga?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Den 4 mars 2015 höll inte Liberalerna med Sverigedemokraterna om att det behövde tas bort några pysventiler. Tvärtom satt de tysta och nämnde över huvud taget inte frågan, vad jag minns, trots att problemet var tydligt redan innan dess. Sveriges Television, Sveriges Radio, Aftonbladet och Avpixlat hade skrivit om att det registrerades gifta från 15 år och uppåt, så det var allmänt känt. Jag förstår därför inte hur man nu helt plötsligt kan påstå att det var Liberalerna som var först, samtidigt som man i riksdagen röstar emot vårt förslag.


Anf. 39 Robert Hannah (L)

Herr talman! Jag ska berätta för Mikael Eskilandersson lite om hur det fungerar i svensk politik. När man vill ha makt i Sverige brukar man oftast dela makten med andra partier, men ingen vill sitta med er i en regering eftersom ni i grunden är ett oseriöst och rasistiskt parti.

Låt mig då komma till hur det fungerar. Liberalerna har sedan många år tillbaka, sedan Nyamko Sabuni skrev boken Flickorna vi sviker, varit drivande i frågan om att förbjuda alla typer av barnäktenskap. Det fanns hål i lagstiftningen, som Alliansen ärvde från den tidigare rödgröna regeringen. Från Liberalernas sida kämpade vi stenhårt för att få igenom ett heltäckande förbud - det gjorde också andra partier i Alliansen - men det fanns inte en samsyn i frågan. Men det Liberalerna fick igenom 2014 var en stark förbättring av lagstiftningen. Vi var inte överens, men i en regering måste man kunna kompromissa.

Jag är stolt över och nöjd med de förändringar som vi gjorde 2014. Men det var inte tillräckligt, och det betonade vi redan då. Vi betonade det också i Sveriges riksdag när vi senare hamnade i opposition, och vi har motionerat i de här frågorna. Men vi tänker absolut inte samarbeta med ett parti som hänvisar till Avpixlat som en källa till varför vi ska göra saker.

Avpixlat är en rasistisk sida på nätet, där jag bland annat har blivit kallad babian, så jag förstår inte riktigt varför du anser att det är en bra grund att använda när man ska forma politik. Jag tycker att man ska lyssna på experterna. Experterna heter GAPF och Varken hora eller kuvad. Det råkar också vår tidigare jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vara. Hon har skrivit boken Flickorna vi sviker och tog upp de här frågorna när ni inte ens fanns i Sveriges riksdag. Ni fanns väl i någon typ av källarlokal och spred rasistisk propaganda på den tiden.

Låt oss vara sanningsenliga med hur det funkar i politiken i verkligheten. Vi ville ha de här förändringarna hela tiden. Men i en regering måste man kompromissa, och det vi fick igenom 2014 var väldigt bra.

(Applåder)


Anf. 40 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! Det där var väl för dåligt! Var det inte det?

Här pratar vi i Sveriges riksdag om hur det fungerar i politiken. Det viktigaste uppdrag vi har som riksdagsledamöter är att sitta och rösta för eller emot de förslag som läggs fram. År 2015 fanns det inte ens ett förslag från Liberalerna för att få bort pysventilerna. Liberalernas företrädare säger att det var ju bara Avpixlat och sådana hatsajter som hade påtalat det här, men om han hade lyssnat på vad jag sa hade han uppfattat att det också var Sveriges Television, Sveriges Radio och Aftonbladet. Är SVT och Sveriges Radio också hatsajter, eftersom de inte är trovärdiga källor? Nyamko Sabuni och det hon eventuellt har sagt en gång i tiden är tydligen mer trovärdigt än vad Sveriges Radio eller Sveriges Television rapporterade strax före debatten 2015.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Det var helt tydligt att det inte fanns något förslag från Liberalerna eller något annat alliansparti. Därför var man helt enkelt tvungen att sänka Sverigedemokraternas förslag och sedan lägga fram egna förslag som gick ut på precis samma sak. Detta fördröjde hela frågan två år. Det är tydligt för vem som helst som är det minsta insatt.

Då kan man alltid slänga sig med munväder, beskyllningar och diverse epitet. Men faktum kvarstår: Liberalerna hade inget förslag 2015 utan var tvungna att gå tillbaka och kopiera SD:s förslag och lägga fram det i kammaren. De fick sedan stöd för det.


Anf. 41 Robert Hannah (L)

Herr talman! Det är lite intressant att Sverigedemokraterna står här och försvarar Sveriges Radio och Sveriges Television. Ni brukar ju vara de första att kritisera dem, medan ni hyllar Avpixlat i normala fall.

I grund och botten har Liberalerna varit drivande och haft den här åsikten under alla år sedan Nyamko Sabuni kom in i svensk politik. Att vi inte motionerade i frågan 2014 kanske berodde på att vi lämnade regeringen och behövde formulera om vår politik.

Jag var ny ledamot i Sveriges riksdag 2014 och kanske inte kunde täcka alla områden. Men att vi var tydliga i denna fråga från dag ett finns det ingen som kan betvivla. Att ni är grumliga i frågan från dag ett är det heller ingen som kan betvivla. Ni gör inte det här för att ni vill de här människornas bästa, för ni vill inte att de ska komma hit över huvud taget. Ni vill inte hjälpa andra människor.

Från Liberalernas sida är vi tydliga med att vi vill ha en flyktingpolitik med både hjärta och hjärna, och vi vill att människor som kommer hit ska få frihet.

Ni har en politik som går ut på att straffa människor med min bakgrund. Och ni stöttar Avpixlat, bland annat genom era riksdagsledamöter, som kallar andra ledamöter här inne för olika typer av fula saker hela tiden.

Det finns ingen i Sverige som kan betvivla att Liberalerna är ett parti som står upp för utsatta flickor och särskilt när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns inget annat parti i Sveriges riksdag som gör det med samma kraft som Liberalerna. Du kan få måla upp en bild av hur jag inte gjorde mitt jobb 2014. Nej, jag kanske inte gjorde ett tillräckligt bra jobb då, absolut. Men att säga att Liberalerna inte står bakom det här är bara löjligt. Det finns ingen med kunskap i frågan som skulle kunna betvivla det över huvud taget.

Ring till GAPF eller till Varken hora eller kuvad och fråga vilket parti det är som jobbar bäst med de här frågorna! Inte är det Sverigedemokraterna, kommer de att säga. De kommer att skratta er i ansiktet om ni säger det. Det är ju Liberalerna som har varit drivande i de här frågorna under alla år och kommer att fortsätta att vara det, medan ni kommer att sitta här och gnälla i riksdagen.


Anf. 42 Eva Lindh (S)

Herr talman! Familjer kan se väldigt olika ut. Runt en tredjedel av de svenska barnen lever i dag i en sorts familj som är annorlunda än den traditionella kärnfamiljen. Man kan leva med en ensamstående förälder eller i en regnbågsfamilj eller stjärnfamilj. En majoritet av barnen som föds i dag föds av en förälder som inte är gift.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Familjesituationerna kan se annorlunda ut i dag, därför att normerna har förändrats. Vårt samhälle av i dag tillåter människor att välja sitt eget sätt att leva sitt liv i större utsträckning än tidigare.

När världen utvecklas behöver politiken vara med och förhålla sig till och följa utvecklingen och fatta beslut. Det blir kanske särskilt tydligt inom familjerättens område. Utvecklingen ställer krav på oss att ha en modern lagstiftning som är anpassad för de nya familjerna och nya förutsättningar och att vi har lagar och regler som underlättar för människor, för hur vi stiftar lagar och ger förutsättningar handlar om ett sätt att forma samhället och bemöta människor.

Familjerätten ska utgå från barnets bästa och alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön och sexuell läggning. Bland annat var beslutet att ge personer av samma kön samma rätt att ingå äktenskap som två personer av olika kön ett viktigt beslut. Det kan tyckas vara en självklarhet. Som socialdemokrat är jag övertygad om vikten av alla människors lika värde och rätt, vilket också innebär rätten att få älska och dela sitt liv med den man vill.

Det är också viktigt att samhället fortsätter att utvecklas för att kunna ge människor möjligheter till likvärdiga villkor. Särskilt viktigt är det att ge barnen förutsättningar till en trygg uppväxt, oavsett hur familjen som de växer upp i ser ut.

Herr talman! Många är de som har framfört önskemål om att förenkla och modernisera frågor kring föräldraskapet, om föräldrarna inte är gifta när de väntar och får barn tillsammans. Frågan om en föräldraskapspresumtion som även omfattar partnern i ett samkönat par är nästa steg, en könsneutral föräldraskapspresumtion.

Därför är jag glad över att regeringen har fattat beslut om att se över föräldrabalkens regler om fastställande av föräldraskap - detta för att få en mer jämlik och modern lagstiftning som just är anpassad efter barnet och dess familj. Anledningen till att detta är viktigt är inte bara för att förenkla utan också för att undvika sorgliga fall där ett nyfött barn står utan vårdnadshavare.

Herr talman! Antalet nationella adoptioner uppgår till ca 350 per år. Den vanligaste formen är närståendeadoption, även kallad styvbarnsadoption, men det förekommer också att familjehem adopterar ett barn som har varit placerat där under längre tid.

Ett annat alternativ för familjehemsplacerade barn är att vårdnaden överflyttas till familjehemsföräldrarna, vilket socialnämnden ska överväga när ett barn varit placerat mer än tre år i samma familjehem.

Individuella bedömningar behöver göras av vad som är bäst för det enskilda barnet för att skapa en trygg uppväxt.

Just nu bereds en utredning om modernare adoptionsregler på Regeringskansliet. Det är bra.

Herr talman! Många i vårt samhälle har viljan men inte förmågan att själva ta hand om allt som behövs för att klara sig i vardagen. Man kan få en ställföreträdare i form av en god man eller förvaltare om man på något sätt är förhindrad att bevaka sin rätt eller ta hand om sig och sina angelägenheter. Möjligheten att få god man eller förvaltare är viktig för att alla människor i Sverige ska få likvärdiga rättigheter oavsett förmåga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Eftersom en god man eller förvaltare är avgörande för den enskildes välfärd och eftersom det har varit svårt att rekrytera gode män eller förvaltare behövs en översyn av funktionen. Samhället är också mer komplext i dag. Därför behöver en särskild struktur för stöd och utbildning utformas.

I ett antal fall med ställföreträdare har det tyvärr förekommit oegentligheter, vilket också uppmärksammats i medierna. Även om antalet är förhållandevis litet är det inte acceptabelt. Därför krävs det en översyn för att se över de befintliga lagarna och se om ytterligare insatser behövs för att stärka tillsynen. Samverkan är också viktigt i detta hänseende. Det är därför välkommet med en översyn av lagstiftningen och att systemet överlag ses över.

Herr talman! Vi vet inte det exakta antalet barnäktenskap i världen. Många registreras inte, och en del ingås också informellt. Men enligt en bedömning ingår 14 miljoner barn runt om i världen äktenskap varje år.

Äktenskapet innebär för många ett hinder för fortsatt utbildning men framför allt hälsorisker i samband med graviditet och förlossning.

Barnäktenskap är ett brott mot barns rättigheter och strider mot FN:s barnkonvention. Trots att de flesta regeringar i världen har skrivit under denna förekommer barnäktenskap fortfarande runt om i världen.

I Sverige råder en bred samsyn i fördömandet av barnäktenskap. Barnäktenskap och tvångsäktenskap är inte för barnets bästa och medför många svårigheter för de barn och unga som drabbas. Barn ska inte vara gifta; barn ska vara barn. Ingen ska tvingas in i äktenskap.

Regeringen tar arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap på stort allvar, och det har redan gjorts ett antal insatser. Nu är vi också överens om ett tillkännagivande om att se över lagstiftningen och följa upp och utvärdera för att ytterligare begränsa möjligheten till barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Herr talman! Familjerätten berör många väldigt nära. Jag tänker ofta på de kvinnor och män jag har mött som under hela sina liv har kämpat för rätten att skapa sina liv efter sina egna förutsättningar.

Jag har mött äldre som har varit glada för sina barns eller barnbarns möjlighet att föda barn utan att vara gifta, något som för ett sekel sedan innebar stora svårigheter för både moder och barn.

Jag har mött människor som har beskrivit lycka över att få möjlighet att leva med den de själva har valt, oavsett kön eller sexuell läggning.

Familjerätten kräver dock en lagstiftning som är i takt med tiden. Låt oss därför gå vidare och utveckla en familjepolitik för framtiden.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

(Applåder)


Anf. 43 Ola Johansson (C)

Herr talman! Jag finner det glädjande och fascinerande att allianspartierna på så många som fyra områden har förmått regeringspartierna att följa vår linje och medverka till fyra tillkännagivanden. Det är bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Men när det gäller punkten som rör möjligheten för par att få bli föräldrar vid assisterad befruktning finns en reservation från tre av allianspartierna och Vänsterpartiet. Det är bra att vi har en blocköverskridande samsyn i dessa frågor. Det är dock ytterst förvånande att regeringspartierna inte följer just denna linje. Med tanke på allt som sägs och påstås i denna debatt borde det vara angeläget att även i detta göra en sådan markering.

Under lång tid har det varit så att en mamma som är gift med en man automatiskt blir förälder. Vi har också tidigare diskuterat möjligheten för ett sambopar att presumeras vara föräldrar redan innan barnet är fött.

Men i en situation där personer genomgår en behandling som innebär att de kan få ett barn tillsammans behöver de, trots att de båda är överens och betraktar sig som föräldrar, gå igenom en krånglig process för att båda ska kunna presumeras vara föräldrar, om behandlingen har genomförts legalt i Sverige.

Hur kommer det sig att regeringspartierna inte vill tillmötesgå oss på just denna punkt? Det borde ju vara angeläget för alla människor att få klarhet i detta.


Anf. 44 Eva Lindh (S)

Herr talman! Jag tycker också att det är en viktig fråga. För de barn som föds genom assisterad befruktning är det självklart viktigt att föräldraskapet fungerar och är för barnets bästa.

Låt mig förtydliga att när det gäller assisterad befruktning ingår inte den fråga som vi nu talar om i den svenska hälso- och sjukvården och det stöd man får. Jag uppfattade det dock som att frågan om föräldraskap vid assisterad befruktning ingår i den översyn som regeringen berättade om i fredags.


Anf. 45 Ola Johansson (C)

Herr talman! Jag tackar Eva Lindh för svaret.

Utifrån vad regeringsföreträdarna säger i denna fråga är det tydligt att vi är överens i sak. När ministern pressas av frågor som har ställts lovar han i sitt frågesvar att återkomma, och tydligen har man presenterat en utredning denna vecka.

Då borde det vara naturligt att låta de partier som står bakom detta hjälpa till med att göra markeringen att det är angeläget att denna fråga rör sig framåt.

Jag finner det mycket märkligt att det inte råder en stor enighet i just detta fall när det gör det på andra områden, och det vill jag markera.

Jag undrar fortfarande hur det kommer sig att vi inte är överens i just dessa ambitioner, Eva Lindh.


Anf. 46 Eva Lindh (S)

Herr talman! Vi är överens. Jag tycker som sagt att det är en viktig fråga.

Jag visste ju att regeringen skulle komma med en utredning, så när betänkandet hanterades i utskottet och när vi diskuterade hur vi skulle ta ställning i frågorna gjorde vi det med vetskapen om att en utredning var på gång. Det var vi nöjda med.

Jag ser fram emot utredningen och vad den kommer att presentera framöver.


Anf. 47 Jan Lindholm (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Herr talman, åhörare och eventuella tittare och lyssnare! Den rödgröna feministiska regeringen arbetar långsiktigt med att förbättra Sverige och världen på alla politikområden.

Eftersom Miljöpartiets ordinarie ledamot i civilutskottet är förhindrad att närvara här i dag har jag hoppat in som ersättare i betänkandedebatten, om ni i utskottet undrar.

Civilutskottets betänkande Familjerätt innehåller ett stort antal viktiga och intressanta frågeställningar som berör alla medborgare, som redan har påpekats här, trots att många inte reflekterar över det.

Där behandlas exempelvis ett flertal olika aspekter på vigsel- och äktenskapsfrågor, frågor om skilsmässa och bodelning, faderskapsfrågor, adoptions- och vårdnadsfrågor och även en spännande fråga som var ny för mig, nämligen könsneutrala författningar, vilket var mycket intressant att läsa om.

Betänkandet är ett motionsbetänkande som behandlar ungefär 190 olika yrkanden från de två senaste allmänna motionstiderna, så det är inte konstigt att det mesta från födelse till livets slutskede behandlas. Jag såg även att den gamla frågan om särkullbarn finns med. Den handlar mycket om efterlevande makars arvsrätt och har funnits med tidigare.

Herr talman! För nästan ett år sedan, den 26 maj 2016, organiserade civilutskottet en offentlig utfrågning på temat om familjerätten är i takt med tiden. Det är ett väldigt bra namn på en utfrågning. Några av de frågeställningar som tas upp i betänkandet debatterades under denna utfrågning av fem juridiskt erfarna personer med olika bakgrund. Som lite utomstående kan jag, efter att ha tittat på materialet, inte påstå annat än att utskottet har arbetat grundligt med betänkandet om familjerättsfrågor.

Med tanke på att betänkandet innehåller 34 beslutspunkter kanske man inte ska klaga på att dessa har föranlett 17 reservationer. Ni som har lyssnat har hört att man ändå har varit hyfsat överens i utskottet.

Vi lever i en tid med stora utmaningar. De grundläggande förutsättningarna för familjen hotas. Halten av klimatgaser i jordens atmosfär har aldrig varit så hög som i dag. Den biologiska mångfalden är hotad, och skövlingen av orörda områden på planeten fortsätter.

Matjorden spolas ut i haven på de ställen där skyfall blivit vanliga. På andra ställen på planeten, där torkan har tagit över, blåser matjorden ut i haven. De viktigaste kornbodarna för familjens försörjning försaltas när havsvattnet sakta tränger in i floddeltaområden.

I ett globalt perspektiv kan kanske våra frågor kring familjepolitiken ibland kännas försumbara, men vi får aldrig glömma att även i Sverige påverkas familjens villkor av det som sker på hela planeten. När samhällen hotas brukar medborgarna och politikerna ha lättare för att sluta sig samman och nå konsensus. Det är ett politikerord som är en omskrivning för en kompromiss där man är tämligen överens och eniga i en fråga.

När jag läste betänkandet tänkte jag, trots de 17 reservationerna, att det är ett litet tecken på en sådan tendens mot konsensus i den svenska politiken. I betänkandet finns nämligen fyra tillkännagivanden som utskottet är överens om.

För er som inte har lyssnat på en riksdagsdebatt tidigare vill jag bara säga att när riksdagen riktar ett tillkännagivande brukar det uppfattas som något viktigt. Det är en uppmaning eller egentligen ett uppdrag till regeringen. För oss här i kammaren brukar detta höra till höjdpunkterna - lite hot stuff som kan ge rubriker i tidningarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Hela utskottet står alltså bakom de fyra tillkännagivandena, och det var det jag syftade på när jag talade om en liten tendens i utskottet mot konsensus. Det är inte brukligt att regeringspartiernas riksdagsgrupper ställer sig bakom tillkännagivanden till regeringen. Antingen är detta ett tidens tecken, eller också är det en naturlig följd av att vi har en feministisk regering som söker breda överenskommelser i så många frågor som möjligt.

Tillkännagivandena handlar om barnäktenskap, månggifte, vårdnadsutredningar samt gode män och förvaltare.

Eftersom jag inte har deltagit i beredningen av utskottets betänkande utan har blivit inlånad enbart för denna debatt tänker jag inte fördjupa mig alltför mycket i vart och ett av de olika ärendena, för då är det risk att jag gör bort mig. Min kunskap är inte så djup på detta område längre; man glömmer ganska snabbt när man byter utskott.

Frågan om barnäktenskap handlar alltså om att regeringen får ett uppdrag att återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att ytterligare begränsa de möjligheter som i dag finns i lagen att i undantagsfall erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Regeringen arbetar redan med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag för att på så vis ytterligare stärka barnens rättsliga ställning. Vi hade ett seminarium om detta här i riksdagen i dag på morgonen - ett av alla de frukostseminarier som ordnas här.

Jag kan tycka att det är lite märkligt att möjligheten finns. Grundprincipen är ju att barn är barn fram till dess att de fyller 18. Jag tycker att den diskussion som har varit här i dag om vem som var först och så vidare känns lite märklig. Jag har bekanta som har ägnat sig åt släktforskning, så jag vet att barnäktenskap har varit förbjudet i över hundra år men att det har funnits undantag.

Jag har sett brev där underåriga barn skrev till kungen för hundra år sedan därför att flickan blev med barn och de ville behålla barnet. Då hade kungen möjlighet att tillåta dem att gifta sig trots att de inte var 18 år för att de skulle kunna behålla barnet. Detta kan vara en sak att tänka på. Det finns en lång, i alla fall mer än hundraårig, erfarenhet i vårt land av att det kan finnas förutsättningar, villkor och situationer som man kan ta hänsyn till när man diskuterar barnäktenskap.

Familjerätten har utvecklats mycket, men giftermål får fortfarande inte ingås före 18-årsdagen enligt det generella regelverket. Under de senaste åren har ett stort antal människor kommit till Sverige, och de har med sig en annan kultur där de normer som har legat till grund för vårt förhållningssätt inte är självklara, även om det har funnits en möjlighet till barnäktenskap före 18 års ålder i vårt land. Jag menar att det är därför som denna fråga har fått ny aktualitet, men med ett lite annat innehåll.

Jag nämnde barnkonventionen, och vårt åtagande enligt denna konvention är svårt att förena med att allt fler barn i vårt land lever som gifta fast de har långt kvar till 18-årsdagen. I vilken utsträckning dessa äktenskap har ingåtts frivilligt är naturligtvis oerhört svårt att avgöra, men jag tycker att detta egentligen är ganska ointressant eftersom grundprincipen är att ingen under 18 ska leva som gift i Sverige, åtminstone inte utan väldigt speciella anledningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Familjerätt

Regeringen har tillsatt en utredare som ska titta på hur den här problematiken kan hanteras, så arbetet är som jag förstår det igång. Utskottet har även satt ett datum för när man förväntar sig att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag i den här frågan. Det är bra, för vi måste se till barnens rättigheter att få leva som barn. Vi måste ta detta på allvar om vi ska kunna påstå att vi lever upp till barnkonventionen.

Herr talman! Vi har här i dag hört sägas att över 300 personer lever i Sverige folkbokförda som gifta med mer än en person, vilket inte heller står i överensstämmelse med de normer vi har i Sverige så som de uttrycks i lag. Månggifte är faktiskt kriminaliserat i Sverige. Även här anser utskottet att regeringen ska se över hur vår lagstiftning kan behöva justeras för att säkerställa att den gällande rätten inte undergrävs på något sätt. Jag kan inte låta bli att kommentera att jag tycker att det är lite märkligt att vi kan ha registreringar som tillåts men som redovisar någonting som strider mot lagen. Men det finns säkert skäl till det.

Nu har jag inte hunnit sätta mig in i alla detaljer i hur utskottet resonerar när det gäller det tredje tillkännagivandet. Men jag har förstått att det handlar om att ta till vara delar av det som framkom när man utvärderade 2006 års vårdnadsreform i 2014 års vårdnadsutredning. Det jag kan läsa mig till är att utskottet har fokuserat på att barn kommer i kläm i vårdnadstvister. Jag kan inte annat än säga att jag tycker att det är väldigt bra om det här tillkännagivandet nu får effekten att det går snabbare att synliggöra barnrättsperspektivet ytterligare. Vi håller ju som sagt på med att få in barnkonventionen som lag i Sverige. Den processen kommer säkert också att bidra till att det här förbättras. Det är en utveckling i rätt riktning.

Det fjärde tillkännagivandet handlar om överförmyndare, gode män och förvaltare. Jag har minnen av att detta har varit en långkörare tidigare. Det är väldigt många ledamöter som har motionerat kring det här. Jag kan konstatera att jag faktiskt själv har med en motion där som jag hade glömt bort.

Bristerna i systemet med gode män och förvaltare har varit på tapeten väldigt många gånger. De dyker då och då upp som skandaler i tv och kan vara ganska hårresande, tycker jag. Det är väldigt bra att regeringen nu har fått ett mycket brett uppdrag - som jag uppfattar formuleringen - att titta på den här problematiken. Även där har man redan varit igång.

Eftersom jag inte är ledamot i utskottet ska jag inte gå in på så väldigt många av reservationerna och diskutera dem, som några andra har gjort, för jag har inte hunnit sätta mig in i dem riktigt. Men jag vill kommentera någonting som jag tycker är intressant. Det finns ingen reservation på området, men jag vill ändå säga något om det här med särkullbarn. När jag läser utskottets utfrågning från maj 2016 tycker jag att det är slående hur oerhört svårt vi har att väga nackdelar och fördelar mellan parterna i de här konflikterna. Där presenteras lite olika modeller för hur man skulle kunna tackla det här med vad som är rättvisa när arv ska fördelas mellan parter med olika status. Men utifrån den rapporten tycker jag också att man kan ifrågasätta om det egentligen finns någon rättvisa i sådana situationer.

Jag vet att det återkommande har motionerats om det här under åren. Jag anser att det inte bara handlar om den efterlevande makans situation. Det kan faktiskt gälla makens situation också. Men sedan är det också så att det här i ökad utsträckning handlar om konflikter mellan bröstarvingar och särkullbarn, konflikter som kan vara livslånga och oerhört sorgliga. Med de nya familjestrukturer som vi nu har kan jag tänka mig att vi i framtiden även kommer att ha konflikter mellan särkullbarn från olika särbarnkullar i våra stjärnfamiljer och vad vi nu kallar dem. När det gäller den här problematiken tyckte jag verkligen att er utfrågning gav ett svar, nämligen att familjerätten åtminstone i den här frågan inte är i takt med tiden, herr talman.

Jag yrkar avslag på de 17 reservationerna och bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 48 Sara-Lena Bjälkö (SD)

Herr talman! Hur många testamenten blir inte uppdagade? Det kan vi naturligtvis inte veta än. Testamenten är inte enbart till för att rika människor ska dela ut tillgångarna när de går bort. Testamenten är till för alla människor som vill underlätta för sig själva och sina kvarlevande och göra processen med fördelningen av tillgångarna så enkel som möjligt. Därigenom kan man undvika eventuella släktfejder.

I dag saknar vi i Sverige ett statligt nationellt register över testamenten. Det finns i och för sig många privata alternativ, men dessa är ofta knutna till någon begravningsbyrå eller till något företag som vill tjäna pengar på att förvara testamentet. Ett oberoende frivilligt register för hanteringen av testamenten borde vara att föredra, då det är mycket viktiga värdehandlingar. Det kan handla om allt från obetydliga värden till värden i mångmiljonklassen, exempelvis fastigheter, skog, företag, aktier och andra värdepapper. Listan kan göras lång, som ni hör.

Familjerätt

Det finns en efterfrågan på att ha ett statligt testamentsregister, då det i ett flertal fall varit så att man inte gått rätt till väga eller att testamenten rent av försvunnit. Många tror att det räcker om man kopierar testamentet och delar ut kopiorna till nära och kära. Men det gör det inte. Det är endast originaltestamentet som gills.

Detta frivilliga register ska vara till för att den enskilde ska kunna säkerställa att dennes testamente inte försvinner eller aldrig blir hittat. Vi sverigedemokrater var först med att lyfta frågan i en kommittémotion efter att jag själv hade väckt en enskild motion i frågan. Ni här i församlingen vet att man kan göra det under den allmänna motionstiden. Nu är det glädjande att andra partier här inne i salen, herr talman, har insett behovet av ett statligt register.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-03-22
Förslagspunkter: 34, Acklamationer: 29, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Barnäktenskap och tvångsäktenskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att möjligheten att i undantagsfall erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsas ytterligare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

  2015/16:550 av Robert Hannah m.fl. (FP),

  2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 18,

  2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 11,

  2016/17:1360 av Alexandra Anstrell och Lotta Olsson (båda M),

  2016/17:1787 av Fredrik Schulte (M),

  2016/17:1829 av Robert Hannah m.fl. (L),

  2016/17:2255 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD),

  2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 2-5 och

  2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 12.
 2. Polygama äktenskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör analysera vad som ligger bakom att så många som ca 300 personer är registrerade i folkbokföringen som gifta med fler än en person och överväga om det finns behov av förtydliganden i lagstiftningen i syfte att säkerställa att polygama äktenskap inte erkänns i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 28 och

  2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 13.
 3. Tillfälliga förordnanden som borgerlig vigselförrättare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:1115 av Anette Åkesson (M).
 4. Skärpt kontroll av vigselförrättare inom trossamfund

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 17.
  • Reservation 1 (SD)
 5. Rätt för borgerliga vigselförrättare att förrätta vigslar i främmande stater

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:1218 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2.
 6. Formerna för ingående av äktenskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:331 av Bengt Eliasson och Mathias Sundin (båda L).
  • Reservation 2 (KD)
 7. Erkännande av äktenskap mellan personer av samma kön

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 7.
  • Reservation 3 (V)
 8. Betänketid vid äktenskapsskillnad

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 4 (M)
 9. Giftorättens omfattning vid bodelning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 4.
  • Reservation 5 (L)
 10. Bodelningsförrättningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:898 av Elin Lundgren (S) och

  2016/17:1184 av Helena Bouveng (M).
 11. Underhåll mellan makar efter äktenskapsskillnad

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S).
 12. Makars pensionsrättigheter vid bodelning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:1211 av Said Abdu (FP) och

  2016/17:1722 av Said Abdu (L).
 13. Stärkta rättigheter för transpersoner m.fl.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13 och

  2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 6 (M)
  • Reservation 7 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M17607
  SD43103
  MP21004
  C19003
  V00201
  L17002
  KD13003
  -0011
  Totalt215772136
  Ledamöternas röster
 14. Utredningar om faderskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 79,

  2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 32,

  2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del,

  2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 i denna del,

  2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

  2016/17:1711 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S),

  2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 1 och 2,

  2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

  2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 45 och

  2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 86.
 15. Talerätt i mål om fastställande av faderskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 i denna del,

  2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 37 och

  2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 36.
  • Reservation 8 (SD)
 16. Föräldraskap vid assisterad befruktning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1,

  2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

  2015/16:3211 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1,

  2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18,

  2016/17:588 av Veronica Lindholm (S) och

  2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.
  • Reservation 9 (M, C, V, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (M, C, V, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M07806
  SD44003
  MP22003
  C01903
  V02100
  L01702
  KD13003
  -1001
  Totalt181135033
  Ledamöternas röster
 17. Adoption

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:1204 av Lotta Finstorp och Olof Lavesson (båda M),

  2015/16:1231 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1 och 2,

  2015/16:1252 av Helena Bouveng (M),

  2015/16:2313 av Pia Hallström (M),

  2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 11,

  2015/16:2668 av Cecilia Widegren (M),

  2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

  2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 42,

  2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19,

  2016/17:745 av Boriana Åberg (M),

  2016/17:868 av Johan Büser (S) yrkande 1,

  2016/17:1120 av Helena Bouveng (M),

  2016/17:2100 av Maria Stockhaus (M),

  2016/17:2252 av Thomas Finnborg (M),

  2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 6,

  2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 41,

  2016/17:3112 av Cecilia Widegren (M),

  2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 14,

  2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 12 och

  2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23.
  • Reservation 10 (M)
  • Reservation 11 (SD)
 18. Vårdnad, boende och umgänge

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om vad regeringen särskilt bör beakta i det kommande lagstiftningsarbetet med anledning av 2014 års vårdnadsutredning och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

  2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 26 och

  2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 3 och

  avslår motionerna

  2015/16:385 av Barbro Westerholm och Christina Örnebjär (båda FP),

  2015/16:509 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

  2015/16:848 av Alexandra Völker (S),

  2015/16:1030 av Eva-Lena Jansson (S),

  2015/16:1038 av Edward Riedl (M),

  2015/16:1093 av Anti Avsan (M),

  2015/16:1145 av Annika Hirvonen och Stina Bergström (båda MP) yrkandena 1 och 2,

  2015/16:1224 av Katarina Brännström (M),

  2015/16:2098 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

  2015/16:2324 av Pia Hallström och Ellen Juntti (båda M),

  2015/16:2473 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (båda M) yrkandena 1 och 2,

  2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 78,

  2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31,

  2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del,

  2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 40 och 41,

  2015/16:3211 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2,

  2016/17:107 av Annika Hirvonen Falk och Stina Bergström (båda MP) yrkandena 1 och 2,

  2016/17:650 av Barbro Westerholm (L),

  2016/17:1530 av Gunilla Nordgren (M),

  2016/17:2221 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),

  2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 4 och 5,

  2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 39 och 40,

  2016/17:2680 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (båda M) yrkandena 1 och 2,

  2016/17:2799 av Anders Österberg m.fl. (S),

  2016/17:2852 av Tuve Skånberg (KD),

  2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 44,

  2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 85 och

  2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 3.
 19. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:931 av Rickard Nordin (C),

  2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del,

  2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 i denna del,

  2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 38,

  2016/17:354 av Rickard Nordin (C),

  2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 3 och

  2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 37.
  • Reservation 12 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M78006
  SD04403
  MP22003
  C19003
  V21000
  L17002
  KD13003
  -0101
  Totalt27145033
  Ledamöternas röster
 20. Barnbalk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:2359 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).
 21. Könsneutrala författningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.
  • Reservation 13 (V)
 22. Myndighetsåldern m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:1661 av Erik Bengtzboe (M),

  2015/16:2910 av Hanna Wigh (SD) och

  2016/17:1352 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2.
 23. Underårigas egendom

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S).
 24. Överförmyndare, gode män och förvaltare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör ta initiativ till en uppföljning av hur lagstiftningen på området fungerar, och i det sammanhanget bör regeringen även överväga andra förbättringar av systemet med gode män och förvaltare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1-5 och

  2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 48 och

  avslår motionerna

  2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-6,

  2015/16:723 av Jan Lindholm (MP),

  2015/16:863 av Penilla Gunther (KD),

  2015/16:1173 av Eva Lohman och Saila Quicklund (båda M),

  2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7,

  2015/16:2160 av Lawen Redar (S),

  2015/16:2378 av Solveig Zander (C),

  2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 19,

  2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 10,

  2015/16:2538 av Kenneth G Forslund (S),

  2015/16:2562 av Finn Bengtsson och Sofia Fölster (båda M),

  2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 12,

  2016/17:334 av Christina Örnebjär (L),

  2016/17:1643 av Kerstin Nilsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S) yrkandena 1 och 2,

  2016/17:1660 av Eva Lindh m.fl. (S),

  2016/17:1668 av Ann-Christin Ahlberg och Kerstin Nilsson (båda S),

  2016/17:2034 av Kerstin Lundgren (C),

  2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 6 och 7,

  2016/17:2704 av Kenneth G Forslund och Adnan Dibrani (båda S),

  2016/17:2757 av Jonas Gunnarsson (S),

  2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 31,

  2016/17:3182 av Penilla Gunther (KD) och

  2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1.
 25. Gode män för ensamkommande barn

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 11,

  2016/17:2650 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

  2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 31 och

  2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 18.
  • Reservation 14 (C)
  • Reservation 15 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M78006
  SD44003
  MP22003
  C01903
  V21000
  L17002
  KD00133
  -1001
  Totalt284191333
  Ledamöternas röster
 26. Dödförklaring

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:695 av Amir Adan (M).
 27. En översyn av arvsrätten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:1964 av Hans Rothenberg (M).
 28. Laglott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:795 av Boriana Åberg (M),

  2015/16:909 av Betty Malmberg (M) och

  2015/16:2088 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M).
 29. Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:2159 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S).
 30. Arvsrätt för sambor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:923 av Rickard Nordin (C) och

  2016/17:352 av Rickard Nordin (C).
 31. Registrering av testamenten

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:381 av Robert Hannah och Fredrik Malm (båda FP),

  2015/16:590 av Emanuel Öz (S) yrkandena 1 och 2,

  2015/16:1760 av Gunilla Nordgren (M),

  2015/16:2046 av Sara-Lena Bjälkö och Mikael Eskilandersson (båda SD),

  2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 50,

  2016/17:1527 av Gunilla Nordgren (M),

  2016/17:2018 av Robert Hannah m.fl. (L),

  2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 10,

  2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 49,

  2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 49 och

  2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 5.
  • Reservation 16 (SD, L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M78006
  SD04403
  MP22003
  C19003
  V21000
  L11602
  KD01303
  -0101
  Totalt24274033
  Ledamöternas röster
 32. Kallelse till bouppteckning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3066 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD).
 33. Ändringar i namnlagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.
 34. Elektroniska dokument i familjerättsliga sammanhang

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.
  • Reservation 17 (L)