Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Betänkande 2022/23:FiU31

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 februari 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Extra ändringsbudget: Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser (FiU31)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget till följd av de höga energipriserna och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Ändringen innebär bland annat att svenska företag ska få en utökad möjlighet till att få tillfälliga uppskov med att betala in skatter och avgifter. Det handlar om avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Det innebär även ett tillfälligt ekonomiskt stöd till hushåll i södra Sverige med gas som energikälla, till följd av höga gaspriser.

Försvarsmateriel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, ska skänkas till Ukraina. Det handlar om bland annat pansarskott, minröjningsutrustning, pansarvärnsrobot 57 och stridsfordon 90 till ett värde om högst cirka 4,3 miljarder kronor.

Sammantaget innebär regeringens förslag att statens inkomster beräknas minska med cirka 16,2 miljarder kronor och statens utgifter beräknas öka med cirka 1,8 miljarder kronor 2023. Statens finansiella sparande försvagas med cirka 1,6 miljarder kronor och statens lånebehov ökar med cirka 18 miljarder kronor 2023. Uppskovet med inbetalning av skatter och avgifter innebär en förskjutning i tiden av när betalningen görs och påverkar inte det finansiella sparandet. Detta förklarar skillnaden mellan lånebehovet och det finansiella sparandet.

Lagändringarna ska börja gälla den 13 februari 2023.

Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-02-02
Justering: 2023-02-07
Trycklov: 2023-02-07
Betänkande 2022/23:FiU31

Alla beredningar i utskottet

2023-02-02

Extra ändringsbudget: Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser (FiU31)

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till extra ändringsbudget till följd av de höga energipriserna och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Ändringen innebär bland annat att svenska företag ska få en utökad möjlighet till att få tillfälliga uppskov med att betala in skatter och avgifter. Det handlar om avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Det innebär även ett tillfälligt ekonomiskt stöd till hushåll i södra Sverige med gas som energikälla, till följd av höga gaspriser.

Regeringen föreslår även att försvarsmateriel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, ska skänkas till Ukraina. Det handlar om bland annat pansarskott, minröjningsutrustning, pansarvärnsrobot 57 och stridsfordon 90 till ett värde om högst cirka 4,3 miljarder kronor.

Sammantaget innebär regeringens förslag ett statens inkomster beräknas minska med cirka 16,2 miljarder kronor och statens utgifter beräknas öka med cirka 1,8 miljarder kronor 2023. Statens finansiella sparande försvagas med cirka 1,6 miljarder kronor och statens lånebehov ökar med cirka 18 miljarder kronor 2023. Uppskovet med inbetalning av skatter och avgifter innebär en förskjutning i tiden av när betalningen görs och påverkar inte det finansiella sparandet. Detta förklarar skillnaden mellan lånebehovet och det finansiella sparandet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 13 februari 2023.

Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-02-07
Debatt i kammaren: 2023-02-08

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 3 Edward Riedl (M)

Fru talman! Klockan 4 den 24 februari, för snart ett år sedan, inledde Ryssland ett fullskaligt krig mot sin granne Ukraina. I ett tv-sänt tal meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han fattat beslut om en militär insats i Ukraina. I talet uppmanade han också Ukraina att lägga ned sina vapen och varnade andra länder från att lägga sig i - annars väntade konsekvenser man aldrig tidigare skådat. Detta sa Putin i sitt tal.

Bara några minuter efter att han hållit talet kom det rapporter om explosioner runt om i hela Ukraina - bomber i Kiev, Odessa, Charkiv, Mariupol och på många andra platser. Strax före 5 på morgonen, en timme senare, meddelar Ukrainas utrikesminister på Twitter att Ryssland har inlett en fullskalig invasion av Ukraina.

Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Den ukrainska befolkningen genomlever sedan dess krigets alla fasor. För oss som aldrig upplevt krig är det svårt att föreställa sig fullt ut precis vad det innebär. Rysslands president Vladimir Putin bär det fulla ansvaret för detta olagliga och orättfärdiga krig.

Den ukrainska försvarsviljan och försvarsförmågan har slagit omvärlden med häpnad. Men militärt och humanitärt bistånd har varit och är nödvändigt för att Ukraina ska kunna försvara sitt land. Att Ukraina vinner är viktigt för Sverige. Ja, det är viktigt för hela Europa. Att Ukraina vinner kommer att vara avgörande för den väg Europa kommer att ta. Ukrainas sak är vår, och det är vår plikt att sluta upp och göra det vi kan för att hjälpa ukrainarna i deras frihetskamp.

Sverige har redan bidragit med omfattande stödpaket till Ukraina. Detta har det rått brett politiskt samförstånd kring i den här kammaren. Det har varit militärt, humanitärt och finansiellt stöd men också pengar till civil krishantering, återuppbyggnad och reformstöd. Allt detta är nödvändigt.

Fru talman! I dag debatterar vi regeringens förslag till extra ändringsbudget, stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser. Tre förslag ingår i regeringens extra ändringsbudget som vi senare i dag kommer att besluta om här i riksdagen. Utöver det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina handlar det om medel till gasprisstöd för hushåll i södra Sverige och om nya möjligheter för företag att skjuta upp sina skatteinbetalningar för att klara sig igenom besvärliga tider.

Det hittills största paketet med försvarsmateriel till Ukraina kommer vi att fatta beslut om i dag. Det stöds också av en enig riksdag, vilket gör att det är en styrka bakom detta. Det är ett omfattande paket på upp till 4,3 miljarder kronor som ska skänkas till Ukraina i enlighet med förslaget.

Paketet innehåller tunga och avancerade vapen och vapensystem: granatgeväret Carl Gustaf med ammunition, pansarskott 86, pansarvärnsrobotar 57 och stridsfordon 90. Dessutom ges försvarsmyndigheter i Sverige förutsättningar att återanskaffa materiel motsvarande det som skänks till Ukraina. Förslaget är en del av det stödpaket till Ukraina som regeringen presenterade den 19 januari i år. I paketet ingår även uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer samt ett nytt svensk-ukrainskt upphandlingsarbete.

Riksdagens samtliga partier står bakom det här förslaget. Detta visar vår beslutsamhet och den svenska beslutsamheten när det gäller att hjälpa Ukraina. Vi gör nu detta i en extra ändringsbudget så att åtgärderna kan komma på plats snabbt. Med ett pågående krig i vårt närområde behöver vi agera här och nu.

Fru talman! När vi äntligen såg ljuset i tunneln efter två år med pandemi startade Ryssland ett fullskaligt krig mot sin granne. Det är nu krig i Europa. Vi har energikris och hög inflation.

Svenska hushåll och företag drabbas nu, både av det som händer i omvärlden och av tidigare beslut fattade här hemma i Sverige. Avvecklingen av kärnkraft är något svenska hushåll och företag i dag betalar ett mycket högt pris för. Den nya regeringen och de fyra samarbetspartierna gör allt de kan här och nu i den akuta situationen. Samtidigt har man påbörjat ett arbete med att bygga tillbaka ny kärnkraft för att säkerställa billig, driftssäker och koldioxidfri elproduktion.

Regeringen och de fyra samarbetspartierna har redan vidtagit flera åtgärder för att stötta hushåll och företag som drabbas av höga elpriser som en följd av den nedlagda kärnkraften. Det handlar om ett elstöd till hushåll och företag i södra Sverige som senare kompletterades med ett elstöd även till hushåll i Norrland när priserna även där blivit höga, riktat elstöd till elintensiva företag och satsningar på energieffektivisering med mera.

I dag, fru talman, får vi också på plats ett gasstöd till hushåll i södra Sverige. Det omfattar 27 000 hushåll, hårt arbetande svenska familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop. De värmer upp sina villor med gas. Med det här stödet kommer de att få cirka 12 000 kronor i gasstöd för perioden oktober 2021 - september 2022. Det handlar om hushåll som är anslutna till det västsvenska gassystemet. Stödet är utformat så att det motsvarar elstödet under samma period. Gasprisstödet kommer att uppgå till 79 öre per kilowattimme.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Med alla beslut den nya regeringen fattat kommer Sverige att ha fått på plats mer omfattande elstöd än exempelvis Finland, Belgien och många andra länder i Europa. Men trots att svenska hushåll och företag har fått mer elstöd än i andra länder kommer det inte fullt ut att kompensera för de höga elpriserna. Långsiktigt behöver vi därför bygga tillbaka kärnkraft i Sverige för att få billigare el igen, och det är regeringens högsta prioritet.

Det tredje förslaget i regeringens förslag till extra ändringsbudget att ge företag nya och utökade möjligheter till anstånd med skatteinbetalning. Från och med den 13 februari ska företag få utökade möjligheter till tillfälliga skatteanstånd. Syftet är att stötta sunda och livskraftiga företag som drabbas av likviditetsproblem till följd av hög inflation och höga elpriser. Så räddar vi jobb i svåra tider. Förslaget innebär bland annat att den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från den 12 februari till den 12 september 2023. Anstånd får beviljas även för redovisningsperioder som infallit i april till och med juni 2022, och det maximala antalet anståndsmånader höjs från nio till tolv.

Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 4 Mikael Damberg (S)

Fru talman! Edward Riedl beskriver förslagen i denna extraändringsbudget. Det finns mycket vi delar. Vi står bakom extraändringsbudgeten - jag vill börja med att säga det. Men beskrivningen av att svenska hushåll eller företag har fått stöd är en långtgående tolkning eftersom det fortfarande råder väldigt stor osäkerhet om när stöden kommer att betalas ut.

Jag har lite frågor om perspektivet och om regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna förstår hur hushåll och företag just nu har det i Sverige. Vi får nu rapporter om att så många som en femtedel av hushållen i vårt land har fått använda sparpengar för att köpa mat, och vi får rapporter om att elskulderna ökar hos Kronofogden. Då blir det intressant att också ha tidsperspektivet klarlagt. De insatser vi gör i extraändringsbudgeten är ju plåster på såren på grund av att regeringen inte har genomfört elstödet, som man lovade i valrörelsen, och att det dröjer. Det blir en likviditetsproblematik för företag men också för många hushåll som har svårt att betala räkningarna.

Mina enkla frågor, som är kopplade till detta, är: När kan vi räkna med att alla hushåll får detta elstöd så att de kan planera sin tillvaro? Det gäller även de i norra Sverige som nu äntligen efter många påtryckningar har fått besked om att de ska få elstöd? När kan svenska företag räkna med att få stöd för de höga elräkningar som redan har varit under vintern? Det finns en enorm osäkerhet runt om i landet om hur man ska klara likviditeten. Risken är att det leder till uppsägningar om man inte får tydliga besked.


Anf. 5 Edward Riedl (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Fru talman! Låt mig först och främst kvittera det som Mikael Damberg sa i början: att det finns ett brett stöd för regeringens extra ändringsbudget, inte minst i de delar som avser stöd till Ukraina. Där har även den förra regeringen gjort en hel del gott. Det är bra. Det ger en bra signal till omvärlden. Låt oss börja i enigheten.

Men, fru talman, jag blir provocerad när jag nu hör Mikael Damberg på ett inkännande sätt stå och berätta hur tufft de svenska hushållen har det till följd av att den regering som Mikael Damberg själv under åtta år var minister i lade ned flera kärnkraftsreaktorer, såg till att Sverige hade de högsta drivmedelspriserna i hela världen och fattade politiska beslut som steg för steg har lagt börda på lasten för de svenska hushållen.

Den här regeringen, bestående av de fyra partierna, gör nu allt för att vända den politik som satte svenska hushåll och företag i denna mycket svåra situation. Vi gör på kort sikt det vi kan för att få på plats omfattande stöd till svenska hushåll och företag till följd av energipriserna. Vi har börjat sänka kostnaderna för att tanka diesel och bensin. Vi kommer vid nästa årsskifte att avsluta det extrema projekt som den förra regeringen ansvarade för med biodrivmedelsinblandning till sådana nivåer att Sverige hade de högsta priserna i hela världen för exempelvis diesel. Allt detta är vi på väg att göra någonting åt.

Den första delen av elstöden kommer att börja betalas ut inom någon vecka. Några stöd kommer man att få vänta på ytterligare en liten tid under våren. I mitt nästa inlägg, fru talman, ska jag prata vidare om exakt när de olika stöden kommer.


Anf. 6 Mikael Damberg (S)

Fru talman! Till historien först: För bara ett par år sedan hade Sverige Europas lägsta elpriser. Jag kan konstatera att förra året var Sverige det land som exporterade mest el i hela EU. Men alla ser att Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp el- och gaspriserna i hela Europa. Det är det som har förändrat spelplanen och också förändrat hur marknaden fungerar för elprissättning, detta på ett sätt som jag tror är helt orimligt för väldigt många människor som tycker att det är märkligt att vi producerar mycket el i Sverige men får betala tyska elpriser eftersom de inte har ställt om sitt elsystem. Det är ett systemfel som man måste jobba med.

Men dagens debatt handlar om att regeringen gav väldigt tydliga löften. Det nya elstödet skulle vara på plats den 1 november. I god tid före jul skulle man få stöd. Dessa besked skjuts bara framåt i tid. Det är därför man måste sätta plåster på såren. Man måste lägga fram en extraändringsbudget som lindrar.

Jag har inga problem med det men konstaterar att regeringen har sagt nej till Socialdemokraternas förslag om en gas- och elräkningsakut. Regeringen har sagt nej till krissamtal i fråga om stöd till hushållen när det gäller hushållens ekonomi. Man sa nej till vårt förslag om höjda barnbidrag under denna vinter. Man har kraftigt försenat intäktstaket för elproducenter, som hade kunnat dra in hundratals miljoner kronor som hade kunnat gå tillbaka till företag och hushåll runt om i Sverige. Därmed får man inte den effekten.

Jag kan konstatera att Edward Riedl inte svarar på tidsfrågan. Man ska vänta en liten tid under våren. När under våren kan hushåll i norra Sverige räkna med att få elstödet, och när ska svenska företag få en tidsplan för när de får elstödet? Detta påverkar deras likviditet. Det kan riskera att påverka deras varsel och därmed också sysselsättningen i Sverige framöver.


Anf. 7 Edward Riedl (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Fru talman! Låt oss börja i historien, där Mikael Damberg är. Vladimir Putin är skyldig till mycket elände och lidande i världen, men det var inte Putin som lade ned kärnkraftsreaktorer i Sverige. Det var inte Putin som fattade politiska beslut som ledde till att Sverige hade de högsta drivmedelspriserna i hela världen. Det var politiska beslut fattade av den förra regeringen, som Mikael Damberg satt i. Det är lite sent att nu vakna upp och se att de svenska hushållen får det tufft till följd av de besluten.

Men med det sagt: Företagen har det tufft. Därför fattar vi i dag beslut om att öka antalet anståndsmånader, förlänga anstånden, så att de klarar likviditeten. Det är det som Mikael Damberg efterfrågar. Det fattar vi alltså beslut om i dag, fru talman, och även Mikael Damberg står bakom det förslag som regeringen lägger fram.

Varför tar det tid? Jag kan hålla med Mikael Damberg i detta. Jag och regeringen hade önskat att det hade gått snabbare. Men svenska hushåll och företag betalar in ungefär 42 procent av kapacitetsavgifterna i hela Europeiska unionen. Det ger Sverige unika möjligheter att utanför statsbudgeten ge omfattande stöd till hushåll och företag. Om jag inte missminner mig, fru talman, var det också den förra regeringens tanke ifall tiden hade funnits, om man hade suttit kvar eller fått fram de förslag som man pratar om att den nya regeringen nu ska få på plats. Detta gör att Sverige, även om det tar lite extra tid, kommer att få väldigt omfattande stöd till hushåll och företag för att hantera de ökade kostnaderna. Det är i grund och botten bra.

Tidsplanen är: så fort som möjligt. De första utbetalningarna börjar om några veckor. Det andra kommer vi att försöka få på plats så snabbt som möjligt. Sverige skiljer sig, fru talman, från övriga Europa. Det ger oss möjligheter att få ut mer pengar, men det tar tyvärr lite längre tid. Svenska hushåll och företag kan dock lita på att denna regering gör allt för att få det på plats så snabbt som möjligt och för att det ska vara så omfattande som möjligt.


Anf. 8 Mikael Damberg (S)

Fru talman! Rysslands brutala krig i Ukraina och landets agerande på energimarknaderna i Europa har gett upphov till ett flertal extraändringsbudgetar under förra året. Även denna gång är förslagen vi debatterar mycket angelägna. Det handlar om ytterligare försvarsmateriel till Ukraina och om stöd till företag och hushåll som just nu pressas hårt av de höga priserna på el och gas. Jag vill därför börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Vi socialdemokrater står bakom och välkomnar regeringens förslag men är kritiska till regeringens löftesbrott och saktfärdighet när det kommer till att stötta utsatta hushåll och företag.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har röstat nej till Socialdemokraternas förslag om en gas- och elräkningsakut. Regeringen har sagt nej till krissamtal om hushållens ekonomi. Regeringen har sagt nej till tillfälligt höjt barnbidrag. Intäktstaket för elproducenterna, som kunde ha dragit in hundratals miljoner i återbäring till svenska hushåll och företag, är kraftigt försenat. Och det är fortsatt oklart när stödet till norra Sverige för de höga elpriserna ska betalas ut - regeringen motsatte sig först detta stöd men har nu ändrat sig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

I veckan kom en undersökning, som jag nämnde tidigare, som visar att var femte person har tvingats använda sparpengar för att köpa mat någon gång under det senaste halvåret. Tidigare i år kom ny statistik från Kronofogden som visar att elskulderna har ökat kraftigt.

De handlar ofta om familjer runt om i Sverige som bor i eluppvärmda villor och som nu tvingas vända på kronorna för att få ekonomin att gå ihop. Det handlar om företag som i grunden är livskraftiga men som på grund av de höga elpriserna inte kan betala sina räkningar.

I går när jag var i Malmö passade jag på att besöka ett lokalt bageri. Tiden när semmeldagen är i antågande är normalt en av årets höjdpunkter. Verksamheten går på högvarv, och bageriet brukar kunna räkna med säkra intäkter som påverkar verksamheten för hela året.

I år ser situationen radikalt annorlunda ut. Att kostnaderna för el och andra insatsvaror har mångdubblerats innebär att väldigt många hushåll och företag drar åt svångremmen. Det finns en påtaglig oro, och så här ser det ut runt om i hela Sverige.

Samtidigt saknas det besked om när elstödet till företagen kommer på plats. Risken är överhängande att det kommer för sent, att beskeden kommer när personal redan har behövt sägas upp eller verksamheten redan har tvingats att gå i konkurs.

Dagens förslag om utökade möjligheter till tillfälligt anstånd med skatter är bra och nödvändigt men kan liknas vid ett plåster på såren. Jag vet också att många företag känner ett visst obehag inför att dra på sig just skatteskulder, eftersom konsekvenserna av att inte kunna betala en skatteskuld är ganska omfattande.

I det ljuset blir det obegripligt att regeringen inte kunde gå med på förslaget om en elräkningsakut som hade kunnat lindra situationen för hushållen och gett företag en möjlighet att klara sin likviditet. Det hade såklart varit ännu bättre om regeringen hade hållit sina löften om ett elstöd innan jul. Nu står företagen helt utan besked och det under den svåraste vintern på mycket länge.

Regeringens oförmåga att agera resolut innebär i praktiken att man lämpar över ansvaret på kommunerna. I hela vårt avlånga land rustar sig nu kommuner för att möta invånarnas behov när allt fler får problem med att betala elräkningarna i tid. Vissa kommuner erbjuder avbetalningsplaner, andra avstår från att skicka obetalda fakturor till inkasso. Här och var finns också kommuner som vill införa sina egna elräkningsakuter eller erbjuder delbetalningar hos de kommunala elbolagen.

Från norr till söder pressas hushåll av höga priser på så grundläggande saker som el och mat. Många tar av sina sparpengar eller lånar av släktingar för att få vardagen att gå ihop. Man vrider ned inomhustemperaturen och sparar in allt som går på elförbrukningen. Det är så verkligheten ser ut, och ibland undrar jag om regeringspartierna och Sverigedemokraterna riktigt inser detta.

Fru talman! Den här extra ändringsbudgeten innehåller också förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel till Ukraina. Sedan kriget bröt ut har Sverige bistått med flera militära stödpaket. Därtill har vi ökat biståndet för humanitära stöd till Ukraina.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Det är tyvärr sannolikt att kriget kommer att pågå under en längre tid. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter att stödja Ukraina, och vi socialdemokrater står bakom förslaget om att bemyndiga regeringen att skänka ytterligare försvarsmateriel till ett värde av 4,3 miljarder kronor.

Vi har i bred politisk samsyn beslutat att fortsätta den omläggning av svensk försvarspolitik som inleddes under Stefan Löfvens regeringstid. Sveriges försvar har i dag som huvuduppgift att försvara landet mot ett väpnat angrepp, och vi har genomfört och genomför just nu den största upprustningen av det militära försvaret sedan 1950-talet.

För att öka landets försvarsförmåga har vi kommit överens om att försvarsutgifterna ska uppgå till 2 procent av bnp. De ökade resurserna till försvaret ska omsättas i faktisk ökad försvarsförmåga. Därför behöver en plan för återanskaffning också finnas med i de beslut som fattas.

Fru talman! Jag vill slutligen understryka att det säkerhetspolitiska läget i Europa är fortsatt mycket allvarligt. Ryssland bedriver ett urskillningslöst anfallskrig mot Ukraina, ett krig som orsakar stort mänskligt lidande. Rysslands invasion av ett demokratiskt, självständigt land innebär ett hot mot hela Europas säkerhet. Vi måste fortsätta att stå upp för Ukrainas rätt att försvara sig och fortsätta att stötta Ukraina tillsammans med EU:s medlemsländer.


Anf. 9 Edward Riedl (M)

Fru talman! Låt mig börja på samma sätt igen: Det är bra att det finns bred enighet bakom den svenska hjälpen till Ukraina, både militärt och civilt. Det är såklart också bra att det finns ett brett stöd i kammaren för de åtgärder som regeringen vill vidta i övrigt för att hantera rätt besvärliga tider.

Mikael Damberg var i åtta år minister i den tidigare socialdemokratiska regeringen och har med politiska beslut varit med och sett till att kärnkraftsreaktorer lagts ned, vilket har gjort att vi i dag har höga elpriser och att de svenska bränslepriserna redan innan kriget i Ukraina var högst i hela världen. Då är det provocerande för mig när man sedan står här och pekar på den nästkommande regeringen för konsekvenserna av den egna politiken, fru talman.

Med det sagt ser även vi att hushållen plågas av de höga kostnaderna. Låt mig därför först kommentera det som Mikael Damberg tar upp när det gäller den gas- och elräkningsakut som Socialdemokraterna föreslog före jul, fru talman. Finansutskottet tittade seriöst på det förslaget och kallade ihop finansutskottet vid ett flertal tillfällen under jul- och nyårsledigheten. Vi lyssnade på Näringsdepartementet, och vi lyssnade på elbolagen som skulle få ta del av detta. Alla sa att det här inte var ett bra förslag och att det till och med skulle kunna göra att de hushåll som har de allra största behoven skulle hamna längre bak i kön.

Det hade inte varit bra, fru talman. Det är bra att partier i riksdagen kommer med förslag, och vi tittar seriöst på dem. Ibland är förslag bra, ibland är de inte bra, och i det här fallet var det inget bra förslag.

Jag återkommer i min nästa replik med en fråga, för det jag inte kan förstå, fru talman, är hur en gas- och elräkningsakut är bättre för företag än skatteanstånd. Men låt mig återkomma till detta.


Anf. 10 Mikael Damberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Fru talman! Det är ett falskt påstående från Edward Riedl att det fattades politiska beslut om att lägga ned kärnkraften på det sättet. Det var marknadsmässiga beslut av företag som inte ansåg att det var lönsamt, mycket på grund av att Sverige hade Europas lägsta elpriser. Därmed blev det inte lönsamt att göra de återinvesteringar i kärnkraften som krävdes för att uppfylla de säkerhetskrav vi har på verksamheten.

I dag är situationen en helt annan. Vi har fortfarande en situation där andra länder ibland har högre elpriser än Sverige. Elpriserna i Sverige är dock inte låga längre, vilket framför allt beror på Rysslands agerande och det energikrig som de bedriver mot hela Europa. Då måste man agera resolut här och nu för att skydda hushåll och företag. Man måste också diskutera den prissättningsmodell som jag menar är orimlig och som innebär att Sverige i dag, trots att vi exporterar mest el i hela EU, får importera de höga gaspriserna från till exempel Tyskland som inte har ställt om sitt elsystem.

Jag har gärna en diskussion om hur vi långsiktigt utformar energipolitiken i Sverige. Jag kan bara konstatera att när Socialdemokraterna satt i regeringen ansträngde vi oss för att åstadkomma en blocköverskridande energiöverenskommelse där Moderaterna var med och där Moderaterna dagen efter energiöverenskommelsen utropade att nu hade man räddat svensk kärnkraft med denna överenskommelse. Det blir därför lite en lek med ord i efterhand.

Svensk industri står inför enorma investeringar i den gröna omställningen som kan skapa tusentals nya jobb i Sverige och som också innebär att vi har möjlighet att klara våra klimatmål, och industrin säger att vi måste ha breda överenskommelser och mer billig energi så snabbt som möjligt. Det kan mycket väl behöva byggas ny kärnkraft i Sverige, men här och nu behövs också mycket mer vindkraft.

Här bedriver tyvärr regeringen och samarbetspartierna Sverigedemokraterna någon form av kulturkrig. Släpp det! Samarbeta och se till att fokusera på mer billig el till Sverige!


Anf. 11 Edward Riedl (M)

Fru talman! Vi kommer nog att ha många debatter här i kammaren om detta.

Om en regering med sina samarbetspartier fattar politiska beslut som gör kärnkraften olönsam är det klart att man kan stå i kammaren och säga att det var marknadsmässiga beslut som gjorde att man lade ned kärnkraften. Men till och med Vattenfalls egen vd konstaterar ju att om Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte hade haft de här lagförslagen så hade kärnkraften varit kvar i Sverige.

Den här kammaren gjorde ett försök att rädda svensk kärnkraft. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade nej till detta. Man applåderade till och med efter det beslutet, när man konstaterade att man med en rösts marginal fick lägga ned ytterligare ett par kärnkraftsreaktorer.

Det är man ansvarig för, hur man än försöker att vrida och vända på orden här i kammaren, och detta, fru talman, har gjort att svensk el är mycket dyrare än den någonsin har varit sedan kärnkraften byggdes ut här i landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Med detta sagt, låt oss återgå till förslaget om gas- och elräkningsakut från Socialdemokraterna. Vi tittade på förslaget eftersom vi från början tyckte att det såg intressant ut. Därför vred vi och vände på förslaget. Men jag har en fråga till Mikael Damberg, som jag och gärna de som lyssnar kan få svar på: På vilket sätt blir det bättre för företagen om man får låna pengar till elräkningen på en el- och gasräkningsakut i stället för att låna på skattekontot, det vill säga hålla tillbaka momsinbetalningar, arbetsgivaravgifter och så vidare? På vilket sätt skulle det bli billigare för företagen?

Eftersom Mikael Damberg har varit finansminister antar jag att han vet att vi måste ta ut en riskpremie även för en el- och gasräkningsakut. På vilket sätt hade det blivit billigare eller bättre för företagen? Jag tycker inte att man ska skrämma svenska folket med något som inte är sant, och det är precis vad Mikael Damberg gör just nu. Det finns ingen risk. De företag som har likviditetsproblem kan nu låna på skattekontot i stället för på en el- och gasräkningsakut. Det är ingen skillnad.


Anf. 12 Mikael Damberg (S)

Fru talman! Det blir inte mer sant för att Moderaterna fortsätter att påstå felaktigheter om kärnkraften. Jag kan bara konstatera att ni nu sitter i regeringen, det vill säga att ni är ansvariga för den situation vi har här och nu. Det handlar om företag och hushåll i vårt land som känner sig ganska blåsta av de löften som ni gav i valrörelsen. Stödet skulle vara på plats den 1 november.

Företagen vet fortfarande inte när de ska få stöd. Hushållen i norra Sverige ser att stöden ska komma någon gång under våren, och det är en väldig skillnad mot de besked som gavs i valrörelsen.

Här och nu har ni ett ansvar för att driva på EU för en ny prissättningsmodell, som gör att Sverige inte fortsätter att betala onödigt höga elpriser på grund av att andra länder inte har ställt om sina energisystem på det sätt som Sverige har lyckats göra. Vidare måste utbyggnaden säkras. Nu fördyrar och försvårar ni för utbyggnaden av till exempel vindkraft i Sverige. Jag tror att det är att skjuta sig i foten, eftersom det är just nu vi behöver mer el så att industrin kan göra de stora investeringarna. Men det krävs också, tror jag, en blocköverskridande överenskommelse för energipolitiken. Och det skulle ge långsiktighet.

Jag har inget emot att företag får låna på skattekontot. Vi införde en sådan modell under pandemin. Men när jag talar med företag är inte deras första prioritet att alltid låna på skattekontot. Om man i stället kan få en avbetalningsplan på sin elräkning känns det tryggare för många företag. Det är lite osäkert. Den dagen du börjar hamna efter med inbetalningarna till skattekontot när pengarna ska betalas tillbaka är det allvar. Då är det på riktigt, och det kan drabba företagen mer. Jag har träffat många företagare som hellre skulle ha en avbetalningsplan för elräkningen än att alltid tvingas låna hos Skatteverket.

Men det kan finnas olika bilder av detta. Jag tycker bara att det är onödigt att hushåll och företag inte får den möjlighet som näringsministern talade om en vecka innan valet, nämligen att inte låta hushåll hamna hos inkasso utan att man ska se till att det finns avbetalningsplaner också för elräkningen. Det sades en vecka innan valet; också det är ett vallöfte.


Anf. 13 Oscar Sjöstedt (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Fru talman! Jag skulle vilja säga att jag är glad i dag, med anledning av det kraftfulla militära stödpaketet till Ukraina. Men glad är lite fel ord eftersom vi alla vet bakgrunden till varför vi behöver göra detta.

Det är fråga om mord, våldtäkt, plundring, tortyr, krigsbrott och regelrätta terrorhandlingar begångna av den så kallade ryska krigsmakten gentemot det ukrainska folket, inte minst gentemot de civila. I de områden som det ukrainska försvaret har befriat ser vi spåren av dessa hemskheter och vad det innebär att leva under rysk överhöghet - russkij mir. Det är rakt igenom hemskt, vidrigt och omänskligt.

Glad nej, men kanske stolt ändå över att vi inte sitter inaktiva utan att vi faktiskt agerar - tämligen kraftfullt dessutom: granatgevär, pansarskott, pansarvärnsrobotar, automatkarbiner, minröjningsutrustning och inte minst stridsfordon. Det svensktillverkade stridsfordon 90 är världens bästa stridsfordon, och 50 av dessa kommer att hjälpa.

Förhoppningen är såklart att de bidrag som Sveriges riksdag nu beslutar om senare i eftermiddag tillsammans med militära bidrag från andra länder i den fria och civiliserade delen av världen kommer att förse Ukraina med en offensiv kapacitet och förmåga. I bästa fall är det en tillräckligt potent förmåga för att fördriva det rövarband som utgör den ryska krigsmakten tillsammans med banditerna i den fascistanstrukna Wagnerstyrkan tillbaka till sin egen sida av gränsen. Med gränsen menar jag givetvis den internationellt erkända gränsen.

Jag är stolt över att vi har enats med samarbetspartierna i regeringen kring detta kraftfulla paket. Sedan tidigare har det aviserats att även artillerisystemet Archer ska skickas till Ukraina, och Försvarsmakten förbereder nu för denna leverans.

Vidare följer vi diskussionen internationellt i Europa och resten av världen vad gäller MBT:er, det vill säga stridsvagnar, inte minst avseende Leopard 2. Beskeden som har kommit från Tyskland, Polen och andra länder att förse Ukraina med Leopard 2 är oerhört glädjande. Från Sverigedemokraternas sida vill jag återigen meddela att vi ser positivt på att även Sverige ska ingå i denna koalition av villiga och skicka ett lämpligt antal av våra egna modifierade Leopard 2-vagnar. Vi har noterat att regeringen inte har uteslutit detta, vilket är bra, och vi vill fortsätta att uppmana regeringen att aktivt jobba vidare med frågan - givetvis i nära dialog med Försvarsmakten.

Med anledning av detta, och i syfte att kunna återanskaffa materielen, kommer anslagen i den här ändringsbudgeten inom statsbudgetens utgiftsområde 6 att öka med 1,7 miljarder kronor samtidigt som beställningsbemyndiganden inom samma utgiftsområde ökar med hela 5,7 miljarder kronor för innevarande år. Det är sammanfattningsvis ett mycket kraftfullt paket.

Fru talman! I ändringsbudgeten föreslås även att tidsperioden som skatteanstånd kan beviljas företag, just med anledning av det ansträngda ekonomiska läget, såväl förlängs som senareläggs. Anstånd kan då ges för inbetalning av preliminärskatt på lönen, arbetsgivaravgifter och momsen. Det är en bra åtgärd, och den är skapligt träffsäker. Ingenting är hundra procent träffsäkert när man sysslar med politik, men den är skapligt träffsäker. Framför allt kan stödet komma på plats fort, eftersom stora delar av lagstiftningen redan finns på plats. Resten beslutar vi om i eftermiddag. Det här är också en åtgärd som kan ske i väntan på att även andra stödåtgärder kommer på plats. De utesluter inte varandra, utan de kan komplettera varandra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Detta är viktigt att göra eftersom företagen befinner sig i ett ansträngt läge med inte minst extrema energi- och bränslepriser. Syftet är givetvis att i grunden sunda och livskraftiga företag ska ta sig igenom perioden utan att tvingas till vare sig konkurs eller likvidation. Den bortre tidsgränsen förlängs nu, från den 12 februari till den 12 september 2023, och antalet anståndsmånader ökar från nio till tolv.

Fru talman! Slutligen aviseras även ett gasprisstöd. Tanken med det är att det ska spegla elstödet i stort, men det ska riktas mot de hushåll som använder gas som primär uppvärmningskälla. Inte minst gäller detta många hushåll i Västsverige och i södra Sverige. Det ser vi positivt på.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 14 Ilona Szatmári Waldau (V)

Fru talman! Förbundsordföranden för Hyresgästföreningen och förbundsdirektören för Villaägarnas Riksförbund skrev i veckan en debattartikel. Där stod bland annat: "Vårt budskap till regeringen är kristallklart. Det är dags för en annan prissättningsmodell på el. Och det brådskar. Att svenska hushåll ska behöva betala skyhöga priser på el, dessutom helt i onödan, är oacceptabelt. Gemensamt tar vi nu ställning för införande av svenska priser på el."

De båda menar att en överväldigande majoritet av svenska folket är i behov av en reform som frikopplar den inhemska prissättningen från exporten, så som Spanien, Portugal och Polen redan har gjort med goda resultat.

Det är nu 181 dagar sedan Vänsterpartiet föreslog Sverigepriser på el, och i 181 dagar har olika regeringar slingrat sig och skyllt på EU som skäl för att inte ens utreda frågan om Sverigepriser, trots att andra EU-länder redan har olika priser på inhemsk energi och exporterad energi. Nu är Sverige ordförandeland i EU, och regeringen har chansen att se till att frågan om EU:s elmarknad blir ordentligt utredd.

I stället för att sänka elpriserna ger regeringen, alltför sent, stöd till hushållen och företagen för att de ska klara de höga elpriserna. Medan elföretagen som producerar billig el kan sälja den dyrt och göra stora vinster är det med skattemedel hushåll och företag kompenseras.

Sverige har i dag ingen brist på el, men vi behöver bygga ut den förnybara energin för att klara framtidens utmaningar.

Men så som läget är nu ställer sig Vänsterpartiet bakom de förslag som finns i propositionen om att bevilja anstånd med inbetalning av vissa skatter för företag. Vi ser också behovet av stöd till hushållen för att klara av den svåra ekonomiska situationen med hög inflation, höga elpriser och höjda räntor. Vi ställer oss bakom stöd till hushåll som är beroende av gas men menar att motsvarande stöd också borde ges till företag som har höga gaskostnader.

Om vi haft en regering som vågat ta tag i frågan om svenska priser på svensk el hade Sverige varit i ett mycket bättre läge, och de svenska företagen och hushållen hade haft råd att betala sina elräkningar.

Även om vi står bakom förslagen invänder vi mot att gasprisstödet ska bekostas genom minskade anslag till Sveriges innovationsmyndighet Vinnova med 50 miljoner kronor. När vi nu är inne i en lågkonjunktur som kan förvärras behöver vi satsa på forskning och innovationer för att stärka Sveriges roll som en forsknings, industri- och innovationsnation. Det är så vi tar oss ur krisen. Vinnovas arbete för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld måste kunna fortsätta utan nedskärningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Fru talman! Vänsterpartiet står också bakom propositionens förslag om att bemyndiga regeringen att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina som kan avvaras av Försvarsmakten under begränsad tid. Vi står också bakom att Försvarsmakten behöver tillföras medel för att kunna återanskaffa materielen.

Ukraina måste få det stöd som landet behöver för att möta Rysslands folkrättsvidriga invasion. Om bara ett par veckor är det ett år sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. Vi måste stå enade mot Ryssland och för Ukraina och dess befolkning för att få slut på kriget och för Ukrainas rätt till självständighet och till sina gränser.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag men hänvisar också till Vänsterpartiets särskilda yttrande.


Anf. 15 Hans Eklind (KD)

Fru talman! I dag debatterar vi ändringar av statens budget för innevarande år. På bordet för beslut ligger en extra ändringsbudget som förutom åtgärder som riktas till företag och hushåll till följd av höga energipriser även innehåller ytterligare ett viktigt stöd till Ukraina.

Att rädda och ge hjälp till liv är en självklarhet. Att Sverige både som land och som ordförande i EU gör det som är möjligt för att undsätta alla de människor vars liv slagits i spillror i Turkiet och Syrien är en absolut självklarhet. Det känns därför bra att regeringen omedelbart gjorde klart att Sverige via Rödakorsfederationen stöder hjälparbetet och att man är redo att fatta nya beslut om ytterligare hjälpinsatser i närtid.

På samma sätt har vi kristdemokrater resonerat kring Ukraina ända sedan morgonen den 24 februari förra året när Ryssland attackerade och invaderade Ukraina. Sverige ska undsätta de oskyldiga offren, det ukrainska folket, i detta sorgliga och fruktansvärda krig som Ryssland bär hela ansvaret för. Sverige ska därför bistå Ukraina både humanitärt och militärt.

Detta gör vi nu med ett omfattande militärt paket värt 4,3 miljarder kronor. Förutom granatgevär med ammunition, pansarskott, pansarvärnsrobotar, automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon ingår också ett uppdrag till Försvarsmakten att förbereda en överlåtelse av artillerisystemet Archer. Detta visar att Sverige inte viker från sin uppfattning att utan tvekan stödja de män och kvinnor som med livet som insats försvarar sitt territorium och sitt lands existens.

Fru talman! Det är tre delar i denna extra ändringsbudget. Vi ska därför också besluta att 27 000 hushåll i södra Sverige ska få ett gasprisstöd för perioden oktober 2021 till september 2022. Det är en viktig insats då det inte är enbart elkunder som drabbats, och nu får hushållen även viktig hjälp att hantera de skenande gaspriserna. Stödet är utformat så att det motsvarar högkostnadsskyddet för el.

Fru talman! Den tredje beståndsdelen i denna ändringsbudget ger ny möjlighet för företag att skjuta upp skatteinbetalningar. Det är ett viktigt beslut, för annars hade företagen haft deadline nu i dagarna, den 12 februari, för det tillfälliga anstånd som redan fanns. Nu kan företag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms till den 12 september. Hög inflation och förändrade förutsättningar på energimarknaden med höjda energipriser har gett många företag som i grunden är sunda och livskraftiga likviditetsproblem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Dessa tre delar i den extra ändringsbudgeten är både sammantaget och var för sig viktiga, och det är en avgjord styrka att en enig riksdag stöder de förslag som regeringen i dag lägger på riksdagens bord för beslut.


Anf. 16 Carl B Hamilton (L)

Fru talman! I den proposition vi ska besluta om lite senare i dag behandlas energifrågor och stöd till Ukraina.

Låt mig dock börja med något som föregående talare var inne på och som jag tror har berört oss alla de senaste dygnen, nämligen människorna som drabbats av den massiva, förödande jordbävningen i Turkiet och Syrien. Hittills har minst 8 000 personer dött, och dödssiffrorna kommer säker att stiga. Mångdubbelt fler har givetvis skadats på olika sätt.

Vi ser hjärtskärande bilder från katastrofområdet där förtvivlade människor gräver och söker efter anhöriga och vänner och försöker hjälpa till vid rasmassorna. Många har sannolikt förlorat anhöriga och allt de äger och har. Till råga på eländet fryser de också svårt och svälter mer eller mindre.

Det är i denna situation mycket bra att Sverige snabbt och handlingskraftigt sänder materiel och ekonomisk hjälp för att lindra dessa människors lidande.

Sverige har därtill en viktig uppgift i att som ordförande i EU stimulera och koordinera EU-insatser för att svara upp mot Turkiets och civilsamhällets hjälporganisationers vädjanden om humanitär hjälp och akuta räddningsinsatser.

Låt oss fortsätta med både nationella insatser och med att som ordförande i EU söka koordinera och mobilisera EU-insatser för att hjälpa de drabbade i Turkiet men också naturligtvis i Syrien. Jag tycker att det är särskilt viktigt att vi lägger Natokonflikten åt sidan och med engagemang försöker stödja återhämtningen och åtgärderna i Turkiet.

Över till Ukraina: Vi har tidigare, som vi också har hört här, i riksdagen beslutat gång efter annan om ekonomiskt stöd och krigsmaterielstöd till Ukraina. I denna proposition föreslås ytterligare stöd med krigsmateriel som ursprungligen var tänkt för svenska försvaret men som nu kan styras över till försvar av Ukraina. Samtidigt ska ersättningsmateriel för svenska försvaret beställas och betalas.

Det är bra, och det är en del av Sveriges fortlöpande stöd till Ukraina. Det är också ett stöd till oss själva i den säkerhetspolitiska situation som det ryska angreppet på Ukraina har försatt Sverige och Europa i. Spöken från Europa, Finland och Sverige under andra världskriget påminns vi om igen. Även om situationen på flera sätt är annorlunda kvarstår grundproblemet, som är vår placering på kartan. Vi har att leva med en odemokratiskt styrd stormakt vid våra och våra grannars gränser mot öster. Det problemet är synnerligen närvarande i dag och dessvärre högst levande.

Nu över till något helt annat, nämligen elstödet. Låt mig avsluta med några iakttagelser och reflektioner, lite vid sidan av det som har sagts här tidigare, kring det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden som har bäring på elstödets verkningar.

Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Först kanske jag dock ska tacka ett antal personer, både tjänstemän och människor i olika elbolag och företag, för ett uppoffrande arbete inte minst under helgerna för att försöka säkra att elsystemet och konsumenternas vardag ska fungera. Det har det gjort nästan störningsfritt, men det har naturligtvis blivit betydligt dyrare i många fall.

När det gäller den makroekonomiska delen i vår värld står vi inför en omslagspunkt. Det tycker jag är viktigt att nämna inför diskussionerna om vad man kan vänta sig. Inflationen är fortsatt hög, men robusta insatser och räntehöjningar i centralbankerna i USA, EU och även Sverige kommer rimligen sakta men säkert under 2023 att bromsa en överhettad ekonomisk efterfrågan och kyla av inflationen och inte minst dämpa elbristen. Man ska dock lägga märke till att arbetslösheten tack och lov har ökat mycket måttligt under dessa kristider. Vi kan diskutera närmare vid ett annat tillfälle vad man ska dra för slutsatser av det.

Den minskade osäkerheten om beslutsamheten i den förda centralbankspolitiken har till viss förvåning fått börsen och affärspressen att bli optimistiska och driver sannolikt bort vintern och välkomnar våren med högre räntor och så småningom successivt fallande inflation. Det minskar elbristen och gynnar bland annat elkunder och dem som ser långsiktigt på produktion och investeringar i energisektorn.

Med dessa reflektioner yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Försvarspolitik och totalförsvar

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-02-08
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Ändringar i statens budget för 2023Riksdagen
  a) godkänner ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2023 enligt regeringens förslag,
  b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt regeringens förslag,
  c) bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av granatgevär med ammunition, pansarskott, pansarvärnsrobot 57, automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 med ammunition, som kan avvaras av Försvarsmakten under begränsad tid, till ett värde om högst 4 349 000 000 kronor,
  d) bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsgränser som regeringen föreslår.   Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:52 punkterna 2-5 och avslår motion

  2022/23:2320 av Janine Alm Ericson och Ulf Holm (båda MP).Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budgetRiksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:52 punkt 1.