Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Proposition 2022/23:52

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-26
Bordlagd
2023-01-26
Hänvisad
2023-01-27
Motionstid slutar
2023-01-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:52

Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till

Prop.

Ukraina samt åtgärder riktade till företag och

2022/23:52

hushåll till följd av höga energipriser

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 26 januari 2023
Ulf Kristersson
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2023. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och de höga energipriserna, med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Det föreslås bl.a. att anstånd med

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (avsnitt 2 och 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2023 (avsnitt 6.1 tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av granatgevär med ammunition, pansarskott, pansarvärnsrobot 57, automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 med ammunition, som kan avvaras av Försvarsmakten under begränsad tid, till ett värde om högst 4 349 000 000 kronor (avsnitt 6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.