Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU52

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 juni 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona (FiU52)

Regeringen har lagt fram en rad förslag till åtgärder med anledning av coronapandemin. Ett förslag innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Denna lagändring börjar gälla den 29 juni 2021. Riksdagen anser att det är viktigt att ansökningar, avstämningar och utbetalningar för den nya stödperioden hanteras så effektivt som möjligt, så att företag inte behöver vänta längre än nödvändigt på stöd som de har rätt till.

Regeringen har vidare föreslagit ändringar i statens budget för år 2021:

 • Ytterligare pengar satsas på att förlänga ersättningarna inom sjukförsäkringen och på sjuklönekostnader.
 • Medel tillförs för att utöka omställningsstödet och omsättningsstödet till vissa typer av företag.
 • Kultur, idrott och civilsamhälle får ytterligare stöd.
 • Mer pengar satsas också på insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridning.
 • Regeringen får rätt att ge kreditgarantier eller besluta om en låneram för flygbolaget SAS.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade också tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att åtgärda brister i de befintliga krisstöden till företag. Regeringen bör se över

 • reglerna om krisstöd till enskilda företagare som varit sjukskrivna eller föräldralediga
 • reglerna om krisstöd till de företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin
 • flexibiliteten när det gäller jämförelsemånad i reglerna kring stöd vid korttidsarbete för verksamheter som har säsongsvariationer.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen och tre utskottsinitiativ om krisstödet till enskilda näringsidkare som varit sjukskrivna eller föräldralediga, krisstödet till företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin samt stöd vid korttidsarbete för säsongsvarierande verksamhet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-17
Justering: 2021-06-22
Trycklov: 2021-06-22
Reservationer: 1
Betänkande 2020/21:FiU52

Alla beredningar i utskottet

2021-06-17

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona (FiU52)

Regeringen har lagt fram en rad förslag till åtgärder med anledning av coronapandemin. Ett förslag innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Denna lagändring ska börja gälla den 29 juni 2021.

Regeringen föreslår vidare ändringar i statens budget för år 2021:

 • Ytterligare pengar satsas på att förlänga ersättningarna inom sjukförsäkringen och på sjuklönekostnader.
 • Medel tillförs för att utöka omställningsstödet och omsättningsstödet till vissa typer av företag.
 • Kultur, idrott och civilsamhälle får ytterligare stöd.
 • Mer pengar satsas också på insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridning.
 • Regeringen ska få rätt att ge kreditgarantier eller besluta om en låneram för flygbolaget SAS.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att åtgärda brister i de befintliga krisstöden till företag. Regeringen bör se över

 • reglerna om krisstöd till enskilda företagare som varit sjukskrivna eller föräldralediga
 • reglerna om krisstöd till de företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin
 • flexibiliteten när det gäller jämförelsemånad i reglerna kring stöd vid korttidsarbete för verksamheter som har säsongsvariationer.
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-06-22
Debatt i kammaren: 2021-06-23

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Ulla Andersson (V)

Herr talman! God förmiddag i kammaren! Vi ska debattera extra ändringsbudget nummer 8. I normala fall är det två extra ändringsbudgetar per år, så det säger väl något om läget i landet. Men först av allt, herr talman, tänkte jag faktiskt säga hej till Rufus och Gusten, mina barnbarn som sitter på läktaren i dag. Då får man vara lite glad. Det känns lite extra fint. Min dotter Isabella är också med.

Ursäkta, herr talman! Vi ska återgå till extra ändringsbudget nummer 8.

I tider som dessa är det väldigt viktigt att man räddar jobb och företag. Det ska vara reformer som verkligen inleder en satsning på det vi behöver satsa på: klimatet, jobb, välfärd och självklart också ekonomisk jämlikhet. Det här är en extra ändringsbudget som kanske inte riktigt tar sikte på alla de delarna utan försöker lösa en del av de problem som absolut är här och nu.

Det jag kan sakna i de olika budgetarna från regeringen är just långsiktigheten. Det är ju faktiskt så att nedskärningarna i välfärden fortsätter runt om i landet. Hemma i Gävle sparar man till exempel på fikabröd och frukt på äldreboenden. I Karlshamn sparar man på maten för skolbarnen. I Nybro är det stora nedskärningar i skolan, i Sandviken likaså. Man drar in på specialpedagoger och elevassistenter och gör barngrupper och klasser större i förskolor, i skolor och på fritidshem runt om i landet. Personalen i sjukvården, som hade behövt uppskattning både med applåder och i plånboken, har ännu inte fått den senare uppskattningen. Äldreomsorgens personal fortsätter att slita i stress och räcker inte till för de äldres omsorgsbehov.

I det läge där vi står känns det extra hårt att det finns ett förslag om marknadshyror. Det är som ett slag i ansiktet på folk, framför allt för dem som har kämpat väldigt hårt för att klara av hyran i krisen. Självklart är det också ett slag mot alla landets hyresgäster, som kan förvänta sig en chockhöjd hyra.

Vänsterpartiet har i samband med de olika ändringsbudgetarna föreslagit att regeringen borde införa en fond för att förhindra vräkningar. Det är väldigt många som har förlorat den där extratimmen eller sina jobb i krisen och haft kostnader som man inte riktigt har klarat av. Det finns en risk för vräkningar, och många oroliga hyresgäster har hört av sig till Hyresgästföreningen. Detta har tyvärr inte ansetts vara så viktigt, och därför har det inte heller gått igenom. Men det var ett förslag som Hyresgästföreningen tog fram och som Vänsterpartiet också har lagt fram till riksdagen för beslut men fått avslag på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Jag tycker att detta med marknadshyror och avslag på en fond mot vräkningar kännetecknar de krispaket som har lagts fram. Visst, det finns mycket bra i dem för att rädda jobb, liksom tillfälliga stöd till välfärden. Vi har också stått bakom de flesta av förslagen. Men vi tycker att de har en slagsida. Vanligt folk får inte det stöd de behöver. Välfärden får inte långsiktiga stöd. I stället fortsätter som sagt nedskärningarna mitt i pandemin.

Samtidigt kan Attendos ledning plocka ut stora bonusar intjänade på skattepengar avsedda för de gamlas omsorg. Volvo kan ha rekord i vinstutdelning toppat med bonusar några månader efter att de fått miljardbelopp av skattebetalarna. Inget parti förutom vi har dock velat åtgärda detta. Regelverken skulle inte ändras. Folk som uppbär stöd via försäkringssystemen ska kontrolleras och ifrågasättas, men gräddan i samhället kan glida vidare.

Vi i Vänsterpartiet har under den här tiden gjort vad vi kunnat för att förbättra åtgärderna i de olika ändringsbudgetarna, så även denna gång. Vi lade fram ett utskottsinitiativ i samband med extra ändringsbudget nummer 8 som först Moderaterna och Kristdemokraterna anslöt sig till och sedan också resten av utskottet, vilket var bra. Det handlar om att enskilda näringsidkare och småföretagare - det kan vara rörmokare, frisörer och så vidare - ska ha möjlighet att ta del av omsättningsstödet även om de uppburit sjukpenning eller varit föräldralediga.

Vänsterpartiet fick igenom ett sådant utskottsinitiativ tidigare, men regeringen satte gränsen vid 50 procent. Det har gjort att en del småföretagare inte fått ta del av omsättningsstödet eftersom de kanske varit föräldralediga till 40 procent eller sjukskrivna till mindre än 50 procent.

Därför har vi lagt fram det här utskottsinitiativet, som nu hela utskottet har ställt sig bakom. Det handlar dels om att man ska analysera konsekvenserna av gränsen på 50 procent, dels om att man ska sätta gränsen lägre så att fler kan omfattas av förslaget och få del av omsättningsstödet.

Moderaterna har också tagit initiativ till förbättringar gällande företag inom kultursektorn som har fått stöd från Statens kulturråd under pandemin. Har man fått ett sådant stöd kan man inte ta del av omställningsstödet, vilket har försvårat för väldigt många kulturföretagare. Detta utskottsinitiativ handlar om att regeringen bör säkerställa en lösning så att de företag som under pandemin har tagit del av krisstöden från Statens kulturråd inte ska hindras från att också ta del av omställningsstödet, till exempel någon form av avräkning. Detta har Vänsterpartiet ställt sig bakom, och sedan också hela utskottet.

Utskottet lägger också återigen fram kravet - på initiativ av oss, Moderaterna och Kristdemokraterna - att regeringen ska se över flexibiliteten när det gäller jämförelsemånad i regelverken kring stöd vid korttidsarbete för säsongsvarierande verksamhet. I dag är detta väldigt stelbent, och många företag har drabbats hårt av det.

Självklart kan det vara svårt att hitta jämförelsemånad vid säsongsbetonad verksamhet. En del är turistföretag på sommaren, andra är det på vintern och så vidare. Hittills har dock inte regeringen hittat en lösning som gör att så många företag som möjligt kan få ta del av stödet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Det vi också har reagerat på är att Tillväxtverket inte ska betala ut de förlängda stöden förrän i november. Det är alldeles för sent, och det kommer att drabba väldigt många företag hårt, liksom deras anställda.

Vänsterpartiet står i huvudsak bakom extra ändringsbudget 8. Vi hade dock velat ändra på regelverket gällande bonusar och aktieutdelningar för företag som fått skattebetalarnas stöd, men det får vi inte motionera om enligt gällande regelverk.

Det vi dock inte står bakom är kreditgarantin till SAS då det inte finns krav på att andra delägare ska bidra, och det finns inte heller några miljö eller klimatkrav kopplade till kreditgarantin trots den klimatkris vi befinner oss i. Klimatkrisen är tydligen inte viktigare än så här.

Tittar vi på hur fördelningen tidigare har varit ser vi att regeringen har satsat sju gånger så mycket på flyget som på järnvägen. Nu tror jag till och med att det är uppe i åtta gånger så mycket. Jag tycker att det är väldigt oroväckande att flyget får så mycket stöd medan järnvägen som är klimatsmart får så lite.

Självklart har flyg en viktig roll i infrastrukturen i Norden, och i detta har SAS en viktig och central roll. Men man borde ha villkorat förslaget om kreditgarantier eller en låneram med att SAS skulle ta fram en handlingsplan för minskning av koldioxidutsläppen med mål som ska vara kraftfulla och en plan som ska redovisas till riksdagen.

Flyget bör ha mål som är förenliga med Parisavtalet, och SAS och även andra flygbolag bör inte erbjuda flyglinjer på rutter där flyg enkelt kan ersättas med tåg.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen från Vänsterpartiet.


Anf. 2 Eva Lindh (S)

Herr talman! Jag känner att jag måste börja med att kort kommentera vad som hände i måndags. En tillfällig majoritet, bestående av Vänsterpartiet och de högerkonservativa partierna, valde att i den här kammaren trycka på knappen och rösta för Sverigedemokraternas misstroendeförklaring. I och med det befinner sig nu Sverige i ett mycket svårt politiskt läge. Vi vet inte vad som kommer att hända, men oavsett vad som nu sker framöver kan jag säga med säkerhet säga att vi socialdemokrater kommer att göra det som är bäst för Sverige.

Med det sagt vill jag påpeka att pandemin inte tar hänsyn till misstroendeförklaringar. Därför har vi också samlats här i dag för att debattera den åttonde extra ändringsbudgeten för i år med ytterligare åtgärder och förlängningar för att föra Sverige genom krisen. Det är också tack vare att riksdag och regering under året tillsammans har agerat snabbt och kraftfullt som vi har kunnat rädda jobb, företag och välfärd.

Pandemin är i första hand en kris för liv och hälsa. Många har förlorat någon som står dem nära. Än fler har själva varit sjuka. Men pandemins ekonomiska effekter är också stora. Vi har ett tungt år bakom oss då många företag och anställda har drabbats hårt.

Men vi ser nu också ljuset i tunneln, mycket tack vare att vaccinationerna rullas ut snabbt. Spruta för spruta räddar vi liv men också jobb. Vaccinet är vägen ut ur den ekonomiska krisen. Men än är inte krisen över. Vi måste både kavla upp och fortsätta hålla i.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Herr talman! Sedan pandemin bröt ut har regeringen jobbat efter en tydlig strategi. Först och främst ska smittspridningen begränsas. Pengar ska inte stå i vägen för sjukvårdens och omsorgens viktiga arbete. Stora belopp har gått till kommunsektorn för att både kompensera för skattebortfallet och skapa resurser för att hantera uppskjuten vård och merkostnader med anledning av covid-19.

Det handlar förstås om pengar, men det handlar också om att ha personal. Därför förlänger vi det slopade fribeloppet så att de studenter som vill hoppa in och jobba inom vård och omsorg inte ska drabbas ekonomiskt.

I dag beslutar vi också om ytterligare 150 miljoner för att kompensera kommunsektorn för de merkostnader som kan uppstå i och med skyndsamma transporter och om ytterligare 1 ½ miljard för storskalig testning och smittspårning. Nu när det också, på Folkhälsomyndighetens inrådan, blir aktuellt att vaccinera barn från 16 år kommer det att finnas resurser också för det.

Vaccinet är som sagt vägen ur den här krisen. Men jag vet också att det finns flera som är oroliga för de följdverkningar som vaccinet har och som kanske tvekar om att vaccinera sig. Samtidigt är det otroligt viktigt att vi är många som faktiskt gör det. Därför har vi också tillskjutit medel till Folkhälsomyndigheten för en stark informationsinsats som ska riktas till de grupper som är svåra att nå.

Vi beslutar också om ett bemyndigande där regeringen får sälja vaccin till andra länder när det står klart att det är möjligt efter att det nationella behovet är uppfyllt.

I takt med att samhället öppnar upp öppnas också gränserna alltmer. EU har kommit överens om ett nationellt vaccinationspass som kommer att kunna användas inom EU. Det beräknas vara på plats den 1 juli. För att klara av det skjuter vi också till resurser.

Herr talman! Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Men långt ifrån alla har möjlighet att jobba hemifrån. Och ingen ska behöva gå sjuk till jobbet för att man inte har råd att stanna hemma. Därför förlänger vi ersättningen för karensavdragen för anställda och egenföretagare, ersättningen till riskgrupper och det slopade kravet på läkarintyg till och med september. Regeringen har också varit tydlig med att dessa stöd och ersättningar kommer att förlängas tills vaccinationsmålet är uppnått.

För att kompensera arbetsgivare för sjuklönekostnader över det normala tillförs resurser, liksom resurser för skyddsutrustning för personliga assistenter, till och med september.

Herr talman! Även om vi nu ser ljuset i tunneln är det ett tufft läge för många företag och verksamheter runt om i landet. Sedan pandemin bröt ut har vi beslutat om historiska krisåtgärder för att hjälpa företag att överbrygga krisen. Stöden har gjort skillnad. Över en halv miljon svenskar har varit korttidspermitterade och kunnat undvika risken att bli av med jobbet.

I dag fortsätter vi det arbetet genom att förlänga en del av de stöd som har varit så viktiga. Vi förlänger stödet för korttidsarbete, också till och med september. Vi tillför resurser till Tillväxtverket för att ge myndigheten finansiella möjligheter att korta handläggningstiderna och för anordnande av kompetensinsatser. Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare, stödet för handelsbolag, omställningsstödet och omställningsstödet för särskilt drabbade företag förlängs också till och med september.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Kulturen och idrotten har också drabbats särskilt hårt av restriktioner och rekommendationer som försvårat verksamheten. I dag skjuter vi till nästan en halv miljard för att fortsatt mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Vi skjuter också till medel till den regionala kulturverksamheten och fyller på med resurser för filmstöd och ersättning till konstnärer. Vi fortsätter också att stötta idrotten med 600 miljoner kronor.

Pandemin har synliggjort hur viktiga civilsamhället och den ideella sektorn är, inte minst för dem som redan innan pandemin var sårbara och utsatta. Därför beslutar vi om stöd till organisationer som jobbar med människor i socialt särskilt utsatta grupper.

I skuggan av ökad isolering har vi tyvärr sett att missbruk och våld i hemmet har ökat. Hemmet ska vara den tryggaste platsen, med det är det inte för många kvinnor och barn. Därför skjuter vi också till resurser till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och till organisationer som jobbar mot våld i nära relationer och hedersförtryck.

Herr talman! Sedan pandemin bröt ut har riksdag och regering tillsammans agerat kraftfullt för att få stödåtgärder på plats. Processer som vanligtvis tar år av utredningar, remissomgångar och bearbetning har kortats till bara månader. Det måste gå både snabbt och bli bra, men allt har därmed inte blivit perfekt. Flera gånger har stöden behövt justeras för att bli bättre och för att öka träffsäkerheten. Här i dag är till exempel utskottet överens om att skicka tre tillkännagivanden till regeringen för att ytterligare se över och förbättra stöden.

Herr talman! Än är krisen inte över. Pandemin är tyvärr ännu inte besegrad. Många gör fortsatt stora insatser för att vårda och vaccinera i en mycket hög takt. Den ekonomiska krisen är kännbar för många. Och ovanpå detta har vi nu också ett allvarligt politiskt läge. Men vi kommer att fortsatt sätta Sverige främst.

Trots stora krisåtgärder står svensk ekonomi stark, och det finns handlingsutrymme kvar i de offentliga finanserna. Det är tack vare år av ansvarsfull politik. Tack vare att vi under de goda åren sparade i ladorna, som vår finansminister Magdalena Andersson brukar säga, kunde vi gå in i krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977 och med EU:s högsta sysselsättningsgrad. Sedan dess har vi kunnat höja pensionerna, stärka försvaret, snabba på klimatomställningen och trygga välfärden. Men vi vill göra mer.

Under pandemin har samhällets brister belysts tydligt. Vi kan konstatera att marknaden inte är en universallösning. Framtidens lösningar är gemensamma. Vi ska använda vår gemensamma ekonomiska styrka för att snabba på klimatomställningen, stärka välfärden och anställa fler poliser. Vi socialdemokrater byggde upp Sverige från ett fattigt land till där vi är i dag. Vi är redo att göra det igen. Vi ska ta Sverige framåt. Det gör vi bäst tillsammans.

Med det vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 3 Edward Riedl (M)

Herr talman! Låt mig först konstatera att vi nu har kommit 16 månader in i en pandemi som få av oss från början trodde skulle sträcka sig så här långt. För ett år sedan trodde de flesta av oss att vi nog var igenom det allra värsta och att det efter sommaren skulle vara bra igen. Till herr talmannen och er som lyssnar vill jag säga att det är en viktig erfarenhet att ta med sig: Låt oss hoppas på det bästa men alltid planera för det värsta. Vi vet faktiskt inte exakt hur framtiden kommer att se ut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Det som sker känns fortfarande overkligt ibland. Samtidigt har handsprit, munskydd och annat blivit en ganska naturlig del av vardagen.

Vi hoppas nu att alla insatser som görs för att vaccinera vår befolkning och befolkningar runt om i världen ska ge avsedd effekt, att vi tillsammans ska kunna bekämpa viruset. Samtidigt noterar vi en del bakslag i andra länder där man har hög vaccinationsgrad. Man får ändå tillfälliga bakslag och får vidta åtgärder för att återigen begränsa mänsklig kontakt och därigenom minska smittspridningen.

Herr talman! Det som vi i den här riksdagen behöver göra är att hoppas på det bästa men hela tiden ta ansvar och planera för det värsta.

De som har varit hjältarna i pandemin är de som jobbar i frontlinjen: sjukvårdspersonalen, personalen inom äldreomsorgen och alla de som nu på bred front vaccinerar vår befolkning.

Låt mig också, som jag tidigare gjort, rikta ett stort tack till alla i vårt land som ser till att samhället fungerar under denna mycket svåra prövning som vi har gått igenom. Det är butikspersonalen som ser till att vi kan handla mat. Det är lastbilschauffören som på morgonen kör sin runda för att se till att butikerna fylls på med varor. Det är alla som ser till att allt det som behöver fungera också fungerar. Det är ingenjörer som ser till att det kommer vatten ur kranen. Det är sådant som är självklart, men någon måste göra det. Annars fungerar inte vårt samhälle.

Alla ni gör så att vi tillsammans tar oss igenom krisen. Det ska ni ha ett mycket stort tack för.

Det gäller även alla som har haft möjlighet och som har valt att stanna hemma och jobba hemifrån. Det kan låta lyxigt. Men vi känner nog alla någon som har jobbat hemifrån de senaste 15 16 månaderna. Det har också varit en prövning, på olika sätt. Ni har också gjort väldigt mycket för att vi som land ska ta oss igenom detta. Det har minskat belastningen på kollektivtrafiken, och det har gjort att färre människor är ute i samhället. Det har gjort att vi på ett bra sätt har kunnat och kan minska smittspridningen.

De flesta av oss känner någon som har fått covid-19 eller har själva insjuknat. Många får väldigt lätta symtom. Andra får mycket svåra symtom. Det är nästan omöjligt att förutse vem som ska drabbas på vilket sätt. En bekant till mig, som är ett par år äldre, håller nu på och gåtränar efter två månader på sjukhus. Sådant är också viktigt att ta in, nu när vi ser det fantastiska vädret och känner sådan hoppfullhet. Vi har fortfarande inte kommit igenom pandemin helt. Fortfarande insjuknar människor. Människor får kämpa, inte minst de som jobbar på våra sjukhus och hjälper människor att ta sig igenom mycket svåra situationer.

Herr talman! Världsekonomin har till stora delar återhämtat sig och går mycket starkt. Det är en paradox för dem som både arbetar i och driver företag inom restaurang, hotell och annat. De näringarna har drabbats allra mest när vi har dragit ned på mänsklig kontakt. De har inte haft några kunder och har riskerat och förlorat sina jobb. Det är för dem vi har fattat beslut om de olika krisåtgärderna, inte minst det vi pratar om här i dag.

Med denna extra ändringsbudget förlänger vi krisstöd för att rädda jobb och företag. Vi säkerställer möjligheten för personer som befinner sig i riskgrupp att vara hemma från jobbet, så att de inte behöver insjukna med kraftiga konsekvenser. Vi tillför resurser till kultur, idrott och civilsamhälle. Vi åtgärdar också brister i krisstöden. Även om krisstöden har varit på plats hamnar företag i kläm, och anställda riskerar att förlora sina jobb om vi inte rättar till det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Vi använder i den här budgeten 15 miljarder till att förlänga krisstöden några månader till. Det kan vara svårt att förstå hur mycket pengar det är. Det är ett vanligt reformutrymme för en höst. Det är halva polisens budget. Den typen av extra ändringsbudgetar tar vi nu beslut om på löpande band, för att Sverige ska ta sig igenom krisen.

Det innebär också att vi kommer att behöva ta stort ansvar när vi till slut har tagit oss igenom pandemin för att säkerställa att Sverige ska ha sunda statsfinanser igen.

Det finns en uppfattning om att det är regeringen som har tagit fram de olika krispaketen. Regeringen har väl också själva gjort allt de kunnat för att det ska se ut på det sättet. Men, herr talman, låt mig påminna alla som lyssnar om att det till stor del är riksdagens partier, inte minst Moderaterna, som har tagit initiativ till krisstöden, samlat majoritet i kammaren för dem och pratat med varandra för att lösa de problem vi står inför.

Kristdemokraterna har till exempel drivit på hårt för stöd till civilsamhället. I den extra ändringsbudget vi debatterar i dag har Kristdemokraterna varit drivande i flera delar för att få ut snabbare krisstöd och så vidare.

Vänsterpartiet har gjort stora insatser under den här tiden. Det vi ska besluta om i dag handlar till del om den som varit sjukskriven eller föräldraledig och driver enskild firma och har hamnat i kläm. Genom sina initiativ hjälper Vänsterpartiet till att lösa det, för att människors företag inte ska gå förlorade. Det handlar om frisörer, massörer och många andra som har förlorat sina kunder och inte har kunnat få krisstöden. Det kan vi lösa i dag.

Herr talman! Regeringen har varit duktig på att ta åt sig äran för sådant man inte har gjort. Men det man är ansvarig för har man hela tiden försökt smita undan ansvaret för. Vi har hela våren kunnat följa till exempel problemen med utbetalningarna av korttidspermitteringsstödet. Människor har riskerat att förlora sina jobb eftersom det har tagit upp till åtta månader att få ut krisstöden.

Tillväxtverkets problem är regeringens ansvar. Man har inte klarat av att ta det. Jag har i flera debatter i den här kammaren talat med näringsministern, som har förklarat att: "Allt är under kontroll. Vi håller på och löser problemen. Tillväxtverket själva har intygat att de snart är nere på att kunna hantera det på några dagar."

I den här extra ändringsbudgeten föreslog regeringen från början att Tillväxtverket skulle få fyra månader på sig innan det ens skulle vara möjligt för företagen att lämna in ansökningarna för att få ut krisstöden. Det lyckades Moderaterna, Kristdemokraterna och andra väcka ett initiativ kring som vi till slut samlade hela utskottet bakom. Nu får regeringen ett tydligt besked: Det måste gå snabbare. Det är orimligt att det ska ta fyra månader innan företagen ens ska kunna söka krisstöden. Då förlorar människor sina jobb. Det tänker vi moderater aldrig acceptera.

Vi kommer att göra allt vi kan i den här krisen för att rädda så många jobb och så många företag vi någonsin kan. På det sättet kommer Sverige att efter den här krisen kunna ha skatteintäkter och möjlighet att bygga upp och bygga samhället starkt igen. Då behövs alla de här jobben och alla de här företagen. Vi kommer att göra vårt för att se till att det kommer att fungera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Regeringen har inte riktigt lyckats med omställningsstödet, och Moderaterna gjorde tillsammans med andra partier i finansutskottet förändringar så att det skulle vara anpassat bättre till de företag som finns inom bland annat servicenäringen. Regeringen har fortfarande inte lyckats få det på plats, trots att en enig riksdag har sagt åt regeringen att göra detta. Nu påtalar vi återigen att om smittspridningen fortsätter och pandemin inte går över behöver dessa stöd finnas på plats allra senast till hösten. Det här behöver skyndsamt göras av den regering som kommer att tillträda.

Herr talman! Låt mig avslutningsvis närma mig den situation vi nu har i kammaren, det vill säga att statsminister Stefan Löfven inte längre tolereras. Hans regeringsunderlag finns inte kvar, och därför har vi nu en annan situation. Men de som lyssnar kan vara trygga med att svensk hälso och sjukvård fungerar alldeles utmärkt, trots den situation som råder. Alla myndigheter och allt annat i landet fungerar alldeles utmärkt, trots den situation som vi har. Sverige är starkt och fungerar väl, trots att det ser ut som det gör.

Jag är helt övertygad, herr talman, att om den avsatte statsministern Stefan Löfven inte får ordning på sitt regeringsunderlag finns det andra som är beredda att ta över så snart det är möjligt. Ulf Kristersson har tydligt meddelat att Moderaterna står till för fogande för att bilda en borgerlig regering som samtalar med riksdagens alla partier för att lösa de problem som Sverige behöver lösa.

Om den avgående statsministern i stället väljer att utlysa ett extra val är Moderaterna mer än redo för att möta väljarna. Vi har en tydlig medvind i opinionen. Vi har en revanschsugen kampanjorganisation där ute, gräsrötter som inget hellre vill än att på olika sätt och med de möjligheter som pandemin ger samtala med väljarna om vad Sverige behöver framgent. Vi har många problem som behöver lösas. Där finns Moderaterna redo att antingen överta regeringsmakten här och nu eller att möta väljarna i ett extra val.

Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i finansutskottets betänkande. Det handlar om viktiga förstärkningar för att rädda jobb och företag och säkra arbetet mot smittspridningen. Jag vill även passa på att önska finansutskottets kansli, finansutskottets ledamöter, talmännen och övriga i kammaren en riktigt god midsommar. Vi ses kanske tidigare än vad vi hade planerat för en vecka sedan. Glad midsommar!


Anf. 4 Alexander Christiansson (SD)

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Ytterligare en extra ändringsbudget ligger på utskottets bord att debattera i kammaren, och det finns mycket att säga om den gångna tiden och hur saker har hanterats. Många småföretag har drabbats hårt under pandemin. Det är vi bekanta med. I utskottet har vi arbetat intensivt för att se till att alla de småföretag som har hamnat mellan stolarna ska fångas upp och få den hjälp som man förväntar sig när statliga restriktioner drabbar ens näring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Arbetet med vaccineringen fortgår som planerat, och smittspridningen i samhället minskar, vilket är bra. Restriktionerna har anpassats något, men det finns fortsatt en ekonomisk påverkan på företag, organisationer och enskilda människor. Målet om en vaccinationstäckning på 70 procent i den vuxna befolkningen bedöms inte uppnås nu i juni 2021, som man hade planerat. Folkhälsomyndighetens mål är nu att alla över 18 år ska ha fått sin andra spruta i slutet av oktober.

Det är därför glädjande att ett gemensamt utskott kan utöka stöden till företag, kultur, idrott och civilsamhälle och även i fortsättningen vidta åtgärder för att begränsa smittspridning, skydda riskgrupper och i övrigt dämpa de negativa konsekvenser som smittspridningen har inneburit för vårt samhälle.

Trots att regeringen missar vaccinationsmålet ser vi ljuset i tunneln. Det finns anledning att förbereda sig väl för det faktum att pandemin fortsatt kommer att ha en effekt och drabba näringslivet i allmänhet och kontaktbranscherna i synnerhet, inte minst på grund av de obehagliga nyheterna om de nya aggressiva mutationerna av viruset och risken det medför.

Vi i Sverigedemokraterna ser av denna anledning mycket positivt på att korttids, omställnings- och omsättningsstöden förlängs. Det finns ingen anledning att inte förlänga stöden så länge risken för ytterligare restriktioner fortgår, snarare tvärtom. Statens ansvar är att se till att företag och småföretag får stöd så länge som de har behov av hjälp.

Kritiken mot långa handläggningstider är relevant, och de har varit ett stort misslyckande från regeringens sida. I utskottets initiala skrivelse fanns inte ens den aspekten med, vilket vittnar om regeringens oförståelse för småföretagens verklighet trots alla gånger som vi i oppositionen men också branscherna själva har påmint regeringen om det allvarliga läget.

En rad utskottsinitiativ har nu lagts fram i utskottet. Vi ser positivt på att regeringspartierna ställer sig bakom oppositionen. Det gäller krisstöden till enskilda näringsidkare som har varit sjukskrivna eller föräldralediga. Enskilda näringsidkare har på grund av sjukskrivning, föräldraledighet etcetera inte kunnat ta del av omsättningsstödet. Det gäller också krisstöden till företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin och stöden vid korttidsarbete för säsongsvarierande verksamhet.

Det här gäller inte minst den skrivning som tar upp handläggningstiden: "Det är enligt utskottet centralt att ansökningar, avstämningar och utbetalningar för den nya stödperioden hanteras så effektivt som möjligt, så att företag inte behöver vänta på stöd de är berättigade till längre än nödvändigt. En alltför lång tid mellan ansökan och utbetalning riskerar enligt utskottet att skapa osäkerhet hos både arbetsgivare och arbetstagare samt försämra möjligheterna för i övrigt välfungerande företag att överbrygga pandemins konsekvenser. Utskottet anser därför att det är ytterst angeläget att ansökningsförfarandet och godkännandet av stödet effektiviseras på ett sådant sätt att tiden mellan att ansökan och utbetalning blir så kort som möjligt."

Det här är positivt. Nu hoppas vi bara att handläggningstiderna inte blir så långa under hösten utan att det här hanteras snabbt.

Småföretagen utgör nämligen en central roll för vår välfärd. Småföretagen är den moderna tjänstekonomins arbetarklass. Småföretagen förtjänar bättre än den politik som förs i dag.

Med det sagt vill jag avslutningsvis önska talmännen, kammarpersonalen, mina kollegor i utskottet och övriga kollegor i riksdagen en trevlig sommar och någon form av semester, även om vi inte vet hur allt blir.


Anf. 5 Emil Källström (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Herr talman! Jag blev under pågående debatt kontaktad av en bättre restaurang i Kalmar, Postgatan, som jag har besökt både som gäst och som makthavare angående företagsstöden. I meddelandet konstaterade man att det fortfarande finns gott om företag som har väntat i månader och över ett halvår på att få sina stöd utbetalda. De har ännu inte sett resultatet av det som vi i denna kammare har diskuterat vid ett flertal tillfällen, nämligen att det här måste gå snabbare och funka bättre i företagarled. Vi måste helt enkelt se till att det här fungerar. Det vi säger i talarstolar som denna måste också märkas ute i verkligheten.

Det är uppenbart att det här har funkat för vissa företag. Den generella bilden är att det funkar bättre och bättre och har så gjort under en lång tid. Men vi får inte glömma att det fortfarande finns många svenska företag som har väntat oacceptabelt länge på de stöd de har rätt till.

Därför är det bra att utskottet nu är helt enigt och än en gång framhåller vikten av att det här behöver fungera ute i företagarled. De företag som kombinerar olika stödformer måste få det att flyta på ett enkelt sätt. Även för människor som befinner sig i lite ovanliga situationer, till exempel föräldralediga företagare och liknande, måste stödpolitiken fungera. Det finns all anledning att fortsätta ligga på från denna kammare och se till att dels regeringen, dels ansvariga myndigheter sköter sitt jobb på snabbast möjliga sätt och på bästa möjliga sätt.

Herr talman! Den generella bilden är dock att vi är på väg ur den coronakris som har präglat det senaste dryga året. Så sent som i dag fick vi se nya tillväxtsiffror och prognoser från Finansdepartementet, som spår en tillväxt på 4,7 procent för helåret i år. Det är väldigt fina siffror. Det märks i stora delar av den svenska ekonomin såväl som världsekonomin att det håller på att hända någonting. Det här är givetvis mycket goda nyheter, men det får inte skymma bilden för de branscher och företag som fortfarande känner att de är i kläm under pandemipolitikens olika delar och fortsatt behöver en hjälpande hand för att klara sig hela vägen. Vi behöver fortfarande göra mer för att rädda jobb och företag, hålla i och hålla ut.

Det vi i dag fattar beslut om innebär också en förlängning av stödpolitiken fram till den sista september. Det här kommer för de allra flesta företag förhoppningsvis inte att vara aktuellt. Man kommer inte att ha problem av den typ som gör att man behöver de olika coronastöden. Men för vissa företag är det fortsatt viktigt. Därför är det bra att vi redan nu slår fast att det här kommer att ligga fast långt in på hösten.

På listan över andra saker som görs kan vi konstatera att det tas viktiga mått och steg för att värna det som vi vill värna och som vi vill ha kvar efter coronapandemins sista parentes. Stöd till kultur, idrott och civilsamhälle innebär att aktörer som är viktiga för hur vårt samhälle fungerar och aktörer som får på plats det som på många sätt gör livet värt att leva fortsätter att finnas, trots att man inte kan samlas som vanligt, trots att man inte kan genomföra de sommaraktiviteter som drar in de pengar som föreningen lever på resten av året och så vidare. Trots de svårigheterna ska Sveriges kulturliv, organisationsliv och idrottsliv få fortsätta att verka och göra sitt viktiga arbete under pandemin.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

En annan fråga som vi fattar beslut om i dag är den om ytterligare låneram eller kreditgarantier till flygbolaget SAS. Vi är ett flertal partier i denna kammare som under de senaste åren sagt att det här är ett statligt ägande vi i grunden vill avveckla. Vi vill inte att staten ska äga flygbolag längre. Det har varit en väldigt tydlig riktning i den svenska politiken under lång tid. Men under det senaste dryga året har vi fattat ett antal beslut som går i motsatt riktning. Vi har lagt in ytterligare pengar.

Detta är helt enkelt avvägningen man får göra. Är pågående pandemi, med all den osäkerhet den innebär, rätt läge att dessutom tappa det företag som har stått för en väldigt stor del av Sveriges inrikes och framför allt utrikes flygtrafik? Nej, är svaret. Detta är inte rätt läge att skjuta in ytterligare osäkerhet i systemet. Därför är det rätt att ta mått och steg för att vi ska ha kvar ett SAS också i slutet av pandemin, så att vi kan laga efter läge framgent och fundera på hur den svenska flygmarknaden ska se ut. De besluten kan fattas i betydligt större lugn med ett SAS som finns kvar än om det under det senaste året hade tillåtits gå under.

Vi tillskjuter också stora medel till testning, vaccinering och smittspårning. Det arbetet måste självklart få fortsätta, för det är, precis som tidigare talare sagt, här nyckeln finns till att helt och hållet kunna återgå till livet som vi kände det före coronapandemin. Här är pengar inget problem, och det har alltid varit så. Vi tar de mått och steg - och de notor - som behövs för att svenska folket ska kunna känna den största trygghet. Vaccinationen går nu mycket bra och mycket snabbt. Även en ung man som jag själv går runt i hopp om att kunna boka in vaccintider i Region Västernorrlands regi.

Herr talman! Avslutningsvis kan vi konstatera att det sedan i måndags är ett något osäkert läge i svensk politik. Vi får se vad det här mynnar ut i. Men för egen del finner jag en viss förtröstan i det vi har gjort i total enighet det senaste året. Är det någonting vi har visat är det ju att alla åtta partier i denna kammare kan enas om för landet viktiga insatser när Sverige behöver det och när situationen kräver det. Vi kan ta mått och steg med omfattning och hastighet som ingen trodde var möjliga i syfte att få på plats stöd och satsningar för att värna Sverige.

Jag är helt övertygad om att den förmåga som vi har visat det senaste året finns kvar framgent. Partierna i denna kammare kan nog behöva lite tid på sig för att få på plats en ny regering och ta arbetet vidare när det gäller regeringsfrågan. Men om situationen så kräver, oavsett om det gäller coronapandemin eller någonting annat, kommer vi trots ett politiskt något osäkert läge att kunna samla oss och fatta de beslut som krävs i en tid då landet behöver det. Det är jag inte det minsta orolig för.


Anf. 6 Edward Riedl (M)

Herr talman! Jag instämmer i det som ledamoten Emil Källström avslutade med. Den här riksdagen har på ett mycket tydligt sätt visat vad man kan göra tillsammans. Jag kan bara för egen del konstatera att Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet lyckats få till mer pengar till sjukvården och till äldreomsorgen och att vi har samarbetat med Sverigedemokraterna och kunnat få på plats krisstöd för att rädda jobb och företag. Flera av de stöd som ledamoten Källström pratar om i talarstolen är ju resultat av att partier har samtalat med varandra och att ledamöterna i finansutskottet tillsammans har löst frågor och tryckt en många gånger motvillig regering framför sig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Herr talman! Jag har en fråga till ledamoten Källström. Om man nu inte accepterar alla de problem som regeringen har ställt till med vad gäller exempelvis utbetalning av krisstöd - Centerpartiet är förvisso med i den majoritet i finansutskottet som säger att det här måste gå mycket snabbare - vad är Centerpartiet och ledamoten Källström beredda att göra för att få regeringen att göra bättre ifrån sig, om det nu är så att man ger samma regering fortsatt stöd? Regeringen har ju misslyckats på område efter område, och det är ofta finansutskottet som har fått lösa ut de här delarna. Vad skulle man vara beredd att göra?


Anf. 7 Emil Källström (C)

Herr talman! Jag tycker att Edward Riedl besvarar sin egen fråga. Såväl Centerpartiet som hela finansutskottet ser problem i utförandet, kanske framför allt av beslut som riksdagen fattat. Då är vi tydliga gentemot regeringen om att det här inte duger. På ett antal punkter det senaste året har finansutskottet, oftast i total enighet, sagt att det måste bli bättre, att det måste gå snabbare, att det måste gå att kombinera de olika stödsystemen med varandra och att man måste ha ett tydligare företagarperspektiv i detta.

Jag skäms inte över huvud taget över att Centerpartiet i många fall så att säga har suttit i bägge rummen. Vi har suttit och förhandlat fram historiskt stora krisstöd. Sedan har vi konstaterat att genomförandet av samma krispolitik inte är tillräckligt bra. Då har vi varit med och format majoriteter i finansutskottet som säger att det här inte duger, att regeringen måste ligga på sina myndigheter bättre och att regeringen kanske även måste ligga på sig själv lite bättre och ta det här på ett större allvar.

Den rollen som mittenparti i politiken är jag helt övertygad om att Centerpartiet kommer att fortsätta ha. Vi är med och formar majoriteter för Sveriges bästa. Ibland är det lite olika partier som ingår. I vissa skeden är vi med om såväl att förhandla fram politiken i regeringsförhandlingar som att i finansutskottet och riksdagen senare konstatera att det här inte duger och att det behöver bli bättre - då är vi med och formar majoriteter där. Den rollen tycker jag har tjänat såväl Centerpartiet som Sverige väl. Jag ser ingen anledning att upphöra med det arbetet.


Anf. 8 Edward Riedl (M)

Herr talman! Ledamoten Källström får landa i det han vill landa i. Jag hade hoppats att man kunnat komma fram till att det hade varit bättre med en regering som faktiskt ville att de här stöden ska fungera och som skötte det här. Det hade varit bättre om våra myndigheter hanterats av en regering som ville skynda på de här krisstöden.

Det är egentligen på det sättet att det från krisens början fram till i dag har varit problem med utbetalningen av exempelvis korttidspermitteringsstödet. Det har kostat jobb, och det har kostat företag.

Centerpartiet har upprepade gånger varit besviket på regeringen att den inte har fått till det. Det har vi moderater kritiserat upprepade gånger. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna tillfört lite pengar till några fler handläggare. Ingenting av det löser i grunden de problem som regeringen har med att få ordning på detta. Det vet vi allihop.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Herr talman! Jag hade hoppats - men det är ju min förhoppning - att Centerpartiet skulle landa i slutsatsen att det hade varit bättre med en regering som på riktigt ville ha krisstöden och ville att de skulle fungera. Då hade man kunnat lösa en hel del av problemen. Det gäller inte minst snabbare utbetalningar. Där har vi förlorat jobb och riskerar att förlora ännu mer jobb ifall pandemin fortsätter. Man har inte koll på läget. Det är därför man i den här extraändringsbudgeten vill ha fyra månader på sig innan sökperioden ens har börjat tills det ska vara sökbart.

Jag hör vad ledamoten Källström säger. Jag hade hoppats att vi skulle ha landat i samma slutsats. Det hade varit bättre med en borgerlig regering som ville betala ut krisstöden och ville få dem att fungera.


Anf. 9 Emil Källström (C)

Herr talman! Fram till Edward Riedls sista mening lät det verkligen som att jag och Edward Riedl kunde vara överens om att det bästa vore en centerledd regering med ett centerlett finansdepartement.

Sanningen är den att Centerpartiets frustration med att Finansdepartementet inte är så pass företagartillvänt som man skulle önska är äldre än 8 år. Den är snarare 16 år, 20 år eller 30 år. Det var väl när Nils G Åsling var industriminister som det var någon ordning på det.

Sanningen är den att när såväl socialdemokrater som moderater kommer in på Finansdepartementet är det någonting som förändras. En av de största frustrationerna som vi centerpartister hade under alliansåren var att det dåvarande Finansdepartementet under moderat ledning var emot sänkta arbetsgivaravgifter, investeraravdrag, optionsprogram och alla de nya idéer som Centerpartiet förde fram för att Sverige ska bli ett lite mer företagstillvänt land.

Det var ett finansdepartementsperspektiv som vi har varit tvungna att kämpa mot också nu de senaste åren. Det är frustrerande, och det är lika frustrerande oavsett om det är sossar eller moderater som sitter och för fram finansdepartementsperspektivet.

Det behöver förändras. Men hittills kan man konstatera att såväl S som M har misslyckats att stå emot den kultur som finns i de väggarna. Sannolikt behövs det nya sopar, nya kvastar. Det kanske är Edward Riedl som någon gång kommer att axla den manteln eller kanske någon annan.

Det är tyvärr så att det under de senaste decennierna har funnits mycket att önska både från moderater och från socialdemokrater när det gäller ett företagarperspektiv i Finansdepartementet.


Anf. 10 Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Ärendet gäller extra ändringsbudget nummer 8, och finansutskottets betänkande nummer 52. Vi kristdemokrater ställer oss bakom dem.

Detta betänkande och detta beslut tillför viktiga medel för att vi ska kunna fortsätta att bekämpa pandemin och dess skadeverkningar i vårt samhälle. Det handlar om medel till vaccin, smittspårning och testning och till att förlänga de stöd till företag och jobb som nu krävs för att vi inte ska dra upp ytterligare revor i vårt gemensamma samhälle.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Det är väldigt viktigt att de sakerna nu sker och att stöden förlängs till inte minst många hårt kämpande företagare och anställda som varje dag, just nu, inte vet om de orkar driva sin verksamhet vidare lite till, en dag ytterligare, en vecka till, i hopp om att det ska vända.

Det kommer att vända någon gång. Vi har slitits mellan hopp och förtvivlan under lång tid. Båda de känslorna måste vi nog fortsätta att härbärgera ett tag till, även om hoppet alltmer förhoppningsvis tar överhanden.

Vi ställer oss bakom betänkandet bland annat för att finansutskottet har gjort det som finansutskottet har gjort så många gånger under pandemin. Det har uppmärksammat de brister som finns i företagsstöden och som regeringen inte sett och krävt förändringar på en rad punkter.

När vi fick förslaget var inriktningen att stödet till företag skulle förlängas mellan juli till september men att ansökningarna om detta stöd skulle kunna ske först i november månad. I november månad skulle man kunna lämna in en ansökan om stöden.

Det säger sig självt att när vi har levt med pandemin så länge är många företag i väsentligt sämre skick än vad de var när den startade. Likviditeten är sämre, orken är sämre. Man har levt och tyngts av pandemin, administration och allt vad det nu kan vara under lång tid.

Därför är jag glad över att finansutskottet nu är mycket tydligt med att detta måste gå snabbare. Finansutskottet, pådrivet av bland annat mitt parti och andra partier, säger detta och säger också andra saker.

Det måste bli lättare att kunna kombinera stöd. Bara för att man har fått ett litet stöd i ett stödsystem ska man inte vara exkluderad från stöd som har kommit på plats senare och som skulle kunna betyda skillnaden mellan liv och död för ett företag och mellan jobb och arbetslöshet för anställda. Det måste också lösas.

Utskottet är också mycket tydligt med att vi måste göra mer för de enskilda näringsidkare som var föräldralediga före pandemin och inte minst att vi måste se till att stöden fungerar för alla företag, även för dem som har mycket säsongsvariationer i sina branscher.

Här har inte stödet varit tillräckligt bra. De förändringar som regeringen föreslår är inte tillräckliga. Utskottet kräver nu att regeringen ska göra mer. Allt detta är bra. Allt detta är nödvändigt för att vi ska kunna få bättre fungerande krisstöd i det här läget, herr talman.

Det finns också annat som regeringen inte gör och som den borde göra, och det borde ske skyndsamt. Här tänker jag framför allt på att man fortfarande inte har gjort det som utskottet krävde i februari, nämligen att återkomma med ett brett stöd som når fram till det breda civilsamhället.

Man ger lite grann till vissa organisationer i budgeten. Men det breda stödet som når fram har man fortfarande inte lyckats att tillskapa. Det har varit lite grann som att det som sker vid sidan av kulturen och idrotten i civilsamhället inte har fått regeringens uppmärksamhet.

Det har krävts att utskottet har krävt detta. Men inte ens när vi gör det kan regeringen återkomma på ett bra sätt. Man har hänvisat ideella organisationer till de befintliga krisstöden. Men de har inte varit anpassade för dessa föreningars verklighet. De inkomster de hade haft har inte räknats med när man beräknar omsättningen.

Många föreningar är fristående även om de finns i en stor riksorganisation. Då når varje självständig förening inte upp till omsättningsgränserna, eftersom mycket av verksamheten bygger på idealitet och inte på affärsverksamhet. Därmed har de heller inte kunnat få del av stödet. Detta måste ändras. Regeringen måste återkomma med det stödet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Det är bra att mer satsas på kulturen och inte minst på idrotten. Vi vet att i pandemins spår har barn och ungdomar tappat många av sina kontaktytor med föreningslivet. De rör sig mindre än vad de gjorde tidigare. Det kan få långsiktiga hälsokonsekvenser. De har tappat sammanhang med närvarande vuxna. Det är skyddsfaktorer för barn som finns i hem där det inte fungerar på det sätt man skulle önska utan där barnen finns i riskmiljöer.

Här är det otroligt viktigt att vi nu ser till att föreningslivet, idrottsrörelsen och alla som kan erbjuda dessa platser för barnen inte går under utan att de finns där och kan göra ytterligare insatser när pandemin väl släpper sitt grepp och saker kan återgå till det normala.

Herr talman! Vi har en lång rad utmaningar och problem som vi står inför också efter att pandemin släpper sitt grepp. Det gäller förstås brottsligheten. Och det gäller sjukvården, där en stor vårdskuld har byggts upp under lång tid och där människor har köställts under pandemin.

Det gäller också problem som har sin utgångspunkt i pandemin men som kan riskera att dröja sig kvar. Jag tänker framför allt på långtidsarbetslösheten, som riskerar att bita sig fast på mycket, mycket höga nivåer. Det krävs nu nya, stora och kraftfulla grepp för att detta inte ska bli en lågintensiv kris som påverkar Sverige under mycket lång tid.

Det finns också andra viktiga aspekter på arbetslösheten som kanske inte har uppmärksammats så ofta. Den leder till en ensamhet och isolering som påverkar också den egna hälsan och det egna måendet på djupet. SCB gjorde en ny undersökning i vintras om hur människor har haft det under 2020 när det gäller sociala relationer. Den visar att det är äldre över 80 år och arbetslösa som är de grupper där allra flest - och det är många - uppger att de har varit ensamma alltid eller nästan hela tiden.

Många har naturligtvis självisolerat sig under pandemin på grund av smittspridningen. Men det kan vara svårt att bryta mönstret när pandemin är över, och här behöver vi så många utsträckta armar som möjligt för att hjälpas åt att bryta den ensamhet och isolering som kan vara så förödande för människors liv. Då är civilsamhället viktigt. Men det är också viktigt att vi tar in den här dimensionen när vi utformar politiken, när vi bekämpar arbetslösheten och när vi ser till att äldre inte blir som fångar i sina egna hem. Det ska i stället kunna finnas bostäder med gemenskapsmöjligheter. Vi ska se till att kommunerna kan slå en signal till alla över en viss ålder för att kolla läget, se hur de mår, se vilka behov de har och visa att det faktiskt finns någon som bryr sig om dem.

Herr talman! Emil Källström nämnde att det finns ett samarbete i riksdagen kring viktiga reformer. När det är kris kommer vi samman och löser problem. Jag tycker att han i mycket har rätt; det var inte minst så i krisens början. Men det har tyvärr avtagit något, och utskottet har fått ta i lite mer för att tvinga regeringen att göra det som krävs i företagsstödet. Men i de breda dragen håller jag med Emil Källström. Han redovisade att han har en grundmurad tro på att det kommer att fortsätta att vara på det sättet. Det hoppas jag också.

Emil Källström har också meddelat att han lämnar riksdagens arbete. Jag tror att det finns risker med det i just detta perspektiv. Emil Källström har varit en brobyggare, en klok person och en person som har kunnat lägga prestigen åt sidan för att bidra till Sveriges bästa. Vi är många, herr talman, som kommer att sakna honom.


Anf. 11 Maria Nilsson (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Herr talman! Det här var verkligen ett moment. Jag vet inte hur jag ska kunna toppa det. Dessutom har inte Mats Persson skrivit in hyllningen till Emil Källström i mitt underlag. Så du, Emil, får helt enkelt återkomma till Mats.

Det är uppenbart att jag inte är en reinkarnation av Mats Persson. Men pandemin och den situation vi nu befinner oss i gör att vi får ta till alla till buds stående medel, och där är väl jag någonstans det sista budet.

Herr talman! Coronakrisen har inneburit enorma ansträngningar för Sverige. Liberalerna har tagit ansvar tillsammans med alla partier i riksdagen. Vi har drivit på för stöd till sjukvården, och vi har drivit på för stöd till jobben.

Alla de som arbetar i de här sektorerna - vården, skolan och så vidare - har gjort fantastiska och heroiska insatser. Alla de företagare som har kämpat för att deras livsverk ska stå pall förtjänar vår respekt. Det är när företagare kan undvika uppsägningar och konkurser som vi kan säkra jobben. Och så många svenskar som möjligt ska ha ett jobb att gå till. Därför krävs insatser.

Vi har hört, och vi vet, att delar av det svenska näringslivet har klarat coronakrisen mycket bra. Men för en del företagare har det varit oerhört tufft. Vi pratar då om taxiförare, krögare och kulturarbetare.

I Göteborg, som jag kommer ifrån, har restaurangägare, besöksnäring och handlare samlats varje fredag på ett ställe på Avenyn, digitalt men också fysiskt, för att tillsammans med politiker på olika nivåer tala om läget. Där har man pratat om just utbetalningar som försenats och i värsta fall inte kommit fram. Man har pratat om vad som händer efter pandemin och om den kompetensförsörjning som måste fungera för att en restaurangägare eller krogägare ska kunna anställa någon och för att det ska kunna finnas någon som är beredd och har kompetens att ta de jobb som kommer att finnas tillgängliga.

Men vi ser också nu i pandemin att det finns en ny arbetslöshet. Vi ser en långtidsarbetslöshet som fördjupas och hundratusentals människor som inte har möjligheten att försörja sig själva. Vi ser det också i växande klyftor mellan dem som har ett arbete och dem som står utanför. Vi vet att det är på arbetsplatsen som gemenskap fördjupas. När människor inte har denna möjlighet innebär det ett utanförskap som vi måste göra allt vi kan för att adressera och råda bot på.

Herr talman! När jag inte försöker föreställa Mats Persson sitter jag i utbildningsutskottet. Coronakrisen märks inte minst i skolan. Det är många elever som i pandemins spår mår sämre. De står utan möjlighet till stöd från elevhälsa eller att fångas upp av en vuxen i skolan.

Vi känner ännu inte till omfattningen av den utbildningsskuld som kommer i spåren av pandemin. Det är inte samma sak att sitta framför en skärm som att träffa läraren i klassrummet. Jag tror att vi kommer att behöva prata och hitta reformer för detta för en lång tid framöver.

Herr talman! Jag vill säga några ord om betydelsen av det civila samhället och hur viktigt det är att tillskjuta mer medel till den verksamhet som organisationer i det civila samhället bedriver. I en stabil demokrati som Sverige - och det är vi faktiskt trots den pågående krisen - uppskattar vi nog inte alltid den betydelse som det civila samhället har dels för demokratin, dels för enskilda individer som via det civila samhället blir del av en större gemenskap.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Kombinationen av dessa två är det väsentliga - individen i det större samhället. Det visar inte minst Robert Putnam i boken Bowling Alone, som kanske kan vara ett boktips till regeringen inför sommaren.

Herr talman! I denna extra ändringsbudget finns medel till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer. Det kommer inte att vara tillräckligt, men det är en bit på väg. Vi vet, efter samtal med Bris och andra organisationer, att barn i utsatta hem och situationer har blivit än mer utsatta under pandemin. Isolering, i vissa fall tillsammans med en familjemedlem som dricker för mycket eller slår, gör att alldeles för många barn far illa. Tillskottet i budgeten är bra, men det är inte tillräckligt. Mer kommer att behöva göras i framtiden.

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 12 Karolina Skog (MP)

Herr talman! Vi summerar ett märkligt år. Det var i alla fall tanken med dagens debatt och dagens övningar.

Då är det värt att reflektera över vad som har fungerat och inte fungerat. Vi gick in i den här krisen med mycket som talade för oss, med stabila finanser och oerhört duktiga myndigheter som var beredda på att ställa om sin verksamhet. Men vi hade också ett svårt parlamentariskt läge, vilket det ju har varit de senaste åren.

Herr talman! Jag vill ta upp några saker som jag upplever verkligen har fungerat under den kris som vi fortfarande är i men som vi börjar ana slutet på.

I går kom det en rapport som var kopplad till mediestödet. Det allvarliga läget för svenska medier var någonting vi talade mycket om inför krisen, och en av de saker som regeringen tog tag i tydligt i början av krisen var att utforma ett särskilt stöd riktat till de svenska medierna som de kunde ta del av utöver övriga företagsstöd.

I går kom en utvärdering som visade att det här stödet verkligen har gjort skillnad. Det har nått ut till redaktionerna. Det har funkat och stöttat dem och på så sätt burit svenska nyhetsredaktioner genom krisen. Det är en oerhört viktig sak för demokratin inte minst i en kris. Vad hade vi gjort utan medier som fört vidare budskapen från myndigheter, granskat budskapen från olika myndigheter och granskat hur olika delar av samhället klarat av att leverera under krisen? Det har varit en oerhört viktig del. I en kris blir det så tydligt vilken viktig roll medierna har i en demokrati.

Det som också har funkat, tycker jag, är att myndigheter har ställt om på ett fantastiskt sätt. De har omvärderat vad de gör och flyttat personal mellan myndigheter så att de ska vara där de gör mest nytta. Med detta sagt finns det fortfarande en hel del frustration över att man velat ha mer. Långa handläggningstider är inte acceptabelt, men det är självklart inte ett resultat av att man inte har försökt att göra sitt allra bästa.

Något som var viktigt före krisen och som är viktigt också nu är den stora oron för de familjer som kämpar med sin ekonomi. Inte minst gäller det deras barn. Inför varje sommarlov vet vi att många barn längtar och hoppas på bad, läger och semestrar, medan andra barn fasar. Vi vet att detta är direkt kopplat till föräldrarnas förmåga att försörja sig själva, eftersom det är grunden för att också klara av att få en stabilitet i familjen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Under det här året har många svenskar fått lämna sin anställning och den trygghet som detta ger. Detta har inneburit en ökad oro för många barn. Därför har det varit ett oerhört viktigt och starkt fokus för Miljöpartiet att stärka de här familjerna på olika sätt. Vi har gjort det genom förändringar i a-kassan. Fler fick möjlighet att gå in i a-kassan, och nivåerna har stärkts. Det har varit väldigt viktigt, och det är en av förklaringarna till att vi också kan se i de ekonomiska prognoserna att ekonomin har klarat sig bra. Detta är ju pengar som har gått rakt till konsumtion men också gett stadga. SKR rapporterar att det också har gjort att trycket på försörjningsstödet har varit mindre än vad det annars skulle ha varit.

Vi har höjt bostadsbidraget, som är ett bidrag som riktar sig väl till de svagaste familjerna. Det är en effektiv åtgärd. Jag och Miljöpartiet tror att vi ska ligga kvar på den här höga nivån även framåt.

En annan viktig sak har varit att stärka civilsamhället. Där har man också varit beredd att ställa om och finnas där. Vi hör rapporter om att fler kommer till exempel till Stadsmissionen och ber om kläder, mat och väldigt enkla saker. Då har vi stärkt exempelvis Stadsmissionens och andra föreningars och samfunds möjlighet att finnas där i krisen.

Sedan har vi självklart sjukvården. Många ord från denna talarstol har talat om sjukvården. Det kan vara uttjatat, men det kan inte sägas för många gånger vilken fantastisk insats man har gjort i svensk sjukvård i att ställa om och jobba länge. Nu har vi en sommar framför oss, och man jobbar med att få ihop sommarscheman. Det kommer att vara svårt, och det kommer att kräva ytterligare uppoffringar.

Så har vi många svenskar som också har gjort många typer av uppoffringar. Det är viktigt att härifrån upprepa ett varmt och innerligt tack för det till alla som har gjort vad man kan för att minska trängsel och smittspridning. Det har varit kärnan i vårt arbete.

I riksdagen har det varit lite olika, men i stort sett har det varit en samarbetsanda fram till nu som jag tycker är väldigt viktig och som jag hoppas att vi ska kunna återkomma till i ett normalläge i höst.

I en kris ser jag och Miljöpartiet att det viktigaste är att värna stabiliteten kombinerat med en agilitet när det gäller att ställa om och göra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt men också för att värna de svagaste. Det har vi haft för ögonen under hela den här krisen.

Och vi kommer att ha det för ögonen även framåt, för Sverige är ett land med ekonomiska och sociala skillnader. Skillnaderna i hälsa i Sverige är stora, och detta har förstärkts under krisen. Det är beklagligt. Här måste vi göra krafttag framåt för att stärka sjukvården och välfärdens förmåga att värna de svagaste och minska de ekonomiska klyftorna. Det har vi för ögonen när vi blickar framåt.

Herr talman! En sak som vi också har gjort i den här krisen är självklart att titta även på de stora kriser som pågår i världen och som påverkar, nämligen klimatkrisen och utarmningen av den biologiska mångfalden.

När vi har boostat den svenska ekonomin har vi valt att lägga mycket kraft i den delen. Det handlar om att stärka klimatarbetet och skjutsa ut pengar till de företag som vill satsa framåt. Vi fick i går ännu en fantastisk rapport om att arbetet med stål utan kol går framåt med ett tekniskt genombrott, som var jättespännande att läsa om. Det bygger på statliga interventioner, det vill säga att staten går in och satsar på de delar där vi tror att framtiden finns industriellt och jobbmässigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkrings-området, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-viruset

Vi gör också jättestora satsningar på att bevara den svenska naturen och göra den tillgänglig för många. Jag hoppas att det är många som under den här sommaren ger sig ut i svensk natur och då ser att det finns nya spänger, nya toaletter och nya informationsskyltar som gör att det är lätt att komma ut i naturen. Det är en viktig sak för folkhälsan, men också, i mina ögon, för den sociala hållbarheten. Det är någonting som vi kan erbjuda många. Att komma ut och ta del av naturen och det stärkande och faktiskt fantastiska som naturen gör med oss människor både mentalt och fysiskt är ju någonting som inte behöver kosta pengar.

Jag hoppas att både jag och även många ledamöter kommer att få möjlighet att göra det i sommar, även om vi, förhoppningsvis i god samarbetsanda, först och främst ska fokusera på att hitta en ledning och en regering för Sverige. Alla andra hoppas jag kommer att ha möjlighet att njuta av den svenska naturen.

Vi kommer säkert också att behöva återkomma till frågan om företagsstöd och se till att vi rider den här krisen ända ut. Vi ska inte släppa för tidigt. Vi kommer inte att ta ledigt förrän krisen faktiskt är över och vi har klarat pandemin och kan återgå till ett verkligt normalläge som innebär trängsel, närhet och möten inom kultur och politik.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och önska talmanspresidiet, utskottskansliet och mina kollegor i finansutskottet en god sommar.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 9.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-06-23
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 3, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

 • Protokoll 2020/21:147 Onsdagen den 23 juniProtokoll 2020/21:147 Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget för 2021

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Ändrade utgiftsramar samt ändrade och nya anslagRiksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:208 punkt 6 och avslår motion

  2020/21:4093 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.Lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fallRiksdagen antar regeringens förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, dels ändring i samma lag, med den ändringen att det före punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna införs en blankrad.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:208 punkt 1 och avslår motionerna

  2020/21:4093 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

  2020/21:4095 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.Utgiftsområde 22 KommunikationerRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:208 punkt 3.Utgiftsområde 24 NäringslivRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:25 Researrangörslån.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:208 punkt 4.Försäljning av vaccin som inte längre behövsRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 besluta att till andra stater eller den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax sälja vaccin mot covid-19 som inte längre behövs för att säkerställa det nationella behovet till ett pris som inte uppfyller kravet på affärsmässighet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:208 punkt 2.Kreditgarantier eller en låneram för SAS-koncernenRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier eller besluta om en låneram i Riksgäldskontoret för SAS-koncernen som uppgår till högst 1 500 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:208 punkt 5 och avslår motion

  2020/21:4094 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -0101
  Totalt5150293
  Ledamöternas röster
 2. Krisstödet till enskilda näringsidkare som varit sjukskrivna eller föräldralediga

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över reglerna om krisstöd till enskilda näringsidkare som varit sjukskrivna eller föräldralediga och tillkännager detta för regeringen.
 3. Krisstödet till företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över reglerna om krisstöd till de företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.   
 4. Stöd vid korttidsarbete för säsongsvarierande verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
   Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om flexibiliteten i regelverket för stöd vid korttidsarbete för säsongsvarierande verksamhet och tillkännager detta för regeringen.