med förslag till statsbudgeten för budåret 1989/90

Proposition 1988/89:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:100

med förslag till
statsbudget för budgetåret

p

1989/90

1988/89:100

Regeringen förelägger riksdagen vad som har lagils upp i
bifogade utdrag

ur
regeringsprotokollet den 22 december 1988 för de åtgärder och de ändamål som framgår
av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Kjell-Olof
Feldt

Propositionens huvudsakliga ändamål

Det i 1989 års budgetproposition framlagda förslaget

till

statsbudget för

budgetåret 1989/90
visar en omslutning av 374946 milj. kr. Detta innebär

en ökning i förhållande
till
vad som nu beräknas för innevarande budgetår

med 10715 milj. kr. Budgetförslaget ulvisar ell
överskott på 423
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-01-10 Bordläggning: 1989-01-10 Hänvisning: 1989-01-19 Motionstid slutar: 1989-01-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1990)