Budgetpropositionen för 2021

Proposition 2020/21:1

Promemoria

2020-10-02

Justitiedepartementet

Rättelseblad för prop. 2020/21:1, utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Volym: II

UO: 1

Avsnitt 1

s. 6,

Rättelsen avser tabell 1.1

Tabellraden Datainspektionen har rättats till

Integritetsskyddsmyndigheten.

Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 1

Tabell 1.1 Anslagsbelopp  
Tusental kronor    
Anslag    
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 147 838
   
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 976 869
   
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 914 583
   
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 100 000
   
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 117 562
   
2:5 Riksrevisionen 352 358
     
3:1 Sametinget   59 351
   
4:1 Regeringskansliet m.m. 8 176 461
   
5:1 Länsstyrelserna m.m. 3 450 489
   
6:1 Allmänna val och demokrati 107 340
   
6:2 Justitiekanslern 53 243
   
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 111 740
   
6:4 Valmyndigheten 20 730
   
6:5 Stöd till politiska partier 169 200
   
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25 000
   
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 117 771
   
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 500
8:1 Mediestöd   932 119
   
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 44 105
   
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 29 305
   
Summa anslag inom utgiftsområdet 15 907 564
     
Tabell 1.2 Beställningsbemyndiganden    
Tusental kronor      
      Beställnings-  
Anslag     bemyndigande Tidsperiod
       
6:5 Stöd till politiska partier 169 200 2022
       
8:1 Mediestöd 200 000 2022–2024
     
Summa beställningsbemyndiganden inom utgiftsområdet 369 200  
         

OBS! Detta rättelseblad ersätter s. 6 prop. 2020/21:1. Rättelsen avser tabell 1.1 och ändring av namnet Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.

6

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-09-21 Bordlagd: 2020-09-21 Hänvisad: 2020-09-22 Motionstid slutar: 2020-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (165)
Behandlas i betänkande (28)