Tryggare bostadsrätt

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Stärkt skydd för den som köper eller äger en bostadsrätt (CU24)

Riksdagen sa ja till ändringar i bostadsrättslagen som ska stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland annat stärks skyddet för köparen kring förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt att krav på ekonomisk plan och intygsgivare skärps. Dessutom ska en medlem i en bostadsrättsförening inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman. 

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som börjar gälla den 1 januari 2024.

Riksdagen riktar också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att utreda hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas och återkomma med ett förslag.

Riksdagen riktar även ett tillkännagivande till regeringen om att utreda hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas ytterligare.

Riksdagen sa nej till övriga motionsyrkanden.

 

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 1, i övrigt bifall till propositionen. Bifall till motioner om avslag på förslaget i propositionen om att andra föravtal än förhandsavtal ska vara ogiltiga. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska utreda dels hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas, dels hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-19

Stärkt skydd för den som köper eller äger en bostadsrätt (CU24)

Regeringen vill göra ändringar i bostadsrättslagen som ska stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland annat stärks skyddet för köparen kring förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt att krav på ekonomisk plan och intygsgivare skärps. Dessutom föreslår regeringen att en medlem i en bostadsrättsförening inte ska kunna ha mer än en röst på föreningsstämman. Utskottet förslår att riksdagen säger ja till dessa lagändringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

I propositionen föreslår regeringen också att andra föravtal än förhandsavtal ska vara ogiltiga. Enligt utskottet skulle en sådan förändring kunna få negativa konsekvenser på bostadsmarknaden. Utskottet föreslår istället ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att utreda hur reglerna om andra föravtal än förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas och återkomma med ett förslag.

Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att utreda hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas ytterligare.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsyrkanden.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.