Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Svenskt bistånd till multilaterala organisationer (UU8)

Riksrevisionen har granskat regeringens och Sidas arbete med bistånd till multilaterala organisationer. Syftet med granskningen har varit att analysera om biståndet är ändamålsenligt utformat. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och Utrikesdepartementets hantering av kärnstöd, det vill säga stöd som går utan öronmärkning till en multilateral organisations verksamhet, kan utformas mer ändamålsenligt. Medan Sidas hantering av det så kallade multi-bi-stödet, det vill säga bilateralt bistånd som kanaliseras genom multilaterala organisationer, i huvudsak är ändamålsenligt utformad. Riksdagsbeslutet innebar att riksdagen lade Riksrevisionens rapport till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna och samtliga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05, 2022-05-19

Svenskt bistånd till multilaterala organisationer (UU8)

Riksrevisionen har granskat regeringens och Sidas arbete med bistånd till multilaterala organisationer. Syftet med granskningen har varit att analysera om biståndet är ändamålsenligt utformat. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och Utrikesdepartementets hantering av kärnstöd, det vill säga stöd som går utan öronmärkning till en multilateral organisations verksamhet, kan utformas mer ändamålsenligt. Medan Sidas hantering av det så kallade multi-bi-stödet, det vill säga bilateralt bistånd som kanaliseras genom multilaterala organisationer, i huvudsak är ändamålsenligt utformad. Utrikesutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning. Utskottet betonar, liksom det gjort tidigare, hur viktigt det att biståndsmedel används effektivt. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger Riksrevisionens rapport till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.