Protokoll 2021/22:133 Fredagen den 17 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:133

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Andrea Törnestam som suppleant i EU-nämnden.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i EU-nämnden

Andrea Törnestam (S)

§ 2  Anmälan om ordförande i utskott

Talmannen anmälde att Erik Ezelius (S) valts till ordförande i skatteutskottet från och med den 16 juni.

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till finansutskottet:

RiR 2022:16 Regeringens underlag till riksdagen under pandemin – extra ändringsbudgetar 2020 och 2021

§ 4  Anmälan om avskrivning av proposition

Talmannen meddelade att han den 16 juni avskrivit prop. 2021/22:253 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.