Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2018

Beslut

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar (KU38)

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar

Att ha tystnadsplikt betyder
att man inte får berätta saker som man får veta om en person för andra
utan att personen själv har sagt ja till det.

I dag är det olika när tolkar har tystnadsplikt.
Det beror på om tolkarna är auktoriserade eller inte.
Det beror också på om det är en myndighet eller ett privat företag
som anlitar dem.

Att en tolk är auktoriserad betyder
att tolken har gjort prov som visar
att hon eller han är duktig på sitt arbete.

Tolkar som inte är auktoriserade
har idag inte tystnadsplikt
i en del situationer
trots att de gör samma jobb
som en auktoriserad tolk.

Riksdagen har nu sagt till regeringen
att den ska undersöka
om reglerna för tolkarnas tystnadsplikt
behöver ändras.

I dag regleras tolkars tystnadsplikt olika beroende på om de är auktoriserade eller inte, och om de anlitas privat eller av en myndighet. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att se över regelverket.

En konsekvens av de gällande reglerna är att tolkar som inte är auktoriserade i vissa situationer inte omfattas av tystnadsplikten, trots att de utför samma jobb som en auktoriserad tolk. Samtidigt innebär en eventuell utvidgning av tystnadsplikten komplicerade frågeställningar att ta hänsyn till, exempelvis när det gäller privatpersoner som tolkar åt familjemedlemmar.

Tillkännagivandet lämnades i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 inom området offentlighet, sekretess och integritet. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion med tillkännagivande om översyn av regelverket när det gäller tystnadsplikt för tolkar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-12-05, 2017-12-14, 2017-12-19, 2018-01-16

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar (KU38)

I dag regleras tolkars tystnadsplikt olika beroende på om de är auktoriserade eller inte, och om de anlitas privat eller av en myndighet. Konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över regelverket.

En konsekvens av de gällande reglerna är att tolkar som inte är auktoriserade i vissa situationer inte omfattas av tystnadsplikten, trots att de utför samma jobb som en auktoriserad tolk. Samtidigt innebär en eventuell utvidgning av tystnadsplikten komplicerade frågeställningar att ta hänsyn till, exempelvis när det gäller privatpersoner som tolkar åt familjemedlemmar.

Förslaget om tillkännagivande lämnades i samband med att konstitutionsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 inom området offentlighet, sekretess och integritet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.