Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2018

Beslut

Skapande skola borde vidareutvecklas (KrU6)

Fler barn och unga borde komma i kontakt med kultur i skolan med hjälp av satsningen Skapande skola. Det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidareutveckla Skapande skola.

Satsningen Skapande skola startade 2008 med syfte att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och nå fler barn än de som redan är kulturellt aktiva på fritiden. Utvärderingar har visat att satsningen har nått många och det är något som riksdagen tycker är positivt. Däremot finns det saker att utveckla, till exempel att mindre kommuner i dag inte söker bidraget i samma utsträckning som större kommuner.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2017/18:3068 yrk. 5 och delvis bifall 2017/18:3071 yrk. 2 och 3 - punkt 8 Skapande skola. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-03-28
Reservationer 9
Betänkande 2017/18:KrU6

Skapande skola borde vidareutvecklas (KrU6)

Fler barn och unga borde komma i kontakt med kultur i skolan med hjälp av satsningen Skapande skola. Det tycker kulturutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidareutveckla Skapande skola.

Satsningen Skapande skola startade 2008 med syfte att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och nå fler barn än de som redan är kulturellt aktiva på fritiden. Utvärderingar har visat att satsningen har nått många och det är något som utskottet tycker är positivt. Däremot finns det saker att utveckla, till exempel att mindre kommuner i dag inte söker bidraget i samma utsträckning som större kommuner.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att kulturutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Information om barns rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 1 (L)

2. Förebyggande arbete för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 46,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 8,

2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 70 0 13
SD 0 0 36 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 0 1 3 3
Totalt 178 71 39 61


3. Alla barns rätt till kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) yrkande 1.

4. Skola och andra aktiviteter på sommaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1857 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) och

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 27.

Reservation 4 (V)

5. Ungdomars deltagande i demokratiska processer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1151 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.

6. Skolresor till koncentrationsläger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2876 av Edward Riedl (M).

7. Barn och unga på nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1334 av Edward Riedl (M).

8. Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att vidareutveckla Skapande skola och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

bifaller delvis motion

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (S, MP)

9. Integrera Skapande skola i skolans ordinarie verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 36 0 0 7
MP 18 1 1 5
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 267 19 1 62


10. Samarbete mellan museer och skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-4,

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3223 av Michael Svensson (M).

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (V)

11. Främja elevers inlärnning av matematik och naturvetenskapliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S) och

2017/18:2506 av Ann-Britt Åsebol (M).

12. Kommunala kulturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 9 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 13
SD 0 36 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 3
Totalt 177 110 0 62


13. Förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:855 av Lawen Redar (S) och

2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) yrkandena 1, 3 och 5.