Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket (SfU27)

Inga förändringar i gymnasieregelverket

Riksdagen har bestämt att det
inte ska bli några ändringar
i det som kallas gymnasiereglerna.

Gymnasiereglerna är bestämmelser
som gäller vissa av de personer
som kom till Sverige i samband med flyktingkrisen 2015
och som går eller har gått i skola här.

Enligt bestämmelserna kan de här personerna få
så kallat permanent uppehållstillstånd
och stanna i Sverige.

Men då måste de uppfylla vissa krav.
Ett krav är till exempel att
de måste ha fått ett jobb inom sex månader
efter att utbildningen är klar.

Regeringen hade föreslagit
några förändringar i bestämmelserna.
Till exempel att personerna skulle få
längre tid på sig att söka jobb.

Men riksdagen håller inte med regeringen
om att reglerna ska ändras
och sa därför nej till förslaget.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

Ändringarna som föreslagits är att

  • tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader
  • kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet
  • en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Regeringen menar att regeländringarna är nödvändiga med anledning av det skärpta arbetsmarknadsläget till följd av coronapandemin och att de skulle underlätta vid kvalificeringen för permanent uppehållstillstånd.

Riksdagen sa nej till förslaget, bland annat med argumentet att problemen på arbetsmarknaden i första hand bör hanteras med en ekonomisk politik som minskar arbetslösheten i samhället i stort, inte genom ytterligare särregleringar för en grupp som inte har skyddsskäl.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen punkterna 1-3 Bifall till motionerna 2020/21:3982, 2020/21:4006, 2020/21:4027 och 2020/21:4030. Avslag på motion 2020/21:4014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-05-20

Nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket (SfU27)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

Ändringarna som föreslagits är att

  • tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader
  • kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet
  • en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Regeringen menar att regeländringarna är nödvändiga med anledning av det skärpta arbetsmarknadsläget till följd av coronapandemin och att de skulle underlätta vid kvalificeringen för permanent uppehållstillstånd.

Socialförsäkringsutskottet föreslår nej till förslaget, bland annat med argumentet att problemen på arbetsmarknaden i första hand bör hanteras med en ekonomisk politik som minskar arbetslösheten i samhället i stort, inte genom ytterligare särregleringar för en grupp som inte har skyddsskäl.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.