Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU52

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2021

Beslut

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona (FiU52)

Extra ändringsbudget:
Mer pengar till sjuklöner, företag, kultur och idrott på grund av corona

Regeringen har lagt fram flera förslag
som ska minska problem
som beror på corona-pandemin.

En del företag förkortar arbetstiden
för sin personal under pandemin.
De företagen kan få
ekonomiskt stöd från staten.
Det kallas korttidsarbete.

Det extra stödet vid korttidsarbete
förlängs nu med tre månader,
till sista september år 2021.

Regeringen har också
föreslagit ändringar
av hur statens pengar ska användas
i statens budget för år 2021.

Mer pengar i statens budget
ska användas till sjuklöner och
andra ersättningar till sjuka.
Sjuklön är den lön som
en arbetsgivare betalar
till en anställd som är sjuk.

Mer pengar satsas på stöd till
vissa typer av företag.
De stöden kallas omställningsstöd
och omsättningsstöd.
Stöden ges till vissa företag som
på grund av corona-pandemin
säljer mycket mindre
än de gjorde före pandemin.

Mer pengar satsas på
kultur och idrott.

Mer pengar satsas också på
vaccinering och att hindra spridning
av corona-viruset.

Regeringen får ge kreditgarantier
eller besluta att
myndigheten Riksgäldskontoret
får ge lån till flygbolaget SAS.
En kreditgaranti betyder att regeringen lovar
att lån till SAS kommer att betalas tillbaka.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Regeringen har lagt fram en rad förslag till åtgärder med anledning av coronapandemin. Ett förslag innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Denna lagändring börjar gälla den 29 juni 2021. Riksdagen anser att det är viktigt att ansökningar, avstämningar och utbetalningar för den nya stödperioden hanteras så effektivt som möjligt, så att företag inte behöver vänta längre än nödvändigt på stöd som de har rätt till.

Regeringen har vidare föreslagit ändringar i statens budget för år 2021:

 • Ytterligare pengar satsas på att förlänga ersättningarna inom sjukförsäkringen och på sjuklönekostnader.
 • Medel tillförs för att utöka omställningsstödet och omsättningsstödet till vissa typer av företag.
 • Kultur, idrott och civilsamhälle får ytterligare stöd.
 • Mer pengar satsas också på insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridning.
 • Regeringen får rätt att ge kreditgarantier eller besluta om en låneram för flygbolaget SAS.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade också tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att åtgärda brister i de befintliga krisstöden till företag. Regeringen bör se över

 • reglerna om krisstöd till enskilda företagare som varit sjukskrivna eller föräldralediga
 • reglerna om krisstöd till de företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin
 • flexibiliteten när det gäller jämförelsemånad i reglerna kring stöd vid korttidsarbete för verksamheter som har säsongsvariationer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och tre utskottsinitiativ om krisstödet till enskilda näringsidkare som varit sjukskrivna eller föräldralediga, krisstödet till företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin samt stöd vid korttidsarbete för säsongsvarierande verksamhet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona (FiU52)

Regeringen har lagt fram en rad förslag till åtgärder med anledning av coronapandemin. Ett förslag innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Denna lagändring ska börja gälla den 29 juni 2021.

Regeringen föreslår vidare ändringar i statens budget för år 2021:

 • Ytterligare pengar satsas på att förlänga ersättningarna inom sjukförsäkringen och på sjuklönekostnader.
 • Medel tillförs för att utöka omställningsstödet och omsättningsstödet till vissa typer av företag.
 • Kultur, idrott och civilsamhälle får ytterligare stöd.
 • Mer pengar satsas också på insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridning.
 • Regeringen ska få rätt att ge kreditgarantier eller besluta om en låneram för flygbolaget SAS.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att åtgärda brister i de befintliga krisstöden till företag. Regeringen bör se över

 • reglerna om krisstöd till enskilda företagare som varit sjukskrivna eller föräldralediga
 • reglerna om krisstöd till de företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin
 • flexibiliteten när det gäller jämförelsemånad i reglerna kring stöd vid korttidsarbete för verksamheter som har säsongsvariationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.