Onsdag den 23 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:147

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:147

Onsdagen den 23 juni 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

 

15.00

 

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 2 juni

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Paula Örn (S) som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 29 juli och som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 29 juli t.o.m. den 1 december under Aylin Fazelians (S) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2020/21:785 av David Josefsson (M)
Insatser mot gängkriminalitet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2020/21:FPM115 Kommissionens meddelande om strategi för en hållbar blå ekonomi i EU - Omställningen av EU:s blå ekonomi för en hållbar framtid COM(2021) 240

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2020/21:209 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 22 september

JuU

 

Skrivelser

 

6

2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 22 september

NU

7

2020/21:211 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 22 september

SoU

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2020/21:SfU29 Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut

2 res. (S, V, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:JuU37 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2020/21:NU22 Moderna tillståndsprocesser för elnät

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

11

Bet. 2020/21:FiU52 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (V)

 

Justitieutskottets betänkande

 

12

Bet. 2020/21:JuU38 Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

 

13

Avslutning

 

14

Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern kl. 15.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.