Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Skyddet för transpersoner utökas (KU14)

Regeringen har föreslagit att könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken, samt i bestämmelserna om olaga diskriminering i brottsbalken. På så sätt ska brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering även omfatta att hota, uttrycka missaktning eller diskriminera transpersoner. Det blir tydligare att det vid bedömningen av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck.

Riksdagen sa ja till de ändringar i brottsbalken som bland annat innebär att

  • könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering
  • det blir tydligt att det vid bedömningen av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck.

Dessa ändringar börjar gälla den 1 juli 2018.

Ändringarna som gäller hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen tas samordnat i ett annat ärende och delarna som gäller hets mot folkgrupp i brottsbalken skjuts upp till nästa riksmöte. Ändringarna som gäller hets mot folkgrupp föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Riksdagen sa även nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utom i den del som föreslås skjutas upp till nästa riksmöte. Bifall till uppskov på motionerna 2016/17:3146 yrkande 2, 2017/18:3215 yrkande 2, 2017/18:3578 yrkande 20, 2017/18:3955 yrkande 2.2, 2017/18:3960 yrkande 1.2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-05-09
Reservationer 4
bet 2017/18:KU14

Alla beredningar i utskottet

2018-04-10, 2018-03-28, 2018-03-13, 2018-01-16

Skyddet för transpersoner utökas (KU14)

Regeringen har föreslagit att könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken, samt i bestämmelserna om olaga diskriminering i brottsbalken. På så sätt ska brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering även omfatta att hota, uttrycka missaktning eller diskriminera transpersoner. Det blir tydligare att det vid bedömningen av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till de ändringar i brottsbalken som bland annat innebär att

  • könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering
  • det blir tydligt att det vid bedömningen av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck.

Dessa ändringar ska börja gälla den 1 juli 2018.

Utskottet föreslår också att ändringarna som gäller hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen tas samordnat i ett annat ärende och att delarna som gäller hets mot folkgrupp i brottsbalken skjuts upp till nästa riksmöte. Ändringarna som gäller hets mot folkgrupp föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hets mot folkgrupp i brottsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att till 2018/19 års riksmöte skjuta upp behandlingen av
a) regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i den del som avser 16 kap. 8 § (proposition 2017/18:59 punkt 2.2), 
b) motion 2016/17:3146 yrkande 2,
c) motion 2017/18:3215 yrkande 2,
d) motion 2017/18:3578 yrkande 20,
e) motion 2017/18:3955 yrkande 2.2,
f) motion 2017/18:3960 yrkande 1.2.


2. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken utom i den del som omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:59 punkt 2.1 och avslår motionerna

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 21-24,

2017/18:3955 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2.1 och

2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkandena 1.1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 0 34 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 249 39 20 41


3. Ändringar i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3955 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

4. Begreppet ras i lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3955 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)