Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2017

Beslut

Sverige får ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag (MJU24)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Efter det ska negativa utsläpp uppnås. Riksdagen sa också ja till ett etappmål för utsläpp av växthusgaser till 2030 och 2040 och ett etappmål för utsläpp från inrikes transporter. Delar av det klimatpolitiska ramverket regleras i lag genom den nya klimatlagen. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Klimatlagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att klimatpolitiken ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2016/17:2670 yrkande 1 i denna del och 2016/17:3167 yrkande 1 ett tillkännagivande om att klimatpolitik ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-04
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-09
Reservationer 32
Betänkande 2016/17:MJU24

Sverige får ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag (MJU24)

Regeringen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Efter det ska negativa utsläpp uppnås. Regeringen föreslår också ett etappmål för utsläpp av växthusgaser till 2030 och 2040 och ett etappmål för utsläpp från inrikes transporter. Delar av det klimatpolitiska ramverket regleras i lag genom den nya klimatlagen. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Klimatlagen ska börja gälla den 1 januari 2018. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att klimatpolitiken ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-13
Debatt i kammaren: 2017-06-14
4

Beslut

Beslut: 2017-06-15
36 förslagspunkter, 26 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Klimatlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till klimatlag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:146 punkt 1 och avslår motion

2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 68 0 0 15
SD 0 39 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 254 41 0 54


2. Mål för den svenska klimatpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det regeringen föreslår om mål för den svenska klimatpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:146 punkt 2 och avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) i denna del,

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9,

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkandena 1 i denna del och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 68 0 0 15
SD 1 38 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 255 40 0 54


3. Precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpå-verkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det regeringen föreslår om preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:146 punkt 3.

4. Kompletterande åtgärder för att nå mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5 och

2016/17:3074 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 3.

5. Förstärkning av etappmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (V)

6. Konsumtionsbaserat mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:169 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) i denna del och

2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 68 0 0 15
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 278 16 0 55


7. Klimatpolitiskt råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

8. Parisavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 6 (SD)

9. Påverkan i de internationella klimatförhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1 i denna del och

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 68 0 15
SD 39 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 15 1 0 5
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 177 118 0 54


10. Sverige som klimatpolitiskt föredöme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2658 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 68 0 0 15
SD 39 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 280 15 0 54


11. Åtaganden i de internationella klimatförhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 11 och

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 14.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

12. Klimatinvesteringar i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:724 av Sofia Arkelsten (M) och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 11 (M)

13. Skogsfrågor i klimatavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 14.

14. Frihandelsavtal om miljövaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 12 (M)

15. Ansvarsfördelningen för utsläppsminskningar inom EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 15.

Reservation 13 (SD)

16. Markanvändning och skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2336 av Johnny Skalin (SD) och

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 14 (SD)

17. Ett effektivt europeiskt klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10 i denna del.

Reservation 15 (L)

18. Reformering av EU:s utsläppshandelssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 10-13,

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) i denna del,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5 i denna del och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10 i denna del.

19. Utvidgning av EU:s utsläppshandelssystem till att gälla alla växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 20 i denna del.

Reservation 16 (KD)

20. Nationellt klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att klimatpolitik ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1 i denna del och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 17 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 99 0 13
M 68 0 0 15
SD 39 0 0 8
MP 0 20 0 5
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 159 135 0 55


21. Industrins konkurrenskraft m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2-4.

Reservation 18 (SD)

22. Nollvisionsstrategi för basindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 19 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 68 0 15
SD 38 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 226 68 0 55


23. Skogens roll i klimatomställningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 20 (M)

24. Förnybar energi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 21 (C)

25. Torvbrytning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 28 och 29.

Reservation 22 (SD)

26. Reduktionsplikt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 37,

2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) i denna del,

2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S) och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 68 15
SD 39 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 208 19 68 54


27. Långsiktiga villkor för biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 28 och

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 7.

Reservation 25 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 68 0 15
SD 39 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 16 0 0 5
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 178 117 0 54


28. Koldioxidskattebefrielse inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 5.

Reservation 26 (C)

29. Styrmedel för biodrivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 3-6.

Reservation 27 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 68 0 15
SD 39 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 16 0 0 5
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 178 117 0 54


30. Utsläppskrav på fordon och arbetsmaskiner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 32-35, 54 och 55.

Reservation 28 (C)

31. Miljömärkning av drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) i denna del.

Reservation 29 (L)

32. Förnybara bränslen inom flygsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) i denna del och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 30 (M)

33. Biogasproduktion från havsväxter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S) och

2016/17:2922 av Markus Wiechel (SD).

34. Etappmål för luftföroreningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6 och

2016/17:1981 av Staffan Danielsson och Peter Helander (båda C) yrkandena 2 och 3.

Reservation 31 (C)

35. En cirkulär biobaserad ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18 och

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 1-5, 7-10, 12-14 och 16.

Reservation 32 (C)

36. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.