Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Justering 3 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-09, 2021-11-18