Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2015

Beslut

Högre ambitioner för förnybar el (NU6)

Andelen förnybar el i det svenska energisystemet ska öka. Därför höjs ambitionsnivån i det svensk-norska elcertifikatssystemet. Det införs ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020. Det nu gällande målet för motsvarande period är på 25 TWh. Samtidigt anpassas den så kallade kvotkurvan i elcertifikatslagen till det nya målet.

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat system för att öka produktionen av förnybar el. Bolag som producerar förnybar el kan få elcertifikat av staten. Dessa kan de sedan sälja till de elleverantörer och elanvändare som varje år genom kvotplikt måste redovisa certifikat som motsvarar en viss andel av elförsäljningen eller elanvändningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. För att den höjda ambitionsnivån ska gälla från årsskiftet krävs även att ett avtal om detta mellan Sverige och Norge godkänns av riksdagen. Den frågan tas upp av finansutskottet i samband med utskottets behandling av budgetpropositionen för 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-09-24
Justering: 2015-10-13
Trycklov: 2015-10-16
Reservationer 4
Betänkande 2015/16:NU6

Högre ambitioner för förnybar el (NU6)

Andelen förnybar el i det svenska energisystemet ska öka. Därför höjs ambitionsnivån i det svensk-norska elcertifikatssystemet. Det införs ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020. Det nu gällande målet för motsvarande period är på 25 TWh. Samtidigt anpassas den så kallade kvotkurvan i elcertifikatslagen till det nya målet.

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat system för att öka produktionen av förnybar el. Bolag som producerar förnybar el kan få elcertifikat av staten. Dessa kan de sedan sälja till de elleverantörer och elanvändare som varje år genom kvotplikt måste redovisa certifikat som motsvarar en viss andel av elförsäljningen eller elanvändningen.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. För att den höjda ambitionsnivån ska gälla från årsskiftet krävs även att ett avtal om detta mellan Sverige och Norge godkänns av riksdagen. Den frågan tas upp av finansutskottet i samband med utskottets behandling av budgetpropositionen för 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-10-20
Debatt i kammaren: 2015-10-21
4

Beslut

Beslut: 2015-10-21
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 oktober 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt finansieringsmål och anpassning av kvotkurvan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat,
b) godkänner det nya nationella finansieringsmålet för den förnybara elproduktionen.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3098 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) och

2014/15:3102 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD) yrkandena 1-3 och

bifaller proposition 2014/15:123 punkterna 1 och 2.

Reservation 1 (M, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 92 0 0 21
M 0 68 0 16
SD 1 15 25 8
MP 21 0 0 4
C 17 1 1 3
V 19 0 0 2
KD 0 13 0 3
Totalt 150 112 26 61


2. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3101 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:3103 av Rickard Nordin (C).

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 91 0 1 21
M 67 0 0 17
SD 41 0 0 8
MP 20 0 1 4
C 0 0 18 4
V 0 19 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 247 19 20 63