Ändrade regler i utlänningslagen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2021

Beslut

Reglerna i utlänningslagen ska ändras (SfU28)

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

 • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade
 • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda
 • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige
 • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Lagändringarna börjar gälla den 20 juli 2021.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag om

 • kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd
 • möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder
 • ett mer effektivt och sammanhållet återvändande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkt 2-8 (förslagspunkt 9). Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i utlänningslagen och delvis bifall till propositionen punkt 1 (förslagspunkt 2-5, 7 och 8). Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i utlänningslagen (förslagspunkt 7). Bifall till och delvis bifall till motioner med tillkännagivanden (förslagspunkterna 14, 18, 19, 20, 25, 27, 29 och 30). Avslag på övriga motioner (förslagspunkterna 10-13, 15-17, 19, 21-24, 26-28, 31-35).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, reservation 3 under punkt 3, reservation 4 under punkt 4, reservation 5 under punkt 5, reservation 6 under punkt 7, reservation 7 under punkt 8, reservation 26 under punkt 18, reservation 29 under punkt 20, reservation 34 under punkt 25, reservation 42 under punkt 29 samt reservation 43 under punkt 30, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-06-01, 2021-06-08, 2021-06-10, 2021-06-15

Reglerna i utlänningslagen ska ändras (SfU28)

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med vissa ändringar.

Förslaget innebär bland annat att

 • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade
 • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda
 • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige.

De ändringar utskottet föreslår rör bland annat

 • undantag från krav för permanent uppehållstillstånd vid synnerliga skäl
 • uppehållstillstånd på grund av anknytning till skyddsbehövande med tidsbegränsat tillstånd
 • undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring i vissa situationer och vid synnerliga skäl
 • möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder
 • uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Utskottet föreslår också att det införs ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att få ett permanent uppehållstillstånd.

Förslagen om kunskapskrav föreslås börja gälla den 1 juli 2022. Övriga lagändringar föreslås börja gälla den 20 juli 2021.

Skulle utskottets förslag på lagändringar avslås föreslår utskottet att riksdagen riktar sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om

 • kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd
 • undantag från krav för permanent uppehållstillstånd
 • krav på välgrundade utsikter för att beviljas varaktigt uppehållstillstånd för den som är så kallad anknytningsperson, det vill säga den som bor i Sverige
 • försörjningskrav för bland annat alternativt skyddsbehövande och kvotflyktingar vid anhöriginvandring
 • undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring när det finns synnerliga skäl
 • möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder.

Dessutom föreslår utskottet att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att återkomma med förslag om identitetskrav för permanent uppehållstillstånd samt ett mer effektivt och sammanhållet återvändande. Anledningen är att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd slutar att gälla den 20 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.