Tisdag den 22 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:146

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:146

Tisdagen den 22 juni 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i SfU28, dock tidigast klockan 14.00

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 1 juni

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2020/21:37 Torsdagen den 17 juni 

CU

3

2020/21:46 Tisdagen den 15 juni

TU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

4

2020/21:FPM113 Globala strategin för forskning och innovation: Europas strategi för internationellt samarbete COM(2021) 252

UbU

5

2020/21:FPM114 Meddelande om EU-handlingsplan för nollförorening för luft, vatten och mark COM(2021) 400

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

 

6

2020/21:4098 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

7

2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

 

8

2020/21:4096 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:JuU38 Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

 

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut i SfU28, dock tidigast kl. 14.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2020/21:JuU30 Vapenfrågor

18 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2020/21:JuU32 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2020/21:KrU7 Barns och ungas läsning

15 res. (M, SD, KD, L)

13

Bet. 2020/21:KrU8 Ungdomspolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2020/21:UbU15 Vuxenutbildning

13 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:SkU27 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

 

16

Bet. 2020/21:SkU29 Redovisning av skatteutgifter 2021

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2020/21:CU16 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

18

Bet. 2020/21:CU21 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

1 res. (SD)

19

Bet. 2020/21:CU22 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

2 res. (M, SD, KD)

20

Bet. 2020/21:CU23 Klimatdeklaration för byggnader

2 res. (M, SD)

21

Bet. 2020/21:CU24 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

2 res. (M, SD, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

22

Bet. 2020/21:TU16 Framtidens infrastruktur

57 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2020/21:MJU22 Utfodring av vilt

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2020/21:MJU23 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

10 res. (M, SD, V, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

25

Bet. 2020/21:UbU14 Högskolan

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2020/21:SfU28 Ändrade regler i utlänningslagen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

51 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

27

Bet. 2020/21:SfU29 Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut

2 res. (S, V, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

28

Bet. 2020/21:JuU37 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

29

Bet. 2020/21:NU22 Moderna tillståndsprocesser för elnät

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.