Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU20

Nytt mål för produktionen av förnybar el (NU20)

Riksdagen sa ja till förslag från regeringen som bland annat innebär ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med 18 terawattimmar (TWh) till 2030. Elcertifikatsystemet förlängs också till 2045. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Datum för beslutet: 20 juni 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:NU20 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Utskottet tillstyrker proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kon­trollstation för elcertifikats­syste­met 2017. Elcertifikatssystemet är ett mark­nads­­baserat stödsystem som ska främ­ja tillkomsten av förnybar elpro­duktion. För­slagen i propositionen inne­bär bl.a. att elcertifikatssystemet för­längs till 2045 och att det utökas med 18 TWh till 2030, vilket kräver ändringar i lagen (2011:1200) om elcerti­fikat. Där­utöver före­slår ut­skottet en ändring i den nyss­nämnda lagen för att undan­röja ett mindre för­biseende i proposi­tio­nen. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Utskottet avstyrker samtliga förslag i de motioner som be­handlas i betän­kan­det och som har väckts i anslutning till propositionen eller under den all­män­na motionstiden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-12
Reservationer 7
Betänkande 2016/17:NU20

Nytt mål för produktionen av förnybar el (NU20)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som bland annat innebär ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med 18 terawattimmar (TWh) till 2030. Elcertifikatsystemet förlängs också till 2045. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el.

Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt mål för förnybar el och förlängning av elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat,
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:179 och avslår motionerna

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 258 60 0 31


2. Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 35,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 13,

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 2 och 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 76 0 0 7
SD 0 41 0 6
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 1 19 1
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 238 44 36 31


3. Utbyggnad av elproduktion på marknadsmässiga grunder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 5 (SD, L)

4. Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 2,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 14 och 15,

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (V)
Reservation 7 (L)