Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Debatt om förslag 31 januari 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 19

Anf. 110 Björn Tidland (SD)

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i civilutskottets betänkande 2023/24:CU7.

Förslaget innebär i korthet att regeringen ska meddela föreskrifter om avgifter i ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden. Upprinnelsen till detta lagförslag var det tvistlösningsdirektiv som antogs av Europaparlamentet 2013. Direktivet säger att medlemsstaterna har en skyldighet att inrätta ett system för alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Vad har då Sverige gjort för att uppfylla kraven i EU:s direktiv? Sverige har stiftat två lagar, 2015:671 och 2015:739, som ger regeringen rätt att utse en förvaltningsmyndighet för alternativ tvistlösning. Detta har regeringen gjort, och Allmänna reklamationsnämnden, förkortad Arn, är just en sådan myndighet.

Vad är syftet med Allmänna reklamationsnämnden? Det finns en uppsjö av varor på marknaden som av olika anledningar är undermåliga eller helt enkelt, för att använda ett annat ord, kassa. Sådana varor gör att kunden känner sig lurad. För att slippa krångel med domstolar och dylikt kan konsumenter vända sig till Arn. På Arns egen hemsida står att myndigheten avgör tvister på ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert sätt samt att man erbjuder att alternativ till att få en tvist prövad i domstol.

Varför vill regeringen införa en avgift? Är det inte bra som det är i dag?

För det första: Det har blivit mer att göra. Ärendena blir fler och fler - trots effektiviseringar lägger sig ärendena på hög.

För det andra: Arn har en ansträngd ekonomisk situation. De ekonomiska ramarna tillåter inte en större personalstyrka.

För det tredje: Regeringen anser att en avgift skulle minska antalet så kallade okynnesanmälningar, som tar tid och resurser från Arn.

För det fjärde: En avgift skulle troligen minska andelen avvisade ärenden. Ett ärende avvisas om inte korrekta handlingar har kommit in. I dag avvisas cirka 33 procent av ärendena, och detta tar givetvis resurser från Arn.

Fru talman! Jag finner ingen anledning att ifrågasätta att lagen kommer att fylla sitt syfte, nämligen att Arn ska korta ned sina handläggningstider och att andelen avvisade ärenden ska minska drastiskt. Både konsumenter och skattebetalare kommer att vinna på att en avgift införs.


Anf. 111 Anna-Belle Strömberg (S)

Fru talman! Ledamoten beskrev väldigt väl vad ärendet handlar om. Han tycker att en avgift skulle tjäna sitt syfte.

Om nu en anmälningsavgift införs, enligt förslaget, är det otroligt viktigt att konsumenterna får tydlig information om avgiften och vad den betyder. Vad är det till exempel som gäller i fråga om eventuell ersättning från motparten för anmälningsavgiften? Hur ser det ut med möjlighet till omprövning? Vad är det som gäller när ett ärende avvisas? Hur ska begreppet tvist bedömas? Blir det en ytterligare avgift beroende på om man betalar med till exempel Swish, faktura eller bankgiro?

Fru talman! Min fråga till ledamoten Björn Tidland är om han anser att detta förslag är tydligt för Sveriges konsumenter.


Anf. 112 Björn Tidland (SD)

Fru talman! Jag tackar ledamoten för frågan.

Jag kommer att ta upp arbetsbelastningen och de administrativa kostnaderna. På 70, 80- eller 90-talet hade det blivit mycket mer administration, med blanketter och byråkrati, men nu är det ju 2000-talet. En blankett ifylls snabbt på webben. Man identifierar sig med bank-id och betalar snabbt med till exempel Swish - sedan är det färdigt. Vad är problemet?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Jag ser inte problemet. Jag ser bara fördelar. En hundring eller två är väl inget problem. Man slipper ju att resa, ta en kölapp och konfronteras med en byråkrat. Man sitter hemma och fyller i en anmälan och kompletterar sedan anmälan om något skulle fattas. Jag tycker att det är enkelt och begripligt. Det finns ju redan i dag många sådana administrativa system; det är bara att kopiera dem.


Anf. 113 Anna-Belle Strömberg (S)

Fru talman! Jag tackar Björn Tidland för svaret.

Jag kan konstatera att ledamoten inte kunde förklara för Sveriges konsumenter om detta är tydligt eller inte. Det är inte ovanligt att en anmälan från en konsument innehåller krav som riktar sig mot flera näringsidkare eller flera krav mot en och samma. Låt mig ta ett exempel.

Om en konsument har utsatts för bedrägeri där hen har frånlurats pengar från konton i tre olika banker och konsumenten i en och samma anmälan riktar krav mot samtliga tre banker, är det då en tvist eller tre tvister? Ska man betala 150 kronor, som det föreslås här, eller tre gånger denna summa?

Fru talman! Min fråga till ledamoten är om han fortfarande tycker att det är tydligt för Sveriges konsumenter vad detta förslag egentligen innebär.


Anf. 114 Björn Tidland (SD)

Fru talman! Jag tackar Anna-Belle Strömberg för frågan.

Om det är mer eller mindre tydligt är en detaljfråga. Jag har inget enkelt och rakt svar på det.

Om man får rätt i en tvist kommer avgiften att debiteras företaget. Som svar på argumentet att det kommer att bli dyrare kan jag säga att det är företaget som kommer att stå för avgiften.


Anf. 115 Anna-Belle Strömberg (S)

Fru talman! Vi har full förståelse för att ärendetillströmningen till Allmänna reklamationsnämnden har ökat, inte minst med anledning av pandemin. Antalet inställda resor och evenemang samt bedrägerier har ökat, vilket har bidragit till att många konsumenter har vänt sig till Allmänna reklamationsnämnden då det uppstått tvister. Det är inte heller konstigt att antalet ärenden har ökat kraftigt eftersom anmälningsmöjligheterna digitaliserats, e-handeln ökat, marknaden blivit mer komplex och konsumenternas kännedom om den alternativa tvistlösningen ökat i och med att handlare enligt lag blivit skyldiga att upplysa om just denna möjlighet.

Vi socialdemokrater tror dock inte att införandet av en avgift är rätt väg att gå för att minska antalet anmälningar som inte kommer att prövas i sak. Detta riskerar i stället att leda till att ekonomiskt utsatta konsumenter måste avstå från att få sin sak prövad eftersom avgiften blir ännu en utgift i hushållens redan svåra ekonomiska situation. Även Konsumentverket är emot att en avgift införs. De lyfter även upp gruppen ekonomiskt utsatta äldre som i stor utsträckning är måltavla för oseriösa företag, och många av dem har en ansträngd ekonomi.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Att avgiften inte återbetalas om anmälan avvisas eller för att värdegränsen inte uppnås är något som riskerar att drabba alla anmälare och är särskilt olyckligt för ekonomiskt svaga konsumenter. Det kan vara svårt för den som anmäler att förstå och uppfylla kraven som ställs på en anmälan för att den inte ska avvisas. Exempelvis kan det vara svårt att avgöra om ärendet faller utanför de tidsgränser som har satts. Att avgiften då inte återbetalas är olyckligt.

Den föreslagna avgiften och att färre ärenden därmed förväntas prövas är knappast det som kommer att avskräcka osunda näringsidkare. I stället riskerar sådana verksamheter att kunna fortgå under längre tid då färre näringsidkare kommer att bli anmälda. Avgiften styr endast vilka som har råd att anmäla och inte vad eller hur de anmäler, så även ärenden som är ofullständiga eller orimliga kommer fortsättningsvis att förekomma.

Allmänna reklamationsnämnden gör bedömningen i sitt yttrande att antalet pappersanmälningar kommer att fördubblas om en avgift införs. Det innebär att ytterligare cirka 2 000 anmälningar kommer att hanteras manuellt, och den genomsnittliga arbetstiden för att hantera pappersanmälningar är klart längre än vid elektroniska anmälningar.

Det är viktigt att det är så lätt som möjligt för en konsument att göra en anmälan och få sin sak prövad. En avgift, oavsett hur låg den blir, utgör ett hinder för konsumenter att tillvarata sin rätt. Kombineras avgiften med det faktum att Allmänna reklamationsnämndens beslut inte är bindande för parterna utan endast rekommendationer blir risken uppenbar att fler konsumenter gör bedömningen att det inte ens är värt att försöka få sin sak prövad. Samtidigt blir Allmänna reklamationsnämndens prövningar allt viktigare, särskilt i takt med att allt fler inköp sker via nätet och att bedrägerierna ökar.

Att tjänster som till exempel Blocket kräver att näringsidkare ska följa rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden för att få finnas kvar i tjänsten innebär ett stort framsteg för konsumentskyddet. Att då, som föreslås i betänkandet, göra det svårare för en konsument att hävda sin rätt går helt emot syftet med konsumentlagstiftningen.

Fru talman! Vi anser att det finns andra lösningar för att hantera Allmänna reklamationsnämndens ökade arbetsbörda. En lösning är att vid digitala anmälningar efterfråga alla de uppgifter som krävs för att anmälan ska kunna hanteras och gå vidare i systemet. Det skulle minska antalet ärenden som måste kompletteras både en och flera gånger för att de är ofullständiga, med tidsspillan som följd.

Det primära är ändå det förebyggande arbetet, det vill säga att försöka se till att en anmälan aldrig behöver göras.

En annan lösning är en starkare och mer omfattande konsumentvägledning i alla våra kommuner. Med en lokalt förankrad konsumentvägledning kan man besöka sin kommunala konsumentvägledare för att få hjälp att ta fram uppgifter, fylla i en anmälan korrekt och redan innan man gör en anmälan få information om vad som kan och vad som inte kan prövas vid det förenklade förfarande som nämnden erbjuder.

Den kommunala konsumentvägledningen tar i många fall kontakt med företag, medlar mellan konsument och företag samt granskar avtal och kan därmed förhindra att det blir en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. De kan även hjälpa konsumenter att göra en bra och fullständig anmälan och hjälper till med rådgivning före, under och efter prövningen och tolkar Allmänna reklamationsnämndens beslut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

I Allmänna reklamationsnämndens årsstatistik finns ett diagram som visar sambandet mellan avslag i Allmänna reklamationsnämnden och utebliven konsumentvägledning. Över 30 procent blir avvisade. Det innebär att om konsumenten hade fått hjälp av en kommunal konsumentrådgivare hade konsumenten fått bättre förutsättningar att få ärendet prövat och kanske inte fått det avvisat. Det har också visat sig medföra mindre handläggning för Allmänna reklamationsnämnden.

Fru talman! Vi socialdemokrater anser att införandet av en avgift bör avslås utifrån att lagändringen innebär att det är regeringen som beslutar om storleken på avgiften. Det är heller inte tydligt vad som gäller när en anmälan innehåller krav mot flera näringsidkare eller flera krav mot en och samma. Är det då en tvist med en avgift, eller måste konsumenten betala för flera tvister? Och kommer en avgift att tas ut vid begäran om omprövning? Här finns flera frågetecken.

Vi saknar även ett resonemang kring om det blir ytterligare avgift utifrån hur man väljer att betala, till exempel via faktura, Swish eller bankgiro. Vi saknar också resonemang om riskerna för att svaga grupper inte kan anmäla tvister då 150 kronor kan vara en för hög tröskel och om den utsatta gruppen äldre som i högre grad är utsatta för bedrägerier.

Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till Socialdemokraternas reservation.


Anf. 116 Lars Beckman (M)

Fru talman! Jag tackar Anna-Belle Strömberg för anförandet.

Som framgick av Björn Tidlands utmärkta redogörelse är det ungefär en tredjedel av de ärenden som kommer in till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, som avvisas. En idé som regeringen och Tidöpartierna i riksdagen har är att de ärenden som verkligen ska behandlas av Arn, det vill säga de två tredjedelar som är kvar, nu kommer att få ökade resurser.

Fru talman! Tillsammans med Tidöpartierna i riksdagen förbättrar regeringen för konsumenterna. Redan i årets budget har vi tillfört ekonomiska resurser till Arn, och med den symboliska avgiften i förslaget kommer vi att tillföra ännu mer resurser för att Arn ska kunna ägna sig åt de två tredjedelar av ärendena som faktiskt ska behandlas.

Socialdemokrater i opposition har en tendens att bli väldigt populistiska. Att de nu inte vill införa denna symboliska avgift ingår givetvis i den populism Socialdemokraterna ägnar sig åt. Förra veckan gjorde en socialdemokratisk riksdagsledamot ett utspel om att man ska jobba fyra dagar i veckan - samtidigt som det är personalbrist i offentlig sektor. Socialdemokraterna är alltså populister när de är i opposition.

Anna-Belle Strömberg kan få förklara i detalj hur vi utan avgiften ska få bort den tredjedel av anmälningarna till Arn som inte är så genomtänkta, till exempel den där anmälan av någon som fått dålig narkotika. Det är ju en sådan anmälan som inte ska prövas i Arn. Det vore intressant att veta hur Socialdemokraterna har tänkt att få bort en tredjedel av anmälningarna så att resurserna kan gå till de två tredjedelar som faktiskt ska prövas.


Anf. 117 Anna-Belle Strömberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Fru talman! Vi anser att både SD och regeringen har gjort försämringar av konsumenternas rättigheter. Införandet av en avgift innebär att det skapas en tröskel och en risk för att konsumenter väljer att inte begära att få sin sak prövad. Det innebär också en maktförskjutning från konsumenterna till näringsidkarna.

Ledamoten nämnde att regeringen skulle tillföra ytterligare resurser. Det är ju tacknämligt, men varifrån tar ni då dem? Nu tillförde ni resurser genom de pengar som ni har tagit från de civila organisationer som nu kommer att helt slaktas. De gör en fantastisk insats för våra konsumenter med att ge stöd och råd.

Ledamoten ställde också en fråga om detaljerna i hur vi ska komma till rätta med anmälningarna. Det borde egentligen vara en mycket enkel it-teknisk åtgärd utan att man behöver ta ut någon avgift. I dag kan man utnyttja de digitaliserade tjänsterna mycket väl och dra nytta av digitaliseringsmöjligheterna. Det borde vara en enkel it-teknisk åtgärd till en kostnad av ett ringa antal timmar för programmeringsarbete att skapa en automatiserad rutin som i samband med inkommande ärenden granskar beloppets gräns och datumfält i ansökan, sänder automatiska avslag samt loggar ärendena direkt till diariet, med tydlig information i det digitala ansökningsförfarandet. Det kan ge en möjlighet att sända in anmälan direkt, och om kriterierna inte uppfylls blir det avslag direkt.

(Applåder)


Anf. 118 Lars Beckman (M)

Fru talman! Det är rätt fascinerande att ledamoten Anna-Belle Strömberg står här och berättar hur Arn ska konstruera sina it-system. För egen del har jag fullt förtroende för Arn och andra myndigheter när det gäller hur de i detalj ska drifta sin verksamhet. Det är inget vi brukar lagstifta om här.

Fru talman! Populisterna i Socialdemokraterna försöker nu hitta på låtsasargument för att inte göra det enda rimliga: att ha en liten symbolisk avgift. Det är helt korrekt som ledamoten säger, att tröskeln ska vara lite högre när man sitter där och kanske vill göra en anmälan, så att man tänker efter ett steg till. Det gör att Arns resurser kan läggas på de två tredjedelar som faktiskt ska prövas, för den tredjedel som i dag avvisas på många goda grunder ska helt enkelt inte prövas.

När det gäller maktförskjutningen är det rent trams. Som framgår - jag förutsätter att Anna-Belle Strömberg har läst regeringens proposition - och precis som Björn Tidland sa har den som har betalat den symboliska avgiften och får rätt i Arn möjlighet att be att få den symboliska avgiften återbetald av företaget, vilket blir ett led i att följa Arns beslut.

Socialdemokraternas hela populistargumentation faller platt till marken. Man kan vara emot avgifter i offentligt drivna system av ideologiska skäl, såklart, men säg det då! Kom inte här med populistiska hittepå-argument.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Jag tror att detta är ett väldigt bra beslut. Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning. Regeringen och Tidöpartierna i riksdagen har på allvar förbättrat konsumentskyddet när vi har förstärkt de ekonomiska resurserna till Arn, som är överbelastade, och det är bra för konsumenterna. Den symboliska avgift som eventuellt kommer att införas av regeringen, som regeringen gör det möjligt att införa, kommer dessutom att tillföra ännu mer ekonomiska resurser. Det är klokt och bra av regeringen.


Anf. 119 Anna-Belle Strömberg (S)

Fru talman! Det är inte någon liten symbolisk summa, vill jag svara Lars Beckman.

Arn tar upp tvister på belopp om upp till 500 kronor. En prövningsavgift på 150 kronor, som man nu pratar om, motsvarar då 30 procent av tvistebeloppet. Det kan anses orimligt mycket att kräva av en konsument som på grund av en ekonomiskt svår situation inte kan lägga 150 kronor på en tvist när det egentligen handlar om 30 procent av en summa som kanske uppgår till 500 kronor. Dessutom får man stå för den kostnaden om ärendet avslås.

Jag tycker att det är alldeles för mycket frågetecken i det här förslaget. Jag ställde en skriftlig fråga till civilministern om avgiften kan överklagas eller omprövas och hur man bedömer en tvist. Är det en symbolisk summa, som Lars Beckman säger, på 150 kronor eller är det kanske tre gånger den summan som man ska betala? Jag fick svaret att det är otroligt viktigt för konsumenterna att det är tydligt hur stor en avgift ska vara. Men det är det inte i det här förslaget. Svaret jag fick är att regeringen bemyndigas att sätta och införa en avgift.

(Applåder)


Anf. 120 Lars Beckman (M)

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till civilutskottets betänkande 2023/24:CU7 där riksdagen kommer att ge regeringen en möjlighet att införa en avgift för prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden.

Fru talman! Steg för steg förbättrar den moderatledda regeringen och Tidöpartierna även konsumentpolitiken. Vi har tillfört resurser till Allmänna reklamationsnämnden. Vi har omfördelat resurser från vissa organisationer som står vissa partier nära för att i stället ge dessa till Arn, och nu ger vi alltså möjlighet att införa en symbolisk avgift, som framgår av betänkandet.

Fru talman! Ungefär en tredjedel av ärendena som kommer till Allmänna reklamationsnämnden avvisas av olika anledningar. Tidöpartierna i riksdagen vill att resurserna ska användas till de två tredjedelar som verkligen ska behandlas i Arn. Det blir en kraftfull förstärkning till Allmänna reklamationsnämnden. Den symboliska avgiften kommer också att gå till Arn. Det betyder alltså att det blir en dubbelförstärkning, vilket är klokt och bra.

Vi har tidigare hört populisterna från Socialdemokraterna här i talarstolen förklara varför man inte vill ha avgifter, men man är fullständigt svarslös på frågan hur man ska lösa ärendemängden i stället. Man står här och pratar om att kommunala konsumentvägledare ska förstärkas. Men Socialdemokraterna hade i åtta år möjlighet att förstärka konsumentvägledningen - det finns två tillkännagivande från riksdagen i just den frågan - men man gjorde inget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Skillnaden är att den här regeringen och riksdagen levererar. Vi gör skillnad på riktigt. Vi står inte bara här och säger saker utan att leverera. Den här regeringen gör precis tvärtom: Vi tar ett samhällsproblem på allvar, nämligen att det i dag är väldigt långa handläggningstider hos Arn. Vi vill förkorta de handläggningstiderna för de konsumenter som behöver hjälp. Arn är ett väldigt bra verktyg. De allra flesta företag följer Arns beslut; det visar Arns egen statistik. Vi gör alltså skillnad på riktigt. Den socialistiska regeringen lät i stället köerna växa. Man tillförde inte resurser till Arn, och många konsumenter kom i kläm. Men med det här förslaget gör vi nu förbättringar på riktigt.

Kommer det att lösas över en natt? Nej. Kommer avgiften att lösa alla problem? Nej. Men förhoppningsvis blir det en lite högre tröskel som gör att konsumenten får ett moment till och tänker efter om man verkligen ska göra anmälan. Precis som har framgått här av debatten är det så att om en konsument har fått rätt i Arn kommer Arn sannolikt att säga att konsumenten får tillbaka den symboliska avgiften.

Man kan förstås hitta på 50, 100 eller 500 olika anledningar till att inte göra detta om man är populist, och det är tyvärr där Socialdemokraterna har hamnat i opposition. De har blivit rena populister. Alla samhällsproblem som de inte löste i regeringsställning har de nu uppfunnit lösningar på. Förra veckan hörde vi talas om att man skulle införa både ökad semester och arbetstidsförkortningar. Så gör ett populistparti.

Vi moderater, Tidöpartierna och regeringen tar ansvar på riktigt. Detta är klok och rätt och riktig konsumentpolitik som gör skillnad.


Anf. 121 Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation.

Vi i Vänsterpartiet tror inte att den avgift som regeringen nu vill införa för prövning av tvister hos Allmänna reklamationsnämnden är rätt väg att gå, utan vi ser, liksom Konsumentverket, en risk för att en avgift kommer att göra det mer otillgängligt att lämna in en anmälan och få sin sak prövad, inte minst för dem med lägre inkomst.

Fru talman! I stället för att införa en avgift vill Vänsterpartiet att man satsar på den kommunala konsumentvägledningen. Under flera år har kommunerna stegvis skurit ned på sin konsumentvägledning. I dag har 168 kommuner någon form av konsumentvägledning, vilket är 102 färre än 2015. Detta är beklagligt, inte minst därför att mycket kan redas ut redan hos den kommunala konsumentvägledningen, utan att det behöver gå vidare till Allmänna rekommendationsnämnden.

Om man ändå ska skicka in en anmälan kan man hos den kommunala konsumentvägledningen också få hjälp så att anmälan blir korrekt och fullständig och därmed inte tar tid i anspråk i form av kompletteringar när den väl hanteras hos Arn. Vi tror därför att satsningar på den kommunala konsumentvägledningen är ett bättre sätt att reglera vilka anmälningar som kommer in till nämnden än att införa en avgift.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

(Applåder)


Anf. 122 Larry Söder (KD)

Fru talman! Våra myndigheter och speciellt Allmänna reklamationsnämnden har en viktig uppgift för oss medborgare. Våra samlade resurser är begränsade, och vi måste försöka använda varje krona så bra som möjligt för medborgarnas bästa och nytta.

Arn är den instans som medborgarna kan anmäla företag till om de anser sig orättvist hanterade. Det har vi nog alla känt ibland som medborgare. Tyvärr har jag inte anmält till Arn någon gång, men jag har personer i min närhet som har gjort det. Det fungerar alldeles utmärkt.

Under de senaste åren har strömmen av ärenden till Allmänna reklamationsnämnden ökat alltmer. År 2022 var det ungefär 30 000 ärenden. I detta sammanhang ska man veta att Arn de senaste åren har effektiviserat sitt arbete rätt rejält, och man har trots en kraftig ökning av ärendena lyckats hantera det väldigt bra. Men någonstans går gränsen även för Arn att klara av detta, och det är viktigt att göra en resursförstärkning på ett eller annat sätt.

Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 44 procent av de ärenden som Arn prövade under 2022, vilket jag tycker är en hög procent. Arns beslut är rekommendationer och inte tvingande, men 79 procent av företagen följer besluten.

Jag tycker att dessa siffror först och främst visar att de kompletta anmälningar som finns har relevans, det vill säga att de som anmäler också har god grund för att göra detta, och att vi ska använda resurserna på bästa sätt för att hantera de ärenden som faktiskt är kompletta.

I dag avvisas ungefär en tredjedel av de ärenden som kommer in till Arn, precis som vi hörde tidigare. Den vanligaste orsaken till att ett ärende avvisas är att en komplettering som Arn har begärt av anmälaren inte kommer in inom angiven tid. I sådana fall läggs resurser på att handlägga ärenden som inte kommer att prövas i sak utan som helt enkelt är slöseri med de resurser vi har.

Av dessa orsaker tycker vi kristdemokrater att det är både befogat och rätt att införa en avgift för att anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, detta för att ge ett incitament så man som konsument tänker till en extra gång om det är rätt väg att gå att anmäla till Arn. Det blir även ett incitament för att se till anmälningarna blir så kompletta som möjligt så att Arn kan göra sitt arbete. De måste kunna lägga tiden på de ärenden som är kompletta.

Sedan är det väl ingen vild gissning att det kan bli en dipp i ärendena när avgiften införs, som några har sagt här. Jag tror dock att ärendemängden kommer att öka igen längre fram, och då måste vi hantera det på ett eller annat sätt.

Jag vill även, precis som en del har gjort, lyfta fram de lokala konsumentvägledarna, som jag tror är väldigt viktiga. Under en tid har vi minskat den lokala konsumentvägledningen, men det tror jag är fel väg att gå. Jag tror att vi måste satsa på den kommunala konsumentvägledningen som ett komplement och en hjälp för konsumenten. Även om man inte vill ta hela steget att anmäla till Arn ska man få hjälp på plats.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 123 Katarina Luhr (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen i betänkandet.

På Allmänna reklamationsnämndens hemsida finns ett avsnitt med vanliga frågor, det vill säga ärenden och frågor som är återkommande hos nämnden. Det kan handla om så kallad vårdslös investeringsrådgivning, där den som har köpt tjänsten inte har förstått hur stor risken för en investering faktiskt är. Det kan handla om för dålig information när man har köpt en hemförsäkring, där försäkringen kanske inte gäller när det händer någonting. Det kan handla om att man har köpt en produkt som var trasig eller inte fungerade eller om att ett företag inte vill ge ångerrätt när man har köpt något av en telefonförsäljare.

Många av oss som sitter här i dag kanske känner att det skulle vara möjligt att hamna i någon av dessa situationer. Först kanske man blir lite förvånad över att företaget inte vill medge att de har gjort fel. Sedan bråkar man lite med själva företaget, om man orkar och har tid. Sedan kanske man helt enkelt bara knyter handen i fickan, känner sig lurad och låter ärendet vara.

Man kan också fundera en extra gång på om man borde ha lagt tid på att anmäla ärendet eller företaget i dessa situationer. Eller tänker många av oss att tid är pengar och struntar i att anmäla? Det som är lite dumt med detta beteende är att det faktiskt blir lönsamt för både okunniga och oseriösa aktörer. Kanske tjänar en försäljare av en undermålig produkt pengar på att kunna fortsätta sälja den, om ingen anmäler.

En telefonförsäljare kanske skulle lära sig hur ångerrätten fungerar om Arn gav dem svart på vitt vad som gäller. Det är därför inte bara den enskilde drabbade som kan skyddas av Arns verksamhet utan också en större mängd personer som kan slippa drabbas efter en anmälan. Det är helt enkelt bra om fler anmäler när de drabbas av felaktig rådgivning eller dåliga produkter eller helt enkelt blir lurade. Man kan se det som en extra kontrollstation ordnad av medborgare.

Fru talman! Det ärende vi hanterar här i dag handlar om att det har skett en ökning av anmälningarna till Arn efter att det blivit enklare att anmäla genom en digital lösning. I dag är det gratis, men förslaget innebär att man nu vill införa en avgift, bland annat för att kunna hålla nere antalet anmälningar. Miljöpartiet tror inte att det är rätt väg att gå, inte minst därför att det troligen redan i dag finns många som inte anmäler, bara för att slippa krångel.

Vi anser också att förslaget innebär en försämring av konsumentskyddet, ifall en avgift införs, och att det finns risk att fler slutar att anmäla. Detta gäller kanske speciellt ekonomiskt utsatta konsumenter eller konsumenter med lågt förtroende för myndigheter, grupper som kanske har absolut störst behov av hjälp i dag.

Som vi har pratat om tidigare är ett problem som särskilt lyfts upp att många inte följer upp sin digitala anmälan med den dokumentation som efterfrågats. Där instämmer vi i att en lösning skulle kunna vara att det inte går att slutföra en anmälan innan all information är inskickad. På så sätt kan man minska arbetsbördan och samtidigt se till att anmälningarna går att hantera rätt redan från början.

Fru talman! Vi tycker att det är viktigt att alla som inte själva lyckas lösa en tvist med en näringsidkare enkelt får rätt hjälp. Vi anser därför att processen även fortsatt ska vara avgiftsfri.


Anf. 124 Larry Söder (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Fru talman! Jag håller med om mycket av det som Miljöpartiet sa, men jag har en fundering. Att vi har ett sådant inflöde av ärenden till Allmänna reklamationsnämnden betyder att det går så långt i hanteringen av ärenden att en del av dem blir så gamla att man inte kan göra något åt dem över huvud taget när beslutet kommer. Åtgärden, med den avgift som vi nu inför, betyder att ärendena kan hanteras i snabbare takt så att de inte blir så gamla att de går ur tiden.

Tycker inte Miljöpartiet att det ändå är en ganska bra idé att se till att ärenden där man har en komplett ärendehantering och har gjort sitt case bra ska kunna avgöras i god tid, så att människor får tillbaka sina pengar, får en ny produkt eller vad det nu kan vara som Arn bestämmer? Jag tycker att en central grej i detta är att människor gör rätt och fixar alla handlingar men att ärendena blir för gamla på grund av att Arn har för mycket att göra. Det blir också konstigt. Och det är inte konsumentvänligt.


Anf. 125 Katarina Luhr (MP)

Fru talman! Jag tackar för frågan.

Larry Söder lyfter upp en viktig aspekt. Men vi har föreslagit en annan typ av tröskel: att man måste skicka in rätt information från början.

Med en avgift kan jag tänka mig att ganska många backar. Om man köper en produkt, till exempel en steamer till sina kläder, för 699 kronor som slutar fungera efter att man har använt den tre gånger ska man alltså betala 150 kronor för att möjligen få rätt. Men man kan också gå och köpa något ännu billigare någon annanstans.

Jag tror att det kommer att vara en tröskel när man vill anmäla. Det kan innebära att produkterna kan fortsätta säljas ganska länge, eftersom ingen säger ifrån. Det är ett problem.

När det gäller avgiften har man faktiskt testat att införa en avgift tidigare. Då såg man att administrationen för avgiften var ganska betungande och kostade mer än det gav. Det tycker jag också att man ska ta i beaktande.


Anf. 126 Larry Söder (KD)

Fru talman! Tiden jobbar för oss ibland. I dag finns det alltså andra sätt att ta ut en avgift som gör att administrationen inte behöver bli så betungande. Allmänna reklamationsnämnden har själva arbetat ganska länge med att kunna införa en avgift och är nog ganska bra förberedda. De är också positiva till att införa en avgift.

Även om man gör ett system med vissa kriterier för en anmälan ligger problematiken oftast inte där utan i kompletteringen av ärendena. När Arn upptäcker att något behöver kompletteras i ett ärende struntar vi som anmälare eller medborgare i att hantera det över huvud taget. Det betyder att anmälan inte blir fullständig och att man inte kan göra något åt den.

Jag tror inte att ett digitalt system kommer att lösa det, utan det är handpåläggning av personalen som gör att ärenden blir fullständiga och kan avgöras. Därför tror jag på en anmälan där man får fundera en gång till på om det verkligen känns viktigt. Om man betalar 150 kronor tror jag också att man kan ställa högre krav på att det är effektivt, det vill säga att ärendet avgörs i tid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Vi får rapporter om att Arn har så pass många ärenden att de avgörs alldeles för sent för att jag som medborgare ska kunna få en ny produkt, få tillbaka pengar eller vad det nu kan vara. Företaget har kanske till och med gått i konkurs under tiden.

Jag tycker att man lägger för mycket kraft och engagemang på att digitaliseringen ska lösa det. Det är ändå handpåläggning av personal vi pratar om. Personal kostar pengar, och därför behövs en avgift.


Anf. 127 Katarina Luhr (MP)

Herr talman! Vi har en annan lösning på den problematik som Larry Söder lyfter upp. Ett problem inom konsumentpolitiken som vi diskuterar även i andra ärenden är dock att om något kostar lite för lite krävs det ganska mycket för att man ska gå vidare med ett fall. Det gör att de som säljer billiga produkter som kanske inte är bra eller funktionella har ganska stor chans att fortsätta sälja dem. Få protesterar när en billig produkt kanske går sönder eller inte uppfyller kraven.

Att sätta in en avgift kommer bara att försvåra ytterligare för att få folk att anmäla så att man kan upptäcka problematiken. Vi tror helt enkelt att det är fel typ av tröskel.


Anf. 128 Jakob Olofsgård (L)

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Jag vill uppmuntra alla som inte har varit inne på Allmänna reklamationsnämndens hemsida att gå in där för att se hur den är uppbyggd, hur den fungerar och hur man går till väga när man ska göra en anmälan. Många myndigheters hemsidor kan vara komplexa och komplicerade att navigera i och förstå. Men det är en sann fröjd att gå in på Arns hemsida. Det är enkelt och pedagogiskt. Det förklaras på ett tydligt sätt vad man behöver göra.

Denna myndighet har lyckats bra med sin hemsida. Det är viktigt. När man ska anmäla ett ärende eller reklamera något beror det ju på att något har gått snett, på att köpet inte har blivit som man tänkt sig. Då är det mycket som snurrar i huvudet. Därför är de enkla instruktionerna på hemsidan och beskrivningen av hur det går till oerhört värdefulla.

Herr talman! Det är helt naturligt att Arn fått utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet. Det är vackert att en av våra myndigheter får ett sådant omnämnande, att den är modern och följer med i tiden. Vi kan vara stolta över den. I en annan mätning fick Arn ett mycket gott betyg när det gäller till exempel övergripande rykte och anseende, personligt intryck samt tillit och kvalitet i sina tjänster.

Det är intressant att ta del av vilka som sitter i själva nämnden i Allmänna reklamationsnämnden. Det är personer med titlar som hovrättsråd, justitieråd, chefsjurist, chefsrådman, hovrättslagman och professor. Det är mycket kompetenta människor som hjälper och vägleder våra konsumenter och medborgare rätt vid en tvist.

Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Att antalet anmälningar till Arn ökade med ungefär 24 procent det senaste året gör att vi måste se över hur det fungerar. Det ska vara lätt att göra rätt hos Arn. Den här myndigheten, Sveriges modernaste myndighet, har fått goda omdömen och vitsord, gör allt de kan, är duktiga på att effektivisera och är ett föredöme. Ändå finns det ett problem.

Lösningen kan vara en låg avgift. Pengarna kan vara ett mindre tillskott. Men det är kanske inte huvudpoängen när det gäller att få Arn att fungera ännu bättre. Det handlar i stället om hur vi som medborgare kan förbättra hur vi använder oss av Arn och hur vi anstränger oss, alltså en motprestation.

Den mindre avgiften som en förutsättning för att handläggningen ska inledas skulle sannolikt innebära att en större del av dem som anmäler vid en tvist och betalar avgiften också följer upp med de kompletteringar som kan behövas. Trots att man på den fina hemsidan har fyllt i, klickat i, skickat in och gjort det man ska behöver man ibland komplettera. Det är tydligt vad som behöver göras, men man väljer ändå att inte göra det. Då kanske en avgift kan göra att man skärper till sig lite, herr talman. Det gör det lättare att göra rätt, och man får en push för att få det att fungera bättre.

Det är självklart också viktigt att det finns kommunal konsumentvägledning, vilket vi har varit inne på, som kan stötta upp vid en ansökan.

En sådan här kompetent, modern och bra myndighet ska vi hjälpa till att förbättra. Det här är en tydlig förbättringsåtgärd. Vid ärenden som gäller 500 kronor och uppåt och vid spel och annat från 1 000 kronor och uppåt ska man kunna göra en anmälan hos Arn.

Vi kommer givetvis att följa utvecklingen när det gäller denna avgift.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 11.)

Beslut

Avgift vid tvist hos Allmänna reklamationsnämnden (CU7)

Regeringen ges möjlighet att införa en avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som innebär en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Ärendetillströmningen till Allmänna reklamationsnämnden har ökat stadigt de senaste åren. Dessutom har ärendena blivit mer komplicerade och omfattande. I dag avvisas ungefär en tredjedel av ärendena, oftast på grund av att anmälaren inte har lämnat in de kompletteringar som behövs. I dessa fall lägger myndigheten resurser på ärenden som inte kommer att prövas i sak. Enligt regeringen finns det troligen ett samband mellan det stora antalet ärenden som avvisas till följd av uteblivna kompletteringar och det faktum att det i dag är kostnadsfritt att göra en anmälan. En avgift skulle därför sannolikt minska antalet anmälningar som inte kommer att prövas i sak.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2024.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.