Budgetpropositionen för 2020

Proposition 2019/20:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-18
Bordlagd
2019-09-18
Hänvisad
2019-09-19
Motionstid slutar
2019-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
PDF
PDF
Utdrag ur dokument


Budgetpropositionen för 2020
Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition
2019/20:1
Budgetpropositionen för 2020
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2020.
Stockholm den 13 september 2019
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2020 samt de övriga förslag
och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

Förslagspunkter (157)

 1. Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 392 miljarder kronor för 2020 och 1 443 miljarder kronor för 2021 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 502 miljarder kronor för 2022 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen godkänner beräkningen av inkomster i statens budget för 2020 (avsnitt 6.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 6.1 och tabell 6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2020 (avsnitt 7.1 och tabell 7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2020 (avsnitt 7.1 och tabell 7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2020 (avsnitt 7.1 och tabell 7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 7.2 och tabell 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 8.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2020 (avsnitt 8.3 och tabell 8.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2020 (avsnitt 8.3 och tabell 8.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 45 600 000 000 kronor (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 14 900 000 000 kronor (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten (avsnitt 9.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (avsnitt 11.1 och 12.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet (avsnitt 3 och 6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 11.2 och 12.1-12.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen godkänner att regeringen under 2020 eller 2021 genom försäljning överlåter fastigheten Dykärret Större 7 i Stockholm (avsnitt 6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 19 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten (avsnitt 6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 130 000 000 kronor (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen godkänner investeringsplanen för 2020-2022 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens investeringar (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 1 500 000 000 kronor (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till Riksdagsförvaltningens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2020 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2020 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för Riksdagens ombudsmän (JO), enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 35 000 000 (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2020 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter besluta om kapitaltillskott till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, vilket innebär att de totala kapitaltillskotten under 2016-2020 får uppgå till högst 1 110 000 000 kronor (avsnitt 3.5.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 34. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut statliga garantier för garantikapital i Nordiska investeringsbanken (NIB) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 2 600 282 165 euro (avsnitt 3.5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen godkänner att Sveriges andel av kreditriskreserveringarna för NIB:s projektinvesteringslån (PIL) om 147 563 948 euro överförs till Sveriges inbetalda kapital (avsnitt 3.5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 36. Riksdagen godkänner att regeringen upphör med garantigivning till PIL och miljöinvesteringslån (avsnitt 3.5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen godkänner stadgeändringen som innebär att NIB:s guvernörsstyrelse beslutar om principer för bankens kapital- och likviditetshantering (avsnitt 3.5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Riksdagen godkänner stadgeändringen som innebär att sammansättningen av NIB:s kontrollkommitté ändras (avsnitt 3.5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 40. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 41. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 5.3.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 42. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2020-2022 som en riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 43. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 44. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2020-2022 som en riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar (avsnitt 6.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 45. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 18 000 000 000 kronor (avsnitt 6.5.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 47. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 48. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt tabell 1:1.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 49. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 50. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 51. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 52. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 53. Riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta organisationsenheter i form av Norra, Mellersta, Västra och Södra militärregionstaben samt att lokalisera dessa till Boden, Upplands-Bro/Kungsängen, Skövde respektive Lund/Revinge (avsnitt 3.3.12).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 54. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarsmaktens behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 1 000 000 000 kronor (avsnitt 3.4.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 55. Riksdagen godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2020-2025 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.4.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 56. Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2020-2025 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.4.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 57. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 26 500 000 000 kronor (avsnitt 3.4.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 58. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om export av JAS 39C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av viss materiel, under förutsättning att exporten bidrar till den operativa tillgängligheten inom stridsflygssystemet, att det i övrigt är i linje med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 och att exporten under 2020 sker till förmån för den operativa tillgängligheten till JAS 39C/D (avsnitt 3.4.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 59. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 60. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor (avsnitt 4.5.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 61. Riksdagen godkänner investeringsplanen för krisberedskap för 2020-2022 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.5.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 62. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 63. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 64. Riksdagen fastställer biståndsramen för 2020 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2020 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 65. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 15 000 000 000 kronor (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 66. Riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), som innebär att Sverige under 2020-2027 ska betala in högst 1 736 000 000 kronor till AfDB (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 67. Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut statliga garantier till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 2 913 000 000 Units of Account (UA) (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 68. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 800 000 000 kronor till Swedfund International AB (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 69. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 70. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 71. Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2020 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 72. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 8 Migration enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 73. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 74. Riksdagen godkänner Sveriges medlemskap i International Horizon Scanning Initiative (IHSI) och bemyndigar regeringen att under 2020-2027 för anslagen 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna och 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård besluta om en årlig medlemsavgift på högst 5 400 000 kronor respektive på högst 2 700 000 kronor (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 75. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor (avsnitt 3.7.7).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 76. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 3.7.7).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 77. Riksdagen godkänner att målen för den nationella äldrepolitiken kompletteras med ett femte mål (avsnitt 6.4).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 78. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 79. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 80. Riksdagen antar förslaget till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (avsnitt 2.1 och 3.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 81. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i patientskadelagen (1996:799) (avsnitt 2.2 och 3.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 82. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) (avsnitt 2.3 och 3.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 83. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) (avsnitt 2.4 och 3.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 84. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor (avsnitt 3.7.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 85. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 86. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 2.7.5).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 87. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 88. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 89. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 90. Riksdagen godkänner målet för området Åtgärder mot segregation (avsnitt 6.3).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 91. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt tabell 1.1. 3.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 92. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 93. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar (avsnitt 2.1 och 5.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 94. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 95. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 96. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1 och 3.7).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 97. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 238 200 000 000 kronor (avsnitt 3.8.9).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 98. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 99. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 100. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel (avsnitt 5.7).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 101. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 700 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 102. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut statliga garantier för överbryggningslån till European Spallation Source ERIC (ESS) för konstruktionen av den europeiska spallationskällan som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 600 000 000 kronor och gäller som längst t.o.m. 2025 (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 103. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Erickonsortier: Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor och European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor. Vidare bemyndigas regeringen att under 2020 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Social Survey (ESS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 10 000 000 kronor per år (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 104. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 105. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 106. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret till Kungliga Operan AB för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB och för projektering inför renovering och ombyggnad som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor (avsnitt 4.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 107. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret till Kungliga Dramatiska teatern AB för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor (avsnitt 4.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 108. Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande i fråga om Statens kulturråds bidragsgivning inom bild- och formområdet inte längre ska gälla (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 109. Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande i frågor som rör Konstnärsnämndens stödordningar till konstnärer och kulturskapare inte längre ska gälla (avsnitt 7.6.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 110. Riksdagen godkänner medelstilldelningen för 2020 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 077 100 000 kronor, till Sveriges Television AB med 5 041 200 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 445 100 000 kronor (avsnitt 13.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 111. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 från public service-kontot tillföra 35 000 000 kronor i stiftelsekapital till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 13.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 112. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att täcka ett underskott på public service-kontot som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor (avsnitt 13.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 113. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 114. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 115. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 116. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 117. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 118. Riksdagen godkänner målet för den regionala tillväxtpolitiken (avsnitt 2.4).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 119. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 120. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 121. Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra borttagning av de utsläppsrätter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2017 och 2018 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU för de åren.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 122. Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra annullering av Sveriges innehav av utsläppsenheter som har genererats under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och som har levererats t.om. 2017 och 2018. Utsläppsenheterna har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 123. Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2020-2022 som en riktlinje för Naturvårds-verkets investeringar.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 124. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 125. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 126. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget under 2020 för elberedskapsavgifter till högst 255 000 000 kronor (avsnitt 2.7.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 127. Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2020-2022 som en riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 128. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 2.8.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 129. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområdet 21 Energi enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 130. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 131. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för vissa infrastrukturprojekt som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 45 500 000 000 kronor (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 132. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.18).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 133. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.18).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 134. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2020-2022 som en riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar (avsnitt 3.6.18).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 135. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.19).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 136. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.19).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 137. Riksdagen godkänner investeringsplanen för flygtrafikledning för 2020-2022 som en riktlinje för Luftfartsverkets investeringar (avsnitt 3.6.19).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 138. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget under 2020 för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 139. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 140. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 141. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om medlemskap i Agrinaturas ekonomiska förening (EEIG) och att under 2020-2022 för anslaget 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet besluta om en årlig medlemsavgift på högst 140 000 kronor.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 142. Riksdagen anvisar ramanslagen för budget-året 2020 under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 143. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 144. Riksdagen bemyndigar regeringen att förvärva Svensk Turism Aktiebolags aktier i V.S. VisitSweden AB och som likvid för förvärvet erlägga noll kronor (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 145. Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att genomföra transaktionen enligt 1 (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 146. Riksdagen godkänner att uppdraget för V.S. VisitSweden AB förtydligas i enlighet med regeringens förslag (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 147. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 75 000 000 kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB (avsnitt 3.6.2 och 3.8.17).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 148. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 149. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 150. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret för systemet med statsstödda exportkrediter som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 151. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 förvärva aktier i Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) till ett belopp om högst 3 000 000 kronor (4.6.10).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 152. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 153. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 154. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 155. Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2020 under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 156. Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2020 ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2020 (avsnitt 2.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 157. Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2020 under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.