Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 1999

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-13
Bordläggning
1998-10-13
Hänvisning
1998-10-15
Motionstid slutar
1998-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1998/99:1

Budgetpropositionen för 1999

Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan,
budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte-
frågor, m.m.

1 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 1. Uol-4

Regeringens proposition
1998/99:1

Budgetpropositionen för 1999

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för bud-
getåret 1999 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlig-
het med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 5 oktober 1998

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för budgetåret

Förslagspunkter (784)

 1. att riksdagen bemyndigar riksdagens förvaltningsstyrelse att för budgetåret 1999 besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar i riksdagens fastigheter till ett sammanlagt belopp av 28 600 000 kronor.
  Behandlas i
 2. att riksdagen bemyndigar riksdagens förvaltningsstyrelse att för budgetåret 1999 besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar i riksdagens fastigheter till ett sammanlagt belopp av 28 600 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen antar regeringens förslag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen antar regeringens förslag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio
  Behandlas i
 5. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarets materielverk för perioden 1999-2001 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 6. att riksdagen fastställer ett avgiftsuttag för teleberedskapsavgiften, såvitt avser funktionen Telekommunikationer till sammanlagt 100 000 000 kronor under budgetåret 1999 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 7. C2;Övrig information om Sverige i utlandet;ramanslag;14 835
  Behandlas i
 8. C2;Övrig information om Sverige i utlandet;ramanslag;14 835
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen fastställer ett avgiftsuttag för teleberedskapsavgiften, såvitt avser funktionen Telekommunikationer till sammanlagt 100 000 000 kronor under budgetåret 1999 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarets materielverk för perioden 1999-2001 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 11. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget D2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. under år 1999 upphandla flygtrafik på sträckan Umeå-Östersund som innebär utgifter om högst 5 000 000 kr under år 2000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 12. B1;Samarbete med Central- och Östeuropa;reservationsanslag;744 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. B1;Samarbete med Central- och Östeuropa;reservationsanslag;744 000
  Behandlas i
 14. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget D2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. under år 1999 upphandla flygtrafik på sträckan Umeå-Östersund som innebär utgifter om högst 5 000 000 kr under år 2000
  Behandlas i
 15. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt följande uppställning A1 Kungliga hov- och slottsstaten; ramanslag; 77 125; B1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.; ramanslag; 489 000; B2 Riksdagens förvaltningskostnader; ramanslag; 420 300; B3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen; ramanslag; 39 173; C1 Regeringskansliet m.m.; ramanslag; 2 179 419; C2 Svensk författningsamling; ramanslag; 1 011; C3 Allmänna val; ramanslag; 100 000; C4 Stöd till politiska partier; ramanslag; 139 900; D1 Justitiekanslern; ramanslag; 11 626; D2 Datainspektionen; ramanslag; 30 309; D3 Sametinget; ramanslag; 13 661; E1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden; ramanslag; 4 601; E2 Presstöd; ramanslag; 531 579; E3 Stöd till radio- och kassettidningar; ramanslag; 127 300; E4 Radio- och TV-verket; ramanslag; 7 631; E5 Granskningsnämnden för radio och TV; ramanslag; 7 069;.
  Behandlas i
 16. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt följande uppställning A1 Kungliga hov- och slottsstaten; ramanslag; 77 125; B1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.; ramanslag; 489 000; B2 Riksdagens förvaltningskostnader; ramanslag; 420 300; B3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen; ramanslag; 39 173; C1 Regeringskansliet m.m.; ramanslag; 2 179 419; C2 Svensk författningsamling; ramanslag; 1 011; C3 Allmänna val; ramanslag; 100 000; C4 Stöd till politiska partier; ramanslag; 139 900; D1 Justitiekanslern; ramanslag; 11 626; D2 Datainspektionen; ramanslag; 30 309; D3 Sametinget; ramanslag; 13 661; E1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden; ramanslag; 4 601; E2 Presstöd; ramanslag; 531 579; E3 Stöd till radio- och kassettidningar; ramanslag; 127 300; E4 Radio- och TV-verket; ramanslag; 7 631; E5 Granskningsnämnden för radio och TV; ramanslag; 7 069;.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen fastställer målet för budgetpolitiken om ett överskott i de offentliga finanserna till 2 % av bruttonationalprodukten för år 2000 (avsnitt 4.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen fastställer målet för budgetpolitiken om ett överskott i de offentliga finanserna till 2 % av bruttonationalprodukten för år 2000 (avsnitt 4.1)
  Behandlas i
 19. att riksdagen gokänner förslaget till investeringsplan m.m. för Försvarsmakten för perioden 1999-2001 (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 20. att riksdagen gokänner förslaget till investeringsplan m.m. för Försvarsmakten för perioden 1999-2001 (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt följande uppställning (anslagsbelopp tusental kronor):
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt följande uppställning (anslagsbelopp tusental kronor):
  Behandlas i
 23. att riksdagen godkänner den reviderade beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 (avsnitt 4.1, tabell 4.2)
  Behandlas i
 24. att riksdagen godkänner den reviderade beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 (avsnitt 4.1, tabell 4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning (avsnitt 4.6.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning (avsnitt 4.6.3)
  Behandlas i
 27. A 1 Sjukvårdsförmåner m.m.; ramanslag; 1 992 000
  Behandlas i
 28. A 1 Sjukvårdsförmåner m.m.; ramanslag; 1 992 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. A 2 Bidrag för läkemedelsförmånen; ramanslag; 13 491 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. A 2 Bidrag för läkemedelsförmånen; ramanslag; 13 491 000
  Behandlas i
 31. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för budgetåret 1999 samt beräkningen av överföring av medel från AP-fonden för budgetåret 1999 (avsnitt 4.6.3, tabell 4.15)
  Behandlas i
 32. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för budgetåret 1999 samt beräkningen av överföring av medel från AP-fonden för budgetåret 1999 (avsnitt 4.6.3, tabell 4.15)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 (avsnitt 5.2 samt bilaga 1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 (avsnitt 5.2 samt bilaga 1)
  Behandlas i
 35. A 3 Bidrag till hälso- och sjukvård; ramanslag; 985 626
  Behandlas i
 36. A 3 Bidrag till hälso- och sjukvård; ramanslag; 985 626
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. A 4 Insatser mot aids; ramanslag; 51 622
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. A 4 Insatser mot aids; ramanslag; 51 622
  Behandlas i
 39. att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 6.1.1, tabell 6.1)
  Behandlas i
 40. att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 6.1.1, tabell 6.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 41. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar av anslagsbehållningarna för budgetåret 1999 (avsnitt 6.1.1, tabell 6.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 42. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar av anslagsbehållningarna för budgetåret 1999 (avsnitt 6.1.1, tabell 6.1)
  Behandlas i
 43. A 5 Bidrag till WHO; ramanslag; 34 371
  Behandlas i
 44. A 5 Bidrag till WHO; ramanslag; 34 371
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 45. A 6 Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar; anslag; 1 591
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 46. A 6 Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar; anslag; 1 591
  Behandlas i
 47. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 6.1.1, tabell 6.1)
  Behandlas i
 48. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 6.1.1, tabell 6.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 49. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett sammanlagt belopp av 16 700 000 000 kr (avsnitt 6.4, tabell 6.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 50. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett sammanlagt belopp av 16 700 000 000 kr (avsnitt 6.4, tabell 6.4)
  Behandlas i
 51. A 7 Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan; ramanslag; 16 300
  Behandlas i
 52. A 7 Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan; ramanslag; 16 300
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 53. A 8 Folkhälsoinstitutet; ramanslag; 109 047
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 54. A 8 Folkhälsoinstitutet; ramanslag; 109 047
  Behandlas i
 55. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett sammanlagt belopp av 14 500 000 000 kr (avsnitt 6.4, tabell 6.5)
  Behandlas i
 56. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett sammanlagt belopp av 14 500 000 000 kr (avsnitt 6.4, tabell 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 57. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 vad avser sjunde AP-fondstyrelsens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten på högst 19 000 000 kr, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret på högst 24 500 000 kr (avsnitt 6.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 58. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 vad avser sjunde AP-fondstyrelsens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten på högst 19 000 000 kr, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret på högst 24 500 000 kr (avsnitt 6.4)
  Behandlas i
 59. A 9 Smittskyddsinstitutet; ramanslag; 108 750
  Behandlas i
 60. A 9 Smittskyddsinstitutet; ramanslag; 108 750
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 61. A 10 Institutet för psykosocial medicin; ramanslag; 11 110
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 62. A 10 Institutet för psykosocial medicin; ramanslag; 11 110
  Behandlas i
 63. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas och om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten (avsnitt 6.7)
  Behandlas i
 64. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas och om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten (avsnitt 6.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 65. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förvärva 49 % av aktierna i A/O Dom Shvetsii (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 66. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förvärva 49 % av aktierna i A/O Dom Shvetsii (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i
 67. A 11 Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik; ramanslag; 33 896
  Behandlas i
 68. A 11 Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik; ramanslag; 33 896
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 69. A 12 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd; ramanslag; 22 421
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 70. A 12 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd; ramanslag; 22 421
  Behandlas i
 71. att riksdagen godkänner att det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda ramanslaget A 7 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. får belastas med kostnaderna för förvärvet av aktierna i A/O Dom Shvetsii och därmed uppkomna förvaltningskostnader (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i
 72. att riksdagen godkänner att det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda ramanslaget A 7 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. får belastas med kostnaderna för förvärvet av aktierna i A/O Dom Shvetsii och därmed uppkomna förvaltningskostnader (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 73. att riksdagen godkänner det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget A 9 Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning får belastas med vissa driftskostnader för statens betalningssystem (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 74. att riksdagen godkänner det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget A 9 Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning får belastas med vissa driftskostnader för statens betalningssystem (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i
 75. B 1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken; ramanslag; 270 000
  Behandlas i
 76. B 1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken; ramanslag; 270 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 77. B 2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet; reservationsanslag; 275 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 78. B 2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet; reservationsanslag; 275 000
  Behandlas i
 79. att riksdagen bemyndigar regeringen att i fråga om det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget A 1 Försvarsmakten under år 1998 medge beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete så att behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1998 för denna materiel m.m. och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 88 918 200 000 kr (avsnitt 7.3.7)
  Behandlas i
 80. att riksdagen bemyndigar regeringen att i fråga om det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget A 1 Försvarsmakten under år 1998 medge beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete så att behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1998 för denna materiel m.m. och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 88 918 200 000 kr (avsnitt 7.3.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 81. att riksdagen medger att personalramen för det svenska bidraget i SFOR utökas till högst 530 personer (avsnitt 7.3.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 82. att riksdagen medger att personalramen för det svenska bidraget i SFOR utökas till högst 530 personer (avsnitt 7.3.7)
  Behandlas i
 83. B 3 Statsbidrag till vårdartjänst m.m.; ramanslag; 144 617
  Behandlas i
 84. B 3 Statsbidrag till vårdartjänst m.m.; ramanslag; 144 617
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 85. B 4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder; anslag; 78 394
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 86. B 4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder; anslag; 78 394
  Behandlas i
 87. att riksdagen godkänner att Affärsverket svenska kraftnäts utgifter för verksamheten med dammsäkerhet får belasta det under utgiftsområde 6 Totalförsvar anvisade ramanslaget B 10 Funktionen Energiförsörjning (avsnitt 7.3.7)
  Behandlas i
 88. att riksdagen godkänner att Affärsverket svenska kraftnäts utgifter för verksamheten med dammsäkerhet får belasta det under utgiftsområde 6 Totalförsvar anvisade ramanslaget B 10 Funktionen Energiförsörjning (avsnitt 7.3.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 89. att riksdagen bemyndigar regeringen att i fråga om det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder beställa tjänster under år 1998 som medför utgifter under år 1999 om högst 55 000 000 kr (avsniitt 7.3.10)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 90. att riksdagen bemyndigar regeringen att i fråga om det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder beställa tjänster under år 1998 som medför utgifter under år 1999 om högst 55 000 000 kr (avsniitt 7.3.10)
  Behandlas i
 91. B 5 Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer; anslag; 132 194
  Behandlas i
 92. B 5 Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer; anslag; 132 194
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 93. B 6 Ersättning för texttelefoner; ramanslag; 16 382
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 94. B 6 Ersättning för texttelefoner; ramanslag; 16 382
  Behandlas i
 95. att riksdagen bemyndigar - med ändring av riksdagens tidigare beslut (prop. 1997/98:123, bet. 1997/98:TU5, rskr. 1997/98:213) - regeringen att dels begränsa Riksgäldskontorets rätt att teckna statlig borgen för redan påbörjade, avslutade eller avbrutna projekt i Stockholms län till 3 000 000 000 kr, dels låter Riksgäldskontoret utöka garantin för vid varje tidpunkt upplupna räntekostnader och prisökningen i samhället till 625 000 000 kr (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i
 96. att riksdagen bemyndigar - med ändring av riksdagens tidigare beslut (prop. 1997/98:123, bet. 1997/98:TU5, rskr. 1997/98:213) - regeringen att dels begränsa Riksgäldskontorets rätt att teckna statlig borgen för redan påbörjade, avslutade eller avbrutna projekt i Stockholms län till 3 000 000 000 kr, dels låter Riksgäldskontoret utöka garantin för vid varje tidpunkt upplupna räntekostnader och prisökningen i samhället till 625 000 000 kr (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 97. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om inleverans av medel från Fonden för den mindre skeppsfarten (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 98. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om inleverans av medel från Fonden för den mindre skeppsfarten (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i
 99. B 7 Bilstöd till handikappade; ramanslag; 178 078
  Behandlas i
 100. B 7 Bilstöd till handikappade; ramanslag; 178 078
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 101. B 8 Kostnader för statlig assistansersättning; ramanslag; 4 653 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 102. B 8 Kostnader för statlig assistansersättning; ramanslag; 4 653 000
  Behandlas i
 103. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar rörande Luftfartsverkets finansiella befogenheter (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i
 104. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar rörande Luftfartsverkets finansiella befogenheter (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 105. att riksdagen bemyndigar regeringen att för ändamål som omfattas av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget C 2 Upphandling av samhällsåtaganden under år 1998 ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 230 000 000 kr efter år 1998 (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 106. att riksdagen bemyndigar regeringen att för ändamål som omfattas av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget C 2 Upphandling av samhällsåtaganden under år 1998 ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 230 000 000 kr efter år 1998 (avsnitt 7.3.14)
  Behandlas i
 107. B 9 Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m.; anslag; 63 000
  Behandlas i
 108. B 9 Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m.; anslag; 63 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 109. B 10 Bidrag till organisationer på det sociala området; ramanslag; 64 841
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 110. B 10 Bidrag till organisationer på det sociala området; ramanslag; 64 841
  Behandlas i
 111. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna att Statens jordbruksverk får ha utestående förpliktelser avseende beställningsbemyndiganden vid 1998 års slut, såvitt avser det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget B 11 Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket, som uppgår till högst 150 000 000 kr (avsnitt 7.3.15)
  Behandlas i
 112. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna att Statens jordbruksverk får ha utestående förpliktelser avseende beställningsbemyndiganden vid 1998 års slut, såvitt avser det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget B 11 Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket, som uppgår till högst 150 000 000 kr (avsnitt 7.3.15)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 113. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna att Skogs- och jordbrukets forskningsråd får ha utestående förpliktelser avseende beställningsbemyndiganden vid 1998 års slut, såvitt avser det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget G 3 Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning och kollektiv forskning, som uppgår till högst 160 000 000 kr (avsnitt 7.3.15)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 114. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna att Skogs- och jordbrukets forskningsråd får ha utestående förpliktelser avseende beställningsbemyndiganden vid 1998 års slut, såvitt avser det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget G 3 Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning och kollektiv forskning, som uppgår till högst 160 000 000 kr (avsnitt 7.3.15)
  Behandlas i
 115. B 11 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder; ramanslag; 30 000
  Behandlas i
 116. B 11 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder; ramanslag; 30 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 117. B 12 Statens institut för särskilt utbildningsstöd; ramanslag; 8 447
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 118. B 12 Statens institut för särskilt utbildningsstöd; ramanslag; 8 447
  Behandlas i
 119. att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med specifikation i bifogade tabell (1000-tal kr): UO 1 Rikets styrelse, förändr. av ram +18 693, förändr. anslag C 1 Regeringskansliet m.m., ramanslag +18 693; C 3 Allmänna val, ramanslag + 20 000; C 4 Stöd till politiska partier, ramanslag -20 000; UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning förändr. av ram 0, förändr. anslag A 6 Finansinspektionen, ramanslag +1 000, A 8 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag - 1 000; UO 3 Skatteförvaltning och uppbörd, förändr. av ram +14 148, förändr. anslag A 1 Riksskatteverket, ramanslag -10 000, A 2 Skattemyndigheterna, ramanslag +17 588, A 3 Tullverket, ramanslag +6 560; UO 4 Rättsväsendet förändr. av ram +90 730, förändr. anslag A 1 Polisorganisationen, ramanslag +60 976, A 2 Säkerhetspolisen, ramanslag -15 000, C 1 Domstolsväsendet m.m., ramanslag +11 012, D 1 Kriminalvården, ramanslag +16 742; F 7 Diverse kostnader för rättsväsendet, ramanslag +15 000, F 8 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar, ramanslag +2 000; UO 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan förändr. av ram -600, förändr. anslag B 1 Bidrag till vissa internationella organisationer ramanslag -600; UO 6 Totalförsvar förändr. av ram -200, förändr. anslag A 1 Försvarsmakten, ramanslag -207 136, A 2 Fredsfrämjande truppinsatser, ramanslag +207 136, B 1 Funktionen Civil ledning, ramanslag -200; UO 8 Invandrare och flyktingar förändr. av ram +366 000, förändr. anslag A1 Statens invandrarverk, ramanslag +3 000, A 2 Mottagenade av asylsökande, ramanslag +208 000, A 3 Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag -85 000, A 5 Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag -11 000 A 6 Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag -23 000, B 1 Integrationsmyndigheten, ramanslag B3 -8 000, B 2 Särskilda insatser iutsatta bostadsområden, ramanslag -25 000, Integrationsåtgärder, ramanslag -10 000, B 4 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag +324 000, Hemutrustningslån, ramanslag -7 000; UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn förändr. av ram 0, förändr. anslag A 2 Föräldraförsäkring, ramanslag -735 000, A 3 Underhållsstöd ramanslag +735 000; UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv förändr. av ram -786 542, förändr. anslag A 1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag +13 458, A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ramanslag -800 000; UO 16 Utbildning och universitetsforskning förändr. av ram +135 530, förändr. anslag A 7 Specialskolor och resurscenter, ramanslag +5 330, B 45 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ramanslag +107 800, C 3 Centrala studiestödsnämnden, ramanslag +22 400, UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande förändr. av ram +289 454, förändr. anslag A 1 Boverket: Förvaltningskostnader, ramanslag -17 000, A 2 Räntebidrag m.m., ramanslag -600 000, A 4 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag -2 000, A 5 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet, ramanslag +1 015 000, A 8 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag -15 000, A 9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag -7 000, A 12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl., ramanslag -75 000, C 1 Länsstyrelserna m.m., ramanslag -7 546, D 2 Statens va-nämnd, ramanslag -2 000, Uo 20 Allmän miljö- och naturvård förändr. av ram +25 000, förändr. anslag A 4 Investeringar och skötsel för naturvård, ramanslag +25 000; UO 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar förändr. av ram +6 400, förändr. anslag B 16 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m., ramanslag -25 000, B 17 Jordbrukets blockdatabas, ramanslag +6 400, E 5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, ramanslag +25 000; UO 24 Näringsliv förändr. av ram 0, förändr. anslag E 3 Exportkreditnämnden, ramanslag -5 000, E 4 AB Svensk Exportkredits statstödda exportkreditgivning, ramanslag +5 000; UO 25 Allmänna bidrag till kommuner förändr. ram -20 000, förändr. anslag A 2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting, reservationsanslag -20 000; UO 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen förändr. ram 0, förändr. anslag A 3 Mervärdesskattebaserad avgift, ramanslag +993 000, A 4 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten, ramanslag -993 000.
  Behandlas i
 120. att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med specifikation i bifogade tabell (1000-tal kr): UO 1 Rikets styrelse, förändr. av ram +18 693, förändr. anslag C 1 Regeringskansliet m.m., ramanslag +18 693; C 3 Allmänna val, ramanslag + 20 000; C 4 Stöd till politiska partier, ramanslag -20 000; UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning förändr. av ram 0, förändr. anslag A 6 Finansinspektionen, ramanslag +1 000, A 8 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag - 1 000; UO 3 Skatteförvaltning och uppbörd, förändr. av ram +14 148, förändr. anslag A 1 Riksskatteverket, ramanslag -10 000, A 2 Skattemyndigheterna, ramanslag +17 588, A 3 Tullverket, ramanslag +6 560; UO 4 Rättsväsendet förändr. av ram +90 730, förändr. anslag A 1 Polisorganisationen, ramanslag +60 976, A 2 Säkerhetspolisen, ramanslag -15 000, C 1 Domstolsväsendet m.m., ramanslag +11 012, D 1 Kriminalvården, ramanslag +16 742; F 7 Diverse kostnader för rättsväsendet, ramanslag +15 000, F 8 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar, ramanslag +2 000; UO 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan förändr. av ram -600, förändr. anslag B 1 Bidrag till vissa internationella organisationer ramanslag -600; UO 6 Totalförsvar förändr. av ram -200, förändr. anslag A 1 Försvarsmakten, ramanslag -207 136, A 2 Fredsfrämjande truppinsatser, ramanslag +207 136, B 1 Funktionen Civil ledning, ramanslag -200; UO 8 Invandrare och flyktingar förändr. av ram +366 000, förändr. anslag A1 Statens invandrarverk, ramanslag +3 000, A 2 Mottagenade av asylsökande, ramanslag +208 000, A 3 Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag -85 000, A 5 Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag -11 000 A 6 Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag -23 000, B 1 Integrationsmyndigheten, ramanslag B3 -8 000, B 2 Särskilda insatser iutsatta bostadsområden, ramanslag -25 000, Integrationsåtgärder, ramanslag -10 000, B 4 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag +324 000, Hemutrustningslån, ramanslag -7 000; UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn förändr. av ram 0, förändr. anslag A 2 Föräldraförsäkring, ramanslag -735 000, A 3 Underhållsstöd ramanslag +735 000; UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv förändr. av ram -786 542, förändr. anslag A 1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag +13 458, A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ramanslag -800 000; UO 16 Utbildning och universitetsforskning förändr. av ram +135 530, förändr. anslag A 7 Specialskolor och resurscenter, ramanslag +5 330, B 45 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ramanslag +107 800, C 3 Centrala studiestödsnämnden, ramanslag +22 400, UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande förändr. av ram +289 454, förändr. anslag A 1 Boverket: Förvaltningskostnader, ramanslag -17 000, A 2 Räntebidrag m.m., ramanslag -600 000, A 4 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag -2 000, A 5 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet, ramanslag +1 015 000, A 8 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag -15 000, A 9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag -7 000, A 12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl., ramanslag -75 000, C 1 Länsstyrelserna m.m., ramanslag -7 546, D 2 Statens va-nämnd, ramanslag -2 000, Uo 20 Allmän miljö- och naturvård förändr. av ram +25 000, förändr. anslag A 4 Investeringar och skötsel för naturvård, ramanslag +25 000; UO 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar förändr. av ram +6 400, förändr. anslag B 16 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m., ramanslag -25 000, B 17 Jordbrukets blockdatabas, ramanslag +6 400, E 5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, ramanslag +25 000; UO 24 Näringsliv förändr. av ram 0, förändr. anslag E 3 Exportkreditnämnden, ramanslag -5 000, E 4 AB Svensk Exportkredits statstödda exportkreditgivning, ramanslag +5 000; UO 25 Allmänna bidrag till kommuner förändr. ram -20 000, förändr. anslag A 2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting, reservationsanslag -20 000; UO 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen förändr. ram 0, förändr. anslag A 3 Mervärdesskattebaserad avgift, ramanslag +993 000, A 4 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten, ramanslag -993 000.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU11
  Utskottets förslag
  bifall
 121. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 122. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering
  Behandlas i
 123. B 13 Handikappombudsmannen; ramanslag; 7 857
  Behandlas i
 124. B 13 Handikappombudsmannen; ramanslag; 7 857
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 125. B 14 Barnombudsmannen; ramanslag; 7 717
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 126. B 14 Barnombudsmannen; ramanslag; 7 717
  Behandlas i
 127. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering, m.m.
  Behandlas i
 128. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering, m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 129. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 130. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.
  Behandlas i
 131. B 15 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor; ramanslag; 6 745
  Behandlas i
 132. B 15 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor; ramanslag; 6 745
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 133. B 16 Statens institutionsstyrelse; ramanslag; 524 848
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 134. B 16 Statens institutionsstyrelse; ramanslag; 524 848
  Behandlas i
 135. B 17 Alkoholinspektionen; ramanslag; 11 013
  Behandlas i
 136. B 17 Alkoholinspektionen; ramanslag; 11 013
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 137. B 18 Alkoholsortimentsnämnden; ramanslag; 687
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 138. B 18 Alkoholsortimentsnämnden; ramanslag; 687
  Behandlas i
 139. B 19 Bidrag till äldrebostäder m.m.; reservationsanslag; 150 000
  Behandlas i
 140. B 19 Bidrag till äldrebostäder m.m.; reservationsanslag; 150 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 141. B 20 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa; reservationsanslag; 10 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 142. B 20 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa; reservationsanslag; 10 000
  Behandlas i
 143. C 1 Socialstyrelsen; ramanslag; 407 357
  Behandlas i
 144. C 1 Socialstyrelsen; ramanslag; 407 357
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 145. D 1 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning; ramanslag; 105 580
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 146. D 1 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning; ramanslag; 105 580
  Behandlas i
 147. D 2 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning; ramanslag; 8 968
  Behandlas i
 148. D 2 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning; ramanslag; 8 968
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 149. att riksdagen godkänner regeringens förslag om särskilda medel för en satsning på radio och TV i allmänhetens tjänst i enlighet med de riktlinjer som redovisas samt att Sveriges Television AB och Sveriges Radio AB sammanlagt tilldelas 100 000 000 kronor ur rundradiokontot för år 1999 (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 150. att riksdagen godkänner regeringens förslag om särskilda medel för en satsning på radio och TV i allmänhetens tjänst i enlighet med de riktlinjer som redovisas samt att Sveriges Television AB och Sveriges Radio AB sammanlagt tilldelas 100 000 000 kronor ur rundradiokontot för år 1999 (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i
 151. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till forskning som finansieras under verksamhetsområdet Nationella och internationella forskningsresurser som innebär åtaganden i enlighet med vad som regeringen förordar under avsnittet 7.4
  Behandlas i
 152. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till forskning som finansieras under verksamhetsområdet Nationella och internationella forskningsresurser som innebär åtaganden i enlighet med vad som regeringen förordar under avsnittet 7.4
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 153. att rikdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 154. att rikdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 155. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt följande uppställning: A 1. Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.; ramanslag; 37 989 000 kr, B 1. Statens jordbruksverk; ramanslag; 229 907 000 kr, B 2. Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.; ramanslag; 22 000 000 kr, B 3. Djurregister; ramanslag; 14 000 000 kr, B 4. Statens utsädeskontroll; ramanslag; 1 002 000 kr, B 5. Statens växtsortnämnd; ramanslag; 1 371 000 kr, B 6. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket; reservationsanslag; 26 740 000, B 7. Bekämpande av växtsjukdomar; ramanslag; 2 629 000 kr, B 8. Strukturstöd inom livsmedelssektorn; ramanslag; 107 500 000 kr, B 9. Från EG-budgeten finansierat strukturstöd; ramanslag; 127 500 000 kr, B 10. Regionala stöd till jordbruket; ramanslag; 717 000 000 kr, B 11. Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket; ramanslag; 325 000 000 kr, B 12. Kompletterande åtgärder inom jordbruket; ramanslag; 1 370 000 000 kr, B 13. Från EG-budgeten finansierade kompletterande åtgärder inom jordbruket; ramanslag; 1 307 500 000 kr, B 14. Arealersättning och djurbidrag m.m.; ramanslag 3 650 000 000 kr, B 15. Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter; ramanslag 1 550 000 000 kr, B 16. Räntekostnader för förskotterade arealersättningar, m.m.; ramanslag, 80 000 000 kr, B 17. Jordbrukets blockdatabas; ramanslag; 18 040 000 kr, B 18. Jordbruks- och livsmedelsekonomiska institutet; ramanslag; 4 000 000 kr, C 1. Fiskeriverket; ramanslag; 59 058 000 kr, C 2. Strukturstöd till fisket m.m.; ramanslag; 30 890 000 kr, C 3. Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.; ramanslag 80 000 000 kr, C 4. Fiskevård; ramanslag; 20 000 000 kr, D 1. Främjande av rennäringen m.m.; ramanslag; 37 000 000 kr, D 2. Ersättningar för viltskador m.m.; ramanslag; 56 000 000 kr, D 3. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.; ramanslag 1 538 000 kr, E 1. Statens veterinärmedicinska anstalt; ramanslag; 80 563 000 kr, E 2. Bidrag till distriktsveterinärorganisationen; obetecknat anslag; 80 277 000 kr, E 3. Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder; ramanslag 20 490 000 kr, E 4. Centrala försöksdjursnämnden; ramanslag; 7 043 000 kr, E 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar; ramanslag; 90 950 000 kr, F 1. Statens livsmedelsverk; ramanslag; 108 926 000 kr, F 2. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden; ramanslag; 597 000 kr, F 3. Kostnader för livsmedelsberedskap; ramanslag; 23 658 000 kr, F 4. Livsmedelsstatistik; ramanslag; 24 588 000 kr, F 5. Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten; ramanslag; 3 700 000 kr, F 6. Exportfrämjande åtgärder; ramanslag; 15 000 000 kr, G 1. Sveriges lantbruksuniversitet; ramanslag; 1 080 919 000 kr, G 2. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltningskostnader; ramanslag 11 158 000 kr, G 3. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning samt kollektiv forskning; ramanslag; 197 285 000 kr, G 4. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien; obetecknat anslag; 920 000 kr, H 1. Skogsvårdsorganisationen; ramanslag; 268 022 000 kr, H 2. Insatser för skogsbruket; ramanslag; 75 700 000 kr, H 3. Internationellt skogssamarbete; ramanslag 1 405 000 kr, H 4. Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning; ramanslag; 6 000 000 kr, Summa 11 973 865 000 kr.
  Behandlas i
 156. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt följande uppställning: A 1. Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.; ramanslag; 37 989 000 kr, B 1. Statens jordbruksverk; ramanslag; 229 907 000 kr, B 2. Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.; ramanslag; 22 000 000 kr, B 3. Djurregister; ramanslag; 14 000 000 kr, B 4. Statens utsädeskontroll; ramanslag; 1 002 000 kr, B 5. Statens växtsortnämnd; ramanslag; 1 371 000 kr, B 6. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket; reservationsanslag; 26 740 000, B 7. Bekämpande av växtsjukdomar; ramanslag; 2 629 000 kr, B 8. Strukturstöd inom livsmedelssektorn; ramanslag; 107 500 000 kr, B 9. Från EG-budgeten finansierat strukturstöd; ramanslag; 127 500 000 kr, B 10. Regionala stöd till jordbruket; ramanslag; 717 000 000 kr, B 11. Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket; ramanslag; 325 000 000 kr, B 12. Kompletterande åtgärder inom jordbruket; ramanslag; 1 370 000 000 kr, B 13. Från EG-budgeten finansierade kompletterande åtgärder inom jordbruket; ramanslag; 1 307 500 000 kr, B 14. Arealersättning och djurbidrag m.m.; ramanslag 3 650 000 000 kr, B 15. Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter; ramanslag 1 550 000 000 kr, B 16. Räntekostnader för förskotterade arealersättningar, m.m.; ramanslag, 80 000 000 kr, B 17. Jordbrukets blockdatabas; ramanslag; 18 040 000 kr, B 18. Jordbruks- och livsmedelsekonomiska institutet; ramanslag; 4 000 000 kr, C 1. Fiskeriverket; ramanslag; 59 058 000 kr, C 2. Strukturstöd till fisket m.m.; ramanslag; 30 890 000 kr, C 3. Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.; ramanslag 80 000 000 kr, C 4. Fiskevård; ramanslag; 20 000 000 kr, D 1. Främjande av rennäringen m.m.; ramanslag; 37 000 000 kr, D 2. Ersättningar för viltskador m.m.; ramanslag; 56 000 000 kr, D 3. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.; ramanslag 1 538 000 kr, E 1. Statens veterinärmedicinska anstalt; ramanslag; 80 563 000 kr, E 2. Bidrag till distriktsveterinärorganisationen; obetecknat anslag; 80 277 000 kr, E 3. Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder; ramanslag 20 490 000 kr, E 4. Centrala försöksdjursnämnden; ramanslag; 7 043 000 kr, E 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar; ramanslag; 90 950 000 kr, F 1. Statens livsmedelsverk; ramanslag; 108 926 000 kr, F 2. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden; ramanslag; 597 000 kr, F 3. Kostnader för livsmedelsberedskap; ramanslag; 23 658 000 kr, F 4. Livsmedelsstatistik; ramanslag; 24 588 000 kr, F 5. Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten; ramanslag; 3 700 000 kr, F 6. Exportfrämjande åtgärder; ramanslag; 15 000 000 kr, G 1. Sveriges lantbruksuniversitet; ramanslag; 1 080 919 000 kr, G 2. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltningskostnader; ramanslag 11 158 000 kr, G 3. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning samt kollektiv forskning; ramanslag; 197 285 000 kr, G 4. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien; obetecknat anslag; 920 000 kr, H 1. Skogsvårdsorganisationen; ramanslag; 268 022 000 kr, H 2. Insatser för skogsbruket; ramanslag; 75 700 000 kr, H 3. Internationellt skogssamarbete; ramanslag 1 405 000 kr, H 4. Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning; ramanslag; 6 000 000 kr, Summa 11 973 865 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 157. att riksdagen godkänner omfattning och inriktning av Affärsverket svenska kraftnäts beredskapsåtgärder enligt vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, under avsnittet Investerings- och finansieringsplan samt beredskapsåtgärder
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 158. att riksdagen godkänner omfattning och inriktning av Affärsverket svenska kraftnäts beredskapsåtgärder enligt vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, under avsnittet Investerings- och finansieringsplan samt beredskapsåtgärder
  Behandlas i
 159. att riksdagen godkänner att regeringen vid förvaltning av det nämnda skogsbolaget följer de riktlinjer som angivits (anslag G3, avsnitt 9.4)
  Behandlas i
 160. att riksdagen godkänner att regeringen vid förvaltning av det nämnda skogsbolaget följer de riktlinjer som angivits (anslag G3, avsnitt 9.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 161. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, i fråga om ramanslaget B3 Forskning, utveckling och utbildning m.m., besluta om för åtaganden, som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter under perioden 2000-2003, som uppgår till högst 250 000 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 162. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, i fråga om ramanslaget B3 Forskning, utveckling och utbildning m.m., besluta om för åtaganden, som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter under perioden 2000-2003, som uppgår till högst 250 000 000 kronor
  Behandlas i
 163. D1;Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området;ramanslag;1 409
  Behandlas i
 164. att riksdagen medger att anslaget Regeringskansliet m.m. får användas för utgifter som ursprungligen tillgodosågs från anslagen Extra utgifter (avsnitt 6.3)
  Behandlas i
 165. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Totalförsvar enligt följande uppställning: A1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m.;ramanslag;19 384 738, A2 Fredsfrämjande truppinsatser;ramanslag;392 376, A3 Utveckling och investeringar;ramanslag;20 052 000, B1 Funktionen Civil ledning;ramanslag;491 020, B2 Funktionen Försörjning med industrivaror;ramanslag;108 795, B3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst;ramanslag;1 053 531, B4 Funktionen Psykologiskt försvar;ramanslag;19 317, B5 Funktionen Ordning och säkerhet;ramanslag;31 517, B6 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m.;ramanslag;132 165, B7 Funktionen Telekommunikationer m.m.;ramanslag;197 606, B8 Funktionen Postbefordran;ramanslag;18 239, B9 Funktioner Transporter;ramanslag;208 714, B10 Funktionen Energiförsörjning;ramanslag;228 232, C1 Kustbevakningen;ramanslag;438 070, C2 Nämnder m.m.;ramanslag;12 020, C3 Statens räddningsverk:Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor m.m.;ramanslag;25 000, C4 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m.;ramanslag;20 000, C5 Statens räddningsverk:Samhällets skydd mot olyckor;ramanslag;328 213, D1 Totalförsvarets pliktverk;ramanslag;235 900, D2 Försvarshögskolan;ramanslag;26 357, D3 Försvarets radioanstalt;ramanslag;434 640, D4 Försvarets forskningsanstalt;ramanslag;129 352, D5 Flygtekniska försöksanstalten;ramanslag;37 367, D6 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret;obetecknat anslag;102 396; Summa:44 107 565.
  Behandlas i
 166. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Post-och telestyrelsen, såvitt avser funktionen Telekommunikationer m.m. för perioden 1999-2001 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 167. att riksdagen medger att anslaget Regeringskansliet m.m. får användas för utgifter som ursprungligen tillgodosågs från anslagen Extra utgifter (avsnitt 6.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 168. D1;Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området;ramanslag;1 409
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 169. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Post-och telestyrelsen, såvitt avser funktionen Telekommunikationer m.m. för perioden 1999-2001 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 170. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Totalförsvar enligt följande uppställning: A1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m.;ramanslag;19 384 738, A2 Fredsfrämjande truppinsatser;ramanslag;392 376, A3 Utveckling och investeringar;ramanslag;20 052 000, B1 Funktionen Civil ledning;ramanslag;491 020, B2 Funktionen Försörjning med industrivaror;ramanslag;108 795, B3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst;ramanslag;1 053 531, B4 Funktionen Psykologiskt försvar;ramanslag;19 317, B5 Funktionen Ordning och säkerhet;ramanslag;31 517, B6 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m.;ramanslag;132 165, B7 Funktionen Telekommunikationer m.m.;ramanslag;197 606, B8 Funktionen Postbefordran;ramanslag;18 239, B9 Funktioner Transporter;ramanslag;208 714, B10 Funktionen Energiförsörjning;ramanslag;228 232, C1 Kustbevakningen;ramanslag;438 070, C2 Nämnder m.m.;ramanslag;12 020, C3 Statens räddningsverk:Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor m.m.;ramanslag;25 000, C4 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m.;ramanslag;20 000, C5 Statens räddningsverk:Samhällets skydd mot olyckor;ramanslag;328 213, D1 Totalförsvarets pliktverk;ramanslag;235 900, D2 Försvarshögskolan;ramanslag;26 357, D3 Försvarets radioanstalt;ramanslag;434 640, D4 Försvarets forskningsanstalt;ramanslag;129 352, D5 Flygtekniska försöksanstalten;ramanslag;37 367, D6 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret;obetecknat anslag;102 396; Summa:44 107 565.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 171. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 172. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 173. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 174. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 175. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 176. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramansalaget E2 Kommunikationsforskningsberedningen, under år 1999 ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 300 000 000 kr under åren 2000-2004
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 177. B2;Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier;reservationsanslag;6 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 178. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 179. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 180. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 181. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 182. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 183. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramansalaget E2 Kommunikationsforskningsberedningen, under år 1999 ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 300 000 000 kr under åren 2000-2004
  Behandlas i
 184. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 185. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 186. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 187. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 188. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 189. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 190. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 191. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 192. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 193. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 194. B2;Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier;reservationsanslag;6 000
  Behandlas i
 195. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget A3 Utveckling och investeringar medge beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete så att behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1999 för denna materiel m.m. och utvecklingsarbete och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 90 051 400 000 kronor (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 196. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (avsnitt 1)
  Behandlas i
 197. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (avsnitt 1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 198. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget A3 Utveckling och investeringar medge beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete så att behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1999 för denna materiel m.m. och utvecklingsarbete och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 90 051 400 000 kronor (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 199. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B1 Riksförsäkringsverket, åta sig ekonomiska förpliktelser som innebär utgifter på högst 9 000 000 kronor under åren 2000-2002
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 200. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 besluta att ramanslaget A 1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden, (avsnitt 3.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 201. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 besluta att ramanslaget A 1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden, (avsnitt 3.1)
  Behandlas i
 202. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B1 Riksförsäkringsverket, åta sig ekonomiska förpliktelser som innebär utgifter på högst 9 000 000 kronor under åren 2000-2002
  Behandlas i
 203. att riksdagen godkänner regeringens förslag om att Sveriges Television AB skall tilldelas särskilda medel på 75 000 000 kronor ur rundradiokontot för år 1999 för särskilt kvalificerad programproduktion (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i
 204. att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 1999 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 5)
  Behandlas i
 205. att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 1999 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 206. att riksdagen godkänner regeringens förslag om att Sveriges Television AB skall tilldelas särskilda medel på 75 000 000 kronor ur rundradiokontot för år 1999 för särskilt kvalificerad programproduktion (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 207. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 208. att riksdagen antar förslaget till lag med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SkU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 209. att riksdagen antar förslaget till lag med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen
  Behandlas i
 210. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning.
  Behandlas i
 211. att riksdagen godkänner vad regeringen anfört om Handelsflottans kultur- och fritidsråd
  Behandlas i
 212. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslaget under utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan enligt följande uppställning:
  Behandlas i
 213. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslaget under utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 214. att riksdagen godkänner vad regeringen anfört om Handelsflottans kultur- och fritidsråd
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 215. att riksdagen ger regeringen finansiella befogenheter rörande Affärsverket svenska kraftnät i enlighet med vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, underavsnittet Finansiella befogenheter
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 216. att riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 0,705 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 1999
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 217. att riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 0,705 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 1999
  Behandlas i
 218. att riksdagen ger regeringen finansiella befogenheter rörande Affärsverket svenska kraftnät i enlighet med vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, underavsnittet Finansiella befogenheter
  Behandlas i
 219. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande uppställning: A1 Närings- och teknikutvecklingsverket:Förvaltningskostnader ramanslag 214 287; A2 Småföretagsutveckling ramanslag 184 062; A3 Stöd till kooperativ utveckling ramanslag 16 500; A4 Turistfrämjande ramanslag 80 511; A5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. remanslag 187 993; A6 Sveriges geologiska undersökning:Geovetenskaplig forskning ramanslag 4 786; A7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. ramanslag 35 000; B1 Patentbesvärsrätten ramanslag 11 801; B2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:Myndighetsverksamhet ramanslag 16 103; B3 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Bidrag till riksmätplatser ramanslag 24 947; B4 Elsäkerhetsverket ramanslag 37 416; B5 Sprängämnesinspektionen ramanslag 15 207; B6 Bidrag till standardisering, provnings- och mätteknisk FoU m.m. ramanslag 77 000; B7 Patent- och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) ramanslag 9 400; C1 Konkurrensverket ramanslag 62 465; C2 Konkurrensforskning ramanslag 6 011; D1 Teknisk forskning och utveckling ramanslag 689 200; D2 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader remanslag 14 465; D3 Rymdverksamhet ramanslag 529 568; D4 Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet obetecknat anslag 29 892; D5 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien obetecknat anslag 5 359; E1 Kommerskollegium ramanslag 53 640; E2 Exportfrämjande verksamhet ramanslag 157 656; E3 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning ramanslag 5 255; E4 Investeringsfrämjande ramanslag 46 941; E5 Näringslivsutveckling i Östersjöregionen ramanslag 150 000; F1 marknadsdomstolen ramanslag 5 171; F2 Konsumentverket ramanslag 76 802; F3 Allmänna reklamationsnämnden ramanslag 14 123; F4 Fastighetsmäklarnämnden ramanslag 6 198; F5 Stöd tillkonsumentorganisationer ramanslag 4 100; F6 Stöd till konsumentforskning ramanslag 2 159; F7 Bidrag till miljömärkning av produkter obetecknat anslag 4 600; G1 Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. ramanslag 6 000; G2 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen obetecknat anslag 15 000; G3 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. ramanslag 75 000; G4 Avgifter till vissa internationella organisationer ramanslag 23 329; Summa 2 897 947.
  Behandlas i
 220. att riksdagen bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret om 40 000 000 000 kronor för år 1999 om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 2.5)
  Behandlas i
 221. att riksdagen bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret om 40 000 000 000 kronor för år 1999 om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 222. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande uppställning: A1 Närings- och teknikutvecklingsverket:Förvaltningskostnader ramanslag 214 287; A2 Småföretagsutveckling ramanslag 184 062; A3 Stöd till kooperativ utveckling ramanslag 16 500; A4 Turistfrämjande ramanslag 80 511; A5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. remanslag 187 993; A6 Sveriges geologiska undersökning:Geovetenskaplig forskning ramanslag 4 786; A7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. ramanslag 35 000; B1 Patentbesvärsrätten ramanslag 11 801; B2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:Myndighetsverksamhet ramanslag 16 103; B3 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Bidrag till riksmätplatser ramanslag 24 947; B4 Elsäkerhetsverket ramanslag 37 416; B5 Sprängämnesinspektionen ramanslag 15 207; B6 Bidrag till standardisering, provnings- och mätteknisk FoU m.m. ramanslag 77 000; B7 Patent- och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) ramanslag 9 400; C1 Konkurrensverket ramanslag 62 465; C2 Konkurrensforskning ramanslag 6 011; D1 Teknisk forskning och utveckling ramanslag 689 200; D2 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader remanslag 14 465; D3 Rymdverksamhet ramanslag 529 568; D4 Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet obetecknat anslag 29 892; D5 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien obetecknat anslag 5 359; E1 Kommerskollegium ramanslag 53 640; E2 Exportfrämjande verksamhet ramanslag 157 656; E3 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning ramanslag 5 255; E4 Investeringsfrämjande ramanslag 46 941; E5 Näringslivsutveckling i Östersjöregionen ramanslag 150 000; F1 marknadsdomstolen ramanslag 5 171; F2 Konsumentverket ramanslag 76 802; F3 Allmänna reklamationsnämnden ramanslag 14 123; F4 Fastighetsmäklarnämnden ramanslag 6 198; F5 Stöd tillkonsumentorganisationer ramanslag 4 100; F6 Stöd till konsumentforskning ramanslag 2 159; F7 Bidrag till miljömärkning av produkter obetecknat anslag 4 600; G1 Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. ramanslag 6 000; G2 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen obetecknat anslag 15 000; G3 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. ramanslag 75 000; G4 Avgifter till vissa internationella organisationer ramanslag 23 329; Summa 2 897 947.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 223. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, i fråga om ramanslaget B5 Finansiering av forskning och utveckling inom arbetslivsområdet, besluta om åtaganden, som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter under perioden 2000-2004, som uppgår till högst 420 000 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 224. att riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet i enlighet med vad regeringen förordar under avsnitt 3.1
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 225. att riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet i enlighet med vad regeringen förordar under avsnitt 3.1
  Behandlas i
 226. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, i fråga om ramanslaget B5 Finansiering av forskning och utveckling inom arbetslivsområdet, besluta om åtaganden, som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter under perioden 2000-2004, som uppgår till högst 420 000 000 kronor
  Behandlas i
 227. att riksdagen godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet med vad regeringen förordar under avsnitt 3.2
  Behandlas i
 228. att riksdagen godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet med vad regeringen förordar under avsnitt 3.2
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 229. att riksdagen godkänner att under år 1999 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet för hemutrustningslån intill ett belopp av högst 1 400 000 000 kronor (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 230. att riksdagen godkänner att under år 1999 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet för hemutrustningslån intill ett belopp av högst 1 400 000 000 kronor (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 231. att riksdagen godkänner att under år 1999 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet för studielån om 81,8 miljarder kronor (se avsnitt 2.4, anslag A 2 Studiemedel m.m.)
  Behandlas i
 232. att riksdagen godkänner att under år 1999 lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet för studielån om 81,8 miljarder kronor (se avsnitt 2.4, anslag A 2 Studiemedel m.m.)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 233. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 234. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
  Behandlas i
 235. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget A 3 Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, för statens räkning åta sig ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om högst 120 000 000 kronor för budgetåret 2000
  Behandlas i
 236. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget A 3 Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, för statens räkning åta sig ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om högst 120 000 000 kronor för budgetåret 2000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 237. att riksdagen godkänner att Statens jordbruksverk skall ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på 5 500 000 000 kronor (se avsnitt 4.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 238. att riksdagen godkänner att Statens jordbruksverk skall ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på 5 500 000 000 kronor (se avsnitt 4.6)
  Behandlas i
 239. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget A1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, åta staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 688 miljoner kronor under åren 2000-2005 (anslag A1, avsnitt 2.5)
  Behandlas i
 240. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget A1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, åta staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 688 miljoner kronor under åren 2000-2005 (anslag A1, avsnitt 2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 241. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifåga om ramanslaget B1 Bidrag för att minska elanvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 300 miljoner kronor under åren 2000-2002, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 242. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifåga om ramanslaget B1 Bidrag för att minska elanvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 300 miljoner kronor under åren 2000-2002, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 243. att riksdagen godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet med vad regeringen föreslår i avsnitt 2.2
  Behandlas i
 244. att riksdagen godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet med vad regeringen föreslår i avsnitt 2.2
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 245. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 246. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i
 247. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
  Behandlas i
 248. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 249. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:BoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 250. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
  Behandlas i
 251. att riksdagen fastställer målet för sysselsättningen till att andelen sysselsatta av befolkningen mellan 20 och 64 år skall öka från 74 % år 1997 till 80 % år 2004 (avsnitt 1.5)
  Behandlas i
 252. D2;Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling;ramanslag;9 000
  Behandlas i
 253. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B7 Funktionen Telekommunikationer m.m. godkänna avtal och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 130 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 254. att riksdagen fastställer målet för sysselsättningen till att andelen sysselsatta av befolkningen mellan 20 och 64 år skall öka från 74 % år 1997 till 80 % år 2004 (avsnitt 1.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 255. D2;Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling;ramanslag;9 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 256. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B7 Funktionen Telekommunikationer m.m. godkänna avtal och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 130 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 257. att riksdagen godkänner vad regeringen anfört om Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 258. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Överstyrelsen för civil beredskap, såvitt avser funktionen Civil ledning för perioden 1999-2001 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 259. att riksdagen godkänner det nya målet avseende Premiepensionsmyndigheten som regeringen förordar (avsnitt 6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 260. att riksdagen godkänner vad regeringen anfört om Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  Behandlas i
 261. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Överstyrelsen för civil beredskap, såvitt avser funktionen Civil ledning för perioden 1999-2001 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 262. att riksdagen godkänner det nya målet avseende Premiepensionsmyndigheten som regeringen förordar (avsnitt 6)
  Behandlas i
 263. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Generellt statsbidrag till kommuner och landsting, ramanslag, 78 680 000; A 2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting, reservationsanslag, 1 014 000; A 3 Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting, obetecknat anslag, 21 270 000; A 4 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning, obetecknat anslag, 700; A 5 Bidrag till kommuners och landstings skatteinkomster år 1997, obetecknat anslag, 2 600 000.
  Behandlas i
 264. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt redovisning nedan:
  Behandlas i
 265. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Generellt statsbidrag till kommuner och landsting, ramanslag, 78 680 000; A 2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting, reservationsanslag, 1 014 000; A 3 Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting, obetecknat anslag, 21 270 000; A 4 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning, obetecknat anslag, 700; A 5 Bidrag till kommuners och landstings skatteinkomster år 1997, obetecknat anslag, 2 600 000.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 266. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt redovisning nedan:
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 267. A 1. Sjukpenning, rehabilitering m.m.; ramanslag; 20 035 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 268. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 besluta att ramanslaget C 1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden, (avsnitt 5.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 269. A 1. Sjukpenning, rehabilitering m.m.; ramanslag; 20 035 000 000 kr
  Behandlas i
 270. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 besluta att ramanslaget C 1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden, (avsnitt 5.1)
  Behandlas i
 271. A 2. Förtidspensioner; ramanslag; 37 896 000 000 kr
  Behandlas i
 272. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslaget under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Avgiften till Europeiska gemenskapens budget, ramanslag, 21 908 000.
  Behandlas i
 273. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslaget under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Avgiften till Europeiska gemenskapens budget, ramanslag, 21 908 000.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 274. A 2. Förtidspensioner; ramanslag; 37 896 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 275. A 3. Förtidspension: statlig ålderspensionsavgift; ramanslag; 8 864 830 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 276. att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SkU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 277. att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i
 278. A 3. Förtidspension: statlig ålderspensionsavgift; ramanslag; 8 864 830 000 kr
  Behandlas i
 279. A1;Utrikesförvaltningen;ramanslag;1 740 101
  Behandlas i
 280. A 4. Handikappersättning; ramanslag; 1 013 000 000 kr
  Behandlas i
 281. A1;Utrikesförvaltningen;ramanslag;1 740 101
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 282. A 4. Handikappersättning; ramanslag; 1 013 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 283. A 5. Arbetsskadeersättningar; ramanslag; 5 958 900 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 284. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget A1 Biståndsverksamhet under 1999 göra utfästelser och åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter efter år 1999 om högst 37 248 000 000 kronor (avsnitt 3.6 Anslag, A1 Biståndsverksamhet, Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 285. A 5. Arbetsskadeersättningar; ramanslag; 5 958 900 000 kr
  Behandlas i
 286. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget A1 Biståndsverksamhet under 1999 göra utfästelser och åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter efter år 1999 om högst 37 248 000 000 kronor (avsnitt 3.6 Anslag, A1 Biståndsverksamhet, Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser)
  Behandlas i
 287. att riksdagen bemyndigar regeringen att låta Riksgäldskontoret ställa ut en kreditgaranti för investeringar i Stiftelsen Gällöfsta Kurscentrums anläggning och byggnader under femårsperioden 1999-2003, upp till en nivå av högst 24 000 000 kronor (avsnitt 2.6)
  Behandlas i
 288. A 6. Arbetsskadeersättningar m.m.: statlig ålderspensionsavgift; ramanslag; 1 181 300 000 kr
  Behandlas i
 289. att riksdagen bemyndigar regeringen att låta Riksgäldskontoret ställa ut en kreditgaranti för investeringar i Stiftelsen Gällöfsta Kurscentrums anläggning och byggnader under femårsperioden 1999-2003, upp till en nivå av högst 24 000 000 kronor (avsnitt 2.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 290. A 6. Arbetsskadeersättningar m.m.: statlig ålderspensionsavgift; ramanslag; 1 181 300 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 291. A 7. Kostnader för sysselsättning av vissa förtidspensionärer; ramanslag; 55 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 292. att riksdagen antar regeringens förslag till lagen om ändring i lagen (1998:553) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 293. A 7. Kostnader för sysselsättning av vissa förtidspensionärer; ramanslag; 55 000 000 kr
  Behandlas i
 294. att riksdagen antar regeringens förslag till lagen om ändring i lagen (1998:553) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
  Behandlas i
 295. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt följande uppställning:
  Behandlas i
 296. A 8. Ersättning för kroppsskador; ramanslag; 62 600 000 kr
  Behandlas i
 297. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 298. A 8. Ersättning för kroppsskador; ramanslag; 62 600 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 299. B 1. Riksförsäkringsverket; ramanslag; 710 181 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 300. A 1. Allmänna barnbidrag; ramanslag; 16 705 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 301. B 1. Riksförsäkringsverket; ramanslag; 710 181 000 kr
  Behandlas i
 302. A 1. Allmänna barnbidrag; ramanslag; 16 705 000 000 kr
  Behandlas i
 303. B 2. Allmänna försäkringskassor; ramanslag; 4 726 394 000 kr.
  Behandlas i
 304. A 2. Föräldrarförsäkring; ramanslag; 14 829 979 000 kr
  Behandlas i
 305. A 2. Föräldrarförsäkring; ramanslag; 14 829 979 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 306. B 2. Allmänna försäkringskassor; ramanslag; 4 726 394 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 307. att riksdagen godkänner regeringens förslag till avgränsning av den del av Teracom AB:s verksamhet som skall bedrivas med skälig lönsamhet (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 308. A 3. Underhållsstöd; ramanslag; 2 473 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 309. A 3. Underhållsstöd; ramanslag; 2 473 000 000 kr
  Behandlas i
 310. att riksdagen godkänner regeringens förslag till avgränsning av den del av Teracom AB:s verksamhet som skall bedrivas med skälig lönsamhet (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i
 311. A 4. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner; ramanslag; 24 000 000 kr
  Behandlas i
 312. att riksdagen godkänner ekonomiska mål och investeringsplan för Luftfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 313. A 4. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner; ramanslag; 24 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 314. att riksdagen godkänner ekonomiska mål och investeringsplan för Luftfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 315. att riksdagen bemyndigar regeringen att låta Affärsverket svenska kraftnät ta upp lån och placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret samt att i övrigt ge Affärsverket svenska karftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, underavsnittet Finansiella befogenheter
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 316. A 5. Barnpensioner; ramanslag; 967 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 317. att riksdagen bemyndigar regeringen att låta Affärsverket svenska kraftnät ta upp lån och placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret samt att i övrigt ge Affärsverket svenska karftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, underavsnittet Finansiella befogenheter
  Behandlas i
 318. A 5. Barnpensioner; ramanslag; 967 000 000 kr
  Behandlas i
 319. A 6. Vårdbidrag för funktionshindrade barn; ramanslag; 1 789 066 000 kr
  Behandlas i
 320. att riksdagen bemyndigar regeringen att träffa överenskommelse med Finland och Norge om verksamheten vid Stiftelsen Utbildning Nordkalotten under åren 2000-2002 (anslaget B11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten)
  Behandlas i
 321. A 6. Vårdbidrag för funktionshindrade barn; ramanslag; 1 789 066 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 322. att riksdagen bemyndigar regeringen att träffa överenskommelse med Finland och Norge om verksamheten vid Stiftelsen Utbildning Nordkalotten under åren 2000-2002 (anslaget B11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 323. A 7. Pensionsrätt för barnår; ramanslag; 3 108 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 324. A 7. Pensionsrätt för barnår; ramanslag; 3 108 000 000 kr
  Behandlas i
 325. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar enligt följande uppställning:
  Behandlas i
 326. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 327. A 1. Statens invandrarverk; ramanslag; 438 558 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 328. A 1. Statens invandrarverk; ramanslag; 438 558 000 kr
  Behandlas i
 329. A 2. Mottagande av asylsökande; ramanslag; 875 350 000 kr
  Behandlas i
 330. A 2. Mottagande av asylsökande; ramanslag; 875 350 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 331. A 3. Migrationspolitiska åtgärder; ramanslag; 307 869 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 332. A 3. Migrationspolitiska åtgärder; ramanslag; 307 869 000 kr
  Behandlas i
 333. A 4. Utlänningsnämnden; ramanslag; 60 514 000 kr
  Behandlas i
 334. A 4. Utlänningsnämnden; ramanslag; 60 514 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 335. A 5. Offentligt biträde i Utlänningsnämnden; ramanslag; 51 632 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 336. A 5. Offentligt biträde i Utlänningsnämnden; ramanslag; 51 632 000 kr
  Behandlas i
 337. A 6. Utresor för avvisade och utvisade; ramanslag; 51 400 000 kr
  Behandlas i
 338. A 6. Utresor för avvisade och utvisade; ramanslag; 51 400 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 339. B 1. Integrationsverket; ramanslag; 75 724 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 340. B 1. Integrationsverket; ramanslag; 75 724 000 kr
  Behandlas i
 341. B 2. Särskilda insatser i utsatta områden; ramanslag; 142 000 000 kr
  Behandlas i
 342. B 2. Särskilda insatser i utsatta områden; ramanslag; 142 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 343. B 3. Integrationsåtgärder; ramanslag; 47 742 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 344. B 3. Integrationsåtgärder; ramanslag; 47 742 000 kr
  Behandlas i
 345. B 4. Kommunersättningar vid flyktingmottagande; ramanslag; 2 183 958 000 kr
  Behandlas i
 346. B 4. Kommunersättningar vid flyktingmottagande; ramanslag; 2 183 958 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 347. B 5. Hemutrustningslån; ramanslag; 81 442 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 348. B 5. Hemutrustningslån; ramanslag; 81 442 000 kr
  Behandlas i
 349. B 6. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering; ramanslag; 7 995 000 kr.
  Behandlas i
 350. B 6. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering; ramanslag; 7 995 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 351. att riksdagen bemyndigar regeringen att för Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa sådan produktion av studentlitteratur, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter efter år 1999, om högst 1 000 000 kronor (avsnitt 2.4, anslag A 5 Bidrag till studiesociala ändamål)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 352. att riksdagen bemyndigar regeringen att för Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa sådan produktion av studentlitteratur, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter efter år 1999, om högst 1 000 000 kronor (avsnitt 2.4, anslag A 5 Bidrag till studiesociala ändamål)
  Behandlas i
 353. att riksdagen godkänner en låneram om totalt 800 000 000 kr för Vägverket för såväl inköp av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar som för byggande av broar som ersätter färjor
  Behandlas i
 354. att riksdagen godkänner en låneram om totalt 800 000 000 kr för Vägverket för såväl inköp av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar som för byggande av broar som ersätter färjor
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 355. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt följande uppställning: A 1. Naturvårdsverket; ramanslag; 266 141 000 kr, A 2. Miljöövervakning m.m.; ramanslag; 127 706 000 kr, A 3. Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden; ramanslag; 577 975 000 kr, A 4. Sanering och återställning av förorenade områden; ramanslag; 40 000 000 kr, A 5. Åtgärder för att rena Dalälven; reservationsanslag; 29 000 000 kr, A 6. Kemikalieinspektionen; ramanslag; 77 674 000 kr, A 7. Visst internationellt miljösamarbete; ramanslag; 35 002 000 kr, A 8. Stockholms internationella miljöinstitut; obetecknat anslag; 12 000 000 kr, A 9. Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning; obetecknat anslag; 12 000 000 kr, A 10. Miljöinsatser i Östersjöregionen; reservationsanslag; 122 100 000 kr, B 1. Statens strålskyddsinstitut; ramanslag; 80 358 000 kr, B 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader; ramanslag; 76 885 000 kr, B 3. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning; ramanslag; 65 306 000 kr, B 4. Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m.; ramanslag; 26 752 000 kr. Summa 1 548 899 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 356. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt följande uppställning: A 1. Naturvårdsverket; ramanslag; 266 141 000 kr, A 2. Miljöövervakning m.m.; ramanslag; 127 706 000 kr, A 3. Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden; ramanslag; 577 975 000 kr, A 4. Sanering och återställning av förorenade områden; ramanslag; 40 000 000 kr, A 5. Åtgärder för att rena Dalälven; reservationsanslag; 29 000 000 kr, A 6. Kemikalieinspektionen; ramanslag; 77 674 000 kr, A 7. Visst internationellt miljösamarbete; ramanslag; 35 002 000 kr, A 8. Stockholms internationella miljöinstitut; obetecknat anslag; 12 000 000 kr, A 9. Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning; obetecknat anslag; 12 000 000 kr, A 10. Miljöinsatser i Östersjöregionen; reservationsanslag; 122 100 000 kr, B 1. Statens strålskyddsinstitut; ramanslag; 80 358 000 kr, B 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader; ramanslag; 76 885 000 kr, B 3. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning; ramanslag; 65 306 000 kr, B 4. Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m.; ramanslag; 26 752 000 kr. Summa 1 548 899 kr.
  Behandlas i
 357. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 8. Strukturstöd inom livsmedelsområdet, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 55 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i
 358. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 8. Strukturstöd inom livsmedelsområdet, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 55 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 359. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget A8 Europeiska regionala utvecklingsfonden, åta staten ekonominka förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 150 miljoner kronor under åren 2000-2001 (anslag A8, avsnitt 2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 360. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget A8 Europeiska regionala utvecklingsfonden, åta staten ekonominka förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 150 miljoner kronor under åren 2000-2001 (anslag A8, avsnitt 2.5)
  Behandlas i
 361. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B2 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 570 miljoner kronor under åren 2000-2002, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 362. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B2 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 570 miljoner kronor under åren 2000-2002, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 363. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till teknisk forskning och utveckling, som inklusive tidigare träffade avtal och beslut, innebär utgifter om högst 500 miljoner kronor under budgetåret 2000, högst 425 miljoner kronor under budgetåret 2001, hägst 200 miljoner kronor under budgetåret 2002 och högst 130 miljoner kronor under budgetåret 2003 (anslag D1, avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 364. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till teknisk forskning och utveckling, som inklusive tidigare träffade avtal och beslut, innebär utgifter om högst 500 miljoner kronor under budgetåret 2000, högst 425 miljoner kronor under budgetåret 2001, hägst 200 miljoner kronor under budgetåret 2002 och högst 130 miljoner kronor under budgetåret 2003 (anslag D1, avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 365. att riksdagen godkänner att högst 150 000 000 kronor av ramanslaget A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning får användas under budgetåret 1999 fram till och med den 30 september 1999 för försöksverksamhet med friare användning av arbetslöshetsersättning
  Behandlas i
 366. att riksdagen godkänner att högst 150 000 000 kronor av ramanslaget A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning får användas under budgetåret 1999 fram till och med den 30 september 1999 för försöksverksamhet med friare användning av arbetslöshetsersättning
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 367. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 368. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
  Behandlas i
 369. att riksdagen godkänner regeringens förslag dels om ändrade regler för utbetalning av små bidragsbelopp, dels om sänkt bidragsandel i fråga om räntestöd för reparation och underhåll av hyres- och bostadsrättshus i enlighet med vad som förordas (anslagsavsnitt A2 Räntebidrag m.m.)
  Behandlas i
 370. att riksdagen godkänner regeringens förslag dels om ändrade regler för utbetalning av små bidragsbelopp, dels om sänkt bidragsandel i fråga om räntestöd för reparation och underhåll av hyres- och bostadsrättshus i enlighet med vad som förordas (anslagsavsnitt A2 Räntebidrag m.m.)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:BoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 371. att riksdagen med anledning av ålderspensionsreformen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statbudgeten för år 1999 till 753 miljarder kronor, för år 2000 till 761 miljarder kronor, och för år 2001 till 786 miljarder kronor (avsnitt 4.1, tabell 4.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 372. att riksdagen med anledning av ålderspensionsreformen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statbudgeten för år 1999 till 753 miljarder kronor, för år 2000 till 761 miljarder kronor, och för år 2001 till 786 miljarder kronor (avsnitt 4.1, tabell 4.1)
  Behandlas i
 373. D3;Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI);obetecknat anslag;20 755
  Behandlas i
 374. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B8 Funktionen Postbefordran godkänna avtal och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 2 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 375. D3;Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI);obetecknat anslag;20 755
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 376. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B8 Funktionen Postbefordran godkänna avtal och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 2 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 377. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning: A1 Vägverket: Administration, ramanslag, 1 125 242 000 kr A2 Väghållning och statsbidrag, ramanslag, 12 479 738 000 kr A3 Banverket: Sektorsuppgifter, ramanslag, 786 593 000 kr A4 Banverket: Banhållning, ramanslag, 6 689 600 000 kr A5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, ramanslasg, 200 000 000 kr A6 Nationellt investeringsprogram för infrastrukturutveckling, obetecknat anslag, 1 650 000 000 kr B1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m., obetecknat anslag, 44 415 000 kr B2 Transportstöd till Gotland, ramanslag, 190 000 000 kr B3 Ersättning till viss kanaltrafik m.m., obetecknat anslag, 62 660 000 kr B4 Bidrag till sjöfarten, ramanslag, 405 000 000 kr B5 Driftbidrag till kommunala flygplatser, obetecknat anslag, 105 000 000 kr C1 Post- och telestyrelsen, ramanslag, 147 391 000 kr C2 Upphandling av samhällsåtaganden, ramanslag, 157 484 000 kr C3 Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings- och kassaservice, ramanslag, 200 000 000 kr C4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal, ramanslag, 140 000 000 kr C5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., ramanslag, 50 000 000 kr D1 Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier, ramanslag, 5 000 000 kr D2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m., ramanslag, 405 000 000 kr D3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik, ramanslag, 205 000 000 kr D4 Viss internationell verksamhet, ramanslag, 7 500 000 kr D5 Kostnader för avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst m.m., obetecknat anslag, 50 000 kr D6 Rikstrafiken, ramanslag, 10 000 000 kr E1 Statens väg- och transportforskningsinstitut, ramanslag, 29 822 000 kr E2 Kommunikationsforskningsberedningen, ramanslag, 169 277 000 kr E3 Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), ramanslag, 43 852 000 kr E4 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m., ramanslag, 192 690 000 kr Summa 25 501 314 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 378. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B1 Funktionen Civil ledning beställa lednings- och signalskyddssystem samt kommunaltekniska anläggningar så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 124 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 379. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning: A1 Vägverket: Administration, ramanslag, 1 125 242 000 kr A2 Väghållning och statsbidrag, ramanslag, 12 479 738 000 kr A3 Banverket: Sektorsuppgifter, ramanslag, 786 593 000 kr A4 Banverket: Banhållning, ramanslag, 6 689 600 000 kr A5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, ramanslasg, 200 000 000 kr A6 Nationellt investeringsprogram för infrastrukturutveckling, obetecknat anslag, 1 650 000 000 kr B1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m., obetecknat anslag, 44 415 000 kr B2 Transportstöd till Gotland, ramanslag, 190 000 000 kr B3 Ersättning till viss kanaltrafik m.m., obetecknat anslag, 62 660 000 kr B4 Bidrag till sjöfarten, ramanslag, 405 000 000 kr B5 Driftbidrag till kommunala flygplatser, obetecknat anslag, 105 000 000 kr C1 Post- och telestyrelsen, ramanslag, 147 391 000 kr C2 Upphandling av samhällsåtaganden, ramanslag, 157 484 000 kr C3 Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings- och kassaservice, ramanslag, 200 000 000 kr C4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal, ramanslag, 140 000 000 kr C5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., ramanslag, 50 000 000 kr D1 Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier, ramanslag, 5 000 000 kr D2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m., ramanslag, 405 000 000 kr D3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik, ramanslag, 205 000 000 kr D4 Viss internationell verksamhet, ramanslag, 7 500 000 kr D5 Kostnader för avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst m.m., obetecknat anslag, 50 000 kr D6 Rikstrafiken, ramanslag, 10 000 000 kr E1 Statens väg- och transportforskningsinstitut, ramanslag, 29 822 000 kr E2 Kommunikationsforskningsberedningen, ramanslag, 169 277 000 kr E3 Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), ramanslag, 43 852 000 kr E4 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m., ramanslag, 192 690 000 kr Summa 25 501 314 000 kr
  Behandlas i
 380. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B1 Funktionen Civil ledning beställa lednings- och signalskyddssystem samt kommunaltekniska anläggningar så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 124 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 381. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget A 13 Utvecklingsarbete, för VESTA-projektets genomförande göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 50 000 000 kr efter år 1999 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 382. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget A 13 Utvecklingsarbete, för VESTA-projektets genomförande göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 50 000 000 kr efter år 1999 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 383. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Räntor på statskulden, ramanslag, 84 450 000; B 1 Oförutsedda utgifter, ramanslag, 10 000; C 1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning, ramanslag, 100 000.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 384. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Räntor på statskulden, ramanslag, 84 450 000; B 1 Oförutsedda utgifter, ramanslag, 10 000; C 1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning, ramanslag, 100 000.
  Behandlas i
 385. att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma år 1999 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 105 000 000 kronor (avsnitt 17 Folkrörelse- och idrottsfrågor)
  Behandlas i
 386. att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma år 1999 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 105 000 000 kronor (avsnitt 17 Folkrörelse- och idrottsfrågor)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 387. att riksdagen bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 388. att riksdagen bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 389. A2;Nordiskt samarbete;ramanslag;1 480
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 390. A2;Nordiskt samarbete;ramanslag;1 480
  Behandlas i
 391. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget A1 Biståndsverksamhet under år 1999 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till ett belopp inklusive tidigare ställda garantier om högst 12 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6 Anslag, A1 Biståndsverksamhet, Medelsfördelning och anslagsstruktur)
  Behandlas i
 392. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget A1 Biståndsverksamhet under år 1999 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till ett belopp inklusive tidigare ställda garantier om högst 12 000 000 000 kronor (avsnitt 3.6 Anslag, A1 Biståndsverksamhet, Medelsfördelning och anslagsstruktur)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 393. att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela närmare föreskrifter om bidraget för statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning samt godkänner finansieringen av verksamheten enligt vad regeringen anför i avsnittet 5 Övrig verksamhet, underavsnittet Det nya stödsystemet
  Behandlas i
 394. att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela närmare föreskrifter om bidraget för statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning samt godkänner finansieringen av verksamheten enligt vad regeringen anför i avsnittet 5 Övrig verksamhet, underavsnittet Det nya stödsystemet
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 395. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader; ramanslag; 4 189 814
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 396. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader; ramanslag; 4 189 814
  Behandlas i
 397. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning av Försvarsmaktens förmåga i olika avseenden (avsnitt 3.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 398. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning av Försvarsmaktens förmåga i olika avseenden (avsnitt 3.5)
  Behandlas i
 399. att riksdagen godkänner de i avsnitt 5.5. föreslagna riktlinjerna för fördelning av statsbidrag till frivilligorganisationer på det sociala området
  Behandlas i
 400. att riksdagen godkänner de i avsnitt 5.5. föreslagna riktlinjerna för fördelning av statsbidrag till frivilligorganisationer på det sociala området
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 401. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder; ramanslag; 21 961 114
  Behandlas i
 402. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder; ramanslag; 21 961 114
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 403. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade; ramanslag; 6 655 092
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 404. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade; ramanslag; 6 655 092
  Behandlas i
 405. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget C 5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som medför utgifter på högst 3 000 000 kronor under år 2000 (avsnitt 6 Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 406. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget C 5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som medför utgifter på högst 3 000 000 kronor under år 2000 (avsnitt 6 Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter)
  Behandlas i
 407. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning.
  Behandlas i
 408. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 409. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A4 Europeiska socialfonden m.m.; ramanslag; 1 840 484
  Behandlas i
 410. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A4 Europeiska socialfonden m.m.; ramanslag; 1 840 484
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 411. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A5 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering; ramanslag; 13 525
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 412. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A5 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering; ramanslag; 13 525
  Behandlas i
 413. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om naturvetenskapliga och tekniska utbildningar (avsnitt 5.3.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 414. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om naturvetenskapliga och tekniska utbildningar (avsnitt 5.3.2)
  Behandlas i
 415. att riksdagen godkänner att anslaget A2 Väghållning och statsbidrag får belastas med kostnader för ränta och amortering av upptagna lån för väg E 6 delen Stenungsund-Ljungskile, väg E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4 trafikplats Hallunda
  Behandlas i
 416. att riksdagen godkänner att anslaget A2 Väghållning och statsbidrag får belastas med kostnader för ränta och amortering av upptagna lån för väg E 6 delen Stenungsund-Ljungskile, väg E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4 trafikplats Hallunda
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 417. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A6 Vissa kostnader för införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring; ramanslag; 61 183
  Behandlas i
 418. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: A6 Vissa kostnader för införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring; ramanslag; 61 183
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 419. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B1 Arbetarskyddsverket; ramanslag; 376 133
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 420. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B1 Arbetarskyddsverket; ramanslag; 376 133
  Behandlas i
 421. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 9. Från EG-budgeten finansierat strukturstöd, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 89 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 422. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 9. Från EG-budgeten finansierat strukturstöd, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 89 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i
 423. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 19 regional utjämning och utveckling enligt följande uppställning: A1 Allmänna regionalplitiska åtgärder, ramanslag, 950 000; A2 Landsbygdslån, ramanslag 30 000; A3 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier inom regionalpolitiken ramanslag 11 000; A4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter ramanslag 320 000; A5 Transportbidrag ramanslag 345 000; A6 Glesbygdsverket ramanslag 23 857; A7 Statens institut för regionalforskning ramanslag 8 040; A8 Europeiska regionala utvecklingsfonden ramanslag 782 000; A9 Kapitaltillskott till Stiftelsen Norrlandsfonden obetecknat anslag 200 000; A10 Flygplatsbolag i Ljungbyhed reservationsanslag 3 000; A11 Regionalpolitiska infrastrukturprojekt m.m. reservationsanslag 70 000; Summa 2 742 897.
  Behandlas i
 424. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 19 regional utjämning och utveckling enligt följande uppställning: A1 Allmänna regionalplitiska åtgärder, ramanslag, 950 000; A2 Landsbygdslån, ramanslag 30 000; A3 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier inom regionalpolitiken ramanslag 11 000; A4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter ramanslag 320 000; A5 Transportbidrag ramanslag 345 000; A6 Glesbygdsverket ramanslag 23 857; A7 Statens institut för regionalforskning ramanslag 8 040; A8 Europeiska regionala utvecklingsfonden ramanslag 782 000; A9 Kapitaltillskott till Stiftelsen Norrlandsfonden obetecknat anslag 200 000; A10 Flygplatsbolag i Ljungbyhed reservationsanslag 3 000; A11 Regionalpolitiska infrastrukturprojekt m.m. reservationsanslag 70 000; Summa 2 742 897.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 425. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B10 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar; ramanslag; 56
  Behandlas i
 426. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B10 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar; ramanslag; 56
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 427. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten; obetecknat anslag; 3 229
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 428. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten; obetecknat anslag; 3 229
  Behandlas i
 429. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B3 Åtgärder för effektivare energianvändning besluta om åtgärder som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 21,4 miljoner kronor under åren 2000 - 2002, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 430. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B3 Åtgärder för effektivare energianvändning besluta om åtgärder som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 21,4 miljoner kronor under åren 2000 - 2002, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 431. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 ikläda staten förpliktelser inom rymdverksamhet som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 600 miljoner kronor efter år 1999 (anslag D3, avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 432. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 ikläda staten förpliktelser inom rymdverksamhet som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 600 miljoner kronor efter år 1999 (anslag D3, avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 433. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B12 Internationella avgifter; ramanslag; 24 195
  Behandlas i
 434. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B12 Internationella avgifter; ramanslag; 24 195
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 435. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B13 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning; ramanslag; 1 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 436. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B13 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning; ramanslag; 1 000
  Behandlas i
 437. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområdet 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet enligt följande uppställning: A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning; ramanslag; 32 796 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 438. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområdet 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet enligt följande uppställning: A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning; ramanslag; 32 796 000
  Behandlas i
 439. att riksdagen godkänner att 14 500 000 kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter får användas för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen (ramanslaget A1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader)
  Behandlas i
 440. att riksdagen godkänner att 14 500 000 kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter får användas för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen (ramanslaget A1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 441. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B2 Arbetslivsinstitutet; ramanslaget; 145 733
  Behandlas i
 442. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B2 Arbetslivsinstitutet; ramanslaget; 145 733
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 443. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B3 Forskning, utveckling och utbildning m.m.; ramanslag; 295 780
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 444. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B3 Forskning, utveckling och utbildning m.m.; ramanslag; 295 780
  Behandlas i
 445. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområdet 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet enligt följande uppställning: A2 Bidrag till lönegarantiersättning; ramanslag; 993 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 446. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområdet 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet enligt följande uppställning: A2 Bidrag till lönegarantiersättning; ramanslag; 993 000
  Behandlas i
 447. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om ram för bidrag till åtgärder mot radon i bostäder i enlighet med vad som förordas (anslagsavsnitt A9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder)
  Behandlas i
 448. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om ram för bidrag till åtgärder mot radon i bostäder i enlighet med vad som förordas (anslagsavsnitt A9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:BoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 449. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B4 Rådet för arbetslivsforskning; ramanslag; 26 463
  Behandlas i
 450. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B4 Rådet för arbetslivsforskning; ramanslag; 26 463
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 451. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B5 Finansiering av forskning och utveckling inom arbetslivsområdet; ramanslag; 216 831
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 452. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B5 Finansiering av forskning och utveckling inom arbetslivsområdet; ramanslag; 216 831
  Behandlas i
 453. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B6 Bidrag till Samhall AB; ramanslag; 4 262 419
  Behandlas i
 454. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B6 Bidrag till Samhall AB; ramanslag; 4 262 419
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 455. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B7 AmuGruppen AB; ramanslag; 6 513
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 456. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B7 AmuGruppen AB; ramanslag; 6 513
  Behandlas i
 457. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B8 Arbetsdomstolen; ramanslag; 16 061
  Behandlas i
 458. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B8 Arbetsdomstolen; ramanslag; 16 061
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 459. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B9 Statens förlikningsmannaexpedition; ramanslag; 2 402
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 460. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: B9 Statens förlikningsmannaexpedition; ramanslag; 2 402
  Behandlas i
 461. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: C1 Jämställdhetsombudsmannen; ramanslag; 16 235
  Behandlas i
 462. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: C1 Jämställdhetsombudsmannen; ramanslag; 16 235
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 463. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: C2 Särskilda jämställdhetsåtgärder; ramanslag; 13 706
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 464. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: C2 Särskilda jämställdhetsåtgärder; ramanslag; 13 706
  Behandlas i
 465. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: C3 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet; obetecknat anslag; 3 432
  Behandlas i
 466. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: C3 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet; obetecknat anslag; 3 432
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 467. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: D1 Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket; ramanslag; 3 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 468. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: D1 Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket; ramanslag; 3 000
  Behandlas i
 469. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: D2 Statliga tjänstepensioner m.m.; ramanslag; 8 140 000
  Behandlas i
 470. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning: D2 Statliga tjänstepensioner m.m.; ramanslag; 8 140 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 471. D4;Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet;ramanslag;11 080
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 472. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B9 Funktionen Transporter godkänna avtal och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 115 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 473. D4;Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet;ramanslag;11 080
  Behandlas i
 474. att riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7)
  Behandlas i
 475. att riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 476. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B9 Funktionen Transporter godkänna avtal och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 115 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 477. att riksdagen godkänner att Tullverkets mål som avser utrikeshandelsstatistik inte längre skall gälla, i enlighet med vad regeringen förordar i avsnittet om Tullverket
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SkU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 478. att riksdagen godkänner att Tullverkets mål som avser utrikeshandelsstatistik inte längre skall gälla, i enlighet med vad regeringen förordar i avsnittet om Tullverket
  Behandlas i
 479. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B2 Funktionen Försörjning med industrivaror godkänna avtal om nya beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 69 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 480. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B2 Funktionen Försörjning med industrivaror godkänna avtal om nya beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 69 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 481. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 1; Statens kulturråd; ramanslag; 31 351 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 482. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 1; Statens kulturråd; ramanslag; 31 351 000
  Behandlas i
 483. A3;Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.;ramanslag;5 486
  Behandlas i
 484. A3;Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.;ramanslag;5 486
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 485. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget B2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier under år 1999 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 150 000 000 kronor (avsnitt 4.6 Anslag, B2)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 486. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget B2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier under år 1999 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 150 000 000 kronor (avsnitt 4.6 Anslag, B2)
  Behandlas i
 487. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 2; Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete; ramanslag; 122 895 000
  Behandlas i
 488. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 2; Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete; ramanslag; 122 895 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 489. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 3; Nationella uppdrag; ramanslag; 7 000 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 490. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 3; Nationella uppdrag; ramanslag; 7 000 000
  Behandlas i
 491. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Förbandsverksamhet (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 492. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Förbandsverksamhet (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 493. att riksdagen bemyndigar regeringen att träffa avtal med Apoteket AB (publ) om bolagets fortsatta verksamhet i enlighet med de riktlinjer som riksdagen tidigare ställt sig bakom
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 494. att riksdagen bemyndigar regeringen att träffa avtal med Apoteket AB (publ) om bolagets fortsatta verksamhet i enlighet med de riktlinjer som riksdagen tidigare ställt sig bakom
  Behandlas i
 495. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 4; Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel; obetecknat anslag; 136 703 000
  Behandlas i
 496. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: A 4; Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel; obetecknat anslag; 136 703 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 497. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 1; Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus och Svenska rikskonserter; obetecknat anslag; 750 501 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 498. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 1; Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus och Svenska rikskonserter; obetecknat anslag; 750 501 000
  Behandlas i
 499. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget D 2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, beställa konstverk som medför utgifter på högst 15 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 7 Bild och form samt konsthantverk)
  Behandlas i
 500. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget D 2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, beställa konstverk som medför utgifter på högst 15 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 7 Bild och form samt konsthantverk)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 501. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om lärarutbildningar (avsnitt 5.3.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 502. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om lärarutbildningar (avsnitt 5.3.4)
  Behandlas i
 503. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 2; Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; obetecknat anslag; 534 146 000
  Behandlas i
 504. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 2; Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; obetecknat anslag; 534 146 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 505. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 3; Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; ramanslag; 115 240 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 506. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 3; Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; ramanslag; 115 240 000
  Behandlas i
 507. att riksdagen godkänner att anslaget A2 Väghållning och statsbidrag får belastas med 18 000 000 kr för lösen av lån samt avvecklingskostnader för avgiftsanläggningen på Rödöbron
  Behandlas i
 508. att riksdagen godkänner att anslaget A2 Väghållning och statsbidrag får belastas med 18 000 000 kr för lösen av lån samt avvecklingskostnader för avgiftsanläggningen på Rödöbron
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 509. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 11. Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 510. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 11. Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i
 511. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 1; Bidrag till regional biblioteksverksamhet; obetecknat anslag; 35 740 000
  Behandlas i
 512. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 1; Bidrag till regional biblioteksverksamhet; obetecknat anslag; 35 740 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 513. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 2; Litteraturstöd; ramanslag; 89 167 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 514. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 2; Litteraturstöd; ramanslag; 89 167 000
  Behandlas i
 515. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B4 Energiforskning besluta om stöd till forskning och utveckling inom energiområdet som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 952 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 516. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B4 Energiforskning besluta om stöd till forskning och utveckling inom energiområdet som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 952 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 517. att riksdagen medger att staten under år 1999 åtar sig ett betalningsansvar i form av garantier till ett belopp av högst 100 000 000 000 kr för det ordinarie garantisystemet (avsnitt 7.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 518. att riksdagen medger att staten under år 1999 åtar sig ett betalningsansvar i form av garantier till ett belopp av högst 100 000 000 000 kr för det ordinarie garantisystemet (avsnitt 7.6)
  Behandlas i
 519. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 3; Stöd till kulturtidskrifter; ramanslag; 20 400 000
  Behandlas i
 520. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 3; Stöd till kulturtidskrifter; ramanslag; 20 400 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 521. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 4; Stöd till bokhandel; ramanslag; 9 801 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 522. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 4; Stöd till bokhandel; ramanslag; 9 801 000
  Behandlas i
 523. att riksdagen godkänner att högst 250 000 000 kronor av medlen under ramanslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får användas för tillfälliga personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut under budgetåret 1999
  Behandlas i
 524. att riksdagen godkänner att högst 250 000 000 kronor av medlen under ramanslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får användas för tillfälliga personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut under budgetåret 1999
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 525. att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrade regler för beviljande av bidrag till bostäder för studenter m.fl. i enlighet med vad som förordas (anslagsavsnitt A12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:BoU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 526. att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrade regler för beviljande av bidrag till bostäder för studenter m.fl. i enlighet med vad som förordas (anslagsavsnitt A12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.)
  Behandlas i
 527. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 5; Talboks- och punktskriftsbiblioteket; ramanslag; 54 873 000
  Behandlas i
 528. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 5; Talboks- och punktskriftsbiblioteket; ramanslag; 54 873 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 529. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 6; Bidrag till stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; obetecknat anslag; 13 305 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 530. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 6; Bidrag till stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur; obetecknat anslag; 13 305 000
  Behandlas i
 531. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 7; Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden; obetecknat anslag; 4 070 000
  Behandlas i
 532. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: C 7; Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden; obetecknat anslag; 4 070 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 533. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 1; Statens konstråd; ramanslag; 5 122 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 534. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 1; Statens konstråd; ramanslag; 5 122 000
  Behandlas i
 535. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 2; Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; ramanslag; 35 438 000
  Behandlas i
 536. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 2; Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; ramanslag; 35 438 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 537. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 3; Nämnden för hemslöjdsfrågor; ramanslag; 1 078 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 538. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 3; Nämnden för hemslöjdsfrågor; ramanslag; 1 078 000
  Behandlas i
 539. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 4; Främjande av hemslöjden; ramanslag; 17 269 000
  Behandlas i
 540. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 4; Främjande av hemslöjden; ramanslag; 17 269 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 541. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 5; Bidrag till bild- och formområdet; ramanslag; 27 296 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 542. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: D 5; Bidrag till bild- och formområdet; ramanslag; 27 296 000
  Behandlas i
 543. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: E 1; Konstnärsnämnden; ramanslag; 9 788 000
  Behandlas i
 544. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: E 1; Konstnärsnämnden; ramanslag; 9 788 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 545. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: E 2; Ersättningar och bidrag till konstnärer; ramanslag; 252 350 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 546. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: E 2; Ersättningar och bidrag till konstnärer; ramanslag; 252 350 000
  Behandlas i
 547. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 1; Riksarkivet och landsarkiven; ramanslag; 232 440 000
  Behandlas i
 548. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 1; Riksarkivet och landsarkiven; ramanslag; 232 440 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 549. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 2; Bidrag till regional arkivverksamhet; obetecknat anslag; 2 982 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 550. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 2; Bidrag till regional arkivverksamhet; obetecknat anslag; 2 982 000
  Behandlas i
 551. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 3; Språk- och folkminnesinstitutet; ramanslag; 28 346 000
  Behandlas i
 552. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 3; Språk- och folkminnesinstitutet; ramanslag; 28 346 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 553. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 4; Svenskt biografiskt lexikon; ramanslag; 3 497 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 554. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 4; Svenskt biografiskt lexikon; ramanslag; 3 497 000
  Behandlas i
 555. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 5; Arkivet för ljud och bild; ramanslag; 26 933 000
  Behandlas i
 556. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 5; Arkivet för ljud och bild; ramanslag; 26 933 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 557. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: G 1; Riksantikvarieämbetet; ramanslag; 150 141 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 558. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: G 1; Riksantikvarieämbetet; ramanslag; 150 141 000
  Behandlas i
 559. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: G 2; Bidrag till kulturmiljövård; ramanslag; 241 118 000
  Behandlas i
 560. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: G 2; Bidrag till kulturmiljövård; ramanslag; 241 118 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 561. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: G 3; Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar; reservationsanslag; 50 000 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 562. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: G 3; Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar; reservationsanslag; 50 000 000
  Behandlas i
 563. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 1; Centrala museer: Myndigheter; ramanslag; 601 087 000
  Behandlas i
 564. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 1; Centrala museer: Myndigheter; ramanslag; 601 087 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 565. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 2; Centrala museer: Stiftelser; obetecknat anslag; 172 897 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 566. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 2; Centrala museer: Stiftelser; obetecknat anslag; 172 897 000
  Behandlas i
 567. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 3; Bidrag till regionala museer; obetecknat anslag; 102 271 000
  Behandlas i
 568. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 3; Bidrag till regionala museer; obetecknat anslag; 102 271 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 569. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 4; Bidrag till vissa museer; obetecknat anslag; 39 298 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 570. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 4; Bidrag till vissa museer; obetecknat anslag; 39 298 000
  Behandlas i
 571. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 5; Stöd till icke-statliga kulturlokaler; ramanslag; 10 000 000
  Behandlas i
 572. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 5; Stöd till icke-statliga kulturlokaler; ramanslag; 10 000 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 573. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 6; Riksutställningar; ramanslag; 36 316 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 574. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 6; Riksutställningar; ramanslag; 36 316 000
  Behandlas i
 575. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 7; Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål; ramanslag; 80 000
  Behandlas i
 576. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 7; Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål; ramanslag; 80 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 577. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 1; Filmstöd; ramanslag; 142 403 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 578. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 1; Filmstöd; ramanslag; 142 403 000
  Behandlas i
 579. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 2; Statens biografbyrå; ramanslag; 7 390 000
  Behandlas i
 580. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 2; Statens biografbyrå; ramanslag; 7 390 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 581. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 3; Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland; obetecknat anslag; 25 533 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 582. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 3; Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland; obetecknat anslag; 25 533 000
  Behandlas i
 583. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 4; Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete; ramanslag; 821 000
  Behandlas i
 584. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 4; Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete; ramanslag; 821 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 585. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 5; Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videogram på teckenspråk; obetecknat anslag; 17 518 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 586. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: I 5; Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videogram på teckenspråk; obetecknat anslag; 17 518 000
  Behandlas i
 587. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: J 1; Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet; ramanslag; 35 871 000
  Behandlas i
 588. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: J 1; Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet; ramanslag; 35 871 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 589. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: J 2; Forsknings- och dokumentation om medieutvecklingen; obetecknat anslag; 1 252 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 590. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: J 2; Forsknings- och dokumentation om medieutvecklingen; obetecknat anslag; 1 252 000
  Behandlas i
 591. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: K 1; Stöd till trossamfund; ramanslag; 55 700 000
  Behandlas i
 592. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: K 1; Stöd till trossamfund; ramanslag; 55 700 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 593. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 1; Bidrag till folkbildningen; obetecknat anslag; 2 508 405 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 594. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 1; Bidrag till folkbildningen; obetecknat anslag; 2 508 405 000
  Behandlas i
 595. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 2; Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen; obetecknat anslag; 71 791 000
  Behandlas i
 596. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 2; Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen; obetecknat anslag; 71 791 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 597. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 3; Bidrag till kontakttolkutbildning; obetecknat anslag; 9 032 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 598. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 3; Bidrag till kontakttolkutbildning; obetecknat anslag; 9 032 000
  Behandlas i
 599. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: M 1; Ungdomsstyrelsen; ramanslag; 12 367 000
  Behandlas i
 600. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: M 1; Ungdomsstyrelsen; ramanslag; 12 367 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 601. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: M 2; Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m.; ramanslag; 96 389 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 602. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: M 2; Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m.; ramanslag; 96 389 000
  Behandlas i
 603. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: N 1: Stöd till idrotten; ramanslag; 475 240 000
  Behandlas i
 604. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: N 1: Stöd till idrotten; ramanslag; 475 240 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 605. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: N 2; Lotteriinspektionen; ramanslag; 21 496 000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 606. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: N 2; Lotteriinspektionen; ramanslag; 21 496 000
  Behandlas i
 607. att riksdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 608. att riksdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 609. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning: A1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader ramanslag 113 434; B1 Bidrag för att minska elanvändning ramanslag 355 000; B2 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor ramanslag 135 000; B3 Åtgärder för effektivare energianvändning ramanslag 65 000; B 4 Energiforskning ramanslag 398 056; B 5 Energiteknikstöd ramanslag 130 000; B 6 Introduktion av ny energiteknik ramanslag 230 000; B 7 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser ramanslag 50 000; B 8 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet ramanslag 5 000; B 9 Åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige ramanslag 200 000; Summa 1 681 490.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 610. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning: A1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader ramanslag 113 434; B1 Bidrag för att minska elanvändning ramanslag 355 000; B2 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor ramanslag 135 000; B3 Åtgärder för effektivare energianvändning ramanslag 65 000; B 4 Energiforskning ramanslag 398 056; B 5 Energiteknikstöd ramanslag 130 000; B 6 Introduktion av ny energiteknik ramanslag 230 000; B 7 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser ramanslag 50 000; B 8 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet ramanslag 5 000; B 9 Åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige ramanslag 200 000; Summa 1 681 490.
  Behandlas i
 611. D5;Utrikespolitiska Institutet;obetecknat anslag;10 216
  Behandlas i
 612. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 7 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar m.m. i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7)
  Behandlas i
 613. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 7 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar m.m. i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 614. att riksdagen fastställer ett avgiftsuttag för elberedskapsavgiften såvitt anser funktionen Energiförsörjning till ett belopp om sammanlagt 200 000 000 kronor under år 1999 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 615. D5;Utrikespolitiska Institutet;obetecknat anslag;10 216
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 616. att riksdagen fastställer ett avgiftsuttag för elberedskapsavgiften såvitt anser funktionen Energiförsörjning till ett belopp om sammanlagt 200 000 000 kronor under år 1999 (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 617. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Överstyrelsen för civil beredskap ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar intill ett sammanlagt belopp om 535 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 618. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd enligt följande uppställning: A1 Riksskatteverket; ramanslag; 349 704; A2 Skattemyndigheterna; ramanslag; 4 362 445; B1 Tullverket; ramanslag; 1 098 710.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SkU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 619. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd enligt följande uppställning: A1 Riksskatteverket; ramanslag; 349 704; A2 Skattemyndigheterna; ramanslag; 4 362 445; B1 Tullverket; ramanslag; 1 098 710.
  Behandlas i
 620. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Överstyrelsen för civil beredskap ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar intill ett sammanlagt belopp om 535 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 621. B1;Bidrag till vissa internationella organisationer;obetecknat anslag;491 608
  Behandlas i
 622. B1;Bidrag till vissa internationella organisationer;obetecknat anslag;491 608
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 623. att riksdagen godkänner vad regeringen anfört om Statens haverikommission
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 624. att riksdagen godkänner vad regeringen anfört om Statens haverikommission
  Behandlas i
 625. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget B1 Samarbete med Central- och Östeuropa under budgetåret 1999 göra utfästelser för insatser i Central- och Östeuropa som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter efter budgetåret 1999 om högst 750 000 000 kronor (avsnitt 4.6 Anslag Bemyndiganderam)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 626. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget B1 Samarbete med Central- och Östeuropa under budgetåret 1999 göra utfästelser för insatser i Central- och Östeuropa som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter efter budgetåret 1999 om högst 750 000 000 kronor (avsnitt 4.6 Anslag Bemyndiganderam)
  Behandlas i
 627. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Incidentinsatser (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 628. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Incidentinsatser (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 629. att riksdagen bemyndigar regeringen att, ifråga om ramanslaget A 8 Folkhälsoinstitutet, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som innebär utgifter på högst 108 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 630. att riksdagen bemyndigar regeringen att, ifråga om ramanslaget A 8 Folkhälsoinstitutet, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som innebär utgifter på högst 108 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i
 631. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget G 2 Bidrag till kulturmiljövård, besluta om bidrag som medför utgifter på högst 40 000 000 kronor efter år 1999, dock längst t.o.m. år 2002 varav högst 34 000 000 kronor under år 2000 och högst 6 000 000 kronor under år 2001 (avsnitt 10 Kulturmiljövård)
  Behandlas i
 632. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget G 2 Bidrag till kulturmiljövård, besluta om bidrag som medför utgifter på högst 40 000 000 kronor efter år 1999, dock längst t.o.m. år 2002 varav högst 34 000 000 kronor under år 2000 och högst 6 000 000 kronor under år 2001 (avsnitt 10 Kulturmiljövård)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 633. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om konstnärliga utbildningar (avsnitt 5.3.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 634. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om konstnärliga utbildningar (avsnitt 5.3.5)
  Behandlas i
 635. att riksdagen godkänner att anslagen A2 Väghållning och statsbidrag och A4 Banverket: Banhållning får belastas för att täcka dels förluster vid infriandet av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB, dels eventuella förluster i samband med Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB
  Behandlas i
 636. att riksdagen godkänner att anslagen A2 Väghållning och statsbidrag och A4 Banverket: Banhållning får belastas för att täcka dels förluster vid infriandet av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB, dels eventuella förluster i samband med Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 637. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 12. Kompletterande åtgärder inom jordbruket, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 2 500 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 638. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 12. Kompletterande åtgärder inom jordbruket, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 2 500 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i
 639. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B5 Energiteknikstöd besluta om stöd till utveckling av ny energiteknik i företag och branscher som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 335 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 640. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B5 Energiteknikstöd besluta om stöd till utveckling av ny energiteknik i företag och branscher som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 335 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 641. att riksdagen medger att staten under år 1999 åtar sig ett betalningsansvar i form av garantier till ett belopp av högst 6 000 000 000 kr för investeringar i utlandet (avsnitt 7.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 642. att riksdagen medger att staten under år 1999 åtar sig ett betalningsansvar i form av garantier till ett belopp av högst 6 000 000 000 kr för investeringar i utlandet (avsnitt 7.6)
  Behandlas i
 643. att riksdagen godkänner förslaget om utökat personskadeskydd för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder där utbildningsbidrag lämnas (ramanslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder)
  Behandlas i
 644. att riksdagen godkänner förslaget om utökat personskadeskydd för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder där utbildningsbidrag lämnas (ramanslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 645. att riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget E1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 3 000 000 000 kronor under perioden åren 2000-2002.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:BoU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 646. att riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget E1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 3 000 000 000 kronor under perioden åren 2000-2002.
  Behandlas i
 647. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Konjunkturinstitutet, ramanslag, 37 640; A 2 Riksrevisionsverket, ramanslag, 132 978; A 3 Ekonomistyrningsverket, ramanslag, 55 550; A 4 Statskontoret, ramanslag, 64 597; A 5 Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag, 20 500; A 6 Statistiska centralbyrån, ramanslag, 353 127; A 7 Folk- och bostadsräkning, reservationsanslag, 70 000; A 8 Kammarkollegiet, ramanslag, 24 256; A 9 Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag, 6 427; A 10 Ny myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning, ramanslag, 10 000; A 11 Vissa nämnder m.m., ramanslag, 961; A 12 Ekonomiska rådet, ramanslag, 1 714; A 13 Utvecklingsarbete, ramanslag, 24 170; A 14 Kontrollfunktionen i staten, reservationsanslag, 85 000; A 15 Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet, ramanslag, 1; B 1 Finansinspektionen, ramanslag, 118 697; B 2 Insättningsgarantinämnden, ramanslag, 6 313; B 3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag, 84 701; B 4 Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning, ramanslag, 535 000; B 5 Bokföringsnämnden, ramanslag, 6 297; D 1 Avgift för Statshypotekskassans grundfond, ramanslag, 30 000; D 2 Kapitalhöjning i Nordiska investeringsbanken, ramanslag, 18 700; E 1 Riksdagens revisorer, ramanslag, 18 704.
  Behandlas i
 648. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt följande uppställning (tusental kronor): A 1 Konjunkturinstitutet, ramanslag, 37 640; A 2 Riksrevisionsverket, ramanslag, 132 978; A 3 Ekonomistyrningsverket, ramanslag, 55 550; A 4 Statskontoret, ramanslag, 64 597; A 5 Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag, 20 500; A 6 Statistiska centralbyrån, ramanslag, 353 127; A 7 Folk- och bostadsräkning, reservationsanslag, 70 000; A 8 Kammarkollegiet, ramanslag, 24 256; A 9 Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag, 6 427; A 10 Ny myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning, ramanslag, 10 000; A 11 Vissa nämnder m.m., ramanslag, 961; A 12 Ekonomiska rådet, ramanslag, 1 714; A 13 Utvecklingsarbete, ramanslag, 24 170; A 14 Kontrollfunktionen i staten, reservationsanslag, 85 000; A 15 Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet, ramanslag, 1; B 1 Finansinspektionen, ramanslag, 118 697; B 2 Insättningsgarantinämnden, ramanslag, 6 313; B 3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag, 84 701; B 4 Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning, ramanslag, 535 000; B 5 Bokföringsnämnden, ramanslag, 6 297; D 1 Avgift för Statshypotekskassans grundfond, ramanslag, 30 000; D 2 Kapitalhöjning i Nordiska investeringsbanken, ramanslag, 18 700; E 1 Riksdagens revisorer, ramanslag, 18 704.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FiU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 649. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för perioden 1999-2002 (avsnitt 5.2)
  Behandlas i
 650. D6;Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse;ramanslag;5 891
  Behandlas i
 651. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för perioden 1999-2002 (avsnitt 5.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 652. D6;Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse;ramanslag;5 891
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 653. att riksdagen bemyndigar regerigen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst medge beställningar av skyddsrum och ledningsplatser m.m. så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 540 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 654. att riksdagen bemyndigar regerigen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst medge beställningar av skyddsrum och ledningsplatser m.m. så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 540 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 655. B2;Nordiska ministerrådet;obetecknat anslag;290 043
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 656. B2;Nordiska ministerrådet;obetecknat anslag;290 043
  Behandlas i
 657. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget B2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier under år 1999 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för exportkreditgarantigivning för vissa länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 500 000 000 kronor, vilket inklusive tidigare givna bemyndiganden innebär 2 500 000 000 kronor (avsnitt 4.6 Anslag, B2)
  Behandlas i
 658. att riksdagen bemyndigar regeringen att för verksamhet inom reservationsanslaget B2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier under år 1999 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för exportkreditgarantigivning för vissa länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 500 000 000 kronor, vilket inklusive tidigare givna bemyndiganden innebär 2 500 000 000 kronor (avsnitt 4.6 Anslag, B2)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 659. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget C2 Upphandling av samhällsåtaganden, under år 1999 ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 200 000 000 kr efter år 1999
  Behandlas i
 660. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget C2 Upphandling av samhällsåtaganden, under år 1999 ikläda staten ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 200 000 000 kr efter år 1999
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 661. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Stöd till samhället (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 662. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Stöd till samhället (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 663. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget B 16 Statens institutionsstyrelse, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 20 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i
 664. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget B 16 Statens institutionsstyrelse, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 20 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 665. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget H 5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som medför utgifter på högst 2 000 000 kronor efter år 1999, dock längst t.o.m. år 2002, varav högst 1 000 000 kronor under år 2000 och högst 1 000 000 kronor under år 2001 (avsnitt 11 Museer och utställningar)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 666. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 i fråga om ramanslaget H 5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som medför utgifter på högst 2 000 000 kronor efter år 1999, dock längst t.o.m. år 2002, varav högst 1 000 000 kronor under år 2000 och högst 1 000 000 kronor under år 2001 (avsnitt 11 Museer och utställningar)
  Behandlas i
 667. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om studenter med funktionshinder i högskolan (avsnitt 5.4.4)
  Behandlas i
 668. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om studenter med funktionshinder i högskolan (avsnitt 5.4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 669. att riksdagen godkänner en låneram om totalt 8 050 000 000 kr för Banverket för investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, produktions- och telenätsutrustning, rörelsekapital, finansiering av omsättningstillgångar, tidigareläggningskostnader som finansieras med bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för statens andel av kapitalkostnader för lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommmelse år 1983 mellan Statens järnvägar, Stockholms läns landsting och staten
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 670. att riksdagen godkänner en låneram om totalt 8 050 000 000 kr för Banverket för investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, produktions- och telenätsutrustning, rörelsekapital, finansiering av omsättningstillgångar, tidigareläggningskostnader som finansieras med bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för statens andel av kapitalkostnader för lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommmelse år 1983 mellan Statens järnvägar, Stockholms läns landsting och staten
  Behandlas i
 671. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 13. Från EG-budgeten finansierade kompletterande åtgärder inom jordbruket, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 2 500 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i
 672. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B 13. Från EG-budgeten finansierade kompletterande åtgärder inom jordbruket, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 2 500 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 4.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 673. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B6 Introduktion av ny energiteknik besluta om stöd till introduktion av ny energiteknik som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 150 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 674. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B6 Introduktion av ny energiteknik besluta om stöd till introduktion av ny energiteknik som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 150 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 675. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret (avsnitt 7.6)
  Behandlas i
 676. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret (avsnitt 7.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 677. att riksdagen godkänner att flyttningsbidrag till de övriga nordiska länderna för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa införs i enlighet med vad regeringen anför (anslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 678. att riksdagen godkänner att flyttningsbidrag till de övriga nordiska länderna för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa införs i enlighet med vad regeringen anför (anslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder)
  Behandlas i
 679. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt följande uppställning. Anslag Anslagstyp Belopp A1 Boverket: Förvaltningskostnader ramanslag 122 424 000 kr, A2 Räntebidrag m.m. ramanslag 7 537 000 000 kr, A3 Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m.m. ramanslag 1 000 000 kr, A4 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader ramanslag 12 763 000 kr, A5 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet ramanslag 3 000 000 000 kr, A6 Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader ramanslag 23 229 000 kr, A7 Byggforskning ramanslag 64 356 000 kr, A8 Bidrag till Fonden för fukt och mögelskador ramanslag 40 000 000 kr, A9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ramanslag 7 000 000 kr, A10 Bostadsbidrag ramanslag 5 864 600 000 kr, A11 Bonusränta för ungdomsbosparande ramanslag 6 000 000 kr, A12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. ramanslag 30 000 000 kr, A13 Internationellt samarbete ramanslag 20 000 000 kr, B1 Geoteknik ramanslag 23 012 000 kr, C1 Länsstyrelserna m.m. ramanslag 1 757 893 000 kr, C2 Regionala självstyrelseorgan obetecknat anslag 20 466 000 kr, D1 Lantmäteriverket ramanslag 427 890 000 kr, D2 Statens va-nämnd ramanslag 5 447 000 kr, E1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet ramanslag 1 495 000 000 kr, E2 Kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet ramanslag 5 000 000 kr, Summa 20 463 080 000 kr.
  Behandlas i
 680. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt följande uppställning. Anslag Anslagstyp Belopp A1 Boverket: Förvaltningskostnader ramanslag 122 424 000 kr, A2 Räntebidrag m.m. ramanslag 7 537 000 000 kr, A3 Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m.m. ramanslag 1 000 000 kr, A4 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader ramanslag 12 763 000 kr, A5 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet ramanslag 3 000 000 000 kr, A6 Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader ramanslag 23 229 000 kr, A7 Byggforskning ramanslag 64 356 000 kr, A8 Bidrag till Fonden för fukt och mögelskador ramanslag 40 000 000 kr, A9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ramanslag 7 000 000 kr, A10 Bostadsbidrag ramanslag 5 864 600 000 kr, A11 Bonusränta för ungdomsbosparande ramanslag 6 000 000 kr, A12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. ramanslag 30 000 000 kr, A13 Internationellt samarbete ramanslag 20 000 000 kr, B1 Geoteknik ramanslag 23 012 000 kr, C1 Länsstyrelserna m.m. ramanslag 1 757 893 000 kr, C2 Regionala självstyrelseorgan obetecknat anslag 20 466 000 kr, D1 Lantmäteriverket ramanslag 427 890 000 kr, D2 Statens va-nämnd ramanslag 5 447 000 kr, E1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet ramanslag 1 495 000 000 kr, E2 Kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet ramanslag 5 000 000 kr, Summa 20 463 080 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:BoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 681. B3;Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD);obetecknat anslag;26 300
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 682. B3;Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD);obetecknat anslag;26 300
  Behandlas i
 683. E1;Inspektionen för strategiska produkter;ramanslag;16 027
  Behandlas i
 684. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Fortifikationsverket ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler intill ett sammanlagt belopp om 3 460 000 000 kronor (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 685. E1;Inspektionen för strategiska produkter;ramanslag;16 027
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 686. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Fortifikationsverket ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler intill ett sammanlagt belopp om 3 460 000 000 kronor (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 687. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Statens räddningsverk ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar intill ett sammanlagt belopp om 1 177 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 688. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Statens räddningsverk ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar intill ett sammanlagt belopp om 1 177 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 689. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt följande uppställning:
  Behandlas i
 690. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 691. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Beredskap (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 692. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Beredskap (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 693. att riksdagen godkänner ekonomiska mål och investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 1999-2001 i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 694. att riksdagen godkänner ekonomiska mål och investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 1999-2001 i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 695. att riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget C 1 Socialstyrelsen, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som innebär utgifter på högst 20 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i
 696. att riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget C 1 Socialstyrelsen, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som innebär utgifter på högst 20 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 697. att riksdagen godkänner det som regeringen förordar om att skilja Moderna museet från Statens konstmuseer och att bilda en ny myndighet (avsnitt 11 Museer och utställningar)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 698. att riksdagen godkänner det som regeringen förordar om att skilja Moderna museet från Statens konstmuseer och att bilda en ny myndighet (avsnitt 11 Museer och utställningar)
  Behandlas i
 699. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om satsningar på forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor (avsnitt 5.6.5)
  Behandlas i
 700. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om satsningar på forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor (avsnitt 5.6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 701. att riksdagen godkänner att anslaget A4 Banverket: Banhållning får belastas med kostnader för räntor och amorteringar för upptagna lån i Riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 702. att riksdagen godkänner att anslaget A4 Banverket: Banhållning får belastas med kostnader för räntor och amorteringar för upptagna lån i Riksgäldskontoret
  Behandlas i
 703. att riksdagen godkänner regeringens förslag om Svensk Fisks framtida verksamhet (avsnitt 5.5.1)
  Behandlas i
 704. att riksdagen godkänner regeringens förslag om Svensk Fisks framtida verksamhet (avsnitt 5.5.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 705. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B7 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser besluta om åtgärder som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 23,6 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 706. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, ifråga om ramanslaget B7 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser besluta om åtgärder som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 23,6 miljoner kronor under åren 2000 - 2004, (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 707. att riksdagen godkänner ändrade riktlinjer av dispositionen av ramanslaget G3 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. (avsnitt 9.4)
  Behandlas i
 708. att riksdagen godkänner ändrade riktlinjer av dispositionen av ramanslaget G3 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. (avsnitt 9.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 709. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 55 000 000 kronor efter år 1999
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 710. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 55 000 000 kronor efter år 1999
  Behandlas i
 711. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla de allmänna advokatbyråerna (avsnitt 10)
  Behandlas i
 712. E2;Europainformation m.m.;ramanslag;21 800
  Behandlas i
 713. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Fortifikationsverket för perioden 1999-2001 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 714. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla de allmänna advokatbyråerna (avsnitt 10)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:JuU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 715. att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Fortifikationsverket för perioden 1999-2001 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 716. E2;Europainformation m.m.;ramanslag;21 800
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 717. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B6 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. godkänna avtal och beställningar, såvitt avser beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 25 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 718. B4;Fredsfrämjande verksamhet;ramanslag;146 333
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 719. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget B6 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. godkänna avtal och beställningar, såvitt avser beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter år 1999 för dessa och tidigare avtal och beställningar tillsammans uppgår till högst 25 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 720. B4;Fredsfrämjande verksamhet;ramanslag;146 333
  Behandlas i
 721. A1;Biståndsverksamhet;reservationsanslag;10 731 461
  Behandlas i
 722. att riksdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 723. A1;Biståndsverksamhet;reservationsanslag;10 731 461
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 724. att riksdagen bemyndigar regeringen att för år 1999 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 725. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Fredsfrämjande truppinsatser (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 726. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Fredsfrämjande truppinsatser (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 727. att riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget D 1 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 330 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i
 728. att riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget D 1 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel, under år 1999 åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 330 miljoner kronor under år 2000 och senare
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 729. att riksdagen godkänner det som regeringen förordar om överförandet av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar (avsnitt 11 Museer och utställningar)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 730. att riksdagen godkänner det som regeringen förordar om överförandet av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar (avsnitt 11 Museer och utställningar)
  Behandlas i
 731. att riksdagen godkänner de belopp för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer som regeringen förordar för de olika utbildningsområdena för budgetåret 1999 (avsnitt 5.7.2)
  Behandlas i
 732. att riksdagen godkänner de belopp för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer som regeringen förordar för de olika utbildningsområdena för budgetåret 1999 (avsnitt 5.7.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 733. att riksdagen godkänner ekonomiska mål och investeringsplan för Sjöfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 734. att riksdagen godkänner ekonomiska mål och investeringsplan för Sjöfartsverket för perioden 1999-2001 i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 735. att riksdagen godkänner regeringens förslag om avveckling av Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (avsnitt 8.5)
  Behandlas i
 736. att riksdagen godkänner regeringens förslag om avveckling av Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (avsnitt 8.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 737. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999 enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten besluta att det under budgetåret 1998 uppförda ramanslaget B11 Ersättning för avveckling av en reaktor i Barsebäcksverket får överskridas om ett nytt riksdagsbeslut inte hinner inväntas
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 738. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999 enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten besluta att det under budgetåret 1998 uppförda ramanslaget B11 Ersättning för avveckling av en reaktor i Barsebäcksverket får överskridas om ett nytt riksdagsbeslut inte hinner inväntas
  Behandlas i
 739. att riksdagen med ändringar av tidigare beslut (prop. 1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 1995/96:302) bemyndigar regeringen att fatta beslut som medför att statens ägande i AssiDomän AB minskar i enlighet med vad regeringen anfört (anslag G3, avsnitt 9.4)
  Behandlas i
 740. att riksdagen med ändringar av tidigare beslut (prop. 1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 1995/96:302) bemyndigar regeringen att fatta beslut som medför att statens ägande i AssiDomän AB minskar i enlighet med vad regeringen anfört (anslag G3, avsnitt 9.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 741. att riksdagen godkänner höjning av bidrag till arbetsbiträde för egenföretagare med stora kommunikationssvårigheter (ramanslaget A3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 742. att riksdagen godkänner höjning av bidrag till arbetsbiträde för egenföretagare med stora kommunikationssvårigheter (ramanslaget A3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade)
  Behandlas i
 743. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning: A1. Polisorganisationen; ramanslag; 11 460 196 000, A2. Säkerhetspolisen; ramanslag; 514 134 000, B1. Åklagarorganisationen; ramanslag; 620 140 000, B2. Ekobrottsmyndigheten; ramanslag; 199 197 000, C1. Domstolsväsendet m.m.; ramanslag; 3 056 983 000, D1. Kriminalvården; ramanslag; 3 639 055 000, E1. Kronofogdemyndigheterna; ramanslag; 1 309 986 000, F1. Brottsförebyggande rådet; ramanslag; 43 674 000, F2. Rättsmedicinalverket; ramanslag; 169 305 000, F3. Gentekniknämnden; ramanslag; 2 258 000, F4. Brottsoffermyndigheten; ramanslag; 12 588 000, F5. Ersättning för skador på grund av brott; ramanslag; 75 074 000, F6. Rättshjälpskostnader m.m.; ramanslag; 781 149 000, F7. Diverse kostnader för rättsväsendet; ramanslag; 19 974 000, F8. Avgifter till vissa internationella sammanslutningar; ramanslag; 8 356 000, F9. Bidrag till brottsförebyggande arbete; ramanslag; 7 200 000.
  Behandlas i
 744. E3;Föreningen Norden;ramanslag;7 128
  Behandlas i
 745. att riksdagen bemyndigar regeringen att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital intill ett sammanlagt belopp om högst 30 000 000 000 kronor för budgetåret 1999 genom en kredit i Riksgäldskontoret (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 746. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning: A1. Polisorganisationen; ramanslag; 11 460 196 000, A2. Säkerhetspolisen; ramanslag; 514 134 000, B1. Åklagarorganisationen; ramanslag; 620 140 000, B2. Ekobrottsmyndigheten; ramanslag; 199 197 000, C1. Domstolsväsendet m.m.; ramanslag; 3 056 983 000, D1. Kriminalvården; ramanslag; 3 639 055 000, E1. Kronofogdemyndigheterna; ramanslag; 1 309 986 000, F1. Brottsförebyggande rådet; ramanslag; 43 674 000, F2. Rättsmedicinalverket; ramanslag; 169 305 000, F3. Gentekniknämnden; ramanslag; 2 258 000, F4. Brottsoffermyndigheten; ramanslag; 12 588 000, F5. Ersättning för skador på grund av brott; ramanslag; 75 074 000, F6. Rättshjälpskostnader m.m.; ramanslag; 781 149 000, F7. Diverse kostnader för rättsväsendet; ramanslag; 19 974 000, F8. Avgifter till vissa internationella sammanslutningar; ramanslag; 8 356 000, F9. Bidrag till brottsförebyggande arbete; ramanslag; 7 200 000.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:JuU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 747. E3;Föreningen Norden;ramanslag;7 128
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 748. att riksdagen bemyndigar regeringen att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital intill ett sammanlagt belopp om högst 30 000 000 000 kronor för budgetåret 1999 genom en kredit i Riksgäldskontoret (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 749. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Socialstyrelsen ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar intill ett sammanlagt belopp om 556 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 750. C1;Svenska institutet;ramanslag;51 826
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 751. C1;Svenska institutet;ramanslag;51 826
  Behandlas i
 752. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1999 låta Socialstyrelsen ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar intill ett sammanlagt belopp om 556 000 000 kronor (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 753. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget D2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. under år 1999 upphandla interregional persontrafik på järnväg m.m. som innebär utgifter om högst 404 000 000 kr under år 2000
  Behandlas i
 754. A2;Biståndsförvaltning;ramanslag;418 143
  Behandlas i
 755. A2;Biståndsförvaltning;ramanslag;418 143
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 756. att riksdagen bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget D2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. under år 1999 upphandla interregional persontrafik på järnväg m.m. som innebär utgifter om högst 404 000 000 kr under år 2000
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 757. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Utveckling och investeringar (avsnitt 3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:FöU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 758. att riksdagen godkänner förslaget till inriktning för Utveckling och investeringar (avsnitt 3.6)
  Behandlas i
 759. att riksdagen medger att den statliga garantin för Systembolagets pensionsförpliktelser höjs till 650 miljoner kronor
  Behandlas i
 760. att riksdagen medger att den statliga garantin för Systembolagets pensionsförpliktelser höjs till 650 miljoner kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SoU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 761. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 762. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande uppställning:
  Behandlas i
 763. A 1. Ålderspensioner; ramanslag; 11 536 000 000 kr
  Behandlas i
 764. A 1. Ålderspensioner; ramanslag; 11 536 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 765. A 2. Efterlevandepensioner till vuxna; ramanslag; 12 734 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 766. A 2. Efterlevandepensioner till vuxna; ramanslag; 12 734 000 000 kr
  Behandlas i
 767. A 3. Bostadstillägg till pensionärer; ramanslag; 9 841 000 000 kr
  Behandlas i
 768. A 3. Bostadstillägg till pensionärer; ramanslag; 9 841 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 769. A 4. Delpension; ramanslag; 204 009 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:SfU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 770. A 4. Delpension; ramanslag; 204 009 000 kr
  Behandlas i
 771. att riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för år 1999 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Radio Sweden och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i
 772. att riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för år 1999 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Radio Sweden och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 12 Film och medier)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KrU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 773. att riksdagen medger att högst 530 000 000 kronor förs till anslag B 55 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning från reservationer och anslagssparande enligt vad regeringen anför (avsnitt 5.8, anslag B 55)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UbU1
  Utskottets förslag
  bifall
 774. att riksdagen medger att högst 530 000 000 kronor förs till anslag B 55 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning från reservationer och anslagssparande enligt vad regeringen anför (avsnitt 5.8, anslag B 55)
  Behandlas i
 775. att riksdagen bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i
 776. att riksdagen bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:TU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 777. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget G 3. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning och kollektiv forskning, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 155 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 9.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:MJU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 778. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999, i fråga om ramanslaget G 3. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning och kollektiv forskning, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 155 000 000 kronor efter år 1999 (avsnitt 9.5)
  Behandlas i
 779. att riksdagen som inriktning godkänner investerings- och finansieringsplanen för Affärsverkskoncernen svenska kraftnät för perioden 1999 - 2000 enligt vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, under avsnittet Investerings- och finansieringsplan samt beredskapsåtgärder
  Behandlas i
 780. att riksdagen som inriktning godkänner investerings- och finansieringsplanen för Affärsverkskoncernen svenska kraftnät för perioden 1999 - 2000 enligt vad som anförts i avsnittet 3 Statliga myndigheter och verk, under avsnittet Investerings- och finansieringsplan samt beredskapsåtgärder
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 781. att riksdagen bemyndigar regeringen att genom byte mot aktier i AssiDomän AB förvärva det utdelade skogsbolaget (anslag G3, avsnitt 9.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:NU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 782. att riksdagen bemyndigar regeringen att genom byte mot aktier i AssiDomän AB förvärva det utdelade skogsbolaget (anslag G3, avsnitt 9.4)
  Behandlas i
 783. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, i fråga om ramanslaget A4 Europeiska socialfonden m.m., besluta om åtaganden som exklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 600 000 000 kronor under åren 2000 och 2001
  Behandlas i
 784. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1999, i fråga om ramanslaget A4 Europeiska socialfonden m.m., besluta om åtaganden som exklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 600 000 000 kronor under åren 2000 och 2001
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:AU1
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.