Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Betänkande 2020/21:UbU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 maj 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Ökad lärarkompetens och registerkontroll (UbU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar som i huvudsak rör lärarkompetens och registerkontroll inom skolväsendet. Bland annat förlängs övergångsperioden med undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning till utgången av juni 2028. Det är även möjligt att göra undantag från kraven på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning inom riksrekryterande utbildning på nationella program i gymnasieskolan.

I skollagen ändras reglerna om registerkontroll. Den huvudsakliga ändringen innebär att ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp i stället för att lämnas, till exempel vid anställning. Dessutom utökas reglerna till att även gälla inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-20
Reservationer: 3
Betänkande 2020/21:UbU19

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22

Ökad lärarkompetens och registerkontroll (UbU19)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som i huvudsak rör lärarkompetens och registerkontroll inom skolväsendet. Bland annat föreslås att övergångsperioden med undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning förlängs till utgången av juni 2028. Det ska även bli möjligt att göra undantag från kraven på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning inom riksrekryterande utbildning på nationella program i gymnasieskolan.

I skollagen föreslås ändring av reglerna om registerkontroll. Den huvudsakliga ändringen innebär att ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp i stället för att lämnas, till exempel vid anställning. Dessutom föreslås att reglerna utökas till att även gälla inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-05-21
Debatt i kammaren: 2021-05-25
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:UbU19, Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Debatt om förslag 2020/21:UbU19

Webb-tv: Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 13 Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fru talman! Moderaterna ser mycket positivt på en utökad skyldighet för huvudmännen inom skolväsendet att se till att det finns möjlighet till kompetensutveckling inom all verksamhet som huvudmannen är ansvarig för. Kompetensutveckling är nödvändig och ska ske kontinuerligt inom skolväsendet.

Vi ser med oro på den lärarbrist som råder, på att inte tillräckligt många väljer att läsa till lärare och på att alldeles för många lämnar läraryrket för något annat. Detta kan vara ett av sätten att ändra på det. Kompetensutveckling är otroligt viktigt, och vi måste verkligen stärka möjligheten till detta.

Vi ser också positivt på satsningar med anställning av personer som ska undervisa inom komvux och i svenska för invandrare. Det är även viktigt att kunna få till en högskoleutbildning eller något liknande i svenska som andraspråk. Det är vi väldigt positiva till.

Vi ställer oss också bakom möjligheten att göra undantag från kraven på legitimation och behörighet för lärare som kan undervisa på de riksrekryterande utbildningarna på nationella program i gymnasieskolan.

Det var allting som vi är positiva till.

Fru talman! Vi motsätter oss dock regeringens förslag om att utdrag ur belastningsregistret inte längre ska behöva överlämnas inför en anställning i skolan. Det tycker vi är väldigt anmärkningsvärt och yrkar därför bifall till reservation nummer 2.

Barnens trygghet behöver väga tyngre än både hänsyn till integriteten för den vuxne och den extra administrativa börda som det blir för personalen när man ska lämna in sina registerutdrag. Det tycker vi är oerhört viktigt och är någonting vi poängterar.

Under den senaste tiden har vi tyvärr sett flera fall av övergrepp mot elever begångna av skolpersonal, vilket absolut inte får ske och borde undvikas på alla sätt som går. Personal har även kunnat återgå i tjänst efter varning och har även, trots att man har begått övergrepp mot barn, kunnat byta till en annan skola med samma huvudman, vilket är helt förskräckligt. Det har berott på att information av juridiska skäl inte har kunnat överföras.

Det finns även fall där tidigare dömda för våldsbrott mot barn har kunnat komma tillbaka och har börjat jobba på en ny skola, vilket vi tycker är helt fel. Detta får inte hända igen, och vi måste göra allt för att det ska vara så tryggt som möjligt under barnens skoltid.

Därför motsätter vi oss detta förslag och yrkar som sagt bifall till reservation nummer 2.

Det finns förstås flera sätt att skapa en trygg skoltid, men ett sätt är att begära att registerutdrag lämnas in. Det är ett tydligt och handfast sätt som gör att det finns ett registerutdrag att gå tillbaka till om det mot förmodan skulle behöva ske en utredning. Detta förfaringssätt ska givetvis tillämpas på både förskola, fritis, grundskola, gymnasium och särskola.

Vi yrkar alltså bifall till reservation nummer 2.


Anf. 14 Jörgen Grubb (SD)

Fru talman! Sverigedemokraterna ställer sig bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar vi bifall endast till reservation 1.

Regeringen lämnar i denna proposition förslag på åtgärder som i huvudsak syftar till ökad lärarkompetens. Det gäller bland annat förslag om huvudmäns skyldighet att se till att all personal har möjlighet till kompetensutveckling och om förlängda undantag från krav på legitimation. Det är jättebra förslag som innebär en klar förstärkning som kan behövas.

Regeringen föreslår även fler tidsbegränsade anställningar av personer som ska undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, i en försöksverksamhet. Vi har förståelse för detta behov men hävdar att med en klokt förd politik, baserad på krav och förväntningar knutna till sfi-undervisning, skulle den föreslagna försöksverksamheten kunna vara överflödig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Man ska veta att i Skolverkets lärarprognos för 2019 var 73 procent av alla sfi-lärare behöriga. Det är vår bestämda uppfattning att dessa lärare skulle kunna täcka de behov som finns ifall tillgång till sfi-undervisning skulle ha en bortre tidsgräns och bidrag skulle baseras på resultat och närvaro och inte enbart närvaro.

Fru talman! Det finns tyvärr ett hårresande förslag i denna proposition, nämligen förslaget om en slapphänt hantering av registerutdrag vid anställning i skolväsendet. Med regeringens förslag kommer det att bli lättare för till exempel pedofiler att söka sig till tjänster inom skolväsendet och äventyra våra barns säkerhet.

För oss sverigedemokrater är det fullkomligt obegripligt att en majoritet i denna kammare hellre värnar integriteten hos vuxna än våra barns bästa. Vi motsätter oss bestämt regeringens förslag att utdrag från belastningsregistret framgent endast ska behöva visas upp och att en enkel notering - ett kryss i en ruta - ska räcka som bevis för att registerutdraget är klanderfritt.

Som kontrast till regeringens förslag kan nämnas att familjehem ofta behöver lämna in årliga utdrag från belastningsregistret i oöppnade kuvert för att förhindra manipulation.

Fru talman! Se det så här: Jag visar upp utdraget ur mitt belastningsregister. Mottagaren tittar som hastigast på detta och skriver ett kryss i rutan men har inte kontrollerat noggrant och upptäcker inte allt som stod där. En annan variant kan vara: Jag säger att jag tyvärr glömde ta med utdraget denna gång och mottagaren, som jag av en händelse känner sedan förut, bryr sig inte om detta utan sätter ändå ett kryss i rutan för att jag ju är en pålitlig person.

Jag vill inte påstå att det alltid kommer att gå till på det här viset, men en gång är faktiskt en gång för mycket, och det är rätt många tusen personer som anställs.

Fru talman! Sverigedemokraterna anser i likhet med Skolverket att ett inlämnat registerutdrag är av mycket stor vikt för skolans säkerhetsarbete och att barnperspektivet väger absolut tyngst i denna fråga. Ingen kan väl bortse från att den mänskliga faktorn öppnar för fusk och personliga bedömningar i en fråga som kan vara av helt avgörande betydelse för den enskilda elevens väl och ve. Det måste naturligtvis finnas en väldokumenterad historik för uppföljning om någon oegentlighet uppstår.

Sverigedemokraternas budskap till regeringen är helt enkelt: Gör om och gör rätt! Detsamma gäller övriga ledamöter som hitintills bejakat detta vansinniga förslag.

I detta anförande instämde Michael Rubbestad (SD).


Anf. 15 Christian Carlsson (KD)

Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 1 från Kristdemokraterna med flera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Vissa insatser för ökad lärarkompetens är rubriken på betänkandet. Förslagen i regeringens proposition beskrivs som ett initiativ för att öka möjligheterna till tillgång till kompetenta lärare.

Jag önskar att det var hela sanningen. Bland förslag om att förtydliga huvudmannens ansvar för kompetensutveckling och att motverka bristen på behöriga lärare inom sfi gömmer sig nämligen något helt annat: ett förslag som försämrar tryggheten och säkerheten för våra barn. Alla som vill jobba inom förskola eller skola måste i dag, enligt skollagen, lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Det innebär en stor trygghet för alla föräldrar som varje morgon lämnar det dyrbaraste de har på förskolan eller som kramar sina barn och säger hejdå innan en ny dag i skolan tar sin början.

Trots att antalet anmälda sexualbrott mot barn har ökat de senaste åren föreslår nu den rödgröna regeringen att den som söker jobb inom bland annat förskola och skola inte längre ska behöva lämna något registerutdrag. Ett utdrag ska visas upp, men enligt regeringen ska ingen dokumentation rörande kontrollen, registerutdraget eller dess innehåll få göras, annat än en liten notering om att ett utdrag har visats upp.

Tunga remissinstanser har påpekat att det här kommer att försämra barnens trygghet och säkerhet. Skolverket konstaterar att regeringens förslag saknar barnperspektiv. Att begära in registerutdraget är en viktig del i skolans säkerhetsarbete. Och förslaget skulle leda till stora svårigheter om det i efterhand finns skäl att tro att det har fuskats med kontrollen eller registerutdraget. Barnombudsmannen har också uttryckt oro över att förslaget försämrar barnens säkerhet, eftersom utdrag som bara visas upp naturligtvis blir lättare att förfalska.

Trots detta väljer den rödgröna regeringen och de liberala stödpartierna, Liberalerna och Centerpartiet, att gå vidare med ett förslag som luckrar upp skyddet för vårt samhälles allra minsta, barnen.

Fru talman! Det är bra att skollagens bestämmelser om obligatorisk registerkontroll ska utökas till att omfatta även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kristdemokraterna vill dock gå längre och har därför yrkat att skollagens regler ska gälla också för chaufförer som kör skolskjuts. Det hade ytterligare minskat risken för att pedofiler och andra tidigare dömda för sexualbrott ska kunna komma i kontakt med barn som är på väg till eller från skolan.

Det är däremot fullständigt oansvarigt av regeringen att föreslå en ny ordning för registerkontroll som innebär att arbetsgivaren varken kan ta del av registerutdraget i efterhand eller säkerställa att kontrollen faktiskt har utförts.

Kristdemokraterna är inte beredda att riskera våra barn. Vi röstar därför nej till regeringens förslag om att registerutdrag inte längre ska behöva överlämnas. Och det gör ont att inte fler partier i riksdagen än Moderaterna och Sverigedemokraterna har varit beredda att stödja Kristdemokraterna i detta. Det är rent av skamligt.

Ska det vara så svårt att ta ställning för barnen? Barnens säkerhet måste väl ändå väga tyngre än tjänstemännens intresse av att minska administrationen? Och skolbarnens trygghet måste väl ändå vara viktigare än att värna pedofilers och andra brottslingarnas integritet?

För oss kristdemokrater är det så. För oss är det därför självklart att utdrag ur belastningsregistret även fortsättningsvis ska överlämnas när någon söker jobb inom förskola eller skola. Statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström och den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar annorlunda, och det verkar inte bättre än att Liberalerna och Centerpartiet är beredda att stödja dem i det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Det enda rätta är att rösta nej.


Anf. 16 Roger Haddad (L)

Fru talman! Det här betänkandet handlar om ökad lärarkompetens. Jag har väl aldrig varit med om maken till falsk marknadsföring när det kommer förslag från en regering till Sveriges riksdag.

Det här är regeringens proposition och inte Liberalernas. Annars hade den inte sett ut på det här sättet när den hade kommit till riksdagen. Det är också därför vi har en reservation i betänkandet, som jag yrkar bifall till, om huvudmannens ansvar för utbildning av lärarkåren.

Liberalerna har när det gäller lärarbristen och det ökade antalet obehöriga lärare i svensk skola återkommande efterfrågat krav på åtgärder för att täppa till lärarbristen, som i dag prognostiseras till 45 000 lärare fram till 2033. Vi har också i vår motion i betänkandet krävt att regeringen ska initiera en nationell strategi för att locka tillbaka det som vi kallar en guldreserv: de 37 000 utbildade, behöriga och ämnesbehöriga lärare som av olika anledningar har lämnat yrket, fru talman.

Om man ska säga något positivt här är det ändå glädjande att sex av tio lärare är beredda att komma tillbaka till skolan, under förutsättning att arbetsmiljön blir bättre och att deras villkor när det gäller resurser, stöd och avlastning förändras. Här ligger ansvaret ytterst på de kommunala huvudmännen och friskolorna.

I denna proposition från regeringen, som de har haft minst tre år på sig att förbereda, finns inte något skakande reformförslag i den meningen att man nu ska öka lärarkompetensen. Tvärtom är propositionen full av förslag på undantag och förlängning av övergångsregler. Det gäller bland annat sfi-verksamheten. När det gäller entreprenadverksamheten förtydligar man däremot bara i skollagen att en huvudman också ska ansvara för att ge möjlighet till kompetensutveckling.

Innan regeringen fattade beslut om den här propositionen i februari presenterade dock Liberalerna att man måste angripa problemet med att det finns behöriga, sökande lärare till lediga tjänster som väljs bort på grund av de undantagsmöjligheter och ventiler som finns i skollagen. Man kan därför fortsätta att anställa och prioritera att anställa obehöriga. Till min besvikelse sa utbildningsministern nej till flera av våra förslag och krav. Till att börja med vill vi att Skolinspektionen ska få ökat mandat för att ingripa mot skolor som har för stor andel obehöriga lärare. Vi vill att skollagen skärps när det gäller ettårsförordnandet, att man får jobba som obehörig, samt undantagen och tidsreglerna.

Fru talman! Den här propositionen hade varit ett ypperligt tillfälle för regeringen att skärpa regelverket, just för att möta ansatsen, nämligen ökad lärarkompetens. Vi har inte heller sett några svar på våra skrivelser i motionen om en nationell strategi för att locka tillbaka och behålla lärare som har lämnat yrket.

Det här är en på marginalen förändring i positiv bemärkelse när det gäller entreprenad. När det gäller sfi-verksamheten förstår jag att det finns stora problem med att rekrytera tillräckligt många utbildade behöriga och ämnesbehöriga för att den verksamheten ska kunna fungera. Men på totalen är det förstås en besvikelse att regeringen inte har kommit längre, trots att de började utreda flera av de här sakerna redan 2017.


Anf. 17 Aylin Fazelian (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Fru talman! Socialdemokraterna sätter välfärden först. Det gäller inte minst skolan. Att satsa på skolan är bland det smartaste vi kan göra. Det stärker vårt samhälle här och nu. Det är förutsättningen för vår framtid.

Med en jämlik kunskapsskola bygger vi Sverige som kunskapsnation. Vi säkrar barns och elevers rätt att lära sig så mycket som möjligt. Vi skapar tillväxt och grund för morgondagens starka samhälle. Det är därför vi prioriterar att höja kunskapsresultaten, att bygga en jämlik skola över hela landet och att fasa ut den marknadsstyrning som har tagit grepp om svensk skola.

Vi har satsat på stärkt studiero och trygghet i skolan, på fler utbildningsplatser, på utökade möjligheter till livslångt lärande och inte minst på mer personal i skolan och fler behöriga lärare.

Men det är onekligen så att svensk skola och svenskt utbildningsväsen fortsatt har stora utmaningar. Vi behöver öka likvärdigheten, bryta segregationen, ta itu med marknadstänket som skapar växande klyftor, öka välmåendet och tryggheten för våra barn och elever och åtgärda den allvarliga lärarbrist som råder.

I det betänkande som vi i dag debatterar, Vissa insatser för ökad lärarkompetens, föreslår regeringen ett antal åtgärder som innebär rätt steg i rätt riktning med fokus på trygghet för våra barn och elever och på att åtgärda den akuta lärarbristen. Dessa konkreta lagförslag ska förstås ses som komplement till de bredare satsningar och resursförstärkningar som regeringen presenterat inom utbildningsområdet.

Jag vill först lyfta fram en viktig del av betänkandet som handlar om att personer som arbetar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska omfattas av obligatoriska kontroller av uppgifter i polisens belastningsregister vid anställning, ett så kallat registerutdrag. Med dagens lagstiftning är gymnasiet och gymnasiesärskolan undantagna från denna registerkontroll, som är obligatorisk för övriga skolväsendet.

För oss socialdemokrater är det självklart att enbart lämpliga personer ska arbeta kring våra barn och elever. Därför gick vi till val på att registerkontroller ska utvidgas till att omfatta gymnasiet och gymnasiesärskolan. Med det lagförslag som nu ligger på bordet skärper vi lagstiftningen så att eleverna på gymnasiet ska känna samma trygghet. Den som inte visar upp ett registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Samtidigt måste lagförslaget väga in viktiga aspekter på integritet. Förslaget är att registerutdrag ska visas upp och därefter dokumenteras av arbetsgivaren i stället för att lämnas in. Det är ett omfattande förarbete som ligger bakom den här avvägningen mellan att göra inskränkningar i den personliga integriteten och risken att olämpliga personer jobbar med barn och unga. Den avvägningen är avgörande för att vi ska kunna gå fram med att den obligatoriska registerkontrollen ska omfatta också gymnasiet.

Fru talman! I betänkandet vi i dag debatterar ingår också flera viktiga insatser för ökad lärarkompetens. Bland annat föreslås förtydliganden i skollagen om att huvudmän, såväl enskilda som offentliga, har ansvar för att både tillsvidareanställda och visstidsanställda ska ges ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för kompetensutveckling. Det handlar om både personalens rätt till utveckling och elevernas rätt till undervisning av hög och likvärdig kvalitet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

I betänkandet föreslås också olika åtgärder för att kunna attrahera, behålla och anställa fler lärare. De specifika åtgärder som presenteras tar särskilt sikte på undervisningsformer med stor lärarbrist, bland annat inom riksrekryterande utbildningar och inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Ett annat exempel på åtgärder är förslaget om fler behöriga lärare inom sfi. I dag är huvudregeln att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare är behörig att undervisa. I ett förslag till försöksverksamhet ska skolhuvudmän få anställa en obehörig lärare inom sfi i upp till två år om personen samtidigt läser en kompletterande pedagogisk utbildning samt undervisar och har särskilda ämneskunskaper. Under många år har andelen legitimerade och behöriga lärare inom sfi varit alldeles för låg. Genom detta förslag ges fler möjlighet att undervisa och studera samtidigt. I förlängningen innebär detta att vi får fler behöriga lärare och stärkt kvalitet i utbildningen.

Dessa satsningar kommer att vara viktiga komplement till regeringens arbete för att skapa fler vägar till lärarexamen, såsom utbyggnaden av högskoleplatser, fler sommarkurser för snabbare behörighet, förstärkta möjligheter till kompetensutveckling, fortbildningsinsatsen Lärarlyftet samt ett antal statsbidrag som nu finns på plats för att öka lärares möjligheter till komplettering av kompetens.

Fru talman! Svenskt skolväsen har en gång legat i toppen av världsklassen. Vi ska nå dit igen. Vi har mycket att vara stolta över, men vi är långt ifrån nöjda. Steg för steg ser den socialdemokratiskt ledda regeringen till att vi åtgärdar lärarbristen, höjer kvaliteten i undervisningen och bygger en skola som är trygg och jämlik för alla barn och elever.

Med det yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 18 Jörgen Grubb (SD)

Fru talman! Ledamoten sa i sitt anförande att endast lämpliga personer ska jobba inom skolan. Där tror jag att vi är helt överens. Jag hoppas att hela kammaren är överens om detta.

Men utifrån det förstår jag inte - jag hoppas att ledamoten kan hjälpa mig att förstå - varför man gör denna uppluckring av registerkontrollen. Utdraget ska inte längre lämnas in, så man underlättar förfalskning och manipulation. Det är faktiskt det man gör.

Jag vill gärna ha ett svar på den frågan. Varför gör ni denna uppluckring? Man ska endast behöva visa sitt utdrag ur belastningsregistret. Det ska inte tas emot, och det ska inte sparas. Varför?


Anf. 19 Aylin Fazelian (S)

Fru talman! Jag noterar såväl Sverigedemokraternas som Kristdemokraternas orimligt höga språk i talarstolen när det gäller detta. Låt mig ta tillfället i akt att förklara.

Det lagförslag som ligger på bordet handlar faktiskt om en lagskärpning. Det handlar om att tuffa till lagstiftningen. Det handlar om att gå vidare och se till att gymnasieelever ska kunna känna samma trygghet som övriga inom skolväsendet genom att registerkontrollen utökas till att omfatta också gymnasiet och gymnasiesärskolan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Då skriker sverigedemokrater och kristdemokrater högt att vi måste stoppa lagförslaget. Jag tycker att det är orimligt, och jag tycker att det är ett ohederligt sätt att debattera.

Vad vi har på bordet är som sagt en lagskärpning. För att väga in aspekter på integritet har ett omfattande förarbete gjorts, där man har landat i avvägningen att det räcker att visa upp registerutdraget utan att lämna in det.

Det är ju inte så att tryggheten blir större av att ett registerutdrag ligger i ett arkiv och samlar damm. Det viktigaste är våra barns och elevers trygghet. Det här är en lagskärpning för att omfatta också våra gymnasieelever. Varför kan inte Sverigedemokraterna glädjas åt det?


Anf. 20 Jörgen Grubb (SD)

Fru talman! Jag vet inte hur många gånger ledamoten sa att det är en lagskärpning. Men i min värld spelar det ingen roll hur många gånger man säger en sak; det blir inte en sanning bara för det.

Absolut, det är bra att även gymnasienivån omfattas. Det är jättebra, och det är ingen här i denna kammare som har något emot det. Vi är väldigt för detta. Det är jättebra.

Man samtidigt gör man en uppluckring av systemet. Som jag sa blir det lättare att fuska och manipulera när det räcker att man visar upp registerutdraget. Det förstår ju vem som helst som någon gång gått in i belastningsregistret och sett ett registerutdrag.

Det är så självklart att verkligheten är något annat än vad ledamoten pratar om här. Ledamoten pratar om en ren teoriprodukt.

Och Skolverket, är det inte en kompetent institution? Jag tycker att det i många fall är en kompetent institution, framför allt i detta fall. De är väldigt skarpa i sitt förslag - det är självklart att det ska dokumenteras och lämnas in, gärna oöppnat, naturligtvis.

Jag kan inte förstå att du försöker förklara bort detta genom att säga ordet "skärpning" en massa gånger. Det biter inte på mig, och jag hoppas att det inte biter på någon annan heller. Bara för att man upprepar en sak om och om igen blir den inte sann.

Jag kan nämna, bara som en parentes, att det i förra veckan enligt dagspressen i min stad Malmö var ett sådant här fall på en skola. Det kom i tidningen tack vare att den person som hade begått en våldtäkt mot en tolvårig flicka blev lagförd och fick fyra år. Det finns rätt stora frågetecken på den skolan om vad som har gjorts. Det har pågått i ett år, och folk har fått uppmaningar att hålla utkik efter den här personen och så vidare.

Det krävs vissa saker för att förhindra sådana här hemska brott. Det här är en del av det, och det ska vi inte luckra upp.


Anf. 21 Aylin Fazelian (S)

Fru talman! Olämpliga personer ska inte arbeta kring våra barn och elever - punkt. Vi går nu vidare med lagstiftning som innebär att vi faktiskt utökar omfattningen av registerkontrollen till att också inkludera våra gymnasieelever. Varför gläds ni inte åt det? Jag får fortfarande inte svar på detta. I stället väljer Sverigedemokraterna och delar av högern att populistiskt trolla bort frågan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Jag råder Sverigedemokraternas ledamot att gå tillbaka och läsa propositionen. Där framgår att den viktiga avvägningen när det gäller att också lyfta in aspekter som rör integritet har varit avgörande för att vi ska kunna utöka omfattningen av registerkontrollen.

Vi är ju överens. Olämpliga personer ska inte arbeta kring barn.

I dag går inte Skolverket in och tittar igenom gamla registerutdrag i arkiv. Vad Skolverket i stället gör är att granska huvudmannens rutiner för kontroller. Det är ett otroligt viktigt arbete som kommer att kvarstå. Det är inte bara så att registerkontroll ska visas upp, utan det handlar om att den ligger till grund för huvudmannens anställning av personen. Det är otroligt viktigt att dokumentationen är tydlig, dokumentation som Skolverket sedan kan följa upp.

Vi är överens, låter det som, om ni tar ställning för barnens och elevernas bästa. Så lägg populismen åt sidan, och välkomna lagförslaget!


Anf. 22 Fredrik Christensson (C)

Fru talman! I dag behandlas betänkandet om vissa insatser för ökad lärarkompetens. Där lyfts flera olika förslag. Ett gäller ett förtydligande som handlar om att huvudmannen ska se till att personal vid all den verksamhet som huvudmannen är ansvarig för ges möjlighet till kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller just skolväsendet.

Det ska även kunna inrättas försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning i högst tre år av personer som ska undervisa inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, medan de parallellt genomgår en högskoleutbildning i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning. Möjligheten att arbeta och studera parallellt är en fråga som jag vet att många tycker är viktig, inte minst vi i Centerpartiet, särskilt inom ett område som sfi där behörigheten behöver öka.

Betänkandet behandlar också bestämmelser om registerkontroll - att det ska vara obligatoriskt även för gymnasieskola och gymnasiesärskola för att på det sättet öka skyddet för fler elever.

Fru talman! Regeringen föreslår också i betänkandet att giltighetstiden för övergångsbestämmelser om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning ska förlängas till utgången av juni 2028. Det handlar alltså om speciallärare, helt enkelt.

Detta kan vara nödvändigt för att behålla den kompetens som finns inom dessa skolformer hos lärare som ännu inte läst in en speciallärarutbildning för särskolan. Men jag vill poängtera att det behövs fler åtgärder än de som i dag läggs fram för att fler ska vilja läsa till speciallärare och få speciallärarkompetens. Det är helt nödvändigt för dessa utbildningsformer.

Bristen på speciallärare är rejält påtaglig och drabbar i synnerhet eleverna i särskolan. Att bli behörig lärare i grund- och gymnasiesärskola är ett större steg än att bli behörig lärare i övriga utbildningsformer. Det krävs först en lärarutbildning och arbetserfarenhet och sedan en speciallärarutbildning med specialiseringar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Satsningar som Lärarlyftet för fler speciallärare är lovvärda, men för att få fler legitimerade speciallärare kommer det att behövas ytterligare insatser. Nyligen presenterades en utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Den konstaterade att det behöver utredas hur vi kan få fler behöriga lärare i grund- och gymnasiesärskolan.

Detta är en fråga som är viktig för Centerpartiet framåt. Det krävs ytterligare åtgärder för fler speciallärare, och det är en fråga som vi ämnar återkomma till längre fram.


Anf. 23 Mats Berglund (MP)

Fru talman! Den svenska skolan har som bekant ett antal utmaningar som vi behöver ta tag i och lösa. Lärarbristen är en sådan utmaning. Likvärdigheten - att alla elever ska få det de har rätt till, nämligen en skola och en utbildning på hög och likvärdig nivå, över hela landet, i alla skolformer och oavsett vem som är huvudman för skolan - är en annan sådan utmaning.

Den miljöpartistiska och socialdemokratiska regeringen startade under förra mandatperioden ett stort arbete för att stärka skolan, göra den mer likvärdig och införa garantier för att alla elever ska lära sig de grundläggande färdigheterna när det gäller att läsa, skriva och räkna.

Lärarnas status behöver höjas. Vi har successivt tillskjutit medel för att höja lönerna och minskat administrationen. Också arbetsmiljön är av stor betydelse för att vi ska ha lärare som trivs på jobbet och för att många unga ska vilja satsa på en karriär som lärare.

Det här ärendet, fru talman, handlar om att göra vissa insatser för att öka kompetensen hos våra lärare. Det är en proposition från regeringen med ett antal förslag i ett paket. Jag ska nämna några av delarna. Vi har kanske hört dem tidigare i debatten, men jag tar dem ändå.

Kompetensutvecklingen är viktig. Fortbildning, vidareutbildning och kunskapshöjande aktiviteter behöver ske kontinuerligt genom hela yrkeskarriären. Nu förtydligas skolhuvudmännens ansvar för detta så att varje lärare har tillgång till kompetensutveckling och kännedom om möjligheterna till kompetensutveckling.

Lärarbristen överlag är en utmaning där vi måste hitta flera vägar för att nå lösningar. Just bristen på behöriga lärare i sfi är kanske extra akut, och därför föreslås i propositionen en försöksverksamhet där vi tillfälligt gör undantag från behörighetskraven för blivande sfi-lärare för att de ska kunna arbeta parallellt med studier, slutföra sin examen och få behörighet.

I propositionen finns också en åtgärd för att möta bristen på lärare med specialistkompetens inom estetiska utbildningar, till exempel sång och dans. Regeringen får ett bemyndigande att också här göra vissa undantag från behörighetskraven för att säkra att skolorna håller en hög kvalitet i den estetiska undervisningen.

Självklart ska varje elev och alla barn i våra skolor erbjudas en skolmiljö som är trygg och säker. Därför utökas obligatoriet att alla anställda i skolan ska kontrolleras mot belastningsregistret, så att det också gäller anställda inom gymnasiet och gymnasiesärskolan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Här hade jag inte alls tänkt säga något mer, men det var en väldigt affekterad diskussion tidigare. Jag blir faktiskt ganska upprörd. Det är otäckt att höra den diskussion som har varit.

Vi är inne i någon form av lågkonjunktur när det gäller personlig integritet. Jag kommer ihåg när vi diskuterade FRA-lagen för några år sedan och Piratpartiet kom in i Europaparlamentet på de här frågorna. Då var den personliga integriteten viktig, men nu tycker jag att den bara sopas undan.

Här talar man om att skolhuvudmännen ska samla in och ha kvar utdrag ur belastningsregistret. Det är ganska potenta och farliga saker som kan stå i belastningsregistret och som inte ska komma ut. Om de ligger och dammar i ett arkiv eller en bokhylla på rektors kansli - vad händer sedan? Vi vet ju vad som har hänt med en del betyg. Framför allt på privata friskolor har det förekommit att betyg bara har försvunnit. Man kan inte komma åt sina betyg sedan skolorna har lagts ned. Så ska vi inte ha det.

Jag tycker att säkerheten är otroligt viktig. Kontrollen mot belastningsregistren måste göras av den som anställer personal, oavsett om registerutdragen sedan läggs i en bokhylla, i ett kassaskåp eller ett arkiv, men det är ju kontrollen vid anställningsförfarandet som är det viktiga. Jag förstår över huvud taget inte den debatten.

Förutom de saker jag nämnt görs ett antal justeringar, och vissa tillfälliga undantag förlängs.

Propositionen nämner också den stora förändring som ska göras när det gäller utbildningen till att bli lärare. Här ges inga förslag i propositionen, utan det kommer vid ett senare tillfälle. Departementet har skickat ut ett pm med förslag till ny lärarutbildning. Remissvaren har kommit in, och jag sitter just nu och läser dem. Det ärendet kommer.

Sammantaget innehåller propositionen alltså en rad förslag för att öka lärarkompetensen och säkra skolornas försörjning av kompetenta lärare även i ämnen där det i dag råder en stor brist. Vi kommer att göra skolorna till ännu tryggare miljöer, också gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna.

Det är ett antal förslag som regeringen nu lägger fram och som riksdagen förhoppningsvis ska klubba i morgon. De ska ses som ett led i en lång kedja av åtgärder som den rödgröna regeringen har jobbat med sedan 2014 och som regeringen absolut kommer att fortsätta arbeta med. Eleverna i våra skolor över hela landet är värda det.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 26 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-05-26
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 1, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Lagförslag om registerkontroll

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)  i de delar det avser
  a) 
   att 2 kap. 33 § ska upphöra att gälla,
  b)  att rubriken närmast före 2 kap. 32 och 33 §§ ska utgå,
  c)  att 2 kap. 32 § ska betecknas 2 kap. 33 §,
  d)  2 kap. 31 §, den nya 2 kap. 33 § och rubriken närmast före 2 kap. 31 §, 
  e)  ny 2 kap. 32 § och ny rubrik närmast före den nya 2 kap. 33 §,
  f)  punkt 2 och 3 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:152 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

  2020/21:3896 av Patrick Reslow m.fl. (SD) och

  2020/21:3967 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 1.
  • Reservation 1 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt32240293
  Ledamöternas röster
 2. Lagförslagen i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i skollagen (2010:800)
  2. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) 
  i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:152 punkterna 1 i denna del och 2.
 3. Utvidgat område för registerkontroll

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3967 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 2 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt32240293
  Ledamöternas röster
 4. Huvudmannens ansvar för utbildning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3945 av Roger Haddad m.fl. (L).
  • Reservation 3 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L03016
  MP30013
  -1001
  Totalt5330293
  Ledamöternas röster