Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2019/20:JuU29

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 april 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

 • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Riksdagen vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra en uppföljning för att se om ytterligare straffskärpningar behöver föreslås.
 • Riksdagen vill att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet. Syftet är att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.

Riksdagens ställningstagande kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor om våldsbrott och brottsoffer. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra särskilt utsatta personer, en nationell plan för barnahusens verksamhet ska tas fram för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn oavsett var i landet man bor och att det ska göras en bred kartläggning av sexualbrotten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 30 under punkt 40, dels utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 44

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer: 31
Betänkande 2019/20:JuU29

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-04-02

Uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

 • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Utskottet vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra en uppföljning för att se om ytterligare straffskärpningar behöver föreslås.
 • Utskottet vill att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet. Syftet är att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.
 • Det ska göras en bred kartläggning av sexualbrotten. Den ska omfatta brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer.

Utskottets ställningstagande kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor om våldsbrott och brottsoffer. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:JuU29, Våldsbrott och brottsoffer

Debatt om förslag 2019/20:JuU29

Webb-tv: Våldsbrott och brottsoffer

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Carina Ödebrink (S)

Våldsbrott och brottsoffer

Fru talman! I det här betänkandet behandlar justitieutskottet ca 130 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Jag vill inledningsvis yrka bifall till Socialdemokraternas reservation nr 30 när det gäller kartläggning av sexualbrotten.

Våldsbrott och brottsofferfrågor är områden som är föremål för stort engagemang i riksdagen och också prioriterade i regeringens arbete.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Särskilt i dessa tider, fru talman, är det viktigt att vara observant på kvinnor och barn som kan vara utsatta. Dessa problem orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande.

Sedan den 1 januari 2017 gäller en samlad tioårig strategi för insatser mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution. Strategin ska bidra till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att stärka rätten till kroppslig integritet.

Samhället och rättsväsendet ser, och ska se, allvarligt på brott mot äldre personer och personer som har svårt att värja sig. Polismyndigheten arbetar kontinuerligt med att utveckla det brottsbekämpande arbetet mot just äldre och personer med funktionsvariationer. Utbildningsinsatser för polisanställda har genomförts. För att öka medvetenheten hos äldre om hur de kan upptäcka och skydda sig mot bedrägeribrott har samarbete skett mellan polisen, seniororganisationer och Brottsofferjouren i projektet Försök inte lura mig.

Barnombudsmannen har regeringens uppdrag att kartlägga befintlig kunskap om hur och var barn konsumerar eller exponeras för pornografi och hur det påverkar hälsa och relationer hos barn och unga. Barnombudsmannen ska också inventera metoder och arbetssätt för att stärka och skydda barn och unga mot negativ inverkan av och begränsa tillgången till pornografi.

Fru talman! För att stärka skyddet mot människohandel och människoexploatering har riksdagen beslutat om en ny utformning av lagstiftningen. Den innehåller bland annat en tydligare brottsbeskrivning, ett bättre skydd av barn, en skärpning av straffskalan och ett nytt gradindelat brott, benämnt människoexploatering.

Regeringen har också gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stärka arbetet mot prostitution och människohandel med barn, unga och vuxna i Sverige samt att kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

En utredning arbetar just nu med att se över straffansvaret för hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen ska överväga vilka förändringar i lagstiftningen avseende kontaktförbud som bör genomföras med anledning av två tillkännagivanden från riksdagen. Utredningen kommer att presentera sitt resultat i början av hösten.

Fru talman! När det gäller skadestånd till brottsoffer har regeringen tillsatt utredningen Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer. I kommittédirektivet ges uppdrag att bland annat ta ställning till i vilken utsträckning nivåerna på kränkningsersättningar bör höjas. Som ett led i regeringens arbete med att stärka brottsoffer och deras ställning har Brottsoffermyndigheten också i uppdrag att underlätta brottsoffers möjlighet till information och stöd.

Vi socialdemokrater ställer oss bakom tillkännagivandet om att ta fram en nationell plan för utveckling av barnahusverksamheten i Sverige. Det är en myndighetssamverkan med ett tydligt barnperspektiv som har i uppgift att stödja barn och unga som bevittnat eller utsatts för brott. I det här sammanhanget, när det gäller barnahusverksamheten, är det viktigt att betona det nödvändiga samarbetet mellan myndigheter och mellan kommuner och regioner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Fru talman! Avslutningsvis vill jag lyfta fram frågan om kartläggning av sexualbrotten. Brå har haft i uppdrag att belysa orsakerna till ökningarna av anmälda och självrapporterade sexualbrott. För innevarande år har Brå också i uppdrag att analysera tillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som genomfördes den 1 juli 2018 och att följa upp om lagstiftningens intentioner har realiserats.

Mot denna bakgrund, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 30 i betänkandet.


Anf. 9 Magdalena Schröder (M)

Fru talman! Vi ska nu debattera betänkandet Våldsbrott och brottsoffer, som innehåller en rad yrkanden från den allmänna motionstiden.

Utskottet riktar i betänkandet tre tillkännagivanden till regeringen. Dessa tillkännagivanden är att rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra särskilt utsatta grupper, att det behövs en nationell handlingsplan för barnahusens verksamhet för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn, oavsett var i landet man bor, och att det ska göras en bred kartläggning av sexualbrotten.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga några ord om brott mot äldre. Det finns kriminella och organiserade ligor som särskilt riktar in sig på att begå brott mot äldre. Exempel på sådan brottslighet är att man i syfte att råna äldre i deras hem utgett sig för att komma från hemtjänsten, falska läkare som lurat äldre med erbjudanden om nya mediciner och gärningsmän utklädda till hantverkare. Brottsförebyggande rådet påpekar i en rapport att äldre personer är en särskilt sårbar grupp för vissa typer av bedrägerier. Det gäller i första hand vissa faktura- och kortbedrägerier.

Gemensamt för alla brott som begås mot äldre är att kriminella utnyttjar människor som typiskt sett har svårare att värja sig. Den här typen av brott riskerar att sprida otrygghet och rädsla och att medföra att många äldre faktiskt drar sig för att gå utanför hemmet.

För att öka tryggheten hos äldre och motverka den här typen av brottslighet behövs flera insatser, och rättsväsendet måste se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårare att värja sig mot brott. Att en majoritet i riksdagens justitieutskott i och med detta betänkande ställt sig bakom detta är bra.

Fru talman! Det är också bra att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att det behövs en nationell handlingsplan för barnahusens verksamhet.

I dag finns barnahus på ett trettiotal platser i landet. Där samverkar polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård med flera aktörer för att hjälpa barn som har utsatts för brott.

Vi måste göra allt som står i vår makt för att skydda våra barn. Barn som utsätts för brott kan få hela sina liv förstörda. Barn är också ofta experter på att intala sig själva att allt som händer dem och allt som händer i deras närhet på något sätt är deras eget fel. Barn som utsätts för brott brottas därför inte bara med minnena och skadorna av själva brottet utan också ofta med känslor av skam och skuld.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

De barn som har utsatts för brott måste få ett starkt stöd. Inget barn som blivit utsatt för brott ska behöva slussas runt mellan olika myndigheter, och inget barn ska behöva upprepa sin historia för flera olika personer.

Det ska inte spela någon roll var i Sverige ett barn som blivit utsatt för brott bor. Det är av yttersta vikt att alla barn som behöver tillgång till barnahusens verksamhet får det och att insatserna håller lika god kvalitet över hela landet. Att riksdagen nu tillkännager för regeringen att det behövs en nationell handlingsplan för barnahusen är bra, men mer behöver göras för att skydda våra barn.

Dagens sekretesslagstiftning gör det ibland svårt för myndigheterna som samarbetar på barnahusen att dela information med varandra. Sekretessreglerna behöver förändras - delvis för att, som i fallen med barnahusen, skydda barn som har blivit utsatta för brott, men i andra fall för att förhindra att en ung person dras in i kriminalitet. För att komma till rätta med detta måste regeringen snarast inleda en översyn av sekretesslagstiftningen som säkerställer att myndigheter kan samarbeta fullt ut.

Fru talman! Detta är som sagt ett motionsbetänkande, och det finns en rad olika yrkanden. Tiden räcker inte till att gå in på alla områden eller alla Moderaternas reservationer. Moderaterna står givetvis bakom alla sina reservationer, men jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation nr 3 om sekretessbrytande regel i offentlighets- och sekretesslagen.


Anf. 10 Katja Nyberg (SD)

Fru talman! Vi debatterar i dag justitieutskottets betänkande Våldsbrott och brottsoffer. Sverigedemokraterna står bakom samtliga sina reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation 4.

I stället för att värna om brottsoffren har Sverige under lång tid satt i system att tycka synd om brottslingar. Kriminalitet förklaras i termer av fattigdom och utanförskap. Det straffrättsliga systemet präglas i många fall av för låga straff, straffrabatter och villkorlig frigivning. Straffrättens enda syfte anses vara rehabilitering snarare än att även beakta brottsoffrets rätt till upprättelse.

Även om åklagare yrkar på utvisning undgår dömda gärningsmän många gånger utvisning på grund av anknytning till Sverige eller av humanitära skäl. Den svenska straffrätten lutar alltmer åt att det endast är brottslingen som ska skyddas och inte den som utsätts för brott.

Ett anständigt samhälle, som sätter brottsoffret först, får inte låta detta ske. Men tyvärr är det exakt vad som händer i Sverige i dag. Den som accepterar detta sviker inte bara offret och dess anhöriga; man sviker dessutom alla de människor som riskerar att bli nästa brottsoffer.

Att brottsoffer ute på gator och torg riskerar att möta den som slagit och sparkat kort efter att våldshandlingen begåtts är oacceptabelt. Att inte ställa sig på offrets sida är att sätta omsorgen om brottslingar framför vad som är själva kärnan i begreppet rättvisa, det vill säga brottsofferperspektivet.

Fru talman! En av den internationella brottslighetens främsta inkomstkällor är människosmuggling. Varje år kidnappas eller luras tusentals barn, kvinnor och män in i olika former av modernt slaveri, lockade med pengar och löften om en bättre framtid. Många tror sig ha kommit till en bättre del av världen med möjlighet till jobb och vård och att vara en del av ett fungerande samhälle. Men i stället för en ljus framtid möts de av den organiserade brottsligheten, som hanterar människor som en handelsvara. Prostitution, bordellverksamhet, organförsäljning, slavarbete och kriminalitet blir deras liv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Den organiserade brottsligheten finns i varje land, och även inom EU är problemet stort. De som bedriver denna verksamhet blir allt skickligare och mer erfarna, och företeelsen tycks bli allt vanligare.

Ett stort problem för det svenska rättsväsendet är att det är svårt att få människohandlare dömda och ännu svårare att få dem dömda med stränga straffpåföljder. För att bemöta dessa problem krävs en rad åtgärder, som fungerande gränskontroller, moderna verktyg för polisen att beivra brottslighet och användande av hemliga tvångsmedel.

Vi ser även att straffen för dessa gärningar inte beaktar hur allvarligt brottet är. Straffet för människohandel behöver därför skärpas. De som utsätts för sådan brottslighet ska få den upprättelse deras utsatthet förtjänar.

Fru talman! Människohandel kan komma i olika former. Vi har den organiserade människohandeln där människor säljs för att andra ska tjäna pengar. Sedan har vi en annan typ av människohandel där ett antal brottsdömda, våldsamma män i Sverige har satt i system att ta hit kvinnor från Thailand och andra länder för att misshandla, våldta och kasta ut dem strax innan de fått uppehållstillstånd för att sedan ta hit en ny kvinna och göra samma sak igen.

Detta hade inte varit möjligt om riksdagen hade lyssnat på Sverigedemokraterna, som sedan 2010 är det enda parti som har motionerat om att lagen ska ändras så att den som under den senaste tioårsperioden dömts för våld, hot eller andra övergrepp mot en partner inte ska ha rätt att ta hit anhöriginvandrare från tredjeland.

Fru talman! Det finns flera viktiga åtgärder som behöver vidtas med syfte att både skydda och ge upprättelse till brottsoffer. En av dem är att skärpa straffen för överträdelse av kontaktförbud. Straffet för att bryta mot ett kontaktförbud av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. För att kontaktförbudet ska ge resultat krävs det att straffet blir så pass kännbart att få vill riskera att överträda det. Det behöver även bli lättare för kvinnor att få kontaktförbud utfärdat. Sverigedemokraterna vill därför att straffet för överträdelse skärps genom att minimistraffet sätts till fängelse, i enlighet med vad utredningen Våld i nära relationer föreslår.

Ansvarsfrihet vid ringa fall av överträdelse har vid tillfällen visat sig vara problematiskt. Sverigedemokraterna anser därför att det även på denna punkt är rimligt att följa utredningens förslag så att den som överträder ett kontaktförbud av ringa fall döms till böter.

För den som dömts för ett vålds- eller sexualbrott gentemot en närstående finns det med nuvarande och föreslagen lagstiftning ingen möjlighet att utfärda ett kontaktförbud med elektronisk övervakning vid frisläppandet, även om hotbilden är stor. Sverigedemokraterna anser därför att det behövs kompletterande lagstiftning som möjliggör detta för att säkerställa att den som blivit utsatt för ett brott ska kunna känna sig trygg.

Den som utsatts för brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd, vare sig det gäller att gärningsmannen får ett proportionerligt straff till den skada som denne åsamkat brottsoffret eller att en rimlig brottskadeersättning betalas ut.

Den kränkning som brottsoffret utstått efter att ha utsatts för brott bör uppgraderas för att stå i bättre överensstämmelse med de etiska och sociala värderingar som är rådande i dag. Vi vill därför fördubbla nivån på den kränkningsersättning som de som utsatts för bland annat sexualbrott kan få rätt till. En sådan förändring skulle dessutom på ett tydligare sätt markera att det som brottsoffret utsatts för utgör en överträdelse av brottsoffrets rätt till sin person och integritet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Detta handlar i grunden om synen på moral och rättvisa. Vi måste våga stå upp för dem som inte har kraft eller mod att föra sin egen talan. Det är så en medmänsklig kriminalpolitik ser ut på riktigt.


Anf. 11 Johan Hedin (C)

Fru talman! Ibland blir diskussionen om rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna en smula akademisk. Vi som har haft turen att få växa upp i demokrati, i fred, i frihet och där de mänskliga rättigheterna har respekterats kanske har svårt att föreställa oss alternativet.

Men alternativen finns. Vi har under flera år sett en oroande tendens i många delar av världen, där Europa inte är något undantag. I coronakrisens svallvågor har detta avsevärt förvärrats. Steg för steg ifrågasätts rättsstatliga principer, demokratin kringskärs och de mänskliga rättigheterna urholkas - inte sällan med motiveringen att just värna människors säkerhet. Inget kunde vara mer falskt. Alla som öppet eller dolt driver på för att montera ned rättsstaten gör det av en enda anledning: att stärka den egna makten.

I den märkliga tid vi lever i, fram till nyligen på toppen av materiellt välstånd, finns ändå grogrund för populistiska rörelser som hämtar sin energi ur medvetna missförstånd, överdrifter och rena lögner - om samhällsutvecklingen, om minoriteter, om allt som går att skrämma den som låter sig skrämmas med.

Men den diskussionen, som kan kännas akademisk och abstrakt för många, blir för några akut praktisk och konkret.

Det absolut mest grundläggande i en rättsstats funktion är att våld är reglerat och monopoliserat, att det endast är genom demokratisk kontroll, med tydliga bestämmelser för när och hur våldsmonopolet får använda sin makt mot en enskild, och i väl definierade nödvärnssituationer som våld kan vara ett medel. Allt annat våld är oacceptabelt och ska leda till konsekvenser.

Den rättsstat som inte förmår att skydda sina invånare från våld förlorar sin främsta funktion. En stat där den starkes rätt råder och där våld och hot om våld blir ett maktmedel är ingen rättsstat.

Fru talman! Det här betänkandet har ett bärande tema när det gäller det vi har skapat majoritet för: ett särskilt fokus på den som är särskilt utsatt. Ett tillkännagivande handlar om gamla och andra utsatta och ett annat handlar om hur vi på bästa sätt ger barn bästa möjliga stöd genom barnahusens funktion och hur den säkras i hela landet. Min moderata kollega Magdalena Schröder har gett en alldeles utmärkt beskrivning av hur viktigt detta är, så jag ska inte orda mer om det.

Det finns några fler tankar från Centerpartiet och andra som förtjänar uppmärksamhet och som vi bör jobba vidare med. Bland annat handlar det dels om hur vi gör det lättare för brottsoffer att bättre förstå rättsprocessen, dels om hur exempelvis anhöriga till våldsdödade kan få stöd om och när den dömda gärningsmannen friges eller beviljas permission. Detta är någonting som både Centerpartiet och Moderaterna har föreslagit. Centerpartiet vill gå ännu längre och införa en bestämmelse i skadeståndslagen som förstärker anhörigas rätt till ersättning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Kopplat till det ligger också polisens återkoppling för den som utsätts för brott. Här måste rättsväsendet bli bättre. Alla som utsätts för brott ska känna sig sedda av rättsväsendet och bli informerade om vilket stöd som finns att få och hur en process går till.

Med det vill jag yrka bifall till reservation 18 om just polisens återkoppling.


Anf. 12 Jessica Wetterling (V)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 16, men givetvis står vi i Vänsterpartiet bakom alla våra reservationer.

Våld och övergrepp måste alltid bekämpas oavsett vem som är förövare, oavsett vem som är offer och oavsett bakomliggande motiv. Det är en mänsklig rättighet att slippa utsättas för våld och övergrepp och att få skydd och stöd om så ändå sker. Det handlar om vår trygghet och säkerhet - om trygghet för oss att kunna leva våra liv i frihet, om trygghet i hemmet och trygghet utomhus och om tryggheten i att veta att samhället alltid står upp mot all brottslighet och alltid finns där med hjälp och stöd när vi behöver det som allra mest.

I dag är det inte alltid så. Det finns ingen myndighet som har ett övergripande ansvar i alla de delar som gäller brottsoffer. Alldeles för ofta faller personer mellan stolarna och får inte den hjälp och det stöd som de har rätt till.

Fru talman! Under en lång tid har brottsoffers rättigheter stärkts i Sverige. Men det finns fortfarande brister. Vänsterpartiet anser att de brister som finns behöver uppmärksammas mer och åtgärdas för att vi ska kunna tillgodose de behov av skydd och stöd som brottsoffer kan ha.

Förutom vissa lagändringar anser vi att utbildningsinsatser är en nyckel för att i praktiken uppnå ett starkt och välfungerande skydd för brottsoffer i Sverige. Den tid som det tar för brottsoffer och deras anhöriga att komma i kontakt med olika stödinsatser varierar och skiftar kraftigt över landet. Det är allvarligt att antalet brottsoffer som får stöd från brottsofferjouren har minskat kraftigt efter polisens omorganisation. Ofta fungerar polisens förmedling bra, men för att alla brottsutsatta ska ha lika goda möjligheter till stöd oavsett var i landet de bor behöver detta arbete förbättras.

Fru talman! EU:s brottsofferdirektiv trädde i kraft 2012 och syftar till att garantera att alla brottsoffer får lämplig information, stöd och skydd samt att de kan medverka vid den straffrättsliga processen. Vi i Vänsterpartiet var i stora delar positiva till de förändringar som skedde när detta infördes, men vi anser att förändringarna inte motsvarar vad som krävs för att brottsoffer verkligen ska få det stöd och den hjälp de behöver. Det duger inte att bara leva upp till direktivets miniminivå.

Fru talman! Flera av artiklarna i direktivet är formulerade utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi anser att det behöver finnas en motsvarande formulering i svensk lag. Vi vill säkra att såväl brottsoffer som berörda inom rättsväsendet ska känna till dessa rättigheter och att brottsoffer ska kunna hävda sin rätt. I dag står det till exempel ingenstans i lagstiftningen att polis, åklagare och domstol måste anpassa verksamheten och ta hänsyn till personer med funktionsnedsättningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Vänsterpartiet anser att Sverige inte bör nöja sig med att leva upp till de miniminivåer som finns utan att vi behöver ha en mycket högre ambition och göra mer för att säkerställa alla brottsoffers rättigheter.

Fru talman! Några av våra förslag är följande.

För det första behöver barns rättigheter som brottsoffer säkerställas. Vi anser att Polismyndigheten behöver få i uppdrag att ta fram särskilda rutiner för att kunna tillgodose behov hos och rättigheter för våldsutsatta barn och barn som upplever våld.

För det andra anser vi att EU-direktivets portalbestämmelse, artikel 3 om rätten att förstå och bli förstådd, behöver finnas uttryckligt fastställd i svensk rätt.

För det tredje behöver det säkerställas att tjänstepersoner som kommer i kontakt med brottsoffer har rätt utbildning och rätt förutsättningar för att kunna ge stöd och information till brottsoffer.

Vi anser därför att det behöver tas ett helhetsgrepp när det gäller hur brottsofferdirektivet ska implementeras. Sveriges brottsoffer förtjänar mer än en miniminivå.


Anf. 13 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Coronapandemin är den största krisen i modern tid. Många människor har drabbats mycket hårt. Många har dött, och andra har svävat eller svävar mellan liv och död och i ovisshet. Personal i vård och omsorg går på knäna. Mycket av livet har stannat upp. Företagares livsverk riskerar att gå förlorade. Många riskerar också att förlora jobbet.

Många svenskar iakttar försiktighet, följer myndigheternas rekommendationer och stannar hemma. Men inte alla - brottsligheten har inte tagit paus. Polisen har varnat för att bedrägerierna riskerar att öka i krisen och att bedragare cyniskt utnyttjar coronakrisen för att lura och bedra våra äldre. Det är inget annat än vedervärdigt.

Jag läste att en kvinna i 80-årsåldern blev uppringd av en person som utgav sig för att ringa från Folkhälsomyndigheten. Bedragaren sa att kvinnan misstänktes ha blivit smittad av viruset, och genom att logga in med sitt bank-id skulle kvinnan få ett gratis test. Hon fick inte ett gratis test. Hon blev lurad på 100 000 kronor.

Bedragare har knackat på och erbjudit sig att hjälpa till och handla åt äldre för att komma åt deras kort och koder. Sms har skickats runt där man har påstått att man gör en insamling för coronaforskning på Karolinska institutet.

Allt det här är exempel på en avskyvärd brottslighet som hela rättsväsendet måste se särskilt allvarligt på. Just det handlar ett av justitieutskottets tillkännagivanden om, fru talman, och det är angeläget.

Att den här brottsligheten ökar är tyvärr inte förvånande. Antalet bedrägerier har mer än fördubblats på tio år. I dag sker mer än 100 000 fler bedrägerier än för tio år sedan, och endast 5 procent klaras upp. Det är i princip riskfritt att begå ett bedrägeri i Sverige i dag. Det vill Kristdemokraterna ändra på.

Fru talman! Det finns ytterligare två tillkännagivanden i betänkandet.

En nationell plan för barnahusens verksamhet ska tas fram för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn oavsett var i landet de bor. Barn som har utsatts för övergrepp ska inte slussas runt mellan flera olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera olika personer. Barnahus är ett bra exempel på en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för övergrepp är i centrum för hela utredningsprocessen. Det är ytterst viktigt att alla barn som behöver får tillgång till denna verksamhet och att insatserna håller lika god kvalitet och är likvärdiga över hela landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Vi kristdemokrater tycker också att sekretesslagstiftningen behöver ses över då den tolkas olika i olika delar av landet. Vi tycker dock att det är väldigt positivt att ett enigt justitieutskott anser att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet i syfte att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.

Jag vill också yrka bifall till reservation 26 som just handlar om att se över sekretesslagstiftningen. Lagstiftningen får inte vara ett hinder i arbetet med barn som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp.

Vidare vill jag också kommentera det tredje tillkännagivandet, som handlar om en kartläggning av sexualbrotten. Personer som uppger att de har utsatts för sexualbrott har ökat kraftigt under de senaste åren, och därför finns det stor anledning att göra en bred kartläggning av just sexualbrott. Den ska omfatta brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer.

Den typ av bred kartläggning som utskottet vill se bör kunna ligga till grund för såväl förändrad lagstiftning som utformning av informationsinsatser och andra åtgärder i syfte att förebygga brott.

Det finns i betänkandet en lång rad reservationer som KD givetvis står bakom. Men för att spara tid vid voteringen yrkar jag i dag bifall endast till tillkännagivandena och reservation 26.


Anf. 14 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Hela idén med rättsväsendet är att vi inte ska ha några brottsoffer. Tanken är att vi på olika sätt ska försöka öka tryggheten och minska brottsligheten. I många andra debatter ägnar vi oss åt att effektivisera och göra detta bättre. Nu talar vi om vad vi ska göra när det ändå har hänt, när en människa ändå har drabbats av brott.

Det är i regel en individ som har begått en brottslig handling. Staten har då misslyckats med att förhindra detta och har kanske inte sett till att den personen har fått adekvat hjälp, ifall personen är straffad tidigare och så vidare. Men nu handlar det alltså om brottsoffren.

Fru talman! Jag tar avstamp i den situation vi har i Sverige i dag, eftersom vi i coronasmittans tid ser hur våldet ökar, inte minst mot kvinnor som lever i parrelationer. Liberalerna är väldigt glada över att vi tillsammans med de andra partierna i januarisamarbetet kan skjuta till 100 miljoner extra. Det är viktigt. Vi ser också hur utsattheten för unga ökar i denna tid, inte minst på nätet.

Vi hoppas att vi i dagarna kommer att kunna presentera hur detta stöd ska fördelas till de viktiga civilsamhälleliga organisationerna. Bilden från såväl Roks och Unizon som Bris är tydlig: Det behövs, och brottsutsattheten ökar. Pengarna är på väg. Det är viktigt för att minska lidandet hos brottsoffer när något ändå har hänt.

Mycket av det som behandlas i betänkandet handlar om att arbetet ska vara effektivare, att bemötandet ska vara bättre, att informationen ska vara bättre och att man ska få vettig kompensation om man ändå har utsatts för brott. Det känns som att inriktningen från samtliga partier är ganska enhällig. Vi är inte särskilt oense om att brottsoffer ska få ett gott stöd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Liberalerna har dock ett antal reservationer. Vi vill gärna lyfta upp det som någon tidigare talare har varit inne på: situationen för våra äldre. I coronasmittans tid utsätts människor än mer för bedrägeriförsök. Det handlar om människor som annars kanske är osäkra och dessutom mycket rädda. De cyniska personer som ägnar sig åt detta behöver bemötas med ökad tydlighet från rättsstaten för att vi ska skydda inte minst äldre brottsoffer.

När det gäller utsatta barn, som jag har varit inne på, finns det väldigt mycket att göra. Liberalerna är glada över att ha varit med och drivit fram satsningen på att polisen ska bli bättre på att utbilda sig och möta sexualbrott mot barn, både i verkligheten och på nätet där det ökar på ett katastrofalt sätt. Människor begår via digitala medier övergrepp på barn, som är väldigt utsatta och ofta mycket sårbara.

Det arbete som är på gång vad gäller både människohandel och våld mot kvinnor är viktigt. Vi är glada över att ha varit med och vässat den utredning som arbetar för att skärpa verktygen för att hjälpa människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Där finns också frågan om kontaktförbud med. Elektronisk övervakning behöver kunna användas oftare. Man behöver kunna utöka området för kontaktförbudet för den som ägnar sig åt att trakassera kvinnor, som är de som oftast utsätts. Repressalierna om man bryter mot detta måste också bli tydligare. Det handlar om personer som har mycket svårt att förstå enkla budskap. Vi ser fram emot att det kommer att komma skärpningar.

Fru talman! Vi står bakom tillkännagivandena. Liberalerna yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 3 om sekretess. Det är en bred reservation. Man måste titta på det här. För oss liberaler är det viktigt att det ska finnas möjlighet för sjukvården eller socialtjänsten att delge polisen information. Det ska inte vara obligatoriskt - det kan vara olämpligt av olika skäl - för då vågar utsatta människor kanske inte komma till socialtjänsten eller sjukvården.

Utredningen från 2018 tittade på hur vi ska minska återfallen hos människor som ägnar sig åt att misshandla andra. Fokus låg faktiskt särskilt på män som ägnar sig åt att gång på gång misshandla kvinnor. Där finns ett förslag om att ändra sekretessreglerna för att kunna öka effektiviteten, skydda fler och se till att män upphör med ett våldsamt och kriminellt beteende.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.


Anf. 15 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Vi debatterar justitieutskottets betänkande 29 om våldsbrott och brottsoffer.

Att utsätta någon för våld är en av de värsta frihetsinskränkningar som kan göras mot en annan människa. Vi politiker och ledamöter i justitieutskottet har en skyldighet att göra vad vi kan för att det våld som riktas mot människor i landet ska minimeras och för att de som ändå utsätts för våld eller hot om våld ska få samhällets fulla stöd.

I somras skedde två ofattbart brutala mord dagarna efter varandra. De fick med all rätt stor uppmärksamhet. De som mördades var en kvinna i Malmö som bar sin två månader gamla baby i famnen och en kvinna strax utanför Stockholm.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Våldsbrott och brottsoffer

Den politiska konsekvensen utmynnade efter ett par veckor i regeringens 34-punktsprogram. Det innefattar såväl ett förebyggande arbete med skola, socialtjänst med mera som ett starkare rättsväsen med fler verktyg för polisen, fler påföljder och inte minst åtgärder för att stärka vittnen och bryta tystnadskulturen. Flera av åtgärderna har det tagits initiativ till i riksdagen. Andra har det tillsatts utredningar för, vilket behövs för att de ska bli verklighet.

Att fler vapenbrott klassas som grova är en sak som återstår, även om det tidigare har gjorts väldigt mycket med vapenlagstiftningen. Den är viktig. Illegala vapen är ett av samhällets stora problem.

Fru talman! Ett annat djupt allvarligt och stort samhällsproblem är mäns våld mot kvinnor. Det handlar om våld i form av slag men också om sexuellt våld och psykiskt våld. Polismyndigheten har ålagts att prioritera frågan om mäns våld mot kvinnor. Kvinnor som utsätts ska också få stöd, och de män som våldför ska dömas. Vi kan inte nöja oss med att varje kvinna, ung som gammal, ska behöva vara rädd för att gå ut på kvällen eller för att vara hemma med sin partner.

Fru talman! Brott som begås mot äldre har lyfts fram av flera debattörer här. Även det är en brottslighet som det är av allra största vikt att bekämpa. Det är djupt upprörande att läsa om de bedrägerier som begås, inte minst under denna tid med pandemin.

Jag är glad att många också lyfter fram och har ett engagemang för barnahusen. Det är en fråga som inte minst statsrådet Åsa Lindhagen har drivit, i sin roll som statsråd men även i sin tidigare roll som socialborgarråd i Stockholm.

Fru talman! Brottsförebyggande rådet fick 2018 i uppdrag att belysa orsakerna till ökningen av anmälda och självrapporterade sexualbrott sedan 2005. Uppdraget redovisades i maj 2019. Brottsförebyggande rådet har även fått i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. Detta är ett uppdrag som ska redovisas senast den 15 juni 2020, om ett par månader. Vi menar därför att det saknas skäl att rikta ett tillkännagivande om detta.

Strax kommer vi att gå vidare till en annan debatt som rör brottsskadeersättning, en annan viktig fråga som också har bäring på våldsoffer.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 30.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-04-29
Förslagspunkter: 43, Acklamationer: 37, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Haverikommission

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD).
 2. Brott mot personer med funktionsnedsättning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 1 (L)
 3. Brott mot äldre

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra särskilt utsatta personer, och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2019/20:2592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

  2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6 och

  2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.
  • Reservation 2 (S, V, MP)
 4. Telefonbedrägerier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:508 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C).
 5. Sekretessbrytande regel i offentlighets- och sekretesslagen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 3 (M, C, KD, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD100052
  C05026
  V40023
  KD03019
  L03016
  MP30013
  -0002
  Totalt33220294
  Ledamöternas röster
 6. Sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7.
 7. Pornografins skadeverkningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1 och

  2019/20:2343 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S).
 8. Skärpta straff för att motverka människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD),

  2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21,

  2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 23 och

  2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.
  • Reservation 4 (SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD09053
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt42120295
  Ledamöternas röster
 9. Polisens arbete mot människohandel m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 46.
  • Reservation 5 (C)
 10. Nationell strategi mot människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 30 och

  2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 4.
  • Reservation 6 (L)
 11. Nationellt center för försvunna och utnyttjade barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 32.
  • Reservation 7 (L)
 12. Rättsväsendets arbete mot människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 33.
  • Reservation 8 (L)
 13. Kartläggning av sexuellt utnyttjande av barn mot ersättning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 9 (L)
 14. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 10 (SD)
 15. Skärpt straff för överträdelser av kontaktförbud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 11 (SD)
 16. Utvärdering av kontaktförbud avseende den gemensamma bostaden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:2826 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.
 17. Kontaktförbud med elektronisk övervakning efter avtjänat fängelsestraff

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4.
  • Reservation 12 (SD)
 18. Ökad användning av kontaktförbud med elektronisk övervakning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

  2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 23.
  • Reservation 13 (M, SD, KD)
 19. Myndigheters skadeståndsanspråk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:2122 av Ellen Juntti (M).
 20. Skadestånd vid nedlagd förundersökning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:721 av Markus Wiechel (SD).
 21. Skadeståndsnivåer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 14,

  2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

  2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.
  • Reservation 14 (M, SD, KD)
 22. Kränkningsersättning till anhöriga

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 37.
  • Reservation 15 (C)
 23. Implementering av brottsofferdirektivet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.
  • Reservation 16 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt5140294
  Ledamöternas röster
 24. Stärkt skydd för brottsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 19.
 25. Stärkt brottsofferperspektiv

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.
  • Reservation 17 (M, KD, L)
 26. Polisens återkoppling

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31.
  • Reservation 18 (M, C, KD, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (M, C, KD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD100052
  C05026
  V40023
  KD03019
  L03016
  MP30013
  -0002
  Totalt33220294
  Ledamöternas röster
 27. Brottsoffer vid allvarliga brott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 36.
  • Reservation 19 (M, C)
 28. Polisens brottsofferstödjande och brottsförebyggande arbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 5 och 10.
  • Reservation 20 (KD)
 29. Ökad trygghet för de som utsätts för våld i nära relation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 50 och 52.
  • Reservation 21 (C)
 30. Brottsofferjourer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 30 och

  2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.
  • Reservation 22 (M)
  • Reservation 23 (KD)
 31. Forskning kring brottsoffer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12.
  • Reservation 24 (KD)
 32. Aleviters vardag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3028 av Serkan Köse (S).
 33. Stärkt skydd för hbtq-plus-personer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkandena 1-4.
 34. Barnahus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet i syfte att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn oavsett var i landet man bor, och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

  2019/20:1534 av Annika Hirvonen Falk och Pernilla Stålhammar (båda MP) yrkandena 1 och 2,

  2019/20:2121 av Ellen Juntti (M),

  2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 3 och

  2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 76 och

  bifaller delvis motionerna

  2019/20:1534 av Annika Hirvonen Falk och Pernilla Stålhammar (båda MP) yrkande 5 och

  2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 8.
 35. Utredning om barns specifika behov

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 6 och

  2019/20:1051 av Tomas Kronståhl m.fl. (S).
  • Reservation 25 (V)
 36. Sekretess som försvårar barnahusens verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 77.
  • Reservation 26 (M, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 26 (M, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD100052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt41140294
  Ledamöternas röster
 37. Regionala barnahus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 8.
 38. Barn som bevittnar våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:434 av Sofia Nilsson (C),

  2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 78 och

  2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 23.
  • Reservation 27 (KD)
  • Reservation 28 (L)
 39. Kunskapslyft

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 7.
  • Reservation 29 (L)
 40. Kartläggning av sexualbrotten

  Kammaren biföll reservation 30

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 30

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kartläggning av sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 30 (S, C, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 30 (S, C, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S016084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP03013
  -0002
  Totalt27280294
  Ledamöternas röster
 41. Kartläggning av brottsligheten i skolorna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 12.
  • Reservation 31 (M, KD, L)
 42. Uppdrag att kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet och jihadism

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 1.
 43. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.