Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

Betänkande 2021/22:NU27

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 maj 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Riksdagen vill att regeringen vidtar åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi (NU27)

Riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att vidta olika åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi.

Riksdagen betonar att det är viktigt att regeringen fortsatt tydligt och med kraft driver linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi snarast praktiskt möjligt ska upphöra. Det gäller inte minst fossil energi. Regeringen bör också driva frågan om att EU ska ta fram ett regelverk för ursprungsmärkning av fossil energi, som i första hand gäller geografiskt ursprung.

Åtgärder behöver även vidtas så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt, inte minst fossila bränslen som naturgas och olja. Regeringen bör granska vilken import som förekommer i dag. Därefter bör olika juridiskt och praktiskt möjliga alternativ övervägas, både vad gäller skyndsamma och mer långsiktiga åtgärder för att trygga Sveriges energiförsörjning.

Riksdagens beslut om tillkännagivande till regeringen grundar sig i ett utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget är väckt i utskottet. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets initiativ om Sveriges energiförsörjning och rysk energi.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-10
Justering: 2022-05-12
Trycklov: 2022-05-12
Betänkande 2021/22:NU27

Alla beredningar i utskottet

2022-05-03, 2022-05-10

Näringsutskottet vill att regeringen vidtar åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi (NU27)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att vidta olika åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi.

Utskottet betonar att det är viktigt att regeringen fortsatt tydligt och med kraft driver linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi snarast praktiskt möjligt ska upphöra. Det gäller inte minst fossil energi. Regeringen bör också driva frågan om att EU ska ta fram ett regelverk för ursprungsmärkning av fossil energi, som i första hand gäller geografiskt ursprung.

Åtgärder behöver även vidtas så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt, inte minst fossila bränslen som naturgas och olja. Regeringen bör granska vilken import som förekommer i dag. Därefter bör olika juridiskt och praktiskt möjliga alternativ övervägas, både vad gäller skyndsamma och mer långsiktiga åtgärder för att trygga Sveriges energiförsörjning.

Utskottets förslag om tillkännagivande till regeringen grundar sig i ett utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget är väckt i utskottet. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-05-17
Debatt i kammaren: 2022-05-18
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:NU27, Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

Debatt om förslag 2021/22:NU27

Webb-tv: Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 110 Carl-Oskar Bohlin (M)

Fru talman! Vi står här i dag och diskuterar ett mycket angeläget ämne, nämligen vikten av att Europa så snart som det bara är möjligt gör sig oberoende av rysk fossil energi.

Jag är mycket glad att utskottet har kommit samman och enats om ett gemensamt förslag till tillkännagivande om att regeringen måste driva den här frågan hårdare, på EU-nivå och på den nationella nivån, för att Sverige och Europa ska kunna ta sig ur beroendet av rysk fossil energi. Men låt oss rekapitulera vad det egentligen är som har gjort att vi har hamnat i den här situationen.

Fru talman! En stor del av europeisk energiomställning har tyvärr cementerat Europas beroende av rysk gas. Vi är många som under lång tid har varnat för att Europa i och med detta har iklätt sig en säkerhetspolitisk strypsnara. Det är bara ett eller kanske ett och ett halvt år sedan som en majoritet, ledd av borgerliga partier, i riksdagens EU-nämnd sa åt den dåvarande regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att göra allt den kunde för att stoppa Nord Stream 2. Ändå valde regeringen att gå vidare med, och säga ja till, Nord Stream 2.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Vi kan konstatera att Europa i dag använder ungefär 150 miljarder kubikmeter rysk gas varje år. Det bidrar naturligtvis till att finansiera Ryssland som stat och därmed också det fruktansvärda anfallskrig som just nu bedrivs gentemot Ukraina.

Problemet för Europas del är att det inte är lätt att ta sig ur det här beroendet på kort sikt. Det är många politiska missgrepp under lång tid som har begåtts och som har försatt oss i den här situationen.

Jag nämnde tidigare, fru talman, att Tyskland år 2000 hade en elproduktion från sina kärnkraftverk som uppgick till 170 terawattimmar per år. År 2020 uppgick den tyska elproduktionen från gas till 89 terawattimmar per år. Ändå har Tyskland under den här perioden fortsatt att lägga ned sin kärnkraft. Det planerade målet att lägga ned kärnkraften fullt ut till slutet av 2022 ser ut att kvarstå. Om Tyskland hade behållit den kärnkraft man hade i början av 2000-talet hade man inte behövt använda gas till elproduktion.

Men Tyskland har valt en väg som har varit förödande. Man har lagt nästan 5 000 miljarder kronor på den så kallade Energiewende, där man ensidigt har byggt ut oplanerbar kraft, och som en konsekvens av detta har man behövt använda gas som balanskraft. Den svenska regeringen, ledd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycks ha sett detta som en färdplan snarare än som ett avskräckande exempel, för vi har gjort samma sak.

Vi har lagt ned vår kärnkraft i det här landet, och vi ska naturligtvis tacka vår vattenkraft för att vi inte har behövt bygga gasturbiner i Sverige. Men det har i högre grad gjort oss importberoende. Det är allt vanligare att det är priset på rysk gas som också sätter elpriset i Sverige, eftersom vi har marginalprissättning på el. Detta har naturligtvis drabbat enskilda hushåll i Sverige. Det märks framför allt i södra Sverige, som i dag många gånger har tio gånger högre elpriser än norra Sverige.

Exponeringen mot rysk gas som prissättande enhet för svensk el är en konsekvens av att vi har lagt ned vår planerbara elproduktion. Den är en konsekvens av att vi har 5 000 megawatt mindre planerbar elproduktion nu än för 25 år sedan. Den är en konsekvens av att vi har en regering som har lagt ned kärnkraft. Detta, fru talman, är beklagligt, och det har bidragit till att försätta oss i en mer utsatt position än vi annars hade befunnit oss i.

Man ska dock komma ihåg att det direkta beroendet av rysk fossil energi i Sverige är förhållandevis lågt. Men det hade kunnat vara ännu lägre om inte regeringen 2019 hade sagt nej till en ansökan om att binda ihop LNG-terminalen i Göteborg, en terminal för att ta emot flytande gas per fartyg, med det sydsvenska gasnätet. Hade man gjort detta hade det funnits ett alternativt sätt att mata det sydsvenska gasnätet, och då hade vi kunnat välja leverantörer från andra länder på ett mycket enklare sätt.

I dag sitter vi fast i det prekära problemet att vi inte vet hur många ryska gasatomer det kommer genom pipelinen från Danmark, helt enkelt därför att den är uppblandad med dansk gas. Det är också en konsekvens av hur den danska gasutvinningen ser ut. Nu kan vi hoppas att det på lite längre sikt blir så att Danmark åter blir självförsörjande på gas. Det kommer då att leda till att den svenska gasen blir till 100 procent dansk. Men vi hade inte behövt vara i den här situationen om regeringen inte 2019 hade sagt nej till ansökan om att knyta ihop LNG-terminalen i Göteborg med det sydsvenska gasnätet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Fru talman! På det hela taget är det tråkigt att se att Europa under lång tid har iklätt sig den säkerhetspolitiska strypsnara som Ryssland just nu har lagt på det europeiska samarbetet. Med detta sagt måste vi vidta alla åtgärder vi kan för att så snart som möjligt ta oss ur detta beroende och också vara tydliga i den slutsats som måste komma ur detta, nämligen att det är av stor vikt att vara självförsörjande när det kommer till elproduktion.

Det är av stor vikt att kunna styra tillgången i sin egen elproduktion. Gör man inte det blir man beroende av någon annans elproduktion. I det här fallet är det ju ofta Tyskland eller andra omkringliggande länder som behöver använda rysk gas som balanskraft.

Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.


Anf. 111 Jennie Nilsson (S)

Fru talman! Den 24 februari i år inleddes Rysslands olagliga, orättfärdiga och oprovocerade anfallskrig mot Ukraina. Det är en svart dag i Europas historia.

Sverige har sedan dag ett stått på Ukrainas och det ukrainska folkets sida. Vi har fattat unika beslut om att bistå inte bara med pengar utan också med vapen och krigsmateriel. Civilsamhället har mobiliserat för att kunna ta emot och hjälpa. Svenska företag har i stor utsträckning lämnat Ryssland och avbrutit alla affärsförbindelser, och Sveriges regering driver på för hårda och effektiva sanktioner på EU-nivå också när det gäller rysk energi, som är ämnet för den här debatten.

Hittills har EU i enighet fattat beslut om fem sanktionspaket. Det andra innehöll ett förbud mot försäljning, leverans, överföring och export till Ryssland av specifika varor och tekniker inom oljeraffinering. Den fjärde omfattade bland annat ett förbud mot nya investeringar i den ryska energisektorn. Det femte, som antogs den 8 april, innebär ett förbud mot att från den 9 april teckna nya avtal om import från Ryssland av kol och andra fossila bränslen.

Att dessa sanktioner antas på EU-nivå har ett stort värde, inte minst eftersom gemensamma sanktioner ger betydligt större effekt. Inget enskilt land kan åstadkomma vad 27 länder kan åstadkomma tillsammans.

Omfattningen på sanktionspaketen och hastigheten och enigheten hos EU:s 27 medlemsländer är också historisk, men den går inte att ta för given. Förhandlingar är alltid en balansgång, och varje land måste vid varje tillfälle förmå att ta ansvar för slutresultat och helhet.

Det senaste sanktionspaketet, som presenterades den 4 maj, är ännu inte beslutat. Paketet innehåller förslag om en infasning av sanktioner mot import av rysk olja. Kommissionen vill avveckla utbudet av rysk råolja inom sex månader och av raffinerade produkter i slutet av året. En självklar första prioritering för alla borde nu vara att få det sjätte sanktionspaketet på plats och att därefter driva på för ett sjunde.

Ukraina behöver och förtjänar ett EU som är starkt, enigt och uthålligt. Vår uppgift är att bidra.

Fru talman! Det svenska engagemanget och stödet för Ukraina är stort, och det är lätt att sympatisera med viljan att göra mer. Men det är också viktigt att göra rätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Sanktioner ska vara effektiva och träffa rätt. De ska slå mot Ryssland och den ryska statskassan. De ska inte vara slag i luften eller drabba europeiska eller svenska företag och hushåll mest. Varje ineffektiv sanktion som träffar fel bidrar till att stärka Ryssland. Det gör att frågan om sanktioner är svår och komplex.

Om man begränsar sig till att titta på frågan om sanktioner på energiområdet kan man konstatera att Sverige i dagsläget saknar lagrum för unilaterala sanktioner. Att skapa lagrum är givetvis möjligt, men det är inte gjort i en handvändning. Om flera länder väljer att införa unilaterala sanktioner måste det vägas mot risken att det försvårar för EU-gemensamma sanktioner.

Man kan också konstatera att Sveriges direktimport av rysk energi är liten. Det indirekta beroendet är större eftersom Sverige är en del av en global energimarknad för både naturgas och olja, där Ryssland har betydande andelar. Exakt hur stor den indirekta importen är går inte att säga eftersom det med dagens system inte går att spåra den fossila energins geografiska ursprung. I tank och ledning är den uppblandad. Ett system för ursprungsmärkning av fossil energi i likhet med det som finns för förnybar energi är därför önskvärt, men det måste göras minst på EU-nivå för att ha någon effekt, något som har lyfts av Sveriges energiminister i EU-förhandlingarna.

Fru talman! Frågan om sanktioner har också säkerhetspolitisk bäring oavsett om det handlar om unilaterala sanktioner eller om EU-gemensamma sanktioner. Att behandla frågan i form av utskottsinitiativ är därför en utmaning och inte självklart det bästa alternativet. Det är därför glädjande att utskottsbehandlingen har landat i ett enigt, seriöst och väl avvägt yttrande, som tar sin utgångspunkt i vad som är praktiskt och juridiskt möjligt och lämpligt.

Utskottet vill för det första understryka vikten av att regeringen fortsätter att tydligt och med kraft driva linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi, inte minst fossil energi, snarast praktiskt möjligt ska upphöra.

För det andra anser utskottet att det saknas transparens och möjlighet att spåra fossil energi så att konsumenter och företag kan göra aktiva val och exempelvis välja bort rysk energi. Vi välkomnar därför det initiativ som tagits från regeringen för att driva på EU att ta fram ett regelverk för ursprungsmärkning.

För det tredje uppmanar utskottet regeringen att fortsätta att vidta åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt, inte minst fossila bränslen som naturgas och olja. Enligt utskottet finns det flera skäl för detta. Inte minst handlar det om att stärka Sveriges försörjningstrygghet och om att visa solidaritet med den ukrainska befolkningen.

Regeringen bör också fortsätta att uppmärksamma och samordna frivilliga initiativ.

Avslutningsvis, fru talman, kan det noteras att regeringen tydligt har uttryckt att man är helt enig med riksdagen kring dessa punkter. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

(Applåder)


Anf. 112 Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fru talman! Efter bland annat ett utskottsinitiativ från Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har utskottet tagit initiativ till ett förslag om tillkännagivande till regeringen om Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Sverige har under lång tid minskat sitt beroende av fossil energi. Det är framför allt satsningar på storskalig utbyggnad av vattenkraft, kärnkraft och bioenergi som har möjliggjort detta. I närtid finns även lovande projekt för att minska den användning av exempelvis kol som vi har inom järn- och stålindustrin. Dessutom pågår en elektrifiering i transportsektorn, där vi håller på att fasa ut de sista delarna av vårt fossila beroende.

Detta är en utveckling som i stort saknar motstycke i många andra länder i Europa. En stor del av deras energitillförsel är fortfarande fossilbaserad, och de har ett stort beroende av import från andra länder. I betänkandet kan vi se uppgifter från kommissionen som gör gällande att närmare 40 procent av gasen som används i Europa kommer från Ryssland. Tidigare har Ryssland även stått för ungefär 27 procent av den olja som importeras och 46 procent av det kol som importeras till Europa.

Det är en import som bygger och har byggt upp en stor andel av den ryska ekonomin. Detta borde vara tillräckligt för att enskilda länder på rent säkerhetspolitiska grunder ska se över sin energiförsörjning. Men frågan har givetvis blivit än mer akut efter invasionen av Ukraina den 24 februari. Därför är det ett styrkebesked att det är ett enhälligt utskott som understryker vikten av att regeringen fortsätter det arbete som sker på EU-nivå och att man snarast praktiskt möjligt ska fasa ut beroendet av rysk energi. De redan beslutade sanktionerna har inneburit en påtaglig effekt, men det behöver uppenbart göras mer för att se till att det fossila beroendet försvinner. Och vi behöver insatser även på svensk nivå.

Sverigedemokraterna har återkommande påtalat risken med att öka beroendet av rysk energi och hur en destruktiv europeisk energipolitik stärkt det ryska inflytandet över grundläggande samhällsfunktioner. Vi har till exempel motsatt oss, när det har varit uppe, Nord Stream 1 och 2 och de gasledningar och den infrastruktur som man försökt använda sig av på exempelvis Gotland, som skulle ha inneburit stora problem för svenskt vidkommande.

Det är problematiskt att en av få åtgärder som under mandatperioden hade kunnat trycka tillbaka rysk naturgas i våra gasledningar har varit en av de åtgärder som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har motsatt sig. Det handlar om att förbinda LNG-terminalen i Göteborg med det svenska gasnätet. Där hade vi kunnat se till att få en inmatningspunkt som hade kunnat trycka tillbaka den ryska naturgasen.

Trots att vi redan i dag har en i praktiken fossilfri elproduktion har regeringen benämnt de höga elpriserna som just Putinpriser - något som stämmer utifrån att elmarknaden sätter priset på marginalen. Man lyfter däremot inte det faktum att vi i dag i högre grad är beroende av våra grannländers elproduktion då vi inte har tillräckligt med produktion i våra två södra elprisområden, SE3 och SE4, efter att vi har lagt ned kärnkraften. Det är nu i stället rysk naturgas och kolkraft som sätter priset på el.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Det finns mycket som man kan anklaga Putin för, men det finns också ett stort politiskt ansvar att utkräva för de beslut som har tagits i Sverige. Vi har fått ett ökat beroende av våra grannländer.

Man kan bredda blicken och kolla hur det är runt om i Europa i stället. Miljörörelser runt om i Europa har agerat nyttiga idioter i samma avseende. Det finns uppgifter om att Gazprom till exempel har varit med och finansierat kampanjer för miljörörelser som handlar om att lägga ned kärnkraft i både Tyskland och Belgien. Det är något som direkt skulle gynna Rysslands intressen och som inte minst problematiserades av Trump. Han har uppenbart fått helt rätt i sak. Vi ser ju konsekvenserna med det ökade gasberoende som dessa länder har fått.

I Sverige har det även varit besvärande att Vattenfall har varit det enda bolag i väst som velat licensiera kärnbränsle åt amerikanskbyggda reaktorer, någonting som skulle öppna för att man då skulle kunna sälja till alla motsvarande tryckvattenreaktorer runt om i hela världen. Det är en fråga som Sverigedemokraterna och jag återkommande har lyft i denna kammare, men även i frågor och interpellationer, med ansvariga statsråd. Sverigedemokraterna var ensamma i början av året, före invasionen den 24 februari, om att driva linjen att vi bör göra en säkerhetspolitisk analys när denna typ av affärer görs. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de andra partierna röstade faktiskt nej till detta. Där har man i stället försvarat att statliga bolag får göra affärer med vem de vill och det oavsett om det är det ryska bolaget Tvel, som även levererar kärnvapen till Putin. Jag tycker att det finns något att dra lärdom av från den typ av agerande som man har bidragit med.

Det är bra att det nu finns ett stort politiskt tryck för att göra beroendet av rysk energi obefintligt. Men det finns samtidigt en stor risk att misstaget kommer att göras om och att vårt beroende av auktoritära stater kommer att öka kopplat till vår energiförsörjning. I och med behovet av vissa metaller, mineral och teknik från länder som Kina och andra stater som är minst lika problematiska som Ryssland håller vi på att bygga in denna typ av beroende. Vi kan se att vi i norra Sverige har gigantiska vindkraftsparker. Om man skulle stänga dem skulle det ha en betydande inverkan på svensk elproduktion. Där har vi vissa innovationskritiska metaller som vi måste ha till viss teknik. Det är kopplat till lagring, batteriteknik och annat. Ja, där håller vi på att bygga in precis samma beroende till denna typ av stater.

Det är viktigt att den säkerhetspolitiska insikten i denna kammare inte endast stannar vid rysk energi utan att man även fortsatt har med sig detta. Och att man har med sig det när beroenden är på väg att byggas upp även mot andra auktoritära stater.

(Applåder)


Anf. 113 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Att energi- och säkerhetsfrågorna är tätt sammankopplade är något vi i Centerpartiet har lyft fram länge. Ett europeiskt beroende av rysk energi är både dyrt och farligt. Det har jag påpekat många gånger.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Vår politik har därför konsekvent handlat om att styra bort från fossil energi, som ju till överväldigande delen kommer inte bara från Ryssland utan också från andra skurkstater som Saudiarabien, Qatar, Iran, Venezuela och många andra länder som vi verkligen inte vill skicka våra pengar till. Jag har många gånger sagt att jag hellre tankar Piteå än Putin.

Tyvärr har vårt engagemang inte konsekvent delats av andra partier. Regeringen har flera gånger varit högst tveksam till att ställa krav på spårbarhet för fossila bränslen. Engagemanget i förhandlingarna i Bryssel har varit minst sagt tveksamt. Andra partier har gjort sitt bästa för att skjuta ned de satsningar på biodrivmedel som finns liksom inblandningen av förnybart. Bara några veckor innan Putin anföll Ukraina välkomnade Moderaterna i Europaparlamentet att fossil gas skulle klassas som hållbar.

Resultat av det här är att vi fortsätter att använda olja och gas, trots att samtliga partier i en enig försvarsberedning har skrivit under på att decentraliserad, förnybar - notera ordet - energiproduktion är en styrka för det svenska totalförsvaret.

Sverige importerar i dag ganska små mängder direkt energi från Ryssland. Det är bra. Samtidigt lägger vi beslag på stora volymer från länder som exempelvis Norge, volymer som skulle kunna användas för att minska beroendet i andra länder. När vi som har fantastiska förutsättningar att producera förnybart låter bli blir effekten i förlängningen att andra länder tvingas att köpa från Ryssland.

Centerpartiet har lagt fram skarpa förslag på hur det förnybara ska kunna öka och hur vi kan dubbla drivmedelsproduktionen, hur vi kan dubbla svensk elproduktion inklusive utökad kärnkraft och hur vi ska kunna minska vårt beroende av fossila bränslen så att andra länder kan minska sitt beroende av Ryssland. EU skickar i dag 1 miljard euro om dagen till Ryssland i betalning för olja och gas. Det är säkerhetspolitiskt och ekonomiskt vansinne!

Det är bra att näringsutskottet nu har enats om att driva på regeringen för att på EU-nivå fasa ut rysk energi och öka spårbarheten - precis de frågor som Centerpartiet länge drivit och som ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsställning har haft möjlighet att driva i Bryssel tämligen länge. Tyvärr har det varit viktigare för EU och kanske också för dessa partier att klämma åt biobränslen och kräva spårbarhet för dem. Där går det ju att spåra hela vägen tillbaka till ursprungskällan medan oljan i bästa fall kommer till Rotterdam och gasen inte alls går att spåra.

Det här är ett av problemen med fossila bränslen och deras ursprung. Det gör dem billigare i förhållande till alternativen, och det gör att vi som konsumenter inte kan välja bort dem. Det har varit stora diskussioner där vi har velat se en ursprungsmärkning direkt vid pumpen men där regeringen och andra partier har valt att låta bli.

Jag hoppas att det här kan bli startskottet för nya tag för en politik där svensk energiproduktion kan öka, där värdet av egen produktion värderas upp ur flera aspekter och där EU inte ersätter fossila bränslen från en skurkstat med fossila bränslen från en annan.

Omställningen både av klimatskäl och ur sårbarhetsperspektivet är frågor som regeringen helhjärtat behöver driva. Då behövs det prioritering, och det är svåra frågor att döma av. Det finns målkonflikter som måste hanteras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Det går inte att vänta längre. Putins krigföring motas inte bara med ett Natomedlemskap utan också genom att vi minskar vår sårbarhet och nyttjar de fördelar som vi har i Sverige så att vi kan stärka vår konkurrenskraft, minska utsläppen och dra Putin vid näsan. Det är för Sveriges och klimatets bästa.


Anf. 114 Lorena Delgado Varas (V)

Fru talman! Vi står inför bråda dagar där vi påverkats direkt av omfattande geopolitiska förändringar. I går var det pandemin, i dag är det den olagliga ryska invasionen av Ukraina.

Om det är något som de här kriserna har visat är det att den ekonomiska modell som vi lever under inte är hållbar. Dessutom har vi i processen visat hur viktigt det är med spårbarhet för det fossila.

Det är aldrig lätt för ett flertal av partierna när det gäller hur vi bör balansera inom den fria marknaden. Många gånger när vi hamnar i situationer där mänskliga rättigheter hotas pekar man på att den fria marknaden är ett verktyg för att driva fram mänskliga rättigheter och demokrati. Men det stämmer inte alltid. Vi har gång på gång pekat på att handel med diktaturer utan tydliga krav leder till att dessa diktaturers makt stärks. Verktyget, det vill säga den fria marknaden, lyckas inte hantera detta eftersom den fria marknaden sätter vinst framför folk.

Klimatomställningen tvingar oss att se över hur vi producerar, vad vi producerar och var vi producerar det. När vi ställer högre krav menar vissa partier att näringslivet inte kommer att fixa det och att den administrativa bördan blir för stor. När vi pekar på att vi måste fundera på om produktionskedjorna måste kortas ned kallas vi för protektionister. Och när vi ifrågasätter den fria marknadens premisser hämmar vi utvecklingen. Så kan man välja att se det - eller så kan man ha ett annat perspektiv där människor, miljö och klimat kommer först.

Att anpassa vårt näringsliv utifrån klimatomställningen och att ta hänsyn till mänskliga rättigheter är att skapa ett modernare och säkrare näringsliv. Att skynda på omställningen är att inse att klimatkrisen är en reell fara för oss alla. Att säkra energifrågan är att göra oss fria från smutsig energi på olika plan.

Hade vi gjort det kanske vi inte hade varit lika beroende av rysk energi i Europa. I stället för att växla från kol till rysk fossilbaserad gas borde man ha växlat till förnybara alternativ. Vi såg tidigt hur de länder som är beroende av Ryssland tystade ned sin kritik mot landet just för att de är i en beroendeställning. Mer om detta kan man läsa i vårt särskilda yttrande.

Fru talman! Tidigt sa vi från Vänsterpartiet att man skulle stoppa import av olja och gas från Ryssland. Tidigare var det någon som nämnde Moderaterna, Kristdemokraterna och så vidare, men när Miljöpartiet lämnade in ett utskottsinitiativ var det Vänsterpartiet som backade upp det. Politiken är intressant, för det som lämnades in från Miljöpartiet backades inte upp av andra partier. Efter en betänketid lade dock högerpartierna fram ett eget förslag som liknade Miljöpartiets, och i slutändan hamnade vi i ett gemensamt utskottsförslag. Det är bra att vi kom överens, för det här är viktigt och det behövs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Allt det här visar ändå att omställningen måste intensifieras. Vi måste göra oss av med olje- och gasberoendet för klimatets skull men också för att driva på demokratiutvecklingen i världen. Det är ju inte bara ett enda krig som skapats för att dominera oljefält, och det är inte enbart en diktatur som upprätthålls via dem.

Jag hoppas att det här också landar i att vi hädanefter måste ställa andra krav på de länder som vi importerar ifrån, i synnerhet om det handlar om diktaturer.

Vi kan inte fortsätta som vanligt. Efter oljeberoendet kommer beroendet av mineraler. Då kan vi stå där igen i viljan att stoppa importen från ett krigförande land utan att kunna göra det fullt ut.

Jag vill ändå avsluta med att rikta ett tack. När de politiska partierna tog flera veckor på sig att ta fram ett initiativ var det flera aktörer som snabbt visade sin solidaritet med det ukrainska folket. Särskilt vill jag nämna Svenska Hamnarbetarförbundet.

Jag läste i går att ni återinförde er blockad. Ni gjorde det vi borde göra, nämligen stoppa alla ryskägda, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg samt allt sjötrafik till och från Ryssland. Ni visar oss att det går att göra mer. Den blockaden har haft effekt på svensk handel med Ryssland, och det är positivt.

Fru talman! Solidariteten facket visar är inte den första solidariska gesten som fackföreningar visat folk i andra delar av världen. Själv kommer jag från Chile - dotter till politiska fångar. Om det är något vi fortfarande pratar om i den chilenska diasporan är det solidariteten hamnarbetarna på den tiden visade det chilenska folket när diktatorn Pinochet slet isär landet.

Jag är också glad att även Transport har startat en blockad i hamnarna gentemot Ryssland. Låt oss uppskatta och stötta den solidaritet hamnarbetarna visar, och låt oss inte göra som arbetsgivarförbundet Sveriges Hamnar. I stället för att stötta solidariteten har man valt att dra Svenska Hamnarbetarförbundet till Arbetsdomstolen.

Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)

(forts. § 23)


Anf. 115 Magnus Jacobsson (KD)

Herr talman! Energi är ett spännande ämne med många infallsvinklar, vilket vi hört tidigare i denna debatt. Energi handlar om säkerhetspolitik, näringsliv och medborgarnas väl och ve. Energi kan också handla om olika former av beroende. Vi vet sedan tidigare att olja och gas har gjort Sverige beroende av länder i Mellanöstern och, som vi i dag diskuterar, av Ryssland. Även den nya energimarknaden skapar beroenden, till exempel vindkraftens osunda beroende av Kina. Allt detta visar hur komplexa energifrågorna är.

Kristdemokraterna har stor respekt för denna komplexitet och menar att ett energisystem måste bygga på en mix av olika energikällor. Vi har den storskaliga vattenkraften som ger basenergi. Vi har den småskaliga vattenkraften i framför allt södra Sverige där många industrier ligger. Vi har sol och vind som ger bredd och fyller på med energi men som inte alltid har den stabilitet som näringslivet och medborgarna förväntar sig, och vi har självfallet kärnkraften.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Det vi framför allt diskuterar i dag är beroendeställningen, och det är glädjande att det är ett enigt utskott som agerar för att importen av rysk energi ska upphöra så snart som möjligt.

Herr talman! Det här ämnet berör mig personligen. När jag var förbundsordförande i KDU höll jag i utbildningar om demokrati inför den orangea revolutionen. Jag träffade unga människor från Ukraina som drömde om ett land i fred och frihet. Jag var även på Majdan 2014, och man blir ödmjuk av att se 1 miljon människor demonstrera för fred och frihet.

Jag hade också förmånen att besöka Kiev bara någon vecka innan kriget bröt ut. Där fick jag lyssna till människor som drömde om fred och frihet men som förberedde sig på att försvara sitt land. I det läget kände jag en stor tacksamhet för att Sverige har haft 200 år av fred.

I min hemtrakt Uddevalla samlade vi in pengar till fyra ambulanser, och jag hade förmånen att vara med att överlämna tre av dem i Lviv. Människor där befinner sig i ofärd samtidigt som vi i Sverige är väldigt trygga.

När det gäller energipolitiken ser vi hur delar av EU inte har gått i samma riktning som Sverige. Oavsett olika turer i utskottet vill jag lyfta fram Lorentz Tovatt och Miljöpartiet, som tidigt tog upp energifrågan. I trafikutskottet har ju Kristdemokraterna med flera lyft upp frågan om att stänga hamnar med mera. Jag är imponerad över hur vi som riksdag kunnat samla ihop oss och vara så eniga som vi är när det gäller just denna situation. Vi är oeniga om hur energin på sikt ska utvecklas och om sol, vind och kärnkraft. Men i just denna fråga har vi enats, och det är fantastiskt.

Vi har också kunnat samla ihop oss när det gäller säkerhetspolitiken, för energi är säkerhetspolitik. Jag har stor respekt för socialdemokratins interna arbete där man nu har landat i att en Natoansökan ska göras.

Det är viktigt att vi i riksdagen kan ha respekt för varandra i dessa stora, svåra frågor, och att vi nu är så tydliga mot Ryssland är starkt. Omvärlden hör ju vad vi säger, och därför känner jag en stor glädje över att vi i dag är så eniga.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag, och som troende ber jag till Gud att vi så snart som möjligt ska få se en rättfärdig fred där Ryssland lämnar hela Ukraina. Fram till dess hoppas jag att vi alla fortsätter att göra det vi kan för att stoppa den ryska aggressionen mot Ukraina.


Anf. 116 Arman Teimouri (L)

Herr talman! Vi debatterar i dag näringsutskottets betänkande NU27 om Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi. Som många talare redan sagt i debatten är det både bra och viktigt att vi är ett enigt utskott som är överens om flera delar.

Utskottet anser att regeringen tydligt och med kraft ska fortsätta att driva linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi, inte minst fossil energi, snarast praktiskt möjligt ska upphöra.

Utskottet anser också att regeringen vidare bör driva frågan att EU ska ta fram ett regelverk för ursprungsmärkning av fossil energi som i första hand avser den fossila energins geografiska ursprung.

Utskottet anser även att det behöver vidtas åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt, inte minst fossila bränslen som naturgas och olja.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Jag tycker att det är bra och viktigt att alla partier, även regeringspartiet, ställer sig bakom tillkännagivandet till regeringen. Detta är en viktig fråga, även om den är svår. Men det ger mycket tydliga signaler till både Ryssland och andra EU-länder.

Herr talman! Liberalernas tidigare partiledare Jan Björklund konstaterade en gång i tiden att det finns två problem med rysk gas: att det är gas och att den är rysk. Alla visste ju egentligen att han hade rätt, men ändå var det väldigt få som protesterade.

Liberalerna har konsekvent och tydligare än något annat svenskt parti arbetat för att Sverige och EU inte ska vara beroende av import av fossil gas, särskilt från Ryssland. Vi försökte stoppa gasledningen Nord Stream och senare Nord Stream 2 genom Östersjön. Vi är och har varit motståndare till att bygga upp en svensk infrastruktur för gas.

Vi motsatte oss att den då planerade terminalen för flytande gas i Göteborg skulle anslutas till det västsvenska gasnätet. Även om terminalen skulle ha medgett import av flytande gas till svenska kunder, vilket hade varit bra i det läge vi nu är i, kan vi konstatera att den också hade inneburit att gaskonsumtionen i Sverige skulle ha varit långt högre än den är i dag och att vi skulle ha befunnit oss i ett betydligt svårare läge. Vi skulle ha blivit mer beroende av fossil gas.

Liberalerna har protesterat och krävt ändringar varje gång kommissionens infrastrukturpengar föreslagits gå till ännu mer gasinfrastruktur. Vi kräver, till exempel i vår klimatpolitiska motion, att kommissionen tar fram en konkret plan för hur den fossila gasen ska fasas ut ur EU:s energisystem.

Senast i mars krävde vi i näringsutskottet en plan för att fasa ut den vätgas som tillverkas genom ångmetanreformering av fossil gas. Om jag inte missminner mig var det endast ett annat parti som ställde sig bakom vårt krav. Vi krävde också samma sak när EU:s vätgasstrategi diskuterades i EU-nämnden liksom i näringsutskottet.

Vi har kraftigt opponerat oss mot att flera europeiska länder har stängt, och fortfarande planerar att stänga, fullt fungerande fossilfri kärnkraft trots att exemplen från olika delar av världen visar att stängd kärnkraft alltid ersätts av elproduktion från fossil gas, utspädd med sol och vind när vädret så medger.

Precis det ser vi nu i både Sverige och Tyskland. Sverige är sedan stängningen av de fyra reaktorerna i Oskarshamn och vid Ringhals helt beroende av att det finns gaskraftverk i Tyskland som står redo att när som helst starta för att leverera el via kablarna till södra Sverige.

Om kärnkraften hade funnits kvar hade elexporten från Sverige varit betydligt större. Framför allt hade Sverige kunnat exportera el de timmar då våra grannländer behöver elen så att de sluppit köra sina gaskraftverk. Givetvis hade beroendet av Ryssland varit mindre.

Liberalerna vill se att Europa skyndsamt gör sig oberoende av import av fossil gas. Sverige måste arbeta för ett EU-gemensamt importförbud riktat mot rysk gas, samtidigt som en konkret plan för att göra EU oberoende av importerad gas oavsett ursprung tas fram och implementeras.

Herr talman! Fossil gas skulle ha behövt fasas ut i vilket fall som helst, som en del av klimatarbetet. Behovet av att snabbt sänka utsläppen av koldioxid var brådskande redan innan Rysslands invasion av Ukraina. Putins agerande understryker nu ytterligare att utfasningen måste göras genast.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Återigen, herr talman, vill jag tacka utskottet för att vi kunde lägga fram detta betänkande enigt och för att vi tillsammans arbetar för att minska och på sikt avsluta beroendet av Ryssland.

Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet i sin helhet.


Anf. 117 Lorentz Tovatt (MP)

Herr talman! Redan i krigets första vecka för drygt två månader sedan gick Miljöpartiet ut och krävde ett omedelbart totalstopp av all rysk energiimport. Redan då borde alla här inne instinktivt ha slutit upp bakom den linjen, men ni valde att släpa fötterna efter er.

När president Zelenskyj den 24 mars talade till just denna kammare var hans vädjan om sanktioner väldigt tydlig: Inte en tunna till! Då applåderade ni, trots att ni bara timmar tidigare hade röstat ned mitt och Miljöpartiets initiativ om att just möta Zelenskyjs krav med handling.

Vårt förslag kallades då för plakatpolitik. Moderaterna gick så långt som att säga att de inte ville legitimera miljöpartistisk politik. Politisk prestige var uppenbarligen viktigare än att göra någonting för Ukraina.

Trots detta, herr talman, ska jag säga att även om denna debatt är försenad är den ett stort kliv framåt. Äntligen ställer sig partierna bakom Miljöpartiets krav om att upphöra med import av rysk energi. Det är väldigt positivt att vi kan skicka en gemensam, tydlig signal.

Nu är det upp till regeringen att sätta planen i verket. Och det är bråttom! Miljöpartiet kommer naturligtvis inte att sitta stilla och tysta och titta på. Vi kommer att följa regeringens arbete i den här frågan.

Det för oss till nästa fråga, och det är: Hur? Det är den frågan vi nu måste börja ställa oss. Det är nämligen dags att nu fasa ut det ryska flygbränslet. Det är dags att stoppa importen av den flytande fossilgas som kommer in i våra hamnar. Det är dags att stoppa torv- och biobränsleimporten från Ryssland. Det är dags att lagstifta bort möjligheten att över huvud taget importera ryskt uran. Det är dags att stoppa ryska fartyg i våra hamnar. Solidaritet med hamnarbetarna!

Det man inte ska göra i det här läget är det som sju av åtta partier just nu ägnar sig åt: att kraftigt sänka priset på fossilt med olika metoder, inte minst att sänka skatten. Man ska inte göra detta av tre skäl: För det första skjuter det våra klimatmål i sank. För det andra upprätthåller det en global efterfrågan på fossil olja, gas och liknande, vilket sätter pengar i fickorna på Putin. För det tredje ger det dessutom åtta gånger mer pengar i fickorna på rika jämfört med fattiga.

Framför allt ska man inte heller definiera gasen som hållbar, som Moderaterna vill göra på EU-nivå. Att föreslå ett importstopp med den ena handen och subventionera fossila bränslen med den andra är en otäck form av hyckleri.

Låt oss därför sänka skatten i glesbygd i stället för att sänka den på fossilt. Låt oss halvera matmomsen i stället för att pausa reduktionsplikten, vilket skulle öka den fossila andelen i transporterna. Låt oss sänka priset på kollektivtrafik i stället för att ge en tusenlapp till de rika suv-ägarna i Djursholm.

Vi kan och vi ska hjälpa hushållen i denna kris, men utan att hjälpa Putin. Men framför allt måste vi nu göra allt som står i vår makt för att stoppa kriget. Det är dags att gå från ord till handling och stoppa importen.


Anf. 118 Magnus Jacobsson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Herr talman! Jag blir både ledsen och besviken när jag lyssnar till det här anförandet - "otäck form av hyckleri". Jag tycker att det också är en otäck form av hyckleri när Miljöpartiet om och om igen, i alla möjliga olika sammanhang, försöker hävda att Sverige har ett extremt starkt beroende av olja och gas från Ryssland. Så ser det nämligen inte ut.

Innan hela den här konflikten startade kom ungefär 8 procent av vår import från Ryssland. Sedan finns det givetvis också olja som man inte har full koll på. Men det finns mängder med länder som producerar olja och gas. Just oljan är antagligen en av de enkla grejerna att växla bort.

Det är egentligen samma sak med kärnkraft och uran. Det finns andra länder som producerar det, exempelvis Kanada. Även där kan vi växla bort.

Det blir egentligen lika otäckt och en form av hyckleri när man låtsas att reduktionsplikten får miljöeffekter. Det är nämligen bara sant om det finns något att blanda i. Om det är brist, vilket det råkar vara, på något att blanda i är det lika stor miljöeffekt om Indonesien använder sitt eget miljöbränsle, om Brasilien använder sitt miljöbränsle eller om vi i Sverige i framtiden använder det miljöbränsle som vi producerar.

Effekten för klimatet blir lika stor oavsett var man använder miljöbränslet, så jag tycker faktiskt att det är en otäck form av hyckleri.


Anf. 119 Lorentz Tovatt (MP)

Herr talman! Tack, Magnus Jacobsson, för repliken!

Det är ganska mycket som jag skulle vilja rätta Magnus Jacobsson om - på åtminstone tre punkter är Kristdemokraterna helt fel ute här.

Det går inte att relativisera Sveriges energiberoende av Ryssland. Förra året köpte vi rysk olja för 13 miljarder. Detta är mestadels borta, men - och det för mig in på den andra rättningen av Magnus Jacobssons anförande - det som jag nämner som hyckleri är att man upprätthåller en global efterfrågan genom att sänka skatter på det fossila. Detta är inte ett miljöpartistiskt påhitt, utan det presenterades väldigt tydligt för en och en halv vecka sedan på DN Debatt av tre forskare.

De är väldigt tydliga: Det som europeiska länder nu gör genom att sänka skatten på det fossila är att lägga pengar i fickorna hos Putin. Det är precis det som blir konsekvensen av den politik som sju av åtta partier i den här kammaren ägnar sig åt. Det är väldigt tydligt.

Vad gäller reduktionsplikten är det naturligtvis korrekt att man måste ha någonting att blanda i bränslena för att få en miljöeffekt. Det är just därför vi behöver få igång den svenska produktionen av hållbara biodrivmedel. Att över en natt ändra spelreglerna vad gäller reduktionsplikten, som vi var så rörande överens om i den här kammaren, innebär att företag efter företag tvekar kring sina investeringsplaner.

Det är precis det som Putin vill - att vi ska fortsätta att sitta fast i ett fossilberoende och inte producera vår egen energi i Sverige. Det innebär att vi kommer att fortsätta vara beroende av hans olja. Om vi inte vill köpa hans olja kommer vi att få köpa den från Norge eller något annat land, vilket innebär att vi tar konsumtionsutrymme från något annat land, som därmed i stället köper av Putin. Det är så den globala marknaden fungerar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Det är otroligt viktigt att vi verkligen har blicken på bollen vad gäller alla de här delarna av energiomställningen.


Anf. 120 Magnus Jacobsson (KD)

Herr talman! Det blir väldigt mycket av ett cirkelresonemang när man ena stunden säger att det är hyckleri och i nästa ögonblick erkänner att det mesta av den svenska oljan är borta. Då tar man in resonemang om hela den globala marknaden. All respekt för det, men när vi sedan kommer över till resonemanget om biobränsle gäller helt plötsligt inte den globala marknaden.

Så länge det existerar en brist har inte reduktionspliktsbeslutet som vi tog förra hösten någon större effekt. Om vi tar beslut om att vi ska ha 60 procents reduktion eller 60 procents inblandning - hur vi nu vill paketera det - när EU ligger på 7-8 procent har det ingen större effekt om det inte finns någonting att blanda i. Det är därför det blir ett sådant otäckt formulerat hyckleri när man låtsas att det finns någonting som inte finns.

Vi i Kristdemokraterna är de första att hålla med om att Sverige ska bygga upp en inhemsk marknad. Vi har stora och många samtal med olika entreprenörer som jobbar med det här. De vill ha långsiktiga och stabila spelregler, och jag har all respekt för det.

Låt oss bygga långsiktiga och stabila regler som fungerar både för den som producerar och för de företag som måste använda sig av det som produceras.

Att slå ut svenskt jordbruk, att slå ut åkeribranschen och att sätta familjer i en situation där de inte kan köra barnen till träningen, åka och handla eller åka till jobbet är ingen långsiktigt god miljöpolitik. Det är däremot en otäck form av hyckleri.


Anf. 121 Lorentz Tovatt (MP)

Herr talman! Jag är osäker på om Magnus Jacobsson ens lyssnade på min replik; det verkade som att han fortsatte med de missförstånd som han ägnade sin första replik åt.

Först och främst: Jag är jätteglad över att svenska företag har slutat att importera olja. Men man kan inte tro att Putin inte gynnas av den globala efterfrågan på olja. Det som har hänt sedan kriget bröt ut är ju att Putin har ökat sina intäkter från export av energi. Skälet till att han har kunnat göra det är att land efter land har sänkt skatterna på det fossila och möjliggjort en ökad efterfrågan på det fossila. Det innebär att fler köper Putins olja.

Det är precis det som har hänt. Det är bara att googla sig fram och titta på vilka intäkter Putin har från sin olja. De har ökat kraftfullt sedan kriget startade. Det är den politiken som sju av åtta partier i den här kammaren driver.

Vad gäller reduktionsplikten är det lite som att Magnus Jacobsson kommer ut som socialist. De spelregler som finns på marknaden skapar ju en efterfrågan som innebär ökad produktion. Om vi då plötsligt drar undan benen kring de spelreglerna kommer företagen inte att vilja göra de investeringarna. Det är precis så det fungerar.

Dessutom finns det ju alternativ till det här med att vi hela tiden ska stötta genom att sänka skatten på det fossila eller öka andelen fossilt. Jag har från talarstolen rabblat upp flera alternativ, och Miljöpartiet går totalt sett faktiskt fram med större stödpaket än de flesta partier här i riksdagen. Vi har större stödsystem, men vi riktar dem mot dem som verkligen behöver stödet utan att hjälpa Putin i hans fruktansvärda krig mot Ukraina. Det är så man ska göra.


Anf. 122 Carl-Oskar Bohlin (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Herr talman! Låt oss få historieskrivningen korrekt kring det här utskottsinitiativet.

Anledningen till att vi sa nej till det första utskottsinitiativet, som kom från Miljöpartiet, var att det var ogenomförbart. Det visade sig när vi lyssnade på branschorganisationer och de olika aktörer som har att hantera importen av energi till Sverige. Detta vidgick ju till och med Miljöpartiet.

Nu har ett enigt utskott ställt sig bakom andra formuleringar än dem som Miljöpartiet lade fram. Det är alltså i huvudsak de formuleringar som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lade fram i sitt utskottsinitiativ som nu ligger till grund för det här.

Därutöver har vi diskussionen om drivmedelspriserna och att en tillfällig och en permanent skattesänkning skulle leda till att Putin gynnas. Detta bygger på idén att folk börjar använda bilen mer av okynne när drivmedelspriset går från 26 kronor till kanske 20 eller 21 kronor. Det är naturligtvis en helt absurd tanke.

Men låt oss ändå leka att den tanken är giltig. Då vill jag fråga: Hur förhåller sig Lorentz Tovatt till att dieseln kostade 11 kronor när hans parti satt i regeringen för ett år sedan? I vilken utsträckning menar du, Lorentz Tovatt, att den regering som Miljöpartiet då var med och ledde stöttade Putin och höll honom under armarna?

Logiken är tydligen att ju lägre drivmedelspriser vi har här, desto mer gynnas Putin. Det är naturligtvis en helt bakvänd logik.

Vi har alltså moms på helheten. Staten tjänar stora pengar på att världsmarknadspriserna går upp, och enskilda människor kommer i kläm. Det är otillständigt.


Anf. 123 Lorentz Tovatt (MP)

Herr talman! Tänk om det vore så väl att Moderaternas syfte var att ha någonting som var genomförbart! Problemet är att man inte ens ville påbörja en beredning; man ville inte ens att utskottet skulle bereda Miljöpartiets förslag. Det var helt uppenbart att det var någon typ av antitriangulering som man sysslade med. Man ville vara så långt ifrån Miljöpartiet som möjligt, för det kunde man kanske vinna några väljare på, eller något liknande.

Dessutom har man ett nyfunnet intresse av att allting ska vara genomförbart. Moderaterna har ju väldigt många gånger lagt fram förslag i utskotten som absolut inte är genomförbara. Sedan har man lämnat över ansvaret till regeringen; det är sådant som Moderaterna brukar ägna sig åt när man tar utskottsinitiativ.

Jag ska svara på den andra frågan som Carl-Oskar Bohlin var inne på. Miljöpartiet har ju pratat om beroende av rysk energi hur länge som helst. Vi har ju velat driva upp priset på det fossila; det har vi ju ägnat större delen av vår existens som parti åt. Om Carl-Oskar Bohlin är med på detta kan vi ju göra det tillsammans.

Nu när jag ändå har Carl-Oskar Bohlin här uppe tycker jag att det är på sin plats att han svarar på frågor om det här med rysk gas. Hans parti driver ju i Europaparlamentet att rysk gas - eller fossilgas generellt, men det inkluderar ju även rysk gas - ska klassas som en hållbar investering. Han är dessutom motståndare till den skatt som vi införde som handlar om att fasa ut fossilt inom den svenska kraftvärmen, bland annat gas och kol.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Det verkar som om Carl-Oskar Bohlin och hans parti inte vill bli av med det här fossila beroendet. Man ägnar ju sin tid åt att sätta käppar i hjulet när vi andra försöker ställa om samhället mot mer förnybart.

Jag tycker att Moderaterna är skyldiga oss andra ett svar. Varför fortsätter man att agera på det här sättet?


Anf. 124 Carl-Oskar Bohlin (M)

Fru talman! Det är mycket stora ord från en man vars regering administrerat kärnkraftsnedläggningar och sett till att det oljeeldade Karlshamnsverket har eldat mer olja under förra året än de tio senaste åren tillsammans. Det är ju vad som skapar fossilberoende i Sverige i praktiken.

Men åter till den fråga som Lorentz Tovatt inte vill svara på över huvud taget, nämligen drivmedelspriserna. Du, Lorentz Tovatt, menar alltså att när drivmedelspriserna går från 26 kronor ned till 20 kronor börjar människor att använda bilen på rent okynne. Då undrar jag vilken logik och vilken ordning som gällde under ert regeringsinnehav, när dieseln på grund av världsmarknadspriserna kostade 11 kronor.

Det är naturligtvis helt absurt att försöka leda i bevis att en sänkning som görs för att barnfamiljer ska ha råd med sin tillvaro - att skjutsa ungarna till träningar, att ta sig till jobbet - och för att minska inflationstrycket i sig självt är något som skulle gynna Putin. Det är ju var oljan kommer ifrån som avgör hur mycket Putin tjänar på svenska köp.

Slutligen har vi detta med kraftvärmen. Jag kan konstatera att den här regeringen alltså är den regering som har infört en mycket hög biooljeskatt, vilket har lett till ett lägre resursutnyttjande i den bioeldade kraftvärmen. Man har infört en avfallsförbränningsskatt som är direkt kontraproduktiv och gör att vi inte utnyttjar den kapacitet som finns i kraftvärmen. Detta om något är Lorentz Tovatt svaret skyldig på.


Anf. 125 Lorentz Tovatt (MP)

Fru talman! Jag tror att Carl-Oskar Bohlin tänkte på något annat under min tidigare replik här. Jag försökte vara pedagogisk när det gäller hur det fungerar med den globala oljemarknaden och hänvisade bland annat till tre forskare, som väldigt tydligt och pedagogiskt gick igenom detta på DN Debatt för någon vecka sedan. De har tagit fram modeller där de gör just det som Carl-Oskar Bohlin säger är omöjligt. De leder nämligen i bevis att de skattesänkningar som europeiska länder nu ägnar sig åt innebär en direkt monetär överföring till Putin.

Det rör sig om hundratals miljoner kronor om dagen. Det motsvarar 1 000 soldater som Putin kan anlita i det fruktansvärda krig som nu pågår i Ukraina. Detta är inte miljöpartistiskt hittepå. Det är forskare som leder detta i bevis genom modeller som de har tagit fram. Det är så det fungerar, helt enkelt. Det är inte jag som säger det, utan det är forskare.

Sveriges energiför-sörjning och import av rysk energi

Okej, nu kommer vi tillbaka till detta med kraftvärme och fossilberoende generellt. Jag vet inte om det var tydligt i min förra replik. Moderaterna har alltså valt att på EU-nivå driva att rysk gas ska klassas som en hållbar investering. Det är detta som Moderaterna driver på EU-nivå. Man har motsatt sig den koldioxidskatt som den rödgröna regeringen införde inom det svenska värmesystemet, som innebar att gas och kol fasades ut.

På punkt efter punkt driver Moderaterna en politik som innebär att vi ökar det fossila beroendet i Sverige. Det skadar klimatet. Och det gynnar också Putins krigskassa. Det är så det ser ut. Det är väldigt tragiskt.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 19 maj.)

Subsidiaritetsprövning av kommissionens för-slag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-05-19
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220519NU27, Beslut

Beslut 2021/22:20220519NU27

Webb-tv: Beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi och tillkännager detta för regeringen.