Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Betänkande 2021/22:JuU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 november 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (JuU5)

Regeringen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att om en person som är 18-20 år har begått ett brott, och det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år för brottet, så ska det inte tas särskild hänsyn till den unga åldern när straffet bestäms. Detta gäller också om brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer. Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma unga myndiga lagöverträdare till fängelse.

De särskilda påföljderna för unga ska i stort sett bara gälla personer som inte har fyllt 18 år när de har begått ett brott. Den som är över 18 år ska bara kunna dömas till någon av ungdomspåföljderna om det finns särskilda skäl för det. Vidare ska allvarliga brott som mord eller våldtäkt mot barn inte kunna preskriberas om brottet begicks av någon som fyllt 18 år.

Lagändringarna börjar gälla den 2 januari 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör återkomma med ett förslag till riksdagen om att straffrabatten för unga myndiga lagöverträdare ska slopas för alla typer av brott.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om ett lagförslag som innebär att straffrabatten för unga myndiga lagöverträdare slopas för samtliga brott. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-10-28
Justering: 2021-11-11
Trycklov: 2021-11-12
Reservationer: 8
Betänkande 2021/22:JuU5

Alla beredningar i utskottet

2021-10-14, 2021-10-28

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (JuU5)

Regeringen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att om en person som är 18-20 år har begått ett brott, och det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år för brottet, så ska det inte tas särskild hänsyn till den unga åldern när straffet bestäms. Detta gäller också om brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer. Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma unga myndiga lagöverträdare till fängelse.

De särskilda påföljderna för unga ska i stort sett bara gälla personer som inte har fyllt 18 år när de har begått ett brott. Den som är över 18 år ska bara kunna dömas till någon av ungdomspåföljderna om det finns särskilda skäl för det. Vidare ska allvarliga brott som mord eller våldtäkt mot barn inte kunna preskriberas om brottet begicks av någon som fyllt 18 år.

Lagändringarna ska börja gälla den 2 januari 2022. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen återkomma med ett förslag till riksdagen om att straffrabatten för unga myndiga lagöverträdare ska slopas för alla typer av brott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-11-16
Debatt i kammaren: 2021-11-17

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 34 Anna Wallentheim (S)

Fru talman! I sju år har jag suttit som ledamot i riksdagens kulturutskott. I sju år har jag fått debattera idrottsfrågor, kultur för alla, spelfrågor, folkbildning och civilsamhället. I dag befinner jag mig dock i kammaren för att för första gången gå upp i talarstolen gällande ett betänkande från justitieutskottet, nämligen 2021/22:JuU5 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

Det är såklart en stor kontrast, men det är också en viktig ingång för att se att ungas brottslighet måste diskuteras i större och fler sammanhang än detta. Alla, framför allt vuxna, har ett ansvar för den situation som råder i samhället. Vi måste prata om unga som människor, som ansvariga och som offer för den kriminalitet som råder och se hur vi på alla sätt kan förändra och förebygga den.

Fru talman! Vi ska vända på alla stenar. Så sa min och Socialdemokraternas nya partiledare Magdalena Andersson i sitt installationstal efter att hon blivit vald. Det är också ord vi tänker leverera på.

Vi socialdemokrater blundar inte för det våld som hotar samhällsgemenskapen. Vi är beredda att göra det som krävs för att bryta den grova brottsligheten och, framför allt, för att komma till rätta med de orsaker som gör att människor hamnar snett i livet och hamnar utanför samhällets gemenskap, utanför arbetsmarknaden och utanför de sociala skyddsnäten. Jag kommer att få ta upp dessa saker i andra debatter, men just i dag väljer jag att fokusera på det första: hur vi bryter den organiserade och grova brottsligheten här och nu.

Regeringens 34-punktsprogram med förslag på åtgärder mot gängkriminaliteten är just ett sådant exempel. Detta är det största paket mot gängkriminalitet som har presenterats i Sverige. Paketet omfattar åtgärder både på kort och på lång sikt och innehåller flera nya verktyg för myndigheter att använda, hårdare straff och bättre brottsförebyggande arbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Detta är åtgärder som redan har gett effekt och som påverkar den grova brottsligheten redan i dag. Fler grovt kriminella nyckelpersoner sitter i dag bakom lås och bom, och det är bra. Men tyvärr tar allt yngre personer över deras platser, och detta är såklart oroväckande.

I 34-punktsprogrammet finns därför bland annat punkt 11, Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet. Detta förslag debatteras i dag i kammaren, för vi är beredda att vända på alla stenar.

Fru talman! I dag har vi ett straffsystem där vi särbehandlar personer i åldern 18-20 år som begår allvarliga brott. I praktiken innebär detta att personer som är 18 år och som begår grova brott får sina straff nedsatta till hälften. Detta handlar om allvarliga brott som stärker och befäster gängkriminaliteten och som oftast grundar sig i organiserad och planerad brottslighet i stället för i ungdomliga missöden.

Det här är såklart inte rimligt. Den 18-åring som å ena sidan fortfarande klassas som tonåring och ung är å andra sidan myndig och ansvarig för sitt eget liv och sitt eget agerande. Här har samhället en viktig roll att spela. Vi ska reagera kraftfullt, dels för att tydligt markera att vi aldrig kommer att acceptera den grova brottslighet som råder i samhället, dels för att se till att bryta en kriminell livsstil som är en följd av att gängen och äldre medlemmar använder straffrabatten för att utnyttja unga och för att utnyttja vårt straffsystem.

Därför har regeringen lagt fram förslag till ändringar i brottsbalken och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Dessa förslag innebär bland annat slopad straffreduktion för 18-20-åringar för brott med minimistraff på ett års fängelse. Detta omfattar exempelvis brott som mord, rån, grov misshandel, våldtäkt, grov utpressning, grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Sådana brott kommer med regeringens förslag att leda till både längre och fler fängelsestraff.

Detsamma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om minimistraffet är lägre. Det kan till exempel handla om allvarligare fall av narkotikabrott, grov stöld, misshandel, grovt olaga hot eller oaktsam våldtäkt.

Vidare föreslås att de särskilda ungdomspåföljderna i princip bara ska gälla dem som inte har fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet. Det föreslås också att allvarliga brott såsom mord och våldtäkt mot barn inte ska kunna preskriberas om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Fru talman! Jag kommer aldrig att försvara våldet, men trots detta är jag lyhörd för den forskning som finns kring unga och brottslighet samt för den kritik som remissvaren pekar på. Här tar jag med mig den erfarenhet jag som utbildad gymnasielärare har när det gäller unga människors outvecklade ansvarsförmåga och mognad. Jag anser inte att vi ska eller kan ta bort straffrabatten helt för alla brott, utan här måste vi ta hänsyn till det faktum att det är svårare för en person att leva ett hederligt liv ju tidigare i livet personen blir dömd. Ett oplanerat slag i krogkön eller på skolgården får därför inte resultera i att vi försvårar livet för den 18-åring som inte kunde hantera situationen. Däremot ska vi vara tydliga med att vi aldrig accepterar grov brottslighet.

Vi socialdemokrater väljer därför att rikta in oss på allvarlig kriminalitet bland unga myndiga som till exempel kan begås i gängmiljöer. Det är ett bättre och mer träffsäkert förslag än ett totalt slopande av straffrabatten för alla former av brottslighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Här måste vi politiker ha perspektiv och kunna skilja mellan olika typer av brottslighet. De flesta unga lagöverträdare i vårt land begår ett eller några få mindre allvarliga brott och slutar oftast med detta när de blir äldre. Ett slopande av straffreduktionen även i de mindre allvarliga fallen skulle riskera att göra mer skada än nytta och i stället locka in unga på den kriminella bana som vi vill att de ska hålla sig borta från.

Det finns en diskussion om var gränsen för straffrabatten ska gå. Detta kommer att märkas i debatten här i kammaren, då vi faktiskt tycker olika här i riksdagen.

Det finns partier som tycker att regeringen går för långt och att vi måste väga in den omognad och outvecklade förmåga att tänka på konsekvenser och ansvar som unga har, enligt forskning. Men det finns också partier som tycker att regeringen inte går tillräckligt långt och som tycker att vi ska slopa straffrabatten för alla brott. De vill dessutom se över straffrabattens utformning i åldern 15-17 år.

Just därför - för att vissa partier tycker att regeringen går för långt och andra tycker att vi inte går tillräckligt långt - är kanske regeringens vägval rätt.

Vi socialdemokrater har lovat att vända på alla stenar för att ta itu med brottsligheten. Nu tar regeringen ännu ett steg för att uppnå detta mål.

Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 4.

(Applåder)


Anf. 35 Ellen Juntti (M)

Fru talman! I dag ska vi debattera regeringens förslag om slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 2.

Sedan 2016 har riksdagen vid ett flertal tillfällen riktat tillkännagivanden om skärpningar gällande straffrabatten. Det har tagit många år för regeringen att komma med lagförslag. Man kan anklaga regeringen för mycket men inte för att vara snabb. Medan regeringen varit senfärdig har det begåtts många grova brott som troligtvis hade kunnat undvikas om regeringen inte dragit ärendet i långbänk.

Ungdomsreduktionsutredningen tillsattes och föreslog att personer i åldersgruppen 18-20 ska behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätning och när det gäller val av straff. Utredningens förslag var alltså att alla myndiga lagöverträdare ska behandlas lika och att ingen myndig person ska få straffrabatt på grund av sin ålder. Regeringen har förkastat förslaget genom att presentera ett nytt förslag som bibehåller ett system med straffrabatt upp till 21 års ålder.

Fru talman! I propositionen föreslår regeringen att straffrabatten ska tas bort om någon som är 18-20 år begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller om brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år.

Vidare ska det inte krävas särskilda skäl för att utdöma fängelsestraff för denna åldersgrupp. De särskilda ungdomspåföljderna ska, om det inte finns särskilda skäl, användas för personer som vid tidpunkten för brottet var under 18 år.

Det ska inte heller ställas särskilda krav på inhämtande av yttrande från socialnämnden för att kunna döma unga lagöverträdare till fängelse i mer än tre månader.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Det ska också vara möjligt att döma 18-20-åringar till livstids fängelse.

Dessa förslag är steg i rätt riktning, men vi anser att de inte räcker.

Fru talman! Regeringens förslag innebär att straffrabatten avskaffas för vissa typer av brott. Den avskaffas dock inte för andra brott som är synnerligen allvarliga, till exempel att någon hotar ett vittne och därigenom gör sig skyldig till övergrepp i rättssak. Andra exempel på sådana brott är misshandel, hot och våld mot tjänsteman.

Det finns inga bra skäl till att myndiga personer ska få straffrabatt för dessa brott. I princip alla människor som jag har pratat med ute i samhället anser att det är fel att man får straffrabatt. I våra nordiska grannländer finns inte straffrabatt för myndiga personer på det sätt som vi har i Sverige.

Fru talman! Under flera års tid har våldet i den gängkriminella miljön trappats upp, och mord och mordförsök med skjutvapen har blivit vardagsbrott i Sverige. Unga män skjuts ihjäl i Sverige i en utsträckning som sticker ut bland jämförbara länder. För ett tag sedan skrev en tysk tidning att Sverige är det farligaste landet i Europa - Sverige, det farligaste landet i Europa!

Det grova våldet har ökat kraftigt de senaste åren. Utvecklingen är skrämmande, och gärningsmännen blir allt yngre. Till exempel har de så kallade ungdomsrånen ökat kraftigt. Dessa rån begås ofta av flera unga gärningsmän som angriper ett ensamt chanslöst offer, som de avkräver värdesaker och sedan misshandlar. Ofta ingår förnedrande inslag i rånen. Det räcker alltså inte att råna personer längre, utan man måste misshandla dem också. Dessa unga gärningsmän är helt enkelt fega ynkryggar som förstör livet för många. I Stockholm har denna typ av rån mer än dubblerats under perioden 2015-2019, och i Linköping har antalet fall ökat med över 700 procent på fem år.

Fru talman! Som sagt är det inte bara gängkriminella som drabbas av det grova våldet. Också laglydiga människor drabbas, särskilt i utsatta områden där våld och hot tillhör vardagen och där människor skräms till tystnad. Människorna där måste alltså anpassa sina liv efter brottsligheten. Under det senaste året har flera oskyldiga människor mördats, bland annat en tolvårig flicka.

Straffrabatten innebär också att unga rekryteras av äldre gängkriminella för att utföra grova brott eller för att ta på sig skulden för brott som andra begått. Anledningen är att om de åker fast får de alltså straffrabatt.

Att lagföra personer är många gånger en svår uppgift, då det råder en stark tystnadskultur i dessa miljöer. Därför är det mycket viktigt att straffrabatten för samtliga brott tas bort för personer som har fyllt 18 år. Det kommer att innebära att tröskeleffekterna blir större än i dag mellan en 17åring och en 18-åring. För att balansera upp detta har vi moderater föreslagit i vår kommittémotion att straffen för 15-17-åringar ska ses över.

Fru talman! I Sverige anser man att personer som har fyllt 18 år är tillräckligt mogna för att ha anställning, att driva företag, att rösta i allmänna val, att sitta i riksdagen som riksdagsledamot och stifta lagar och att försvara landet i händelse av krig. När myndighetsåldern är uppnådd behandlar vi med andra ord dem som fyllt 18 år som vuxna i de allra flesta fall men inte när det gäller brott. Detta är ju helt fel. Regeringen verkar mena att personer är tillräckligt mogna oftast när det gäller fördelar för dem, men att de är för omogna för att ta ansvar när det är till nackdel för dem.

Vi moderater anser att den nuvarande straffrabatten har inneburit att brottsoffer fått utstå oerhörda kränkningar när deras vuxna utövare fått straff som står i stark kontrast mot det allmänna rättsmedvetandet. Att avskaffa straffrabatten helt är ett beslut som innebär att den som är myndig ska ha samma ansvar som en vuxen även när det gäller brott. Detta tycker inte regeringen. Regeringen vill även i fortsättningen ge straffrabatt till myndiga personer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Justitieminister Morgan Johansson och Mikael Damberg har vid flera tillfällen sagt att gängkriminaliteten ska krossas. Som vi hörde nyss av den socialdemokratiska ledamoten lovade Magdalena Andersson, Socialdemokraternas nya partiledare, nyligen att vända på alla stenar för att röka ut våldet som hotar hela vår samhällsgemenskap. Men det är faktiskt tomma ord.

Regeringens förslag i det här ärendet innebär alltså att en 20-åring som hotar ett vittne och begår övergrepp i rättssak även i fortsättningen får straffrabatt. Regeringens förslag innebär att en 20-åring som misshandlar sin flickvän även i fortsättningen får straffrabatt. Regeringens förslag innebär att en 20-åring som angriper, hotar eller begår våld mot en polisman också i fortsättningen får straffrabatt. Det är helt obegripligt att regeringen anser att 20-åringar inte fullt ut kan ta ansvar för brott som de har begått.

Fru talman! Vi moderater anser att straffrabatten ska avskaffas helt och hållet för samtliga brott, så som utredningen föreslår. Vi finansierar förslaget fullt ut i vår budgetmotion. Kostnaden beräknas till 1,1 miljard kronor.

Tyvärr verkar det som att vi inte får bifall till vårt skarpa lagförslag. Det är mycket synd att Centerpartiet inte stödde vårt förslag. Men vi får i alla fall igenom ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som innebär att straffrabatten för unga myndiga lagöverträdare slopas för samtliga brott. Det är bra, för 20-åringar som hotar vittnen och poliser ska inte ha straffrabatt, inte heller en 20-åring som misshandlar sin flickvän.

(Applåder)


Anf. 36 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation 3 under punkt 2, Slopad rabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

Åtskilliga är de exempel på hur unga lagöverträdare kommit undan trots att de begått grova brott. Det handlar om grova brott begångna av personer som lämnat offer, inte sällan unga offer, efter sig. Dessa offer kan på intet sätt anses ha fått upprättelse för det som de utsatts för. Offer har fått se sina gärningsmän tilldömas påföljder som ligger långt ifrån såväl straffvärdet som det allmännas rättsuppfattning. Påföljderna är helt utan förankring i den proportionalitetsprincip som vi sverigedemokrater håller så kär.

Bland de brott som unga lagöverträdare begår har sannolikt ungdomsrånen tillhört dem som uppdagats mest de senaste åren, och vi har i närtid sett en ökning.

Under förra året rapporterades att det 2013-2019 skedde en 250-procentig ökning av antalet anmälda ungdomsrån, från 1 002 till 2 489.

Vi har dessutom alla kunnat läsa om hur rånarna i dag inte alltid nöjer sig med offrets värdesaker, märkeskläder och andra tillhörigheter. Trots att de inte behöver bruka våld gör de det, och våldet präglas inte sällan av ren förnedring. Ibland filmas vålds- och förnedringshandlingar och sprids i sociala medier. Förövarna vill säkerställa att så många som möjligt tar del av deras övergrepp. På detta sätt etablerar de dominans och sprider skräck, samtidigt som offrets lidande blir än större. Förödmjukelsen är total.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

I denna råa verklighet har ungdomsrabatten förvägrat brottsoffer rimlig upprättelse, samtidigt som den fått unga lagöverträdare att skratta åt sina påföljder. Det finns gott om exempel på detta att lyfta fram, och jag tänker endast beröra en handfull.

I kväll modererar jag ett seminarium för unga rånoffer. Bland de tre medverkande rånoffren finns det ingen som har fått se sin gärningsman tilldömas en rimlig påföljd. I ett fall har rånoffret rånats, misshandlats och hotats i över sex timmar. Gärningsmannen dömdes för två fall av misshandel, en misshandel av rånoffret och en av gärningsmannens gravida flickvän, olaga hot mot såväl rånoffret som den gravida flickvännen, stöld, rån och övergrepp i rättssak. Straffvärdet uppgick till två och ett halvt års fängelse, men påföljden blev sex månaders sluten ungdomsvård. Det är sannolikt ett straff som absolut ingen finner rimligt, sett till de gärningar som gärningsmannen dömts för. Även om påföljden hade utgjorts av hela straffvärdet skulle det finnas fog för kritik.

I närtid har vi kunnat ta del av andra fall som är värda att lyfta fram i denna kontext. I somras dömdes en 17-åring för mord efter att ha satt eld på ett hus i vilket en kvinna brann inne. Straffet blev fyra års sluten ungdomsvård.

Tål att nämnas gör även den syriska medborgare som kidnappade, torterade och våldtog en kvinna i nästan ett dygn i Malmö. Tidigare hade han gjort inbrott i en lägenhet och där våldtagit en annan kvinna.

I detta fall bedömdes straffvärdet vara tio års fängelse - även det ett lågt straff enligt många. Men med ungdomsrabatt, mängdrabatt, nedskriven ålder och ytterligare en ungdomsrabatt blev straffet efter resning två år. Det hela mynnade ut i att han tjänade 840 000 kronor på våldtäkten då justitiekanslern, trots möjlighet att inte göra så, valde att betala ut skadestånd för den tid han enligt den sista domen inte skulle ha suttit inne.

I veckan väntas domen falla mot den 17-åriga misstänkta polismördaren. Även i detta fall kan vi vänta oss kraftiga ungdomsrabatter, och det är inte omöjligt att påföljden också här landar på fyra års sluten ungdomsvård.

I förra veckan anhölls en 13-åring misstänkt för mordförsök. Personen skulle om han visar sig vara skyldig inte kunna straffas alls.

Fru talman! Ingen av dömda eller misstänkta unga förövare jag hittills berört skulle på något sätt ha träffats av den tandlösa proposition som regeringen har presenterat. Inget av deras offer hade fått en rimlig upprättelse, och aldrig hade det faktiska straffvärdet för handlingarna också utgjort den faktiska påföljden om regeringens förslag redan varit verklighet.

Regeringen vågar nämligen endast beröra vissa brott begångna av unga, myndiga lagöverträdare i åldern 18-20 år. Man blundar med andra ord helt för såväl behovet av en sänkt straffmyndighetsålder som en översyn av ungdomsrabatten för unga lagöverträdare mellan 15 och 18 år.

Vi i Sverigedemokraterna såg dessa brister i regeringens förslag och gick längst i vår följdmotion genom förslag om skarp lagtext för att åtgärda delar av bristerna och förslag om tillkännagivanden för att åtgärda andra delar av bristerna. Tyvärr fick vi inte stöd i utskottet för vårt förslag att omgående slopa straffreduktionen för alla myndiga lagöverträdare och att kraftigt sänka ungdomsrabatten för de i åldern 15-17, mycket på grund av Centerpartiet. Men vi lyckades åtminstone rikta ett tillkännagivande till regeringen om att slopa straffreduktionen för dem över 18 år, vilket är en bra början och bättre än inget.


Anf. 38 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Oavsett vem som begår brottet drabbas brottsoffret lika hårt. Brottsoffret bryr sig inte om ifall gärningsmannen är gammal eller ung, mörkhårig eller ljushårig, man eller kvinna.

Jag vill understryka att oavsett vem som begår en brottslig handling är det fruktansvärt. Ett liv kan inte komma tillbaka. Ett slag kan inte bli ogjort. En våldtäkt är inget annat än ett patriarkalt övergrepp. Åldern är ingen ursäkt som gör brottet mindre grovt.

Men när vi lagstiftar måste vi göra det med mer klokhet än känslor. Det är vår plikt som folkvalda, även om det kanske går emot mycket av det vi varje dag känner när våldsbrott begås, när poliser mördas, när unga kvinnor försvinner och när gängen skjuter. Vi måste vara ansvarsfulla och blicka framåt mot vilket samhälle som vi faktiskt vill ha och se vad forskningen säger om vad som händer när unga personer låses in i tidig ålder.

Fru talman! Det är ingen lätt fråga. Vi i Vänsterpartiet har diskuterat detta mycket och länge och landat i att vi vill behålla nuvarande system med straffreduktion för unga.

Påföljdssystemet för unga lagöverträdare är utformat utifrån att barn och ungdomar som har begått brott i första hand ska hållas utanför kriminalvården och i stället bli föremål för insatser inom socialtjänsten.

Unga lagöverträdare, alltså personer upp till 21 år, särbehandlas både när det gäller valet av påföljd och vid straffmätningen. Skälet till detta är främst att unga typiskt sett inte har nått sådan mognad att de bör behandlas som vuxna. Unga lagöverträdare kan också ofta ha särskilda behov av hjälp och stöd för att inte återfalla i brott.

Unga kan dömas till särskilda ungdomspåföljder såsom ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomsövervakning.

Den utredare som har sett över frågan om straffrabatten drar slutsatsen att det inte finns något empiriskt, erfarenhetsbaserat, stöd för skärpta påföljder för unga lagöverträdare. Utredningen visar att resultat från den mest aktuella hjärnforskningen, utvecklingspsykologin och kriminologin bara går att tolka som ett stöd för att behålla ett hänsynstagande till gärningspersoners unga ålder. Denna inställning delas av ett flertal kriminologer. Risken är att en borttagen straffrabatt leder till att ungas brottslighet ökar.

Forskning visar bland annat att brottsligheten ökar mycket bland män när de är i 20-årsåldern för att sedan minska drastiskt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Ju tidigare i livet en person blir dömd, desto svårare blir det att leva hederligt, och personer som sitter länge i fängelse har svårt att komma tillbaka ut i samhället igen.

Forskning visar att det är svårare att bryta kriminella mönster och en kriminell identitet om den etableras i ung ålder, och en sådan identitet etableras starkt i fängelse.

Flera remissinstanser har invändningar mot regeringens förslag, och det är detta Vänsterpartiet lutar sig mot. Statens institutionsstyrelse, Sis, framför att unga i åldern 18-20 år ofta har en bristande förmåga att förstå vilka konsekvenser deras handlande kan få.

I dag vet vi att konsekvenstänkandet inom de kriminella nätverken är mycket kort och att man lever dag för dag. Det är en mycket destruktiv livsstil.

Enligt Sis talar inget för att långa frihetsberövanden leder till minskad brottslighet. Tvärtom visar den samlade internationella och svenska forskningen på inlåsningens negativa effekter.

I går meddelade socialutskottet att regeringen ska återkomma med en ny skrivelse om hur bristerna vid Sis särskilda ungdomshem ska åtgärdas, och det är bra.

Remissinstansen Allmänna Barnhuset är oroad över den tröskeleffekt som regeringens förslag innebär vad gäller påföljd vid grövre brott som utförs före respektive efter 18-årsdagen. Det finns en risk att barn som ännu inte fyllt 18 i högre grad rekryteras till att utföra grövre brott om de som fyllt 18 år riskerar avsevärt hårdare straff för samma brott.

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet påpekar att det faktum att deltagande i gängrelaterade skjutningar medför en påtaglig risk att själv bli skjuten till döds varken påverkar antalet skjutningar eller verkar avskräckande. Straffskärpningarna har inte heller haft någon avskräckande effekt.

Fru talman! Det finns många goda skäl för att särbehandla unga när det kommer till straffmätning. Det finns inte heller några bevis för att längre straff minskar kriminaliteten. Längre straff ger inte heller tillbaka alla de liv som kriminaliteten har tagit. Våldtäkten blir inte till samtycke, och pistolskotten åker inte tillbaka in i loppet.

Straffet finns när det redan är för sent. Ändå fokuserar politiken enbart på straffet i stället för att minska kriminaliteten. Fokus bör ligga på att förhindra brottsligheten. Fokus bör ligga på att det ska finnas färre brottsoffer, för det är då brottsoffret får riktig upprättelse.

Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.


Anf. 39 Ellen Juntti (M)

Fru talman! Jag tänkte fråga Linda Westerlund Snecker något när det gäller myndighetsåldern, som är 18 år i Sverige. Som jag sa i mitt anförande får 18-åringar driva företag, rösta i allmänna val och sitta i Sveriges riksdag och stifta lagar, men de är tydligen inte tillräckligt mogna för att följa de lagar som de har stiftat. Detta tycker jag är motsägelsefullt.

Det är likadant med att 18-20-åringar kan kallas ut i krig om de ingår i försvaret. Då är de tydligen väldigt mogna, men de är inte mogna att ta ansvar för brott som de har begått. Jag tycker att det är väldigt motsägelsefullt att 18-20-åringar till och med kan skickas ut i krig men inte ta ansvar för sina brott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Kan Linda Westerlund Snecker förklara för mig varför man är mogen i det ena fallet men inte i det andra?


Anf. 40 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Jag tänker att det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vi ser att det är just i åldern 18-20 som kriminaliteten är som allra högst, särskilt bland män, och att den sedan minskar drastiskt.

Ja, vi har gett 18-åringar väldigt mycket frihet, och på alla sätt och vis är de vuxna personer. Det håller jag helt med om. Visst kan det verka lite motsägelsefullt att 18-åringar, som Ellen Juntti säger, får stifta lagar men att de å andra sidan inte behöver följa dem. Men jag håller inte riktigt med. När det kommer till straffreduktion är det så att om vi låser in unga personer inom kriminalvårdens ram i ung ålder kommer den kriminella identiteten att stärkas. Om de blir inlåsta under ganska lång tid kommer de att komma ut med en kraftig och stark kriminell identitet. De kommer att komma ut som gängledare, och jag vill göra allt för att motverka kriminalitet.

Både forskning och erfarenhet och myndigheter landar gemensamt i att längre straff inte påverkar kriminaliteten, och då tycker jag att det blir kontraproduktivt att låsa in personer och ge dem långa straff i stället för att se till att de rehabiliteras inom den ungdomsvård som vi har i dag. Därför har Vänsterpartiet landat i att vi vill behålla den särbehandling som i dag sker mellan unga och vuxna.


Anf. 41 Ellen Juntti (M)

Fru talman! Det inte bara verkar inkonsekvent, utan det är inkonsekvent att man får göra vissa saker när man är 18 år och att man då räknas som myndig men att man inte räknas som myndig när man gör andra saker.

Med regeringens förslag får 20-åringar som hotar ett vittne straffrabatt. Hur kommer detta att hjälpa till att bekämpa gängkriminaliteten? Hur kommer det att minska våldet i hemmet att en 20-åring som misshandlar sin flickvän får straffrabatt? Linda Westerlund Snecker sa att ett brottsoffer inte bryr sig om vad det är för ålder på gärningsmannen. Det gör de troligtvis inte i de flesta fall, men vad brottsoffer bryr sig om är vad det blir för konsekvenser av det brott som de utsatts för, oavsett vilken ålder gärningsmannen har.

Vänsterpartiet säger till exempel att de gör allt de kan för att bekämpa våld i hemmet, men hur kan det vara rimligt att en 20-åring som misshandlar sin flickvän får straffrabatt? Förklara det för mig!


Anf. 42 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Jag noterar att det återkommande i denna debatt sker ett missbruk av brottsoffer. Man motiverar sitt eget politiska ställningstagande med olika enskilda fall och vad som kan hända för brottsoffret. Det är ett missbruk av brottsoffer. Det är precis så lagstiftning inte ska gå till, att man upprepade gånger tar upp olika fall och säger att om just det egna förslaget inte går igenom kommer det eller det att hända. Vi måste höja nivån över lagstiftaren, fru talman.

Vi måste se vilket samhälle vi vill ha och hur vi kan minska kriminaliteten. Den samlade erfarenheten och forskningen säger att om vi låser in unga personer under lång tid i tidig ålder kommer den kriminella identiteten att befästas. Kriminaliteten kommer inte att minska. Då föredrar jag, fru talman, att landa i erfarenhet och forskning i stället för att använda mig av det konsekventa missbruket av brottsoffers olika status, vilket definitivt inte är att ge upprättelse för brottsoffer. Upprättelse för brottsoffer är att se till att kriminaliteten minskar. Detta gör vi inte genom att låsa in personer under väldigt lång tid. Då kommer de att komma ut som gängledare, och det tycker jag är en dålig utveckling.


Anf. 43 Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Fru talman! Läget i Sverige är synnerligen allvarligt. Samtidigt som vi står här och debatterar straffrabatter för unga pågår en rättegång mot en 17-åring som är misstänkt för att ha mördat en polis. Han är sedan tidigare dömd för mordförsök på offentlig plats men är redan släppt eftersom påföljderna för unga mördare är upprörande låga i dagens Sverige till följd av lagstiftningen.

Detta är bara toppen av ett isberg. I flera uppmärksammade fall i Sverige har barn agerat torpeder åt kriminella gäng. Det gäller bland annat en avrättning på en pizzeria i Rinkeby. Det är en djupt destruktiv utveckling. I Sverige ska barn inte uppfostras till mördare, men enligt såväl åklagare som poliser har grovt kriminella satt i system att utnyttja unga eftersom straffen blir så låga. Samtidigt har uttryck som att brösta en fyra för att bli en hundragubbe fått fäste, det vill säga att man begår det allra grövsta brottet och får fyra års sluten ungdomsvård för att bli hundra procent antagen i det kriminella gänget. Gärningsmännen är ofta unga, och det är tydligt och uppenbart att straffrabatterna är en viktig komponent när gängen rekryterar.

Fru talman! Det är oroväckande att se hur förnedringsrånen har ökat lavinartat de senaste åren. Ofta är måltavlorna barn och kränkningarna oerhört grova. Denna trend måste brytas, och det är tydligt för de flesta att den sittande regeringen varken kan eller vill se vad som krävs för att vända utvecklingen.

Regeringen har övergett Ungdomsreduktionsutredningens förslag till förmån för en lagstiftning som innebär att man får fortsatt straffrabatt om man exempelvis hotar vittnen i en rättegång eller om man angriper en polis och därigenom gör sig skyldig till våld mot tjänsteman. Det finns inga godtagbara skäl för det allmänna att signalera att ålder skulle vara en förmildrande omständighet vid sådan brottslighet.

I betänkandet ligger ett skarpt lagförslag om att ta bort straffrabatten helt och hållet, som är berett och som skulle kunna genomföras. En majoritet i riksdagen är också för detta, men tyvärr saknas majoritet i betänkandet och troligen även majoritet vid omröstningen i eftermiddag. Men det finns fortfarande möjlighet att trycka ja till förslaget och få igenom ett förslag som det finns en majoritet bakom.

Tyvärr har Centerpartiet förklarat att de inte kommer att stödja vårt skarpa lagförslag. I stället vill de att regeringen lägger fram samma förslag så småningom, i en odefinierad framtid. Vi menar att handling krävs här och nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Ett avskaffande av den nuvarande straffrabatten är också viktigt för att brottsoffret ska få den upprättelse som kränkningen innebär.

Fru talman! Detta handlar inte om ett missbruk av brottsoffren, som vi hörde i replikskiftet tidigare - tvärtom. Brottsoffer förtjänar upprättelse. Gärningsmän ska sona sina brott för att rättvisa ska kunna skipas. Det är detta samhälle som Kristdemokraterna vill se - ett samhälle där det offentliga konsekvent och uthålligt står på brottsoffrens sida och ser till att utmäta rättvisa straff för att brott som har begåtts ska sonas.

Fru talman! Vi hörde tidigare i debatten att det talades om var myndighetsgränsen ska gå. Det har rått konsensus under ganska lång tid om att om man är 18 år är man tillräckligt gammal för att rösta, arbeta, driva företag, delta i krig för Sverige och också sitta i riksdagen och stifta lagar. Då menar vi att det också är rimligt att man tar konsekvenserna av det fulla straffet om man begår brott och inte följer lagarna.

Fru talman! I detta betänkande finns det också ett förslag från Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna i reservation 6 om att förändra straffrabatten för 15-17-åringar. Tar man bort straffrabatten för 18-21-åringar inträffar en ny tröskel vid 17-18-årsåldern. Vi är oroliga och bekymrade över att detta skulle skapa ett nytt incitament att utnyttja ännu yngre barn i kriminell miljö. Därför pekar vi i betänkandet på förslagen från Ungdomsreduktionsutredningen som också tar hänsyn till detta för att det ska bli en konsekvent straffskala. Vi menar i reservation 6 att man behöver jobba vidare med detta och att detta bör tillkännages för regeringen. Vi står förstås bakom detta. Men för tids vinnande vid voteringen yrkar vi bifall endast till reservation 2.


Anf. 44 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Vi är inne på ett kärt ämne för justitieutskottet, nämligen brott och straff. Vad ska följa? Så här långt har vi, fru talman, hört en skön blandning av teser om allmänprevention, individualprevention, inkapacitering, proportionalitet och vedergällning. Det är kända teorier.

Sanningen är att vi tillämpar allt detta. Vi tror att vi ska ha en prövning av brottet i skuldfrågan och sedan en lämplig påföljd där olika faktorer ska påverka. Det som dock föranleder detta betänkande är att man ska slopa de automatiska straffrabatterna för myndiga personer enligt ett givet schema. Det har Liberalerna otroligt lätt att ställa sig bakom.

Vi menar dessutom att det är tydligt att man bör ta bort automatiken för alla brott. Vi tycker dock fortfarande, vilket framgår av vår reservation 5, som jag yrkar bifall till, att ungdom förvisso är någonting som är övergående men som innebär att ungdomar inte är fullt utvecklade i huvudet och att man faktiskt bör ta hänsyn till detta i straffmätningen. Detta är viktigt för Liberalerna. Detta var Linda Westerlund Snecker också inne på. Detta kanske man kan göra en gång och se att detta är en tydlig förmildrande omständighet. Men i förlängningen är detta naturligtvis inte hållbart.

I en annan reservation menar vi att man bör se över detta för dem som är straffmyndiga men under 18 år. Det gläder mig att till och med Sverigedemokraterna i detta hänseende noterar att de inte helt vill ta bort detta med ungdom som en förmildrande omständighet.

Vägen till att unga människor hamnar i brottslighet är inte särskilt konstig. Vi vet att det handlar om misslyckade skolresultat, trasiga hemförhållanden och kanske egna konstitutionella problem som leder dit.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Med detta sagt är det ändå värt att nämna att vi måste göra mycket mer. Även om vi, som Liberalerna vill, helt avskaffar de automatiska straffrabatterna för personer mellan 18 och 21 år, och egentligen också för dem som är mellan 15 och 17 år, måste ungdom rimligen ses som en förmildrande omständighet i alla vettiga länder. Till och från diskuterar vi straffmyndighetsålder. Och det finns länder där 6-åringar kan straffas. Hand upp här inne för den som tycker att det verkar vettigt. Jag ser att ingen tycker det, och det gläder mig. Några länder har en straffmyndighetsålder från 10 eller 12 år. Några har i och för sig en ännu högre straffmyndighetsålder än Sverige, som har 15 år. Där är straffmyndighetsåldern 16 eller till och med 17 år.

Min poäng är att vi måste se på annat. Vi måste prata ännu mer här om socialtjänsten, men det ligger inte på vårt utskott. Det måste bli tidigare och tydligare insatser. Det måste bli en konsekvens redan vid det första brottet. Det är så vi hindrar att dessa ungdomar blir bärare, utförare och skjutare åt den grova brottsligheten som är ett reellt problem.

Liberalerna ser ingen motsättning i att göra detta samtidigt som vi styr upp socialtjänstlagen eller lyssnar på hur det ser ut i skolan. En rapport från Lärarförbundet, Håll käften kärring, visar hur allvarlig situationen är i de svenska skolorna och att det händer alltför lite. Det finns andra rapporter om att lärare misshandlas, hur våldet sprider sig och att det inte blir några konsekvenser där och inte heller hos socialtjänsten. Vi väntar fortfarande på detta i landet Sverige, och flera har här tidigare talat om barnets bästa. Men fortfarande har föräldrar rätt att säga nej till insatser tills barnet blir föremål för ett tvångsomhändertagande och behandlingshem i Medelpad eller ett familjehem. Då går det minsann. Vi måste se till att vi hindrar små olyckor från att bli stora katastrofer.

Som flera har beskrivit är läget mycket allvarligt. Vi kan räkna upp enskilda händelser som vi kan avidentifiera så att vi kan prata om dem här inne. Men vi har också alla dessa rapporter om skjutningar, bristen på uppklaring vid skjutningar, rånrapporter, trygghetsundersökningar och polisens egen statistik om hur ungdomar dras allt längre in i ett elände och en misär som skadar dem själva och andra om vi inte avbryter detta.

Därför är det väldigt viktigt att detta steg tas. Men för Liberalerna är det viktigt att se till att man går vidare. Det ska inte finnas några automatiska rabatter. Men ungdom måste alltid tidigt betraktas som en förmildrande omständighet. Allt annat är helt orimligt ur ett humanistiskt perspektiv.

Det finns någon sorts dröm om att vi befinner oss antingen i Bullerbyn eller i filmen Flykten från New York. Och vi befinner oss säkert någonstans däremellan. Jag vet inte om ni har sett filmen Flykten från New York, men den är en dystopi över utvecklingen i ett samhälle.

För många unga människor är det uppenbart en mental istid som är väldigt tragisk och där man lätt dras in i mycket grov brottslighet. Därför är dessa förändringar helt nödvändiga och viktiga att genomföra.

(Applåder)


Anf. 45 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Vi debatterar frågan om straffreduktion för unga myndiga vid allvarlig brottslighet, det som kallas ungdomsrabatten, och som har varit en omdiskuterad politisk fråga under de senaste åren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Att vuxna straffas hårdare för samma brott än barn är rimligt. Den ordningen har gällt i Sverige åtminstone sedan 1734 års missgärningsbalk. I den utredning som ligger till grund för det här betänkandet och som riksåklagaren Petra Lundh ledde beskrivs hur barn historiskt har hanterats vid brottslighet. Det var så långt som man gick tillbaka där, men kanske gällde det innan också. På den tiden när Sverige fortfarande tillämpade kroppsbestraffning och var långt ifrån ett demokratiskt land såg man det alltså som förmildrande när det var barn som begick brott.

Det här är en ordning som gäller i de allra flesta länder i världen än i dag. Mig veterligen har alla länder någon gräns för vid vilken ålder man kan dömas för brott.

Partierna i Sveriges riksdag har olika inställning till det här. Det har vi hört under debatten, men det är viktigt att komma ihåg att alla är för någon typ av skillnad när det gäller barn och vuxna. Vissa partier vill sänka straffmyndighetsåldern, men man vill fortfarande ha en åldersgräns för när straff ska kunna ges, vilket är naturligt men ändå värt att påpeka.

Jag kan i det här sammanhanget uppskatta anförandet alldeles före mitt, fru talman, som nyanserade den här frågan på ett sätt som inte alltid görs i kortare debatter då det är mer av oneliners som dras rörande den här frågan.

Fru talman! I dag är det inte frågan om barn som det ska ta beslut om, utan det handlar om unga vuxna i åldern 18-20 år. Förslaget från regeringen är att de som begår brott som har minst ett års samlat straffvärde och döms för det inte kommer att få någon reduktion, eller rabatt, för de brotten.

Det här är en rimlig förändring att göra, tycker vi från Miljöpartiet. Det är en bra avvägning som har gjorts. Det innebär att de brott som inte är lika grova och allvarliga kommer att bedömas mildare. Anledningen till det är att en ung person som begår ett brott inte genom straffet ska bli mer och djupare insyltad i de kriminella miljöerna.

De allra flesta unga som begår brott begår inte många brott. De flesta begår ett brott, och när man döms för det ångrar man sig och gör inte om det.

Fru talman! Det finns förslag från andra partier om att ta bort det här helt för unga vuxna. Men det finns också förslag om att göra om det kraftigt för barn, det vill säga 15-17-åringar. Som sagt är det också några som vill sänka straffmyndighetsåldern.

När det gäller 15-17-åringar behöver det ske förändringar jämfört med hur det fungerar i dag. Det har nyligen tillsatts en utredning om det, vilket jag välkomnar. Vi har varit pådrivande för det från Miljöpartiets sida när det gäller dem som begår allvarliga brott i dag och döms enligt lagen om sluten ungdomsvård. Det behöver förändras. Det behövs längre påföljder för de grövsta brotten än vad som ges i dag, men det förutsätter naturligtvis också att kvaliteten på institutionerna där de här barnen befinner sig blir bättre än i dag. Bara längre påföljd kommer inte att göra någon skillnad, utan kvaliteten och hur man arbetar för att barnen ska komma ut och bryta sin kriminella bana behöver förbättras markant.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Med detta vill jag yrka bifall till reservation nummer 4.

(Applåder)


Anf. 46 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Delar av debatten har hitintills präglats av en diskussion om när man är ansvarig för sina handlingar - när man är mogen, när man är vuxen, när frontalloben utvecklats fullständigt eller vad det nu går att hänga upp sig på. Jag tycker att det är en intressant diskussion, för det här skiljer sig något åt mellan de olika ställningstaganden som Miljöpartiet har.

I den här propositionen och det här betänkandet har vi hanterat frågan om att avskaffa ungdomsrabatten för vissa typer av brott för dem som har blivit myndiga, får rösta, får värvas till militären och så vidare. Det är bra. Det är en bra början. Från Sverigedemokraternas sida tycker vi att alla som är 18 år ska kunna ta fullt ansvar för sina handlingar. Det är ju faktiskt då man bedöms som myndig.

Lyssnar man på Miljöpartiet hör man att de inte vill ha en sådan ordning. De vill inte att en 20-åring som begår misshandel ska straffas som vuxen trots att den är myndig. Samtidigt önskar Miljöpartiet sänka röståldern. Det kom nyligen ett utspel om att de vill att det ska vara rösträtt i de allmänna valen för dem som har fyllt 16 år. Man vill också från regeringens sida gå vidare med ett förslag om att 12-åringar ska få byta juridiskt kön.

Det är ganska intressant, tycker jag, att det kan skilja åtta år mellan att man kan få byta juridiskt kön och att man ska ta fullt ansvar för de brott man begår. Jag tror att det är svårt för många väljare att få ihop den logiken. Är jag verkligen mogen vid tolv års ålder, eller dröjer det till jag fyller 21 år? Det är väldigt oklart när man kollar på Miljöpartiets och regeringens politik.

Mot den bakgrunden, fru talman, tänkte jag ställa en fråga. Hur landar man från Miljöpartiets sida i dessa definitioner? Jag tror att det är en fråga som många med mig vill ställa.

(Applåder)


Anf. 47 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Även om den här debatten egentligen rör sig om något annat än rösträttsåldern tillåter jag mig att göra en liten utvikning för att svara på frågan, för den är intressant och förtjänar att diskuteras.

Demokratin firar ju 100 år i år - eller demokratins genombrott, ska man säga, för den var inte fullständig vid tillfället men fick då ett stort genombrott. Vid det tillfället var det 23-årsgräns för att få rösta i allmänna val. Den sänktes så småningom. Där har konservativa krafter motsatt sig. I dag är åldersgränsen för att rösta 18 år. Eftersom det är val vart fjärde år i Sverige är genomsnittsåldern när man röstar första gången 20 år. Straffmyndighetsåldern är 15 år. Sverigedemokraterna vill sänka den till 13 år.

Min motfråga, fru talman, är: Var är logiken i det här? Varför ska man straffas när man är 13 år men inte få rösta första gången förrän man är 20 år?


Anf. 48 Tobias Andersson (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Fru talman! Tack för det delvisa svaret, Rasmus Ling!

Det är klart att vi kan föra en diskussion om olika ålderskategorier. Jag tror att vi framför allt behöver se att vi har haft en utveckling där man i allt lägre åldrar begår allt grövre brott. Då måste vi kunna föra en debatt om straffmyndighetsåldern, som redan är skild från rösträttsåldern. Det tycker jag är rimligt.

Däremot har jag jättesvårt att förstå argumentationen kring att en 20åring inte skulle kunna ta fullt ansvar för sina handlingar samtidigt som man på andra områden tycker att personer i än yngre åldrar ska kunna göra detta, i detta fall när det gäller rösträtt eller när man ska få byta juridiskt kön.

Den fråga som jag skulle vilja ha svar på och som föranleds av den diskussion som vi nu har är huruvida Rasmus Ling tror att offer värderar sin upplevda kränkning, det man har utsatts för, sitt lidande, de men man får därefter, den potentiella posttraumatiska stressen etcetera olika beroende på om en 20-åring eller en 21-åring begår brotten - eller om någon som är mellan 15 år och 17 år gör det. Som det är nu vägrar Miljöpartiet att se över rabatterna för dem mellan 15 och 17 år.

Om man har blivit utsatt för en misshandel av någon som är 20 år - gör det mindre ont då? Berörs man mindre än om gärningsmannen hade varit 21 år? Och om man drabbas av ett brott som begås av någon som är 13 år, tänker man då: Ja, om två år hade den här personen straffats, men nu förtjänade personen det inte.

Jag tror inte att offer resonerar i de banorna. Jag tror inte att man över huvud taget bryr sig om vilken ålder som gärningsmannen har. Jag tror att man bryr sig om vilken gärning man utsattes för, och då är det också rimligt att vi i större utsträckning än i dag går fram med den typen av förslag som Sverigedemokraterna och andra har gjort i det här betänkandet så att vi i större utsträckning på riktigt kan straffa dem som förtjänar att straffas.


Anf. 49 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag tror inte heller att åldern på gärningsmannen är det avgörande för den som blir utsatt för brottet. Det jag tror att de flesta tycker är viktigt är att de brott som begås klaras upp, att de som begått dem ställs till svars för dem och att så många brott som möjligt förebyggs så att de över huvud taget aldrig händer.

De problem vi har i dag när det gäller kriminella miljöer, gängmiljöer, är att väldigt få brott över huvud taget klaras upp. Det har inte att göra med vad påföljden blir för de brott som väl klaras upp, utan det är ett enormt problem. Uppklaringsnivån måste upp markant, inte minst för brottsoffrens skull men också för att förebygga brott.

Fru talman! När det gäller Tobias Anderssons beskrivning av yngre som begår grövre brott är det ett enormt problem i samhället att det har krupit ned i åldrarna på det sättet. Men om man tror att lösningen är att sänka straffmyndighetsåldern till 13 år och markant höja straffen för andra upp till 18 år kommer man att gå in i en spiral där gängen använder ännu yngre personer. Man kommer inte att lösa problemen på det sättet. Ifall det är på det sätt som Tobias Andersson säger, att de använder 14-åringar för att de inte är straffmyndiga, kommer de bara att använda ännu yngre personer. Att sänka är alltså ingen lösning på det problemet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Fru talman! Jag tycker att vi i den här kammaren borde vara överens om att en 13-åring är ett barn. De 13-åringar som begår brott behöver hjälp, stöd och vård - inte straff.


Anf. 50 Ellen Juntti (M)

Fru talman! Jag tänkte också ta upp det här med när man är mogen och inte mogen att ta ansvar för sina handlingar. Jag tycker inte att Rasmus Ling svarade på det. I stället för att svara ställde han en motfråga till Tobias Andersson.

Jag sa i mitt anförande att en 18-åring kan driva företag, rösta, sitta i Sveriges riksdag och stifta lagar, men man är tydligen inte tillräckligt mogen för att följa de lagar man har stiftat. Man kan också skickas ut i krig, om man är med i försvaret. Det blir väldigt motsägelsefullt att man är mogen för att till och med skickas ut i krig men inte tillräckligt mogen för att ta ansvar när man begår brott.

Jag får inte riktigt ihop det. Jag skulle gärna vilja att Rasmus Ling förklarar varför man vid 18 års ålder är mogen för att till exempel skickas ut i krig men alltför omogen för att ta ansvar för brott man har begått.


Anf. 51 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag tror inte att Ellen Juntti egentligen var missnöjd med mitt svar. Jag tror att hon hade förberett sin fråga och därför ville ställa den, men jag kan gärna svara en gång till.

Vi har olika åldersgränser för olika saker i Sverige. Man har rätt att arbeta med enklare sysslor redan från 13 års ålder och tjäna sina egna pengar. Vi har skolplikt under hela grundskolan. Vi har pratat i kammaren om att ha skolplikt under hela gymnasiet. Vid 18 års ålder blir man myndig och kan ta körkort. Inte förrän vid 20 års ålder får man handla alkohol på Systembolaget. Det finns även fler åldersgränser. Vi har inte en och samma. Det kommer aldrig att en gång för alla vara hugget i sten och givet vad som ska gälla för alla olika saker i samhället.

Jag tycker att 18 år är en rimlig myndighetsålder. Jag skulle gärna se att rösträttsåldern sänktes till 16 år. Det hade varit en bra och inkluderande reform. På det sättet har man det bland annat i flera tyska delstater och i Schweiz i de omröstningar man använder sig av där. Det finns andra åldersgränser som kanske borde höjas eller förändras på olika sätt.

Med det beslut som ska fattas nu kommer 18-åringar att dömas precis som äldre för den allvarligaste brottsligheten. Det tycker jag är väl avvägt när det är minst ett års samlat straffvärde. Det är en rimlig förändring att göra. Men att vi har lägre straff för dem som är yngre är också rimligt. Den som är vuxen har ett större ansvar än ett barn, som inte är vuxen.

Fru talman! Min motfråga till Ellen Juntti är: Tycker du att det ska göras skillnad på barn och vuxna när det gäller vilket ansvar man har för brott man har begått?


Anf. 52 Ellen Juntti (M)

Fru talman! Ja, man ska göra skillnad, beroende på hur gammalt barnet är. Det är klart att man ska göra skillnad på ett barn som är 8 år och en vuxen som är 23 år. Det fattar väl vem som helst. Det behöver man inte ens fråga om. Här pratar vi om myndiga personer, 18-, 19- och 20-åringar, och inte om små barn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Rasmus Lings parti sitter i regeringen, och regeringens förslag innebär alltså att en 20-åring som hotar ett vittne och begår övergrepp i rättssak får straffrabatt även i fortsättningen. Hur kommer det att hjälpa till med att bekämpa gängkriminaliteten när det redan råder allvarlig tystnadskultur i de utsatta områdena?

Regeringens förslag innebär också att en 20-åring som misshandlar sin flickvän får straffrabatt i fortsättningen. Miljöpartiets minister Stenevi har ofta talat om att våld i nära relationer ska bekämpas med all kraft. Hur kan regeringen då godkänna och tycka att det är ett bra förslag att en 20-åring som misshandlar sin flickvän får straffrabatt? Hur kommer det att hjälpa till att bekämpa våld i hemmet?


Anf. 53 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Den 20-åring som begår ett brott med ett års straffvärde kommer inte att få någon rabatt i och med det här förslaget. När vi höjer till exempel straffet för grov kvinnofridskränkning till minst ett års fängelse kommer alla 20-åringar som gör sig skyldiga till det att dömas precis som den som är 21, 22 eller ännu äldre. Den förändring vi nu gör är som sagt rimlig, men den är också väl avvägt.

Fru talman! Jag är glad att Ellen Juntti erkänner att man ska göra skillnad på barn och vuxna och att vuxna ska ha ett större ansvar för sina handlingar än barn ska ha.

Vi kommer säkert att återkomma till frågan om omyndiga, barn och unga, i kriminalitet. Det är en angelägen diskussion. Jag hoppas, fru talman, att vi kan hålla den på en högre nivå än ibland är fallet i de debatterna när Ellen Juntti och andra kommer med sina oneliners utan att nyansera de här svåra frågorna på ett sätt som de förtjänar.


Anf. 54 Johan Hedin (C)

Fru talman! Brottsligheten ser inte längre ut som den brukade för bara några år sedan. Under flera decennier ökade tryggheten, och de flesta brottskategorier minskade i omfång. Vi kände att vi huvudsakligen kunde leva i trygghet, utan särskilt stor rädsla att drabbas av brott. Naturligtvis gällde det inte alla. Och för dem som drabbades av brott hjälpte det föga att brottsligheten sammantaget minskade.

Sedan några år tillbaka är utvecklingen en annan. Tre brottskategorier gick emot den positiva utvecklingen och gav oss mycket oroande signaler - bedrägerierna, sexualbrotten och gängvåldet.

Underlåtenhet att snabbt agera på sådana signaler och faktiskt, fru talman, en allvarlig brist på ledarskap, långsiktighet och en tydlig linje för vad man ville med rättspolitiken i Sverige har släppt fram en mycket allvarlig brottslighet, framträdande främst genom skjutvapenvåldet. Allvarligt är också att denna typ av brottslighet utförs av allt yngre personer.

En del av de partiöverskridande samtal som ledde fram till 34-punktsprogrammet mot gängvåldet blev också att ta bort den generella nedskrivningen av straffen för personer mellan 18 och 21 år. Detta fattar vi beslut om i dag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Riksåklagaren som utredde detta landade i att reformen antagligen inte skulle leda till ökad trygghet, men från politikens sida måste vi se till den större bilden. Man är på hal is om man ifrågasätter riksåklagarens analyser på området; hon är en av landets allra främsta på sitt område. Men det finns en poäng i att möta utvecklingen med lagstiftning utifrån en helhetsbild.

Dessutom är kriminalvården i dag inte riktigt vad den var förr i världen. De jobbar enligt min uppfattning väldigt proffsigt med bra och evidensbaserade program för att förebygga återfall i brott. Längre verkställighetstid ger längre tid att arbeta med en dömd för exempelvis våldsbrott.

Fru talman! Lagstiftningen är normalt bäst när den får vila på principer. Det gör det mer sannolikt att den blir begriplig, lättare att tillämpa och möter acceptans i enlighet med en allmän rättsuppfattning. Centerpartiets uppfattning är att den generella nedskrivningen ska avskaffas för samtliga brott. Det finns flera skäl till det, både principiella och praktiska.

Alla seriösa lagstiftare har dock en verklighet att förhålla sig till. Allt vi vill göra på rättsområdet är resurskrävande i olika grad, och hur vi prioriterar kommer att vara avgörande för hur vi lyckas.

Att börja med de allvarligaste brotten är viktigt. Vi vill som sagt gå vidare även med övriga brott, men vi ska veta att det är ganska kostsamt. Frågan vi alla måste ställa oss är hur vi bäst använder skattebetalarnas pengar, hur vi får störst brottsbekämpande effekt för pengarna.

Att införa hela reformen här och nu skulle kosta ytterligare närmare 700 miljoner. På frågan om det i detta ansträngda läge är det bästa och mest ansvarsfulla sättet att använda skattepengarna måste jag konstatera att svaret antagligen är nej.

Det finns även andra praktikaliteter än de rent budgetära som alla seriösa lagstiftare måste ta hänsyn till. Jag tänker främst på läget i kriminalvården. Vi hade i justitieutskottet nyligen besök av Kriminalvårdens generaldirektör, som kunde berätta om den ansträngda situationen med en överbeläggning som äventyrar både säkerheten och den återfallsförebyggande verksamheten.

Ambitionen att få fler brottsdömda i fängelse under längre tid är i grunden någonting som Centerpartiet delar. Men att gå fram med skarp lagstiftning för att få det på plats i dag skulle skapa stora problem. Det kan vi gilla eller inte gilla, men så är det, fru talman.

Det har nämnts i debatten att brott som exempelvis övergrepp i rättssak, det vill säga att man hotar ett vittne, inte inkluderas i det här, och det stämmer. Men vi har också en bred samsyn om att vi ska skärpa straffen för just övergrepp i rättssak. Där vill jag påminna om Centerpartiets idé på den punkten, att det ska vara minst två år i fängelse eftersom det ger polis och åklagare fler instrument att jobba med. Dessutom har vi föreslagit, fru talman, att just brottet övergrepp i rättssak ska undantas från den så kallade aspirationsprincipen, så att det döms ut en ytterligare påföljd alldeles oavsett vilken påföljd den tilltalade döms till i övrigt.


Anf. 55 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Sverigedemokraterna och Centerpartiet har gemensamt i detta betänkande lyckats få på plats ett tillkännagivande till regeringen. Där talar vi om för regeringen att vi inte är nöjda med hur tandlös propositionen är, att vi inte är nöjda med att det endast är de som är över 18 och begår grova allvarliga brott som ska straffas fullt ut och att vi vill att samtliga brott begångna av gärningsmän över 18 år ska leda till att man får de påföljder som förväntas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Detta hade dock kunnat bli verklighet omgående. Sverigedemokraterna har på liknande sätt som Moderaterna egna förslag kring hur vi med skarp lagtext hade kunnat gå fram omgående. Vi tar del av de förslag som finns i utredningen och implementerar dem. Vi hade kunnat få en rimlig lagstiftning på plats avsevärt snabbare än ett tillkännagivande. Detta hade Centerpartiet möjligheten att följa upp. Om andra partier också hade gjort det hade det inneburit att det varit det vi skulle fatta beslut om i denna kammare i eftermiddag i stället för det tillkännagivandeyrkande som nu kommer att riktas mot regeringen.

Jag tycker att detta är beklämmande, och jag tycker att det finns fog för att ta del av en debatt om det i denna kammare. Frågan jag vill ställa till Johan Hedin är varför Centerpartiet, som ändå delar andemeningen, inte valde att skrida till verket omgående i stället för senare.


Anf. 56 Johan Hedin (C)

Fru talman! Jag tycker nog att jag redogjorde för det ganska väl i mitt anförande, men jag kan återkomma till det.

Fru talman! Det måste vara lätt att vara sverigedemokrat. Det finns enkla svar på precis alla frågor. Det finns alltid skarpare straff, mer repression och mer pengar till polis och åklagare. Ibland är det rätt. Men, fru talman, även en klocka som står still visar rätt två gånger per dygn. Lite så ser jag på Sverigedemokraterna.

Jag kan också konstatera att jag blev ganska orolig när jag hörde Tobias Anderssons huvudanförande. Han kommenterade enskilda rättsfall och domar och bedömde domstolarnas verksamheter. Men det är en absolut grund i den liberala demokratin att vi särskiljer den lagstiftande makten från den dömande.

Vi har hört folk ursäkta Sverigedemokraterna när den här oron framhållits. Man kan titta på Sverigedemokraternas systerpartier ute i Europa, till exempel i Polen och Ungern. Steg för steg försöker de montera ned domstolarnas oberoende och påverka dem politiskt. Folk har sagt: Nej, nej, nej, Sverigedemokraterna är inte alls sådana. Visst har de lite bruna rötter, men de är ett helt annat parti nu. De kan ta ansvar, och vi kan ha en gemensam budget tillsammans med dem.

Lyssna bara, kära kollegor och vänner, på Tobias Anderssons anförande! Han tar upp ett stort antal enskilda rättsfall och enskilda domar och kommenterar dem. Det, fru talman, gör mig mörkrädd.

(Applåder)


Anf. 57 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Om debatten började i den ena änden en gång i tiden tror jag att Johan Hedins replik avslutades någonstans i andra änden. Det var väsensskilt från vad frågan de facto gällde.

Men en sak ska jag ge honom rätt i, och det är att det stundvis just är lätt att vara sverigedemokrat. Det säger jag mot bakgrund av att Sverigedemokraterna sedan decennier tillbaka har landat just rätt. Det blir ofta lätt när man har rätt.

I denna fråga instämmer Centerpartiet. Man valde att ansluta sig till ett tillkännagivandeyrkande där man ansåg att Sverigedemokraterna hade rätt i sak. Men man hade inte ryggrad att gå vidare omgående med det förslag som man ansåg vara rätt. Det är klart att det då blir lätt att som sverigedemokrat vara kritisk till att Centerpartiet avstår.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Men jag tror inte att det bara är Sverigedemokraterna som blir kritiska till Centerpartiets agerande. Jag tror också att de framtida offer som kommer att drabbas av gärningsmän som befinner sig i ålderskategorierna 18, 19 och 20 år de kommande åren fram till dess att tillkännagivandet kanske faktiskt burit frukt - om det nu kommer att göra det - kommer att vara besvikna på Centerpartiet, besvikna över att Centerpartiet inte omgående gick med på skarp lagtext och säkerställde rimliga påföljder. De kommer att undra hur det kom sig att Centerpartiet inte såg till att de fick den upprättelse som de hade kunnat få för till exempel misshandel eller övergrepp i rättssak. De kommer att undra varför Centerpartiet valde att lägga fokus i debatten på Polen och Ungern. De kommer att undra varför Centerpartiet inte omgående valde att stå upp för det man påstår sig stå bakom och faktiskt lagstifta i den lagstiftande församlingen.


Anf. 58 Johan Hedin (C)

Fru talman! Jag kommer att tänka på ett roligt och kanske lite nedsättande talesätt om oss politiker: En politiker är en person som har så tjock hud att den kan stå upp utan ryggrad. Tobias Andersson anklagar mig för att sakna ryggrad. Det här beslutet har vi inte fattat med ryggraden. Vi har fattat det en liten bit högre upp i kroppen, i huvudet, där man måste ta hänsyn till verkliga förhållanden och praktikaliteter.

Kriminalvårdens generaldirektör besökte oss nyligen i justitieutskottet och berättade om den ytterligt ansträngda situationen. Man tvingas flytta in flera intagna och ha två intagna i ett rum som egentligen är anpassat för en intagen. Frågan man måste besvara när man vill införa detta med skarp lagstiftning i dag här och nu är hur vi ska skapa plats i våra fängelser. Ska de intagna sova skavfötters? Vad har Tobias Andersson för lösning på detta?

Det är beklämmande att man kan stå i talarstolen och bara veva på - säga en massa saker och dra ut oneliners som om det vore något slags politisk bondfångeri. Vi har en verklighet att förhålla oss till. Det är en verklighet som alla seriösa lagstiftare måste ta hänsyn till. Det finns budgetära förhållanden, och det finns praktiska förhållanden. Det finns en lång rad exempel på att Sverigedemokraterna frångår de principerna, men med tanke på risken för att anklagas för ämnesflykt stannar jag där.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-11-17
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 3, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:3657 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) och

  2021/22:4234 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 1 (SD, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M62008
  SD05507
  C28003
  V02403
  KD19003
  L18002
  MP14002
  -0100
  Totalt22980040
  Ledamöternas röster
 2. Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:17 punkt 1 och avslår motionerna

  2021/22:4234 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2021/22:4235 av Johan Forssell m.fl. (M).
  • Reservation 2 (M, KD)
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M06208
  SD00557
  C28003
  V00243
  KD01903
  L18002
  MP14002
  -1000
  Totalt149817940
  Ledamöternas röster
 3. Övriga lagändringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:17 punkt 2.
 4. Slopad straffrabatt för unga myndiga i ytterligare fall

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som innebär att straffrabatten för unga myndiga lagöverträdare slopas för samtliga brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:4232 av Johan Hedin m.fl. (C) och

  2021/22:4236 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

  avslår motion

  2021/22:4233 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 4 (S, V, MP)
  • Reservation 5 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S385012
  M62008
  SD55007
  C28003
  V02313
  KD19003
  L00182
  MP01402
  -0100
  Totalt1671231940
  Ledamöternas röster
 5. Förändrad straffrabatt för 15-17-åringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4234 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

  2021/22:4236 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.
  • Reservation 6 (M, KD)
  • Reservation 7 (SD)
 6. Bredare analys av hänsyn till ålder vid straffmätningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4233 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.
  • Reservation 8 (L)