Till innehåll på sidan

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Proposition 2021/22:17

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-23
Bordlagd
2021-09-23
Hänvisad
2021-09-24
Motionstid slutar
2021-10-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:17

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid

Prop.

allvarlig brottslighet

2021/22:17

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 september 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av lagöverträdare i åldersgruppen
18–20
år innebär att det vid påföljdsbestämningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den tilltalades ålder på bekostnad av att utgångspunkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte tillräckligt återspeglar brottslighetens allvar. Det finns därför ett behov av förändringar av regelverket.

I propositionen lämnas förslag som innebär att

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.