Till innehåll på sidan

Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

Betänkande 2022/23:SkU22

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är klart för beslut

Beslutat
21 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Skatteverket ska få lämna information till brottsbekämpande myndigheter inom EU (SkU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som gör det möjligt för Skatteverket att bli en brottsbekämpande myndighet enligt ministerrådets rambeslut. De sekretessbrytande bestämmelserna innebär att Skatteverket ska kunna lämna information som rör vissa typer av brott och brottslig verksamhet till andra behöriga brottsbekämpande myndigheter inom EU.

Bestämmelserna innebär även att det tydliggörs när uppgifter kan lämnas ut inom ramen för det internationella samarbetet genom Interpol och Europol. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-06-08
Justering: 2023-06-15
Trycklov: 2023-06-15
Reservationer: 1
Betänkande 2022/23:SkU22

Alla beredningar i utskottet

2023-05-30, 2023-06-08

Skatteverket ska få lämna information till brottsbekämpande myndigheter inom EU (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som gör det möjligt för Skatteverket att bli en brottsbekämpande myndighet enligt ministerrådets rambeslut. De sekretessbrytande bestämmelser som föreslås innebär att Skatteverket ska kunna lämna information som rör vissa typer av brott och brottslig verksamhet till andra behöriga brottsbekämpande myndigheter inom EU.

Bestämmelserna innebär även att det tydliggörs när uppgifter kan lämnas ut inom ramen för det internationella samarbetet genom Interpol och Europol. Syftet med förslagen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-19
Debatt i kammaren: 2023-06-20

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 133 Hanna Westerén (S)

Fru talman! Vi har samlats här i afton för att debattera informationsutbyte som har syftet att förhindra och beivra brott. Under vårterminen i riksdagens kammare har vi socialdemokrater vid ett flertal tillfällen tagit upp arbetslivskriminaliteten. Jag vill även i kväll ta tillfället i akt att prata om den grasserande arbetslivskriminaliteten.

Fru talman! Under de senaste decennierna har kartan ritats om för svenska arbetstagare. Sedan jag var barn på tidigt 90-tal har Sverige blivit fullvärdig och aktiv medlem i Europeiska unionen. Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital har gett Sverige många fantastiska affärsmöjligheter och gett många svenskar en mycket större och mer spännande arbetsmarknad. Det har också blivit smidiga gränsövergångar på många håll.

Dock har friheten sina baksidor. Det är fortfarande alltför lönsamt att slarva med bokföring, personalliggare och säkerhet på svenska och europeiska arbetsplatser. Det är fortfarande alltför lönsamt att exploatera utsatta människor från såväl andra EU-länder som tredjeländer.

Fru talman! Det är helt uppenbart att verktygslådan för att bekämpa skattefusk, skatteflykt och arbetslivskriminalitet behöver utökas. I och med den proposition som i dag läggs på riksdagens bord får Skatteverket ytterligare ett verktyg för att leverera på det uppdrag man fått från politiken. Syftet med förslaget är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva effektiv brottsbekämpande verksamhet och utbyta information med andra brottsbekämpande myndigheter i EU.

Detta är ett viktigt steg framåt, men förhoppningsvis stannar man inte här utan följer upp det från regeringens sida med fler åtgärder för att täppa till kryphålen för de krafter som ständigt är på tårna för att utnyttja systemen och undanhålla resurser som behövs för att möta våra gemensamma behov. Det ska alltid straffa sig att fuska med skatten, att utnyttja arbetskraft och att illegitimt profitera på den fria rörligheten.

Jag som socialdemokrat vill därtill att det alltid ska löna sig att teckna kollektivavtal och att vara med i facket. För mig är det en väldigt viktig faktor i kampen för sund konkurrens. Vi är inte riktigt där än, men vi socialdemokrater ger oss inte.

Arbetet med att förse Skatteverket med det här verktyget inleddes under Socialdemokraternas skift i Regeringskansliet. Nu blir det verklighet, och det är bara att applådera. Varje parti som säger sig vilja bekämpa de kriminella gängen - det är ett område som av förklarliga skäl ofta debatteras i riksdagens kammare i dag - måste också ta varje chans att vrida åt den kran som förser gängen med resurser. Brottsligheten av i dag är brutal, organiserad och internationellt förgrenad och skyr inga medel. Att vi politiskt ökar transparensen och bryter sönder sekretesshinder är och måste förbli prioriterat.

Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till proposition 2022/23:104, Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU, och önska en glad sommar.

(Applåder)


Anf. 134 Ilona Szatmári Waldau (V)

Fru talman! I själva ärendet är utskottet enigt. Vi behöver säga ja till Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU. Men utskottet går lite längre i sitt ställningstagande. Därför har Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet lagt fram ett alternativt förslag till ställningstagande för utskottet. Det ändrar ingenting i sak i själva ärendet, men jag vill här och nu yrka bifall till vår reservation.

Eftersom det är min sista debatt före sommaruppehållet vill jag passa på att tacka utskottets ledamöter för ett gott samarbete och tacka ordföranden för ett väl lett utskott. Jag tackar också utskottets kansli samt talmannen och talmannens kansli.


Anf. 135 Marie Nicholson (M)

Fru talman! Till att börja med vill jag yrka bifall till skatteutskottets förslag i SkU22 och därmed till regeringens förändrade regler som gör att Skatteverket blir behörig brottsbekämpande myndighet.

Internationella kopplingar vid olika typer av brottslighet, skattebrottslighet såväl som annan, har ökat. Hälften av alla rapporter som skattebrottsenheten lämnar vidare innehåller kopplingar till utlandet.

Organiserade kriminella grupper blir också alltmer gränsöverskridande i sin verksamhet. Med borttagna gränskontroller är det allt svårare inom EU att komma åt den här typen av brottslighet. Här behövs en högre grad av internationell samverkan. Men för att den ska fungera på ett effektivt sätt behöver svenska Skatteverket samma möjligheter att dela information som sina europeiska och internationella motsvarigheter.

De regelförändringar som härmed föreslås möjliggör för Skatteverket att lämna sekretessklassad information och sekretessklassade underrättelser till utländska motparter för att effektivisera den brottsbekämpande verksamheten. Personuppgifter kommer att kunna lämnas till Interpol och Europol, till polismyndigheter och åklagarmyndigheter i stater anslutna till Interpol samt till tull- och skattemyndigheter inom EES. Informationsutbytet får ske i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brott eller fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden om det är förenligt med svenska intressen.

Detta innebär naturligtvis också att motsvarande information kan inhämtas från våra internationella samverkanspartner. Förslaget omfattar såväl privatpersoner som företag.

Fru talman! Ekonomisk brottslighet och skattebrott är problem i sig. De kan även vara en del av ett större problem och tjäna som ett sätt att finansiera annan illegal verksamhet. Förslaget som ligger framför oss i dag löser tyvärr inte hela den utmaningen, men vår sekretesslagstiftning får inte lägga "snabelben" på oss själva. Det här är ett gott steg i rätt riktning.

Fru talman! Jag önskar alla närvarande en trevlig och - sagt i all välmening - lite lagom regnig sommar.

Skatteverket som behörig brottsbekäm-pande myndighet vid förenklat uppgifts-utbyte inom EU

I detta anförande instämde Jesper Skalberg Karlsson (M).

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 21 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-21
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU, Beslut: Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

Beslut: Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

Webb-tv: Beslut: Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:104.
  • Reservation 1 (V, MP)
  Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S930014
  SD63009
  M60008
  C21003
  V02103
  KD16003
  MP01503
  L14002
  -0001
  Totalt26736046
  Ledamöternas röster