Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Betänkande 2021/22:JuU41

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ja till skärpta straff för sexualbrott (JuU41)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till skärpta straffbestämmelser om våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn och vuxna.

Förslagen innebär bland annat skärpta straff för

 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • våldtäkt
 • våldtäkt mot barn
 • sexuellt övergrepp
 • sexuellt övergrepp mot barn, även grovt brott
 • köp av sexuell tjänst
 • utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Regeringen föreslår också att det införs nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att den bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att regeringen bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-02
Justering: 2022-06-09
Trycklov: 2022-06-09
Reservationer: 11
Betänkande 2021/22:JuU41

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02

Ja till skärpta straff för sexualbrott (JuU41)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till skärpta straffbestämmelser om våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn och vuxna.

Förslagen innebär bland annat skärpta straff för

 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • våldtäkt
 • våldtäkt mot barn
 • sexuellt övergrepp
 • sexuellt övergrepp mot barn, även grovt brott
 • köp av sexuell tjänst
 • utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Regeringen föreslår också att det införs nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att den bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-17
Debatt i kammaren: 2022-06-20

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 94 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! Jag har sedan mitten av 1980-talet varit politiskt aktiv. Anledningen till mitt engagemang stavas jämställdhet. Det är en jämställdhet som bygger på att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att leva sina drömmars liv. Genom åren har jag haft förmånen att få inneha olika politiska uppdrag, och alltid har jämställdhet varit min ledstjärna och drivkraft.

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

De senaste fyra åren har jag jobbat mest med frågor som mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Och inom dessa områden råder ju total ojämställdhet. Att män tar sig friheten att utöva makt över kvinnor genom hot, slag, sparkar och våldtäkt är allt annat än jämställt. Det är vidrigt, helt enkelt.

Det betänkande som vi i dag debatterar innehåller bland annat högre straff för våldtäkt och våldtäkt mot barn, högre straff för sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn, höjt straff för grovt sexuellt övergrepp och grovt sexuellt övergrepp mot barn och höjt straff för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Det är förstås välkommet med höjda straff för denna brottslighet, som i de allra flesta fall har en kvinna eller ett barn som offer. Och precis som tidigare när vi har debatterat mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterad brottslighet eller barnpornografibrott måste vi också ha med det förebyggande arbetet. Hur ska vi göra för att det första slaget inte ska ske? Hur ska vi göra så att inga barn behöver bli utsatta för sexuella övergrepp? Hur ska vi göra så att alla flickor och pojkar får leva sina liv fritt från hedersförtryck?

Jo, jag vet, fru talman, att det inte är hos oss de frågorna ligger, men jag tar mig friheten att så fort jag kan tala om både och.

Jag är övertygad om att vi alla här inne, och många med oss, vill att våldet ska upphöra. Det finns en bred samsyn kring dessa frågor. Det är bra, för vi måste göra allt vi kan för att få slut på mäns våld mot kvinnor. Vi måste alla våga se den man som inte beter sig som en man, och vi måste också reagera.

Vi behöver på riktigt ha en diskussion om mäns ansvar. Vilka värderingar för vi över till nästa generations pojkar? Det är ju män som begår i stort sett alla brott mot kvinnor. Det är också män som begår i stort sett alla brott mot män. Det är faktiskt så att män begår i stort sett alla brott. 94 procent av alla som sitter i fängelse är män.

Måste det vara så här? Naturligtvis inte. Men då måste vi våga säga som det är. Om mäns våld ska upphöra måste mäns beteende förändras. Vi behöver göra mer i skolan, på arbetsplatserna och i hela vårt fantastiska Organisationssverige. Vi måste alltid stå upp för att samtycke är en förutsättning för att man ska kunna ha sex.

Fru talman! Ett annat straff för sexualbrott, som i denna proposition föreslås höjas, gäller köp av sexuell tjänst. Nu tas böter bort ur straffskalan. Det är himla bra. Äntligen, säger jag. Nu blir det inte längre möjligt att på plats, med byxorna bokstavligt talat neddragna, erkänna brott och senare få ett strafföreläggande på 50 dagsböter. Nu höjs minimistraffet till 14 dagars fängelse. I Sverige är det inte tillåtet att köpa en annan människas kropp. Hur svårt kan detta vara?

Vi har sedan 1999 en sexköpslag som innebär att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster. Sverige var först i världen med att kriminalisera köp och inte försäljning av sex. Det internationella intresset för den svenska modellen med förbud mot köp av sex har varit, och är alltjämt, stort. Genom åren har många delegationer besökt Sverige för att lära sig mer om förbudet och dess tillämpning. Flera länder har också tagit efter den svenska modellen. Det är Island, Norge, Nordirland, Kanada, Frankrike, Irland och Israel.

Att bekämpa prostitution och människohandel är alltjämt en viktig fråga för oss socialdemokrater. Den allra största delen av prostituerade är offer - offer för människohandel och/eller offer för tidigare sexuella övergrepp. I och med den nya samtyckeslagstiftningen infördes oaktsam våldtäkt. Det handlar om att man faktiskt inte kan köpa samtycke. Det betyder att om den prostituerade är offer för människohandel ska gärningsmannen dömas för oaktsam våldtäkt och inte för köp av sexuell tjänst. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 8. Det förslag om tillkännagivande som en majoritet nu står bakom innebär faktiskt att straffet för att utnyttja en kvinna som är offer för människohandel och sexköp kan bli lägre. Det är inte vad vi socialdemokrater tycker. Återigen, fru talman: Samtycke kan aldrig köpas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Fru talman! Det finns en Jan, som med jämna mellanrum mejlar mig och säkert fler av oss här om detta med sexköp. Han menar att vi har helt fel och att vi ska ta bort sexköpslagen. Men så fel han har. Jag kommer att fortsätta kämpa för att kvinnor ska slippa bli offer på en marknad där män tar sig friheter som inte är värdiga.

Jan skriver: Det är inte något problem att folk har lite sex. Det är bra att folk har sex. Det är ju bara nyttigt. Det är vetenskapligt bevisat med 100 procents säkerhet. Sex och närhet är, som bekant, ett helt grundläggande mänskligt behov som alla mår bra av.

Jag kan nog faktiskt vara beredd att hålla med Jan om det, men sedan skiljs våra tankebanor. När Jan menar att man kan köpa samtycke visar han med all tydlighet att han inte har förstått någonting. Och när han tror att vi ska lagstifta bort sexdriften fattar man att han är ute och cyklar. Jag lämnar Jans mejl här, för orden som följer lämpar sig inte riktigt för kammaren, om man säger så.

Jag är glad att vi nu tar ytterligare ett steg i kampen mot våld och förtryck av kvinnor. Även sexköp är våld och förtryck. Böter passar som straff för felparkering, inte för sexköp.

Fru talman! Jag avslutar med att tacka för mig. Även om mitt uppdrag som riksdagsledamot slutar kommer jag aldrig att sluta min kamp för kvinnors rätt.

(Applåder)


Anf. 95 Louise Meijer (M)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka den föregående talaren, Maria Strömkvist, för tiden här i riksdagen och i justitieutskottet och för ett väl framfört sista anförande här från talarstolen.

Jag tror att jag och Maria är överens om bedömningen av Jans mejl, om man säger så.

Fru talman! Skyddet för barn och vuxna från sexuella kränkningar är en grundläggande uppgift för samhället. Att hindra och förebygga brott är naturligtvis det bästa, men när ett brott väl har begåtts måste samhället stå på brottsoffrets sida. Moderaterna vill se ett systemskifte i rättspolitiken, som innebär att rättssystemet i högre grad står på brottsoffrets sida i stället för på förövarens. Det handlar om alltifrån att det är brottsoffrets och inte förövarens integritet som måste skyddas till att införa strängare straff.

Sexualbrott mot kvinnor har länge varit ett allvarligt problem, men de senaste åren har utsattheten eskalerat. Sedan 2014 har den självrapporterade utsattheten för sexualbrott mer än fördubblats. Särskilt unga kvinnors utsatthet sticker ut. I åldersgruppen 16-24 år har i genomsnitt var tredje kvinna utsatts för sexualbrott de senaste åren. År 2010 uppgav var tionde kvinna att hon blivit utsatt för sexualbrott. Men även antalet våldtäkter har ökat. Sedan 2010 har det skett en ökning av våldtäktsanmälningarna med 40 procent.

Moderaterna ser med stort allvar på utvecklingen och vill att mer görs för att vända den negativa trenden. Bakom varje siffra i statistiken finns ett offer, som ofta är en kvinna vars sexuella integritet har kränkts.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Fru talman! Moderaterna har under lång tid drivit frågorna om höjda straff för våldtäkt och andra sexuella kränkningar. I riksdagen har vi fått majoritet för våra förslag, och redan 2018 krävde riksdagen att regeringen skulle höja minimistraffet för våldtäkt till tre års fängelse. Under den föregående mandatperioden krävde dessutom riksdagen av regeringen att man skulle höja och skärpa straffen för sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken.

Socialdemokraterna har nu kommit med en proposition om höjda minimistraff för våldtäkt och andra sexualbrott. Det föreslås att minimistraffet för våldtäkt höjs från två till tre år och att andra sexualbrott schablonmässigt får ett högre minimistraff med sex månaders fängelse. När det gäller köp av sexuell tjänst föreslås att böter tas bort ur straffskalan.

Moderaterna har en del kompletteringar till propositionen. För det första: Brotten köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling bör gradindelas genom att ett grovt brott införs. De försvårande omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet ska är grovt ska anges i straffbestämmelsen.

Praxis för sexköp, som det kallas i dagligt tal, har sedan Högsta domstolens avgörande från 2001 varit 50 dagsböter. Den moderatledda regeringen skärpte 2011 straffmaximum för sexköp från sex månader till ett års fängelse. Syftet var bland annat att åstadkomma en mer nyanserad bedömning av straffvärdet än vad som varit möjligt tidigare.

Straffskärpningen tog sikte på att skärpa straffen för de allvarligare fallen. Som exempel nämndes fall där den som utför en sexuell tjänst befinner sig i en skyddslös eller annars utsatt situation, till exempel på grund av att han eller hon är utländsk och inte kan göra sig förstådd, befinner sig på en okänd plats eller är utlämnad till en tredje person som avtalar om detaljerna för köpet. Ett av de rättspolitiska syftena var att i de situationer då köpet har koppling till människohandel, koppleri eller annan organiserad brottslighet få upp och höja straffvärdena.

Sedan kom det en ny utredning 2016, och då konstaterades att det inte hade skett någon nyansering av straffvärdet trots 2011 års straffskärpning. Utredningen föreslog just därför en gradindelning av sexköpsbrottet.

Fru talman! Den vanligaste påföljden för sexköp är fortfarande 50 dagsböter, oavsett omständigheter. Dessutom konstaterar Brå i en rapport att försvårande omständigheter inte utreds i tillräcklig utsträckning.

Även om böter tas bort från straffskalan är det alltså inte nödvändigtvis så att försvårande omständigheter kommer att få det genomslag i straffvärdebedömningen som lagstiftaren, alltså vi här i Sveriges riksdag, i över ett decennium har velat åstadkomma.

Moderaterna vill därför att brottet köp av sexuell tjänst, alltså sexköp, gradindelas för att försvårande omständigheter ska kunna få genomslag i straffvärdebedömningen. Sådana omständigheter kan vara att en person är föremål för människohandel eller koppleri eller befinner sig i en skyddslös situation.

Här vill jag understryka att Moderaterna alltså vill gå längre än Socialdemokraterna för att skydda de mest utsatta kvinnorna. Det är anmärkningsvärt att det enbart är Socialdemokraterna som reserverar sig mot Moderaternas förslag. Alla andra partier sluter upp bakom att införa brottet grovt sexköp.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Fru talman! För det andra: Brottsformen synnerligen grovt brott borde införas även när det kommer till våldtäkt mot barn. En allvarligare brottsform än grovt brott finns för närvarande för till exempel misshandel, vapenbrott, narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott. Men för våldtäkt finns det inget synnerligen grovt brott.

I en utredning från 2016 föreslogs ett införande av just brottsformen synnerligen grov våldtäkt. Motiveringen var att differentiera och göra skillnad på de grövre brotten ytterligare och dessutom få till en straffskärpning för de allra allvarligaste brotten.

Statistiken visar nämligen att den övre delen av straffskalan mycket sällan kommer till användning och att den vanligaste påföljden har varit fängelse i mellan tre och fem år. Synnerligen grov våldtäkt skulle kunna vara reserverat för fall då offrets liv varit i fara eller då gärningen utförts på ett särskilt plågsamt eller förnedrande sätt. Även situationer då våldet inneburit att offret orsakats svårare kroppsskador borde enligt utredningen rubriceras som synnerligen grova.

För grov våldtäkt döms i ungefär 20 fall per år. Enligt Moderaternas uppfattning är det viktigt att straffskalan fångar upp alla brott, även de grövsta brotten. Det handlar till exempel om situationer där ett offer har fått så söndertrasat underliv att hon inte kan få barn i framtiden eller att offret har hållits fånge av gärningsmannen under en inte obetydlig tid samtidigt som sexuella övergrepp har utförts.

Fru talman! Häromdagen kom en dom mot en man som utsatt en liten pojke för 55 grova våldtäkter och 50 grova sexuella övergrepp. Han fick tio års fängelse. Det går inte att motivera ett så lågt straff för så många grova brott.

Moderaterna vill därför införa brottsformen synnerligen grov våldtäkt även när det gäller våldtäkt mot barn. Om Moderaterna vinner valet kommer vi se till att det är slut med att pedofiler som systematiskt och över flera års tid våldtar små barn döms till max fjorton års fängelse och är ute efter drygt nio år. De ska sitta bakom lås och bom betydligt längre än så, och finns det en återfallsrisk ska de inte komma tillbaka ut. De ska sitta i förvar. Det lovar Moderaterna svenska folket.

Fru talman! För det tredje: Straffskärpningarna för sexualbrott bör vara större än de som nu är föreslagna. Vi tycker att de har gjorts schablonmässigt utan att ta höjd för och hänsyn till brottens särskilda karaktär så som det kommer till uttryck i 6 kap. brottsbalken. Jag ska inte orda för mycket om detta, för jag har redan dragit över min talartid.

Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 8 och önska alla en glad sommar.

(Applåder)


Anf. 96 Katja Nyberg (SD)

Fru talman! I dag debatterar vi betänkandet Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar.

Trygghet är en välfärdsfråga och berör alla. Rätten att kunna röra sig fritt i samhället utan att känna oro för att bli utsatt för övergrepp eller våld är ett mått på samhällets välfärd. Alla ska känna sig trygga med att kunna uttrycka sina åsikter och inte behöva känna rädsla eller obehag för att bli utsatt för övergrepp eller våld.

Tyvärr är det inte så det ser ut i Sverige i dag. Brottsligheten ökar, och oron över att utsättas för brott påverkar allt fler i samhället. Enligt Brås trygghetsundersökning från 2020 uppgav 20 procent av befolkningen att de hade utsatts för brott. I genomsnitt var tredje kvinna i åldern 20-24 år uppgav att hon utsatts för sexualbrott jämfört med 2010, då var tionde kvinna uppgav att hon hade utsatts för sexualbrott. Det är skrämmande siffror som vi måste ta på största allvar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Fru talman! Många gånger undgår dömda gärningsmän utvisning, även om åklagare yrkar på det, med motivering att de har en stark koppling till Sverige eller av humanitära skäl.

Just den typen av perspektiv, där brottslingens rätt sätts före offrens rätt till trygghet, är tyvärr signifikativt för vänsterliberalernas Sverige. Om trygghet är ett mått på samhällets välfärd är mjukislinjen mot brottslingar ett mått på samhällets moraliska förfall.

Det borde inte vara svårt att förstå detta. Det borde inte vara svårt att förstå att en medmänsklig politik tar sin utgångspunkt i att se till att offret skyddas och gärningsmannen straffas.

Det borde heller inte vara särskilt svårt att förstå att detta skydd förstärks avsevärt om brottslingen inte befinner sig i landet. Här har nuvarande och tidigare regeringar misslyckats totalt.

Fru talman! Det är inte brottslingarna som ska skyddas utan den som utsätts för brott. Svensk straffrätt har länge genomsyrats av låga straff och diverse straffrabatter, och jag välkomnar att regeringen nu äntligen föreslår straffskärpningar för sexualbrott.

Av förklarliga skäl finns det dock anledning att följa upp och analysera tillämpningen av de föreslagna skärpta minimistraffen. Visar det sig att det inte resulterar i en betydande höjning av utdömda strafftider behöver ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa att de nödvändiga straffskärpningar som behöver ske verkligen genomförs.

Fru talman! För grov våldtäkt döms ungefär 20 fall per år. Statistik visar att den övre delen av straffskalan mycket sällan kommer till användning. Den vanligaste påföljden brukar bli fängelse mellan tre och fem år. Därför är det viktigt att det finns en straffskala som fångar upp och differentierar även de allra grövsta brotten, det vill säga brott som är att anse som synnerligen grova. Synnerligen grov våldtäkt ska utdömas för de fall då offrets liv varit i fara eller då gärningen utförts på ett särskilt plågsamt eller förnedrande sätt. Vid synnerligen allvarliga brott finns det i dag en allvarligare brottsform för till exempel misshandel, vapenbrott, narkotikabrott och narkotikasmuggling men inte för våldtäkt.

Den tidigare utredningen Ett starkare skydd för den sexuella integriteten föreslog att en sådan brottsrubricering för synnerligen grov våldtäkt skulle införas, men trots det har brottsrubriceringen inte införts. Sverigedemokraterna vill tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna se att en sådan differentiering införs.

Fru talman! Det finns brott som är vedervärdiga. Det är brott som är så avskyvärda att ord inte räcker till. Att begå sexualbrott mot barn är att förstöra en oskyldig människas liv. Det finns inga ursäkter, och det är vår plikt att se till att de som utför dessa handlingar ges en konsekvens där det inte kan råda något tvivel om statens syn på den här typen av brottslighet.

Barn är alltid extra skyddsvärda, i synnerhet när det gäller sexualbrott. Sverigedemokraterna anser att det är ovärdigt att likställa straffskalorna för exempelvis sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn - särskilt när sexualbrottens allvar överlag ses över och de ställs i relation till varandra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Sverigedemokraterna vill därför att regeringen återkommer med förslag om ytterligare skärpta straff, även höjt straffminimum, för sexualbrott mot barn samt att brottskategorin synnerligen grov våldtäkt även införs för våldtäkt mot barn.

Jag yrkar bifall till reservation 2.


Anf. 97 Louise Meijer (M)

Fru talman! Jag ska inte prata så mycket om Katja Nybergs anförande. Snarare ska jag säga följande. Jag vill inte yrka bifall till den reservation jag påstod att jag ville yrka bifall till från talarstolen, utan jag vill i stället yrka bifall till reservation nummer 3.

Det jag råkade göra var att yrka bifall till Socialdemokraternas reservation, och det vill jag naturligtvis inte. Jag vill yrka bifall till reservation 3 - bland annat Moderaternas reservation.

(KATJA NYBERG (SD): Då vet vi det. Det är väl jättebra.)


Anf. 98 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman, ledamöter och åhörare! I dag behandlar vi alltså en proposition om utvidgade och skärpta straff för sexualbrott och andra sexuella kränkningar. Det är förstås otroligt välkommet eftersom vi här i kammaren har riktat så många tillkännagivanden till regeringen i frågan. Framför allt är det tillfredsställande att straffskalan för brotten våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande mot barn, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och utnyttjande av barn för sexuell posering skärps. Att skydda våra barn från de mest vidriga övergrepp är, trots allt, den viktigaste uppgiften vi har i kammaren.

Fru talman! Låt oss prata lite om våldtäkt. Vi vet att fem av hundra anmälda fall leder till fällande dom. Det åtgärdas förstås inte enbart genom att höja straffen för sexualbrott, men synen på hur allvarlig en våldtäkt är har ju förändrats till följd av samhällsutvecklingen.

Ett sexuellt övergrepp är ett extremt och oacceptabelt brott mot en annan människas självklara rätt till personlig och sexuell integritet. Ett sådant brott ger både fysiska och psykiska bestående men. Detta handlar om ett land där vi vet att rehabkedjan för sexualbrottsoffer har stora brister. Om den gemensamma synen på brottet har förändrats mer varaktigt och straffvärdet inte kan få eller inte ges tillräckligt genomslag inom ramen för gällande lagstiftning, då måste lagstiftningen ändras.

Fru talman! Låt oss göra en tillbakablick till november förra året när vi nåddes av nyheten om den så kallade Nytorgsmannens dom. Det var en våldtäktsman som hade begått 35 olika övergrepp på 30 olika kvinnor. Besvikelsen var enorm, inte minst hos brottsoffren, när domen förkunnades. Det var förfärligt. Mannen stod åtalad för 23 fall av våldtäkt och ett fall av grov våldtäkt. Utöver detta var det fråga om grov fridskränkning, sexuella övergrepp, kränkande fotografering och barnpornografibrott.

Åklagaren yrkade på 12 års fängelse, men tingsrätten gjorde en annan bedömning kring rubriceringen av brotten och menade att det i flera fall rörde sig om sexuella övergrepp och sexuella ofredanden snarare än våldtäkt. Mannen dömdes till fem års fängelse. Han fälldes för sju våldtäkter, men han stod alltså åtalad för 23.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Detta har att göra med den så kallade asperationsprincipen, det vill säga att rättens dom baseras på det allvarligaste brottet. Det här signalerar också att det är viktigt att väga in maximistraffen för sexualbrott. I propositionen höjs i huvudsak minimistraffen, vilket också är viktigt. Men Centerpartiet har bland annat föreslagit att maximistraffet för just sexuellt övergrepp mot barn ska höjas till fyra år.

Fru talman! Vi beslutar i dag att böter ska försvinna ur straffskalan för sexköp. Det var väl på tiden. Som vi har diskuterat detta i vårt parti, i bekantskapskretsen, i hela samhället. En enig kvinnorörelse har hela tiden varit tydlig: sexköp ska inte vara ett bötesbrott. Jag har varit mest förundrad över de argument som man har mötts av, det vill säga att om fängelse införs i straffskalan kommer färre personer att fällas. Men för vilka andra brott ska vi utdöma lägre straff för att fler ska dömas? Enligt den principen skulle alla brott beläggas med lägre straffskala för att fler ska kunna fällas.

Hittills har, som vi har hört, 50 dagsböter varit praxis för dom vid sexköp. Endast i två fall har försvårande omständigheter redovisats i domslut och högre straff utdömts - detta enligt Brås egen utvärdering.

Vi vet att den stora majoriteten av dem som säljer sex inte är svenskar utan är från Östeuropa. De som fortfarande eventuellt hävdar att kvinnor säljer sex av fri vilja har en del att förklara när det kommer till varför inga kvinnor från Västeuropa faktiskt vill sälja sex. Eller varför majoriteten av kvinnor som säljer sex i USA är afroamerikaner.

Vi pratar om en etablerad strukturell diskriminering som omöjliggör ett jämställt samhälle. Därför är det mycket bra att vi går fram med ett tillkännagivande om att gradindela brottet så att det införs ett grovt brott vad gäller köp av sexuell tjänst. Det är särskilt med tanke på att det är så sammankopplat med människohandel.

Fru talman! Det är också mycket bra att det i propositionen föreslås skärpt straff för utnyttjande av barn för sexuell posering. Den oro och press som barn som faller offer för detta riskerar att utsättas för gör att man får ont i magen när man tänker på det. Jag tänker på risken att bilderna sprids i sociala medier, risken att anhöriga får veta och risken att de används som inkörsport till grövre sexuell exploatering. Det här måste såklart stävjas även när det sker på distans.

Fru talman! Låt mig slutligen säga några ord om brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Jag tycker att det kan diskuteras om ordningen med ett särskilt brott riktat mot barn som är äldre än 15 men yngre än 18 år över huvud taget är ändamålsenligt. Är man barn så är man barn. Ett barns utforskande av den egna sexualiteten får aldrig motivera eller normalisera att barn utnyttjas genom köp av sexuell handling oavsett ålder.

Det finns fall där ersättning i någon form förekommer och där offret är nära 18 års ålder samt skillnaden i ålder mellan offer och gärningsman kan vara liten, men det är likväl ett sexköp och ett allvarligt sexualbrott - oavsett om gärningspersonen är jämnårig med brottsoffret eller inte.

Centerpartiet menar att införandet av en särskild straffskala för mindre grova brott riskerar att leda till att bedömningar av barnets ålder än mer än i dag kan signalera att kränkningen skulle vara mindre allvarlig och brottet mindre allvarligt ju närmare 18 års ålder barnet är. Så är inte fallet. Barn är barn och sexköp är sexköp, oavsett ålder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Likt flera remissinstanser anser Centerpartiet att det vore högst olyckligt att införa en särskild straffskala för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling som kan betraktas som mindre grov. Jag tycker att det är olyckligt att det görs just nu, när det finns en utredning på gång som ska fokusera just på att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 15-17 år, särskilt i förhållande till utnyttjande av barn genom sexuell handling. Att barn mellan 15 och 17 år har ett sämre rättsskydd i Sverige är något som Sverige gång på gång har fått kritik för från många internationella instanser. Jag tycker att det är märkligt att det bara är Centerpartiet som tycker så här. Men vi får återkomma i frågan.

Fru talman! Jag önskar alla en glad sommar. Jag yrkar bifall till reservation 9 från Centerpartiet.


Anf. 99 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Många känner otrygghet när de rör sig ute i samhället. Många är också rädda för att utsättas för sexuellt relaterade brott. Dessa sexualbrott drabbar främst kvinnor. Drygt 20 procent av alla kvinnor oroar sig för att bli utsatta för sexualbrott, och 38 procent av alla kvinnor känner sig otrygga om de går ut i det egna bostadsområdet sent på kvällen. Detta är oacceptabelt i Sverige. Vi kristdemokrater är redo att genomföra förändringar för att skapa större trygghet i vårt samhälle.

Antalet anmälda sexualbrott har ökat kraftfullt de senaste tio åren. Uppklaringsfrekvensen för dessa brott ligger samtidigt på endast 20 procent. Enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen uppger 5,6 procent av alla svenskar att de utsatts för sexualbrott. Det är en ökning med 200 procent sedan 2014. Samhällets reaktion mot sexualbrott måste vara entydig och kraftfull. Sexualbrott är en grov kränkning av den personliga integriteten.

Det är också viktigt att värderingar diskuteras i vårt samhälle för att bryta mäns våldstendenser. Att unga diskuterar etiska grundvärden är viktigt för att motverka både våld och sexuella övergrepp. Människans okränkbara värde och den gyllene regeln - allt vad ni vill att människorna ska göra mot er ska ni också göra mot dem - behöver som jag ser det vara en av grunderna för diskussionen. Jag delar ledamoten Maria Strömkvists åsikt att vi behöver diskutera värdegrund och etik mycket mer i vårt samhälle för att möta mäns våld. Det måste göras redan i unga år. Tack för ditt inlägg, som också gav den aspekten, och din tid i justitieutskottet!

Fru talman! Regeringen har nu äntligen lämnat en proposition gällande skärpta straff för sexualbrott. Det sker tyvärr mot en bakgrund av ett flertal tillkännagivanden som riksdagen har gjort, flera av dem vid upprepade tillfällen. Återigen ser vi att riksdagen måste driva regeringen framför sig för att det ska bli verkstad av de utfästelser som gjorts under dessa åtta år vid makten. Nu presenteras nödvändiga och efterfrågade förslag om skärpta straffbestämmelser om våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn och vuxna. Det är bra att regeringen äntligen agerar, men det är beklagligt att det sker så här sent.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Kristdemokraterna anser dessutom att ett stort antal av straffskärpningarna är för svaga. Minimistraffet för våldtäkt höjs från två till tre års fängelse, vilket vi naturligtvis står bakom, men vi anser att maxstraffet ska höjas från sex till tio års fängelse.

Att höja maxstraffet för brott har med rätta kritiserats för att vara ett slag i luften, men det bör ses i sammanhanget av att vi kristdemokrater också vill förändra den så kallade mängdrabatten. Vi har tagit ställning för att den ska avskaffas i sin nuvarande form. Det kommer att innebära att den som döms för flera brott samtidigt ska få avtjäna det fulla straffet för de tre första brotten, varefter straffskalorna trappas ned. Det kräver också en justering av maxstraffet för att få effekt.

Vidare anser vi att straffet för grov våldtäkt bör höjas till minst åtta års fängelse. Vi önskar också att det ska vara 25 års fängelse som maxstraff. Emellertid begränsar brottsbalken maximitid i fängelse till 18 år, och propositionen öppnar inte för en förändring av det. Kristdemokraterna yrkar därför på att maxstraffet för grov våldtäkt ska vara 18 års fängelse. Minimistraffet för mindre grova våldtäkter, som regeringen föreslår ska vara sex månaders fängelse, bör höjas till ett års fängelse.

Fru talman! Straffen för dem som begår sexualbrott mot barn behöver också skärpas. Kristdemokraterna anser att det är värre att begå sexualbrott mot barn än mot vuxna och att det ska avspeglas i straffskalan. När straffet för våldtäkt nu höjs till tre års fängelse anser vi att straffet för våldtäkt mot barn ska höjas från dagens två år till fyra år och att maxstraffet ska höjas från sex till tio års fängelse. För grova brott behöver det också ske straffhöjningar. Vidare bör straffen för sexuella övergrepp mot barn och utnyttjande av barn genom sexuell posering höjas. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 4.

Fru talman! Kristdemokraterna har tidigare öppnat för att våldtäktsmän och personer som begår sexualbrott mot barn ska kunna kastreras kemiskt. Vi föreslår nu på nytt att det utreds som krav för att kunna bli villkorligt frigiven om en sådan behandling bedöms kunna vara effektiv för personen i fråga för att minska risken för ytterligare återfall i brott. Kemisk kastrering av brottslingar förekommer inom den rättspsykiatriska vården för att kraftigt minska risken för återfall i sexualbrott.

Fru talman! Brott inom det sexuella området är fruktansvärda. Om de utförs mot barn är de om möjligt än mer avskyvärda. Samhället behöver genom straffskärpningar, men också genom att diskutera etiska normer och värderingar, visa att detta är totalt oacceptabelt. Regeringens proposition tar steg i rätt riktning, men det behöver göras mer, vilket förutom de reservationer som lämnas också visas genom det tillkännagivande till regeringen som föreslås. Där riktas uppmaningen att regeringen bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Jag ställer mig bakom de yrkanden som vi kristdemokrater gjort i detta ärende samt förslaget till tillkännagivande till regeringen. Jag yrkar dock bifall endast till reservation 4.


Anf. 100 Juno Blom (L)

Fru talman! Att offer för våldtäkt ska få upprättelse i domstol ska inte bara vara en självklarhet. Det är en fråga om anständighet. Brottsoffrens upprättelse är ett av syftena med de straff som döms ut i brottmål. Trots detta har vi i dag ett rättssystem som gång på gång sviker våldtagna barn och kvinnor, även i fall där skuldfrågan är klarlagd i domstol. Vi sviker de barn och kvinnor som under resten av sina liv kommer att behöva leva med följderna av de fruktansvärda övergreppen. Det krävs politisk insikt och handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter och ett betydligt bättre stöd till brottsoffren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Fru talman! Liberalerna ser ett stort problem med den så kallade mängdrabatten, vilken innebär att den som döms för många brott får en dom som inte på långa vägar motsvarar summan av straffen för varje enskilt brott. Dagens debatt är därför oerhört viktig. Sexualbrotten utgör allvarlig kriminalitet och ett av våra största samhälls- och jämställdhetsproblem. Regeringen har föreslagit att minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från två till tre års fängelse. Som skäl anges att man vill ha straff som bättre återspeglar sexualbrottens allvar. Liberalerna välkomnar denna straffskärpning.

Fru talman! Att våldta en annan människa är en av de största kränkningar man kan begå. Det måste vara en självklarhet att vi har straff som står i proportion till denna kränkning.

Straffskärpningen som regeringen föreslår är dock inte tillräcklig. Att bara ändra minimistraffet gör att vi visserligen kommer att kunna få mer rimliga straff i de mål som avser en enda våldtäkt, men problemet med de alltför milda straffen kommer dock att kvarstå i alla de mål där samma person är misstänkt för flera våldtäkter.

Dessa fall är tyvärr inte särskilt ovanliga. Vi har nyligen kunnat läsa om den så kallade Nytorgsmannen, som dömdes för sexualbrott mot 19 olika offer. Straffet blev fem års fängelse.

När det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utsätts alltför ofta kvinnan för många upprepade våldtäkter.

Fru talman! Detta gäller även när det kommer till barn. I dessa fall har vi regelmässigt sett att barnet som brottsoffer utsätts för många, ibland till och med hundratals, våldtäkter - oftast av någon närstående. En viktig insikt är att hemmet är den farligaste platsen för barn och kvinnor.

I dessa fall har vi i dag straff som är direkt stötande för både brottsoffren och den allmänna rättskänslan. Anledningen till att straffen i de här fallen blir så låga är att vi har en bestämmelse som säger att domstolarna vid denna straffskala endast får utdöma straff på max två år över straffmaximum för det enskilda brottet.

Eftersom maxstraffet i straffskalan för våldtäkt är fängelse i sex år blir alltså maxstraffet vid upprepade våldtäkter fängelse i högst åtta år. Detta gäller oavsett hur många våldtäkter gärningsmannen döms för. Det är givetvis helt orimligt. Så kan vi definitivt inte ha det.

För att komma till rätta med detta föreslår Liberalerna två lagändringar. Dels behöver maxstraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn höjas till åtta års fängelse, dels behöver vi ta bort strafftaket för de brott som har åtta års fängelse i straffskalan.

Fru talman! Dessa två lagändringar möjliggör för våra domstolar att utdöma betydligt längre fängelsestraff - till och med livstids fängelse i de värsta fallen - i de fall när samma gärningsman döms för upprepade våldtäkter. Att strafftaket plockas bort kommer även att göra att vi kan få rimligare straff vid annan grov upprepad brottslighet, till exempel vid de allvarligaste våldsbrotten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Fru talman! En annan fråga som är uppe för diskussion i dag är köp av sexuell tjänst av barn. Här har lagstiftningen verkligen legat efter. Så sent som för två och ett halvt år sedan ändrades straffskalan så att det blev ett grövre brott att köpa sex av ett barn än av en vuxen. Innan dess var det alltså samma straffskala för dessa brott, vilket var helt orimligt.

Denna lagändring var dock ett myrsteg i rätt riktning. Nu måste regeringen öppna ögonen och se hur orimligt det är att över huvud taget tycka att ett barn kan lämna samtycke till att sälja sin kropp. Det går inte att köpa samtycke av ett barn.

Fru talman! Ett barn kan aldrig frivilligt sälja sex. Alla försök till att ge barn ersättning i utbyte mot sexuella handlingar är i sig ett utnyttjande av barnet och barns utsatta belägenhet. Regeringen måste se och förstå att barnet befinner sig i en beroendesituation.

Det är Liberalernas absoluta uppfattning att alla fall av sexköp av barn ska ses för vad det är - våldtäkt - oavsett omständigheterna. Men förutom lagstiftning är det avgörande hur samhällets alla instanser möter offren som utsatts för våldtäkt. Reaktionerna är individuella, men en återkommande känsla är att offret känner skuld och skam. De känslorna gör det svårare att berätta om vad som har hänt, inte minst att polisanmäla.

Mörkertalet vid sexualbrott är stort, och av de fall som anmäls är det alldeles för få som leder till fällande dom. I Storasysters rapport från 2021, som hade fokus på polisanmälan och rättsprocess, framkom att 63 procent av dem som deltagit i studien hade fått en försämrad tillit till rättssystemet efter en polisanmälan av sexualbrott.

Det måste implementeras specialenheter där så är möjligt i polisregionerna, och man ska åtminstone ha särskilt utpekade utredare som får löpande fortbildning. Den specialistutbildning som finns vid Polismyndigheten ska vara obligatorisk för de utredare som arbetar med dessa brott.

Dessutom krävs bättre information till de brottsutsatta under hela rättsprocessen: Vad händer i mitt ärende? Vilka rättigheter har jag som utsatt? Vilket stöd kan jag få under tiden? Att offren inte får denna information framkommer också i Storasysters rapport, trots att vi vet att behovet av tydlig information och stöd är avgörande för offren.

Fru talman! Vår uppgift och vårt ansvar är att se till att det blir så.

Vi i Liberalerna ställer oss bakom våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation 10.


Anf. 101 Gudrun Nordborg (V)

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag som vänsterpartist yrkar bifall till utskottets förslag.

Straffskärpningarna och de föreslagna utvidgningarna för många av sexualbrotten är motiverade. Sexualbrotten sätter ofta mycket djupa spår och är inte enkelt jämförbara med andra brott. Förutom risker för fysiska skador drabbas offren ofta hårt av psykiska skador med risk för trauman eller till och med posttraumatiska stressyndrom.

Offren upplever att de värsta såren finns inombords. Självförakt och olika former av självskadebeteenden är tyvärr inte ovanliga. Historiskt har vi sett fysiskt våld som värre än psykiskt våld och som den allvarligaste brottsformen. Det är först under senare decennier som allvaret med det sexuella våldet framträder tydligare, och det är framför allt kvinnorörelsens förtjänst.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

I det läge vi har nu har vissa av remissinstanserna uttryckt oro och viss tveksamhet inför klivet att ha ett minimistraff på tre år i stället för två. Några har uttryckt oro och tveksamhet till att det här är ett alltför tidigt steg att ta efter att samtyckeslagstiftningen ganska nyligen har genomförts. Det finns risker för bakslag i arbetet mot sexualbrotten på grund av detta.

Vänsterpartiet förstår oron och kommer därför att noga följa utvecklingen. En viktig motåtgärd, oavsett oron, är att vi skärper åtgärder och återigen markerar behovet av kompetensutveckling för hela rättskedjan.

Dessutom vill jag, som några har gjort tidigare, markera att vi från justitieutskottet inte ensamma kan hantera denna allvarliga problematik. Det behövs väldigt mycket mer av förebyggande åtgärder i alltifrån förskola och skola till insatser för stöd och behandling inom socialtjänsten för dem som blir utsatta för brotten. Det gäller likaså vården, där vi dessvärre har tillkortakommanden i hela kedjan. Det gäller både det som sker förebyggande och vård av dem som har blivit utsatta.

Jag tror att det är oerhört viktigt med värdegrunder och att vi vågar fokusera på den destruktiva maskuliniteten, som ofta kommer till uttryck här.

Det handlar om makt. Männen dominerar stort bland förövarna, och kvinnor och barn bland offren. Det vi ser i kriminalstatistiken är övertydliga bevis på könsmaktsordningens grymhet. Forskning med upprepade omfångsundersökningar visar också upprörande data. Metoo överöste oss med personliga vittnesmål från vitt skilda arenor, och den feministiska revolten är inte över än utan fortsätter och behöver fortsätta.

Det sexualiserade, könsrelaterade våldet är strukturellt och sedan länge inbäddat i vårt samhälle. Det är förvisso inte strukturerna som våldtar eller slår, men det är strukturerna och värderingarna där som möjliggör övergreppen. De påverkar dessutom hur vi i samhället, inklusive rättsväsendet, bemöter offer och förövare och bedömer vad som kan ha skett.

Detta innebär också att de straffskärpningar vi nu är beredda att genomföra inte är nog. Det behövs kompetenshöjning i hela rättskedjan. Strukturerna och de delvis omedvetna fördomar som de bär bidrar till att kvinnors utsatthet inte tas på fullt allvar, till att ärenden med kvinnor eller barn som brottsoffer inte prioriteras, till att förundersökningar läggs ned för snabbt och till att domare ställer orimliga krav på brottsoffrens beteende och berättelse för att en fällande dom ska vara möjlig.

Alla delar av rättskedjan behöver kompetensutvecklas så att lagstiftningen och därmed också hela rättsapparaten blir använd på ett medvetet och effektivt sätt. Det krävs en gedigen vålds- och brottsofferkompetens för att skapa respektfulla bemötanden och därmed också möjliggöra skicklig bevisupptagning. Detta visar också Brås senare rapporter om hur man utreder, eller inte utreder, köp av sexuella tjänster eller sexuellt utnyttjande av barn - ännu värre när det handlar om barn.

Jag skulle också vilja beröra några begrepp.

I våldtäktslagstiftningen har man sedan länge talat om samlag. Det ordet är faktiskt problematiskt eftersom det signalerar att det egentligen skulle handla om en samhandling mellan två personer. Men en våldtäkt är ju tvärtom en handling utförd av en person mot en annan. Försök att hitta alternativa formuleringar har gjorts i decennier, och än har vi inte lyckats.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

De förändringar av lagstiftningen som nu är på förslag - och som är viktiga, fru talman - innebär att våldtäktsparagrafen ändå kommer att bli utformad på ett bättre sätt omkring samlagsbegreppet. Man kommer att vidga det så att det inte, som i dag, enbart handlar om sexuella handlingar mellan personer av olika kön, man och kvinna. I stället gör man en positiv förändring genom att lagtexterna görs mer inkluderande med avseende på kön och sexuell läggning. Samlagsbegreppet blir förtydligat genom att orden vaginalt, analt eller oralt läggs till före ordet samlag i lagtexten.

Detta innebär inkludering och kommer att leda till, tror både organisationer och flera remissinstanser, att fler personer som blivit utsatta för övergrepp lättare kan känna sig inkluderade som brottsoffer i lagens mening. Förhoppningsvis kommer det också att kunna leda till ett bättre mottagande och bemötande av dessa offer. Låt oss agera för att det ska bli så.

Så några ord om huruvida vi ska förhålla oss könsneutralt till ett brott som näst intill alltid begås av en man mot en annan person. Ofta är det kvinnor och barn som blir utsatta som offer.

Det finns fortfarande intressanta förslag från den banbrytande Kvinnovåldskommissionen, som lämnade sitt betänkande Kvinnofrid 1995. Där kritiserar kommissionen att lagtexten döljer det faktum att våldtäkt så gott som uteslutande begås av män och alltför ofta riktas mot en kvinna. Man menar att vi här begränsar den pedagogiska och preventiva effekt av lagtexten som borde eftersträvas.

Också Vänsterpartiet menar att det skulle ge både tydligare statistik och forskningsmässiga fördelar om man gjorde en sådan förändring, precis så som skedde med de viktiga brottstyperna grov fridskränkning respektive grov kvinnofridskränkning som Kvinnovåldskommissionen lanserade.

Ett förslag från Vänsterpartiet som vi kommer att återkomma till är att regeringens och kommissionens förslag kombineras genom att våldtäktsparagrafen ändras så att första stycket behandlar brott av en man mot en kvinna och det andra stycket brott med en annan konstellation av gärningsperson och offer. Detta kommer vi att återkomma till.

Men nu, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 21 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-21
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 6, Voteringar: 5
Stillbild från Beslut 2021/22:JuU41, Beslut

Beslut 2021/22:JuU41

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i brottsbalken,
  2. lag om ändring i rättegångsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:231 punkterna 1 och 2.
 2. Skärpta straff för sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4708 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 1 (M, KD)
 3. Skärpta straff för sexualbrott mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4711 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 2 (SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M62008
  SD05308
  C27004
  V23004
  KD01804
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt23271046
  Ledamöternas röster
 4. Synnerligen grov våldtäkt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4708 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 3 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M16108
  SD05308
  C27004
  V23004
  KD01804
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt171132046
  Ledamöternas röster
 5. Skärpta straff för grov våldtäkt och mindre grov våldtäkt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4712 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 4 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M62008
  SD53008
  C27004
  V23004
  KD01804
  L18002
  MP12004
  -1001
  Totalt28518046
  Ledamöternas röster
 6. Skärpt straff för våldtäkt av normalgraden m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 5 (L)
 7. Grovt sexuellt ofredande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 6 (KD, L)
 8. Sexuellt övergrepp mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4724 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 7 (C, KD, L)
 9. Grovt brott vid köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2021/22:4708 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 8 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S089011
  M62008
  SD53008
  C27004
  V23004
  KD18004
  L18002
  MP12004
  -0101
  Totalt21390046
  Ledamöternas röster
 10. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 4 och

  2021/22:4724 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 3.
  • Reservation 9 (C)
  • Reservation 10 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M62008
  SD53008
  C02704
  V23004
  KD18004
  L00182
  MP12004
  -1001
  Totalt258271846
  Ledamöternas röster
 11. Analys av lagändringarna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4711 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 11 (SD)