Märkning och registrering av katter

Betänkande 2021/22:MJU13

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
2 mars 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Krav på märkning och registrering av katter ska införas (MJU13)

Kattägare ska vara tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som i det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det är ägaren som ska ansvara för att märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående och kraven gäller katter som permanent finns i Sverige. En registreringsavgift ska betalas av ägaren. Enligt förslaget får Jordbruksverket ansvaret för att föra register över kattägare.

Syftet med förslaget, att tydliggöra ansvaret för katter, är att få ned antalet djur som saknar ett hem och i förlängningen få ned antalet djur som lider.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-02-03
Justering: 2022-02-17
Trycklov: 2022-02-18
Reservationer: 2
Betänkande 2021/22:MJU13

Alla beredningar i utskottet

2022-01-13, 2022-02-03

Krav på märkning och registrering av katter ska införas (MJU13)

Kattägare ska vara tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det är ägaren som ska ansvara för att märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående och kraven gäller katter som permanent finns i Sverige. En registreringsavgift ska betalas av ägaren. Enligt förslaget får Jordbruksverket ansvaret för att föra register över kattägare.

Syftet med förslaget att tydliggöra ansvaret för katter, att få ned antalet djur som saknar ett hem och i förlängningen få ned antalet djur som lider.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-02-23
Debatt i kammaren: 2022-02-24
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:MJU13, Märkning och registrering av katter

Debatt om förslag 2021/22:MJU13

Webb-tv: Märkning och registrering av katter

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 100 John Widegren (M)

Fru talman! Tankarna går en sådan här dag såklart till något helt annat. Vi tänker på våra bröder och systrar i Ukraina. Men jag tänker också att demokratin behöver få gå vidare. Det är trots allt, som en klok man sa, detta de strider för i Ukraina just nu.

Nu handlar det om miljö- och jordbruksutskottets betänkande 13, Märkning och registrering av katter. Först av allt, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nummer 1. Det är en reservation som innebär avslag på propositionen.

Från Moderaternas sida tycker vi inte att detta är en proposition som löser de problem som i dag finns med lösspringande katter, katter som förökar sig okontrollerat och så vidare. Vi vet också att våra myndigheter har framfört ganska skarp kritik mot detta lagförslag och menar att det helt enkelt inte finns förslag till lösningar i propositionen.

Så, fru talman, jag tänker avrunda och säga att vi yrkar avslag på propositionen från Moderaternas sida.


Anf. 101 Ulrika Heie (C)

Fru talman! Det är en mörk dag på många olika sätt, framför allt för människorna i Ukraina, där den ryska regimen med Putin i spetsen i dag har genomfört en aggressiv militär invasion. Detta är ett kraftfullt hot mot hela Europa. Vi står här i dag i solidaritet med det ukrainska folket, för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Det som händer nu är ett hot mot vår liberala demokrati. Samtidigt kan vi stå här, bara en kort flygresa från Kiev, och debattera lagstiftningsförslag av skiftande slag, precis som min företrädare här i talarstolen lyfte upp. Detta är värt att värna på många olika sätt.

Märkning och regi-strering av katter

Fru talman! Över till dagens ärende: märkning och registrering av katter. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 1. Centerpartiet yrkar avslag på propositionen.

Katten är ett kärt husdjur för många av oss, både barn och vuxna. Det finns i dag i Sverige ungefär 1,4 miljoner katter, fördelade på ungefär hälften så många hushåll. Jag tänker att jag nog då är en ganska normal kattägare med mina två älskade, Lakrits och Allis, som jag, precis som 60 procent av alla kattägare, har märkt på frivillig väg, så att de kan återföras hem ifall de skulle springa bort och bli upphittade långt borta. Ungefär hälften av dessa märkta katter finns också i något register. Detta med frivillig märkning har potential att öka framöver, i stället för att man ska införa ett obligatorium och ett statligt register.

När det gäller det förslag som nu är på bordet, med ett obligatoriskt krav, tänker vi att det inte leder till tillräckligt stor nytta för att det ska vara motiverat. Förutom administration och kostnader av olika slag är det främsta skälet det som Jordbruksverket skriver i sitt remissvar: att kraven knappast skulle träffa den viktigaste målgruppen, det vill säga de mindre ansvarstagande kattägarna. Därmed försvinner nyttan med förslaget.

I propositionen dras många paralleller till det krav som sedan 18 år gäller att märka och registrera hundar. Vi anser att den jämförelsen haltar betänkligt. De tyngst vägande skälen den gången var det tilltagande problemet med aggressiva och farliga hundar. Man angav också smittskyddsskäl i förarbetena. Inget av detta går att överföra på katter.

Moderaterna har före mig i sin reservation nummer 2, som också finns att läsa i betänkandet, pekat på att det finns allvarliga brister i hundregistret, när det gäller både att barn kan registreras som hundägare och vem som kan registrera sig. Där dök det alltså upp ett antal problem, och jag tänker att det vore ganska bra om man löste dem först.

Att genomföra ett obligatoriskt, statligt kattregister är verkligen att skjuta långt över målet i denna fråga, om man vill nå de katter som är i behov av vårt skydd till följd av misskötsel. Myndigheten som skulle ansvara för registret avstyrker, och Integritetsskyddsnämnden är kritisk. Dessutom finns en relativt ny djurskyddslag, med djurskyddsföreskrifter och djurskyddsförordning, där också katter räknas in. Här borde alltså regeringen göra rätt saker i rätt ordning, precis som Moderaterna beskriver väl i en av sina reservationer.

Fru talman! Det finns flera fördelar med märkta katter, men från Centerpartiets sida ser vi att det absolut bästa är att det sker frivilligt. Därför betonar jag än en gång att vi värnar alla katters välbefinnande och att vi har en djurskyddslagstiftning som värnar detta.

Alltså - gör om, gör rätt! Jag yrkar avslag på propositionen.


Anf. 102 Magnus Oscarsson (KD)

Fru talman! Innan jag håller mitt lilla anförande vill jag precis som mina kompisar tidigare i debatten uppehålla mig vid det hemska som hänt i natt och i dag och som troligtvis håller på några dagar till. Jag vill verkligen understryka det som sas och uttala mitt och vårt stöd för det fria Ukraina. Vi står verkligen med er i kampen för demokrati och frihet!

Detta är en väldigt sorglig stund, måste jag säga. Men det är ändå något annat vi ska debattera.

Fru talman! I dag debatterar vi betänkandet Märkning och registrering av katter. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1.

Katten har varit en del av Sveriges fauna väldigt länge. Redan på 1000-talet var det gott om katter i Sydskandinavien. Några sekler senare var katten var mans djur. Katten var framför allt oerhört viktig för jordbrukarna. De höll stånd mot skadedjuren, råttor och möss.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

Själv är jag uppvuxen på landet och driver ett jordbruk i Ödeshög, så jag vet hur oerhört viktig en katt kan vara. Katten gör verkligen skillnad med den fångst som den tar.

Katten är, precis som ledamoten före mig sa, ett väldigt omtyckt husdjur. Det kan jag själv understryka. Ledamoten sa att hon hade två katter, och det har jag också. Mina katter heter Tusse och Nisse.

Det förslag vi debatterar i kväll är att alla 1,4 miljoner katter som finns i Sverige ska tvångsmärkas och registreras. Det motsätter vi kristdemokrater oss bestämt.

Vi anser att det är mycket märkligt att regeringen lägger fram ett lagförslag om märkning och registrering av katter innan det gjorts en utvärdering av den lag som införts om att registrera och märka hundar. Det har kommit fram en hel del om detta som inte verkar så bra.

Det är också anmärkningsvärt att regeringen går emot Jordbruksverket, som i sitt remissvar avstyrker förslaget. Jordbruksverket framhåller att kostnaderna och administrationen för Sveriges katthållare långt överskrider den nytta som förslaget skulle ge. Myndigheterna bedömer också att efterlevnaden av kravet kan förväntas bli låg. Varför i hela friden kör regeringen över detta verk, som ska utföra arbetet?

Fru talman! Redan i dag finns vad vi kristdemokrater tycker är rätt väg att gå, nämligen frivillig märkning och registrering. Det finns i dag cirka 350 000 katter som har blivit registrerade, däribland mina två katter Nisse och Tusse. Dessutom kostar det inte något för staten, och det är ju också positivt.


Anf. 103 Malin Larsson (S)

Fru talman! I dag vaknade vi upp till nyheterna om att Ryssland invaderat Ukraina. Denna mörka dag är det viktigare än någonsin att vi visar solidaritet och står upp för frihet och demokrati. Jag vill kraftigt fördöma Rysslands agerande och uttrycka mitt starkaste stöd till det ukrainska folket.

Fru talman! Nu går jag in på dagens debattämne, och jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Att komma till rätta med problemen med övergivna och förvildade katter är något som engagerat många. Detta är en fråga som vi socialdemokrater har drivit på, och vi vill säkerställa en god djurvälfärd för våra djur i Sverige.

Det är också otroligt många frivilligorganisationer ute i landet som dygnet runt och året runt engagerar sig helhjärtat för våra hemlösa katter, och de driver ständigt på för att stärka statusen för katterna. Jag besökte själv två djurskyddsorganisationer i början av veckan och fick ta del av deras fantastiska arbete för att hjälpa dessa katter.

Vi har sedan våren 2019 en ny djurskyddslag. Den proposition vi i dag debatterar om obligatorisk märkning och registrering av katter är viktig för att stärka djurskyddet för katterna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna ska inte tillämpas på katter som är födda före den 1 januari 2008.

Katten är det vanligaste husdjuret i Sverige. Det finns ungefär 1,4 miljoner katter här. Vår tamkatt är ett sällskapsdjur. Fler än 700 000 hushåll äger en eller flera katter. En vanlig uppskattning är att ungefär 100 000-150 000 katter är hemlösa, bortsprungna eller övergivna av sina ägare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

Katten har varit sällskapsdjur hos oss människor i tusentals år och har en både mytomspunnen och spännande historia. Helt klart är att katten har varit mycket betydelsefull för människan under lång tid.

Myten att katten har nio liv har nog alla av oss hört. I dag brukar vi säga att en katt har nio liv eftersom den kan överleva så mycket. Oavsett om det stämmer att katten har nio liv eller inte är katten ett tamdjur som inte klarar sig på egen hand. Katten behöver oss människor; den behöver omvårdnad. Om vi tar väl hand om katterna kan de själva använda sina nio liv på bästa sätt, tänker jag.

Vi vet att det i dag finns problem med katter som kommer bort eller som med flit överges och lämnas av sina ägare. Dessa förvildas och reproducerar sig okontrollerat, och det ställer till problem för omgivningen och andra kattägare. Men framför allt blir alla dessa katter själva lidande.

Bakom varje hemlös katt finns en tidigare ägare som brustit i sitt ansvar. Och jag vill verkligen understryka att det är viktigt att man som djurägare tar sitt ansvar. Katter är tamdjur som behöver tillsyn och omsorg, och utredningens och propositionens förslag är en bra väg för att komma till rätta med detta problem.

Med det här förslaget tydliggörs kattägarens åtagande och ansvar, men förslaget gör också att kattens ställning stärks. Märkning och registrering är ett sätt att skilja övergivna och förvildade katter från ägda katter.

Fru talman! I dag lägger länsstyrelserna och Polismyndigheten stora resurser på att hantera ärenden om bortsprungna, övergivna och förvildade katter. Djurskyddsorganisationer gör i sin tur ett omfattande arbete med att fånga in, ta hand om och försöka finna nya ägare till dessa katter.

Syftet med förslagen är att underlätta handläggande myndigheters och ideella organisationers arbete. Förslagen syftar i förlängningen till att minska antalet katter som saknar ett hem och därmed minska det djurlidande som är förenat med att dessa djur inte får någon omvårdnad. Det handlar också om att minska myndigheternas kostnader.

Strängare krav på kattägare kommer att tydliggöra att det innefattar vissa skyldigheter att äga en katt. Kravet på märkning och registrering bidrar också till att göra djurskyddslagens förbud mot att överge djur verkningsfullt. Upphittade katter som är märkta och registrerade kan enkelt återlämnas till sina ägare.

Handläggningen av ärenden avseende katter som är omärkta kommer också att underlättas av ett krav på märkning och registrering. Länsstyrelserna har då möjlighet att snabbare och mer effektivt fatta beslut om vad som ska ske med en omärkt katt. När antalet katter som står utom vård och kontroll minskar kommer också möjligheterna för dessa djur att föröka sig att minska.

Systemet med krav på märkning och registrering av katter föreslås motsvara det nuvarande systemet med krav på märkning och registrering av hundar. Det innebär att Jordbruksverket får ansvaret att föra register över kattägare. Regeringen kan också här meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlåta ansvaret för registerföringen till en annan myndighet eller till en organisation.

Bland annat Polismyndigheten, länsstyrelserna och Tullverket kommer att ges direktåtkomst till registret över kattägare. Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att kattägare ska vara skyldiga att betala en avgift för registreringen. Slutligen föreslås att länsstyrelsen får meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas, och dessa får också förenas med vite.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras. Att komma till rätta med problemen med övergivna och förvildade katter är ett viktigt steg för katternas skull, för att deras djurvälfärd ska öka. Katter är ett tamdjur som behöver omvårdnad, och med detta lagförslag tydliggörs kattägarens ansvar. Men viktigast av allt är att minska lidandet för de hemlösa katterna.

(Applåder)


Anf. 104 Magnus Oscarsson (KD)

Fru talman! Tack, Malin Larsson, för ditt anförande! Jag tänkte bara ställa några frågor om just det här lagförslaget, som verkar gå igenom.

Det är framför allt två frågor som jag tänker ställa till ledamoten. Den ena handlar om beslutet om att man ska ha märkning och registrering av hundar. Har det gjorts en utvärdering av det innan man kom med det nya förslaget? Det skulle vara jätteintressant att höra om regeringen har väntat in en sådan utvärdering och sedan gjort lite förändringar i förslaget. Det är den ena frågan.

Den andra frågan gäller Jordbruksverket, som regeringar normalt sett brukar lyssna på. Jordbruksverket lever så att säga nära verkligheten och kan hantera olika frågor. De avstyrkte faktiskt detta. De menar att kostnaderna och administrationen för Sveriges katthållare långt överskrider den nytta som förslaget skulle kunna ge. Myndigheten bedömer också att efterlevnaden av kraven kan förväntas vara låg. Det är intressant att regeringen går på en helt annan linje och fattar ett annat beslut, trots att de är så tydliga.

Det skulle vara jätteintressant att få höra ledamoten säga någonting om detta.


Anf. 105 Malin Larsson (S)

Fru talman! Tack, Magnus Oscarsson, för frågorna! Frågan om märkning och registrering av katter är en fråga som har diskuterats under lång tid. Det är en fråga som har drivits under lång tid av dem som faktiskt möter och tar hand om de hemlösa katterna.

Vi har en gedigen utredning som underlag. Vi har en bra proposition på vårt bord, som vi får debattera här i kväll. Jag tycker att den är jättebra. Vi har nämligen ett problem med hemlösa och förvildade katter. Nu har vi ett bra förslag för att lösa det problemet och få bukt med det. Det tycker jag är otroligt bra.

Jordbruksverket var kanske ensamt om att tycka så här. Jag kommer inte ihåg om det var någon mer som tyckte att förslaget inte var bra. Däremot tyckte andra myndigheter, som polisen och länsstyrelserna, och alla organisationer som tar hand om katterna att det var ett jättebra förslag. Det är ju de som faktiskt möter dessa katter i dag. Det är de som får göra arbetet. De ser att det finns ett behov av en obligatorisk märkning och registrering för att höja statusen för våra katter och för att katterna ska få ett bättre liv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

Det är faktiskt katterna det handlar om här i dag. Jag är på katternas sida i denna fråga. Tyvärr, fru talman, tycks inte Magnus Oscarsson vara det, men vi får kanske höra i nästa inlägg hur det är med det.


Anf. 106 Magnus Oscarsson (KD)

Fru talman! Tack, Malin Larsson, för ditt svar! Jo, jag är absolut på kattens sida. Naturligtvis tycker man att katter är väldigt viktiga. Men jag måste ändå reagera lite grann på ledamotens svar.

Jag fick inget svar om utvärderingen av lagen angående registrering och märkning av hundar. Det har framkommit att det finns en hel del anmärkningar på den. Ändå slänger man in det här. Som det verkar har regeringen inte tagit till sig detta. Jag tycker att det borde ha gjorts en utvärdering innan man kommer med ett nytt förslag.

Det finns också något annat som jag reagerar lite på. När jag diskuterar detta med regeringen, framför allt landsbygdsministern, hör jag väldigt ofta att det ska bli förenklade regelverk. Det ska bli enklare att vara jordbrukare. Vi ska minska det som är väldigt tungt för många.

En bonde ringde mig i morse. Han sa: Det här blir inte bra för mig. De gör ett jättefint jobb hemma, men det blir väldigt märkligt.

Då tänker jag på detta med regelverket. Är det bara fagra ord? Detta förslag, som faktiskt verkar bli en lag, kommer ju inte att göra det enklare för exempelvis våra jordbrukare och inte heller för dem som bor på landsbygden. Jag tror att detta är något som inte borde ha lagts fram. Det borde ha varit något annat.


Anf. 107 Malin Larsson (S)

Fru talman! Jag tackar återigen Magnus Oscarsson för frågorna. Enklare är precis vad det blir. Det blir mycket enklare för polisen, för länsstyrelserna och för alla organisationer som jobbar med att hjälpa de hemlösa katterna. Det blir enklare att skilja en ägd katt från en hemlös katt. Det kommer alltså att bli mycket enklare, i alla fall ur mitt perspektiv.

Sedan vet vi att det i dag finns omfattande problem med katter som kommer bort eller som överges med flit och lämnas av sina ägare. Nu står vi här och har ett bra förslag på bordet. Vi har ett bra förslag på bordet som ger myndigheterna och organisationerna verktyg för att få bukt med problemet med hemlösa katter. Men då säger ni nej - nej till att förbättra livet för våra katter och nej till att underlätta för myndigheterna och organisationerna. Framför allt säger ni nej till att höja kattens status.


Anf. 108 Yasmine Eriksson (SD)

Fru talman! Märkning och registrering av katter, som vi debatterar i dag, berör väldigt många människor och katter. Trots att katten är det populäraste husdjuret i Sverige har den i dag många gånger en mycket lägre status än till exempel hunden.

En anledning till det är att vissa katter, kanske främst på landsbygden, inte anses ha en riktig ägare som tar det fulla ansvaret för katten trots att den dagligdags vistas där och fångar möss, till exempel. En annan anledning till en låg status är att vissa katter säljs väldigt billigt, så pass billigt att de riskerar att bara ses som tillfälliga och hållas som vad vi i folkmun kallar för sommarkatter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

Det är givetvis en förskräcklig syn på ett sällskapsdjur. Faktum är att den typiska sällskapskatten inte klarar sig i det fria utan människans tillsyn. Även om de flesta katter tycker om att vara utomhus är de beroende av människan för att få en tillräckligt god omsorg.

Fru talman! I Sverige har vi väldigt många katter som är övergivna, bortsprungna, förvildade eller avkommor till desamma. Det rör sig om runt 100 000 katter som får kämpa mot svält, parasiter, loppor, skador, köld och andra lidanden.

Utöver allt hemskt som en oönskad katt får utstå finns det fler problem med att vi har en stor mängd katter utan ägare. Dels kan det få en påverkan på ekosystemet, då katterna dödar miljontals fåglar varje år genom jakt, dels är det tyvärr också en kostnad för samhället. Varje upphittad katt kostar myndigheterna runt 2 500 kronor, och den årliga kostnaden för detta har legat på 5 ½ miljon. Det är 5 ½ miljon som vi lägger på ett problem som i de bästa av världar inte ens hade behövt finnas. Den som är snabb på huvudräkning har räknat ut att det rör sig om cirka 2 200 katter som hittas varje år, alltså bara en bråkdel av de 100 000 hemlösa katter som man uppskattar finns.

Kattfrämjande insatser behövs. Några sådana har redan implementerats. Till exempel är det sedan 2020 reglerat att katter som vistas fritt utomhus måste förhindras att okontrollerat föröka sig, antingen genom kastrering, p-piller eller andra lämpliga åtgärder. I den nya djurskyddslagen framgår det också att det är olagligt att överge djur. Dessa åtgärder och lagar är bra, men de är inte tillräckliga.

Det är min övertygelse att en obligatorisk märkning och registrering av katter kommer att underlätta betydligt när en bortsprungen katt blir upphittad, för att säkerställa och se om katten har en ägare eller om den är en av de 100 000 hemlösa katterna. Om den är märkt och registrerad kommer detta att vara helt avgörande för att katten ska kunna hitta hem igen till en orolig matte, husse eller familj.

För att höja kattens status är det också viktigt att de inte är några slit-och-släng-djur, utan om man tar på sig ansvaret att vara husse eller matte till en katt har man skyldigheter. Min förhoppning är att en avgift i rätt proportion kommer att göra att katten inte längre ses som ett billigt alternativ utan som ett sällskap som man har största ansvar för.

Fru talman! Från Sverigedemokraternas sida hade vi gärna sett att en obligatorisk märkning och registrering av katter blivit verklighet redan för fyra år sedan, när vi implementerade den nya djurskyddslagen. Men de flesta andra partier tyckte inte att tio år av djurskyddsutredningar räckte, utan det behövdes ytterligare utredningar för att komma fram till den slutsats som vi föreslog 2018.

Vi har nu en majoritet i riksdagen som är positiv till att införa obligatorisk märkning och registrering av katter, och jag yrkar därför gladeligen bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 109 Elin Segerlind (V)

Fru talman! Jag vill, som många gjort före mig i dag, börja med att sända en tanke till folket i Ukraina. Vänsterpartiet, och jag med det, fördömer å det skarpaste den krigföring som nu har inletts från Rysslands sida. All solidaritet med det ukrainska folket i dag!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

Åter till det som vi är här för att debattera. När jag gick förbi Mynttorget utanför Riksdagshuset i förra veckan träffade jag på Djurskyddets generalsekreterar-tax. Har ni hört talas om honom? Kanel heter han, och det är en bestämd liten herre med hjärtat på rätta stället. Han hade tagit med sig ett gäng hundkompisar och deras människor och samlat ihop till en manifestation som ville göra oss politiker uppmärksamma på att vi behöver hjälpa katterna.

Redan några veckor tidigare hade samma generalsekreterar-tax, Kanel, skickat oss i miljö- och jordbruksutskottet ett brev med en uppmaning att stoppa "kattastrofen". Jag tänkte ta mig friheten att läsa ett litet utdrag ur den texten, som alltså är signerad av Kanel. Han skriver så här: Jag gillar inte katter. De smyger upp på en, brukar våld, och många av dem är rent kriminella. Men inte ens jag kan vara tyst längre. Vi hundar övergöds, lämnas på dagis och avundas generellt. Katter överges, lämnas på gatan och avlivas generellt. Det tar verkligen emot att säga, men så kan vi inte ha det. Det är inte rätt.

Detta, menar jag, är ett fint exempel på solidaritet - att vilja göra något för någon annan utan att direkt vinna på det själv. För även om en del av hundarna på Mynttorget förra torsdagen nog i ärlighetens namn tyckte att det skulle bli ganska skönt att få lite bättre kontroll på de lömska katterna förstod alla att det liv och de förhållanden som katter lever under i dag inte är värdigt något djur.

Så de gick samman, och precis som Liberalerna före jul flera gånger, väldigt träffande, utropade "Fisken först" ropade hundarna "Katten först". De såg sin egen priviligierade situation och tyckte inte att det var mer än rätt att en del av den kakan delades med katterna. Det var en fin om än något kall manifestation.

Vänsterpartiet stöder därför regeringens framlagda proposition om obligatorisk id-märkning av katter, och vi är glada över det beslut som utskottet nu lägger fram för riksdagen för omröstning. Likt många andra ser vi att obligatorisk id-märkning av katter kommer att få positiva konsekvenser.

Detta är en fråga som Vänsterpartiet har varit med och drivit under lång tid tillsammans med djurrättsrörelsen och kanske framför allt tillsammans med Djurskyddet Sverige. Jag vill passa på att tacka dem för deras outtröttliga arbete. Jag hoppas att beslutet kan leda arbetet framåt och ge mer tid åt att fortsätta förbättra livet för våra fyrbenta vänner.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 110 Jakob Olofsgård (L)

Fru talman! I dag behöver friheten försvaras i Ukraina. Den frihet som vi i denna kammare äger får vi absolut aldrig ta för given. Därför går våra böner denna dag till dem som gömmer sig i skyddsrum och flyr för sina liv. Kyrie!

Fru talman! I dag ska vi debattera märkning och registrering av katter. Katten är en frihetssymbol. Det är en fri individ med stora behov av att vara fri. Det är detta som är signifikativt för just en katt, så det finns ändå en fin övergång mellan denna dag och att vi i dag lyfter fram just katter som är en symbol för den frihet vi har.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

De flesta av oss, inte alla, är helt på det klara med att om man äger ett djur - en katt - följer även ett ansvar, och med ansvar följer en skyldighet. Det är detta vi pratar om i dag. För att en kattägare ska kunna få stöd och hjälp att fullfölja sitt ansvar och sina skyldigheter ska vi som politiker skapa och underlätta.

100 000 katter - vissa säger 150 000 katter - är i dag hemlösa eller förvildade. Det innebär tyvärr att många människor i vårt land inte anser att det med en katt följer ett ansvar.

Hur självklart det än må vara för många av oss är det inte självklart. Det är därför vi står här i dag. Något måste göras. Ideella organisationer i civilsamhället får bära ett stort ansvar för att ta hand om det som någon annan inte vill ta ansvar för.

Med frihet följer ansvar. Om man väljer att ha ett djur, en katt, måste man förstå att det också är ett ansvar. Dessa organisationer behöver lägga sin tid och sitt engagemang på dem som verkligen behöver dem.

Fru talman! Djurskyddslagen är tydlig. Äger du ett djur ska du säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd. Du ska helt enkelt visa respekt för djuret. Är inte det självklarheter? Nej, inte för alla. Då hade vi inte i vårt moderna samhälle haft över 100 000 hemlösa katter.

I dag är ungefär 60 procent av katterna märkta på något sätt, har vi hört. Det är bra. Men det är 40 procent kvar som riskerar att bli hemlösa på grund av att de inte är märkta.

Vad kommer det då att kosta? En registrering kostar uppskattningsvis 80 kronor. Som billigast kostar det 200 kronor att märka en katt. Det är 280 kronor. Är en katt värd det? Absolut, säger Liberalerna. Är det då ett proportionerligt krav att ställa på en kattägare? Ja, vi ställer det på en hundägare.

Fru talman! Vem sätter värdet för att en katt inte ska riskera att bli hemlös, bortsprungen eller förvildad? Vi kan konstatera att vissa sätter ett alldeles för lågt värde på en katt. Varför skulle de annars inte bry sig om att en katt lämnas ensam åt sitt öde?

Fru talman! Jag vill som jag brukar göra dra en parallell till min uppväxtgård, där katten absolut värderades högt på landsbygden. Den fick arbeta för sitt uppehälle i form av att vara en råttfälla. Belöningen var tallriken med mjölken.

De värderades högt. Vi namngav dem allihop. Det var en uppgift för oss barn att ge dem namn. Det var en sorts märkning att de fick ett namn, en identitet, och vi lärde oss vem som var vem.

Blixten glömmer jag inte. Han hette så för att han hade en vit blixt på sin nos. Blixten var min favorit, favoritkatten. Men en dag var Blixten spårlöst borta. Vi brukade höra efter i granngårdarna om de hade sett en okänd katt stryka omkring. Blixten var borta.

Över ett halvår senare, när höstens kyla började krypa på, stod en kväll nere i pannrummet en stor vildvuxen katt och sökte sig till värmen. Jag var inte gammal, men jag kände igen Blixten på nosen. Det var verkligen Blixten som var tillbaka igen.

Men det var för sent. Det vilda livet under den här tiden hade förvildat honom. Sedan försvann Blixten igen av någon konstig anledning. Långt efteråt fick jag veta att min far hade ringt Torgny. Han var vår jägare, som hade varit tvungen att avliva Blixten för att han inte gick att ha. Han var förvildad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Märkning och regi-strering av katter

Fru talman! En id-märkning och en registrering är en enkel sak att utföra. Det kan rädda många katter. Även de som vi värderar väldigt högt kan riskera att försvinna. För oss liberaler är det självklart att katten ska värderas högt, registreras och märkas. Varför då? Jo, därför att det finns många Blixten därute som behöver vår hjälp.


Anf. 111 Maria Gardfjell (MP)

Fru talman! Också mina tankar går till folket i Ukraina. Ryssland har invaderat Ukraina, och det är krig i Europa. Självklart måste vi här i Sveriges riksdag stå upp för det ukrainska folket, samtidigt som vi här låter demokratin gå vidare.

Någon sa att katten kanske är ett frihetens djur. Det är klart att katten ska få ett märke. Lagen har kommit till för att skydda katterna. Den är hopkopplad med djurskyddslagstiftningen där bestämmelserna syftar till att säkerställa ett gott djurskydd, att främja god djurvälfärd och respekten för djur. Den här lagen har stor nytta.

I djurskyddslagen finns en bestämmelse om att djur av tamdjursart inte får överges. Trots det vet vi vad som händer med katterna. Därför kommer Miljöpartiet självklart att rösta för och yrka bifall till utskottets förslag.

Katten är vårt vanligaste husdjur. Det finns närmare 1 ½ miljon katter. Nu ska katterna märkas precis som hundarna, hästarna, kossorna, fåren och de allra flesta djur som människor håller.

Katten kan ju vandra iväg själv på långtur och åka snålskjuts så att den hamnar alldeles för långt hemifrån, och många hittar aldrig hem och hittas inte. Alla har inte en sådan tur som gatukatten Bob hade i London, som hittade sin nya ägare alldeles själv.

Det är fortfarande väldigt många människor som helt enkelt överger sina katter när de inte vill ha dem längre. Vi vet inte hur många övergivna katter det finns. Men man räknar med att ungefär 10 procent av katterna överges och lämnas någonstans för att klara sig själva.

Våra katter klarar sig inte själva. De kanske klarar en sommar. Men sedan kommer vintern, och då dör de. De går en ganska hemsk svältdöd till mötes. Frivillighet råder inte på det.

Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurhållare lever upp till kraven i djurskyddslagstiftningen och som har huvudansvaret för att omhänderta övergivna och förvildade katter. Både polisen och länsstyrelserna välkomnar lagförslaget.

Det kommer nu att bli en ökning av antalet märkta och registrerade katter. Det underlättar för både länsstyrelserna och Polismyndigheten att fastställa vem som är ägare till djur. Det blir mycket lättare att särskilja ägda katter från övergivna och förvildade katter. Därför är lagstiftningen väldigt bra.

Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att vi i Miljöpartiet naturligtvis är glada att vi under vår tid i regeringen arbetade hårt för att lagstiftningen skulle komma på plats. Jag vill hälsa till min goda grannes katter Tessan och Tasso. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Märkning och regi-strering av katter

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 2 mars.)

Jakt och viltvård

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-03-02
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Märkning och registrering av katter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:49 och avslår motionerna

  2021/22:260 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

  2021/22:750 av Mikael Strandman och Angelica Lundberg (båda SD),

  2021/22:1137 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M),

  2021/22:2457 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 21,

  2021/22:4061 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 31,

  2021/22:4303 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD),

  2021/22:4314 av Kristina Yngwe m.fl. (C) och

  2021/22:4320 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 1 (M, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S860014
  M060010
  SD55007
  C02803
  V20007
  KD01705
  L14006
  MP12004
  -1000
  Totalt188105056
  Ledamöternas röster
 2. Utvärdering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4320 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 2 (M)