Elsäkerhet

Betänkande 2015/16:FöU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 juni 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

En ny elsäkerhetslag införs (FöU12)

Riksdagen beslutade att en ny elsäkerhetslag ska införas. Den nya lagen innebär bland annat att alla företag som gör elinstallationsarbete ska ha en auktoriserad elinstallatör. Företagen ska också ha ett program för egenkontroll som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer som kan jobbet.

Bestämmelserna innebär också

- att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som har ansvar för tillsyn

- att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan

- att det bara är auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får göra elinstallationer, med vissa specificerade undantag.

Lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 2
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-10
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-20
Reservationer: 1
Betänkande 2015/16:FöU12

Alla beredningar i utskottet

2016-04-28, 2016-05-10

Regeringen föreslår en ny elsäkerhetslag (FöU12)

Regeringen föreslår att en ny elsäkerhetslag ska införas. Den nya lagen innebär bland annat att alla företag som gör elinstallationsarbete ska ha en auktoriserad elinstallatör. Företagen ska också ha ett program för egenkontroll som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer som kan jobbet.

Bestämmelserna innebär också

- att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som har ansvar för tillsyn

- att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan

- att det bara är auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får göra elinstallationer, med vissa specificerade undantag.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-05-25
Debatt i kammaren: 2016-05-26
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:FöU12, Elsäkerhet

Debatt om förslag 2015/16:FöU12

Webb-tv: Elsäkerhet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 137 Mikael Jansson (SD)

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Före elektrifieringen var det svårt att flytta energi längre sträckor. Våra genier på 1700-talet, Polhem och Swedenborg, utvecklade konstgångar för att flytta energi vid olika produktionsanläggningar i gruvorna, men det var relativt korta sträckor.

Elektrifieringen ändrade om inte allt så väldigt mycket för oss, först med elkraft och sedan med elektronik. Det finns många roliga historier om hur folket på landsbygden hade sina funderingar när det finmaskiga luftledningsnätet byggdes. En bonde lär ha sagt: Ja, jag förstår att de kan dra tråden i luften, men jag kan inte förstå hur de kan borra hål i så där tunna trådar. Nåväl - bara fotogenet kommer fram blir det bra!

I dag har vi starkström överallt i våra hem och på våra arbetsplatser. Den allmänna förståelsen är bra, men installationerna görs av certifierade elektriker. Användarna klarar sig genom att använda märkt elapparatur och genom att följa instruktionerna. Sverigedemokraterna ser positivt på att regelverket gällande elsäkerhet ses över. Vi menar att det är ett signum för Sverige att driva frågor om hög säkerhet och standard angående elektricitet i allmänhet. Det gäller även kompetens och yrkeserfarenhet hos utövare av dessa tjänster.

Antalet svenska elektriker som arbetar är över 20 000. De utför ett svårt och ansvarsfullt arbete, och det är viktigt att de som utbildar sig till elektriker sedan kan finna att jobben finns kvar och inte har tagits av arbetsturister från andra länder. Vi ser i dag hur marknaden för byggnadsarbetare har invaderats av utländska byggnadsarbetare, och det är en ständig diskussion om huruvida de utländska byggnadsarbetarna har samma kvalifikationer och kompetenser. Ett är säkert: Svenskar har mist jobbet, och vissa byggjobb utförs med lägre kvalitet. Detta är som vi vet en följd av EU-direktiv och vårt medlemskap i EU.

På elektrikerområdet har vi klarat oss bättre, och här står vi nu och ska besluta om nya lagar på elsäkerhetsområdet. Generellt hittar vi inga fel i förslaget, men vi vaktar svenska arbetares rätt till lika villkor. Då finns det tveksamheter.

Vi ser det som mycket olyckligt att ge oseriösa utländska aktörer juridiska möjligheter att klassificera sina anställda som auktoriserade efter endast ett års yrkesutövning i hemlandet. Visserligen ska elinstallationsföretaget säkerställa detta med ett egenkontrollprogram, men faktum kvarstår att tillfälliga yrkesutövare juridiskt sett kan räknas som auktoriserade eller fullvärdiga elinstallatörer innan de genomgår egenkontrollprogrammet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elsäkerhet

Vi ser att det kan uppstå uppenbara juridiska oklarheter gällande vad en person med tillfällig yrkesutövning egentligen får göra. Svensk standard är av hög kvalitet när det gäller elarbeten, och vi anser att villkor likvärdiga med svensk standard bör råda för att man ska få utföra arbete i Sverige. Dock ser vi att det finns en del olikheter i övriga Europa gällande just den generella elsäkerheten. De flesta har nog sett undermåliga elinstallationer i södra Europa, där inkommande el till en fastighet kan vara virad runt en spik i väggen för att sedan tejpas runt balkonger och hängrännor. Vi tror dessutom inte att säkerheten på bland annat den rumänska landsbygden är särskilt hög med svenska mått mätt.

Listan kan troligtvis göras väldigt lång angående undermåliga europeiska elinstallationer. Om den europeiska elsäkerhetsstandarden ska vara likvärdig kan diskuteras, men vi anser att det finns en säkerhetsaspekt man inte ska tumma på. Vårt samhälle är dessutom högteknologiskt med mycket känslig elapparatur som inte klarar av felkopplingar eller krypströmmar.

Vi ser att det finns en upphandlingsproblematik gällande underentreprenörer i flera steg - vem som egentligen utför jobben, arbetsvillkoren och kvalitetssäkring av lagstadgad kompetens. Det finns också en svart sektor där insynen är obefintlig. I verkligheten är det svårt att kontrollera vem som utför till exempel små installationer, särskilt då lägsta-pris-principen är vanlig när vanligt folk ska anlita hantverkare.

Är dessa hantverkare dessutom kringresande, dörrknackande eller oseriösa aktörer från mindre nogräknade länder uppstår flera problem gällande alltifrån skattskyldighet till försäkrings- och garantivillkor samt erforderlig kompetens. Flera av dessa problem uppstår inte enbart på grund av att själva installationerna är undermåliga utan även på grund av brister i den juridiska kompetensen.

Låt oss alltid se på verkligheten när vi stiftar lagar på arbetsmarknaden!

I detta anförande instämde Per Klarberg (SD).


Anf. 138 Peter Jeppsson (S)

Herr talman! Det ärende vi debatterar nu är betänkande 2015/16:FöU12 Elsäkerhet.

Elsäkerheten i Sverige är i grunden god, men självklart går det att göra förbättringar på vissa områden. Ett sådant område är lagstiftningen om elinstallationer.

Det finns ett behov av att förtydliga ansvarsförhållandena mellan företag, elinstallatör och yrkesman. Konsumenternas ställning behöver stärkas, och tillsynsmyndighetens möjligheter att utöva tillsyn behöver förbättras.

Regeringen beslutade den 22 augusti 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över bestämmelserna om elektriska installationer. Utredningen tog namnet Elbehörighetsutredningen.

Herr talman! Redan den 29 januari 2014 berörde vi frågan om elsäkerhet i försvarsutskottets betänkande Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. Vi hade då en relativt spänstig och bra debatt här i kammaren. Frågan är alltså inte ny för oss här i riksdagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elsäkerhet

Utredaren överlämnade sedan i december 2014 sitt betänkande Elsäkerhet - en ledningsfråga till regeringen, vilket också har remissbehandlats.

För närvarande finns det inte någon samlad reglering av elsäkerhet. Det behövs, dels för att ge dessa frågor ökad tyngd, dels eftersom en sammanhållen reglering av elsäkerhet kan öka överskådligheten och förenkla tillämpningen av bestämmelserna.

Den nuvarande ordningen att elinstallatör är ett reglerat yrke har fungerat väl och bör behållas. Ansvaret för att bedriva elinstallationsarbete på ett sätt som uppfyller de krav som ställs för säkra elinstallationer behöver dock knytas till verksamheten och till den som tillhandahåller elinstallationstjänsten, det vill säga elinstallationsföretaget.

Det finns i dag inget krav på att elinstallationsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Det behövs en allmän aktsamhetsregel för elinstallationsarbete.

Herr talman! För att säkerställa att elinstallationer uppfyller de krav som ställs med utgångspunkt i aktsamhetskravet samt att de utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper behövs bestämmelser om elinstallationsföretags egenkontroll.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till elsäkerhetslag, lag om ändring i ellagen och i lagen om hotell- och pensionatsrörelse.

De nya bestämmelserna innebär i huvudsak att alla företag som utför elinstallationsarbeten ska ha en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförts på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Vidare innebär förändringarna att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten.

Såväl elinstallationsföretag som arbetstagarorganisation ser positivt på de föreslagna lagändringarna och välkomnar att de beslutas.

Det är dags att göra dessa förändringar. I slutändan gynnas konsumenterna genom förtydligande av ansvaret vid elinstallationer om något skulle gå fel.

Herr talman! Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.


Anf. 139 Dag Klackenberg (M)

Herr talman! Vår kollega i utskottet, Peter Jeppsson, har noga gått igenom utskottsmajoritetens uppfattning i den här frågan, så jag tänker koncentrera mig mer på minoritetens sätt att argumentera.

Jag kan börja med att yrka bifall till utskottets förslag och avslag på Sverigedemokraternas reservation. I övrigt instämmer jag i vad Peter Jeppsson har sagt.

Kraven på en elinstallation är att den som utför arbetet ska ha utbildning, praktik, erfarenhet och dessutom bedömas lämplig - en sammanfattning av den långa texten. Om man då säger ja till alla dessa tre kriterier kan man bli elinstallatör i Sverige. Det är ett så kallat reglerat yrke, vilket installationsyrken ofta är, men det finns fler reglerande yrken.

För att få branschen att fungera krävs ett samspel mellan företagen, elinstallatören och yrkespersonerna. Om det inte finns en marknad kommer det inte att finnas några elinstallatörer, och det kommer heller inte att finnas någon möjlighet för yrkespersoner att arbeta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elsäkerhet

Den ökade rörligheten i Europa, som av somliga kanske betraktas som en svårighet och ett problem, betraktas av andra som att Europa har gått framåt. Vi har nu en ökad rörlighet över gränserna för företag, och konkurrensen ökar.

Den fria rörligheten inom EU och EES måste värnas och ska inte hindras genom att vi ställer upp några egna regler för hur våra svenska yrkespersoner på svenska företag ska fungera.

Det finns ett yrkeskvalifikationsdirektiv som reglerar hur man kan erkänna och godkänna de kvalifikationer som alla som kommer från EU och EES har och som kommer att fungera väl. Jag tror personligen att det inte är någon större skillnad på en tysk elinstallatör, en schweizisk elinstallatör eller en svensk. Och den osäkerhet som kollegan Mikael Jansson tog upp vad gäller installatörer från Italien och kanske andra delar av Europa delar jag inte. Det är klart att vi måste värna de rörligheter som vi har funnit, inte bara för kapitalet och företagen utan även för de personer som arbetar där.

SD spelar på en främlingsrädsla som är helt onödig vad gäller elsäkerhet i Sverige. Det betänkande som utskottsmajoriteten har lagt fram visar att vi inte behöver oroa oss för elsäkerheten om en tysk elinstallatör händelsevis skulle komma hit efter det att han har fått erkännande av sina kvalifikationer.

Utskottet har alltså bedömt att de som kommer hit tillfälligt för att utöva elinstallationsyrket med hjälp av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer också kommer att kunna göra insatser.

I Sverige talar vi om konkurrens. Om det är någonstans vi behöver konkurrens så är det väl på byggmarknaden och vad gäller elinstallationer, där det är brist på yrkespersoner. Vi skulle behöva ha ett större flöde av yrkeskvalificerade människor till Sverige för att lösa alla de flaskhalsar som finns.

Vi vill alltså ha fler yrkeskvalificerade personer till Sverige. Sverigedemokraterna vill det inte.


Anf. 140 Mikael Jansson (SD)

Herr talman! Främlingsfientlighet? Nej, det handlar väl mer om att det är ganska känsligt med just elinstallationer. I Sverige har vi en väldigt hög säkerhet på det området, och så vill vi gärna att det fortsätter. Det är säkert likadant i Tyskland och Schweiz, om man ska nämna just dessa länder.

Vi vill att elsäkerheten på sikt blir bra i alla länder. Det kan vi unna alla folk. Men vi ser mest till vår egen situation, att vi inte ska försämra säkerheten här.

Konkurrens är naturligtvis bra på sikt, men i det här fallet är det inte konkurrens på samma villkor. Man jobbar med mycket lägre löner och har andra villkor än de svenska elinstallatörerna.

Vi kan vara ödmjuka inför att det finns många olika behörigheter och en uppsjö med kvalifikationer. Häri ligger också vår poäng. Det är juridiskt oklart vad tillfällig yrkesutövning egentligen innebär.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Elsäkerhet

Vilka kvalifikationer har de andra medlemsländerna, och vilken kontroll har de på att kvalifikationerna verkligen är uppfyllda för varje elinstallatör som kommer hit?


Anf. 141 Dag Klackenberg (M)

Herr talman! Jag har två kommentarer. För det första är det är ett misstag att tro att det är lägre löner när man utför arbete i Sverige. Dels förhindrar utstationeringsdirektivet det, dels arbetar de flesta stora bygg- och elföretag i Sverige enligt svenska regler och med svenska kollektivavtal.

För det andra är det inte upp till mig och Mikael Jansson att avgöra kvalifikationer. I och med lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer får kvalificerade människor bedöma i varje enskilt fall om en elinstallatör som vill arbeta i Sverige har de kvalifikationer som krävs för att utöva yrket i Sverige.


Anf. 142 Mikael Jansson (SD)

Herr talman! När det gäller elektriker är det någon typ av konkurrens som har gjort att det inte har etablerat sig så många elinstallatörer från EUländerna i Sverige. Jag tror inte att det är prisbilden utan säkerheten som har slagit fel ut. Man har inte klarat av att etablera sig i Sverige, för man upplevs inte klara av att bygga lika säkra elinstallationer.

Dag Klackenberg har kanske svarat på det tidigare, men jag vill ändå fråga: Den här behörigheten "tillfällig yrkesutövare", är det EU eller ett eget kontrollprogram som ska bestämma vem som får vara tillfällig yrkesutövare? Jag tycker att det är oklart.


Anf. 143 Dag Klackenberg (M)

Herr talman! Att det skulle vara konkurrens som skulle ha avhållit utländska företagare från att komma hit och etablera sig på elinstallationsmarknaden tror jag inte ett skvatt på. Det är givetvis så att det har uppfattats som krångligt att komma hit. Vi hoppas att denna lagstiftning, som en majoritet i utskottet har ställt sig bakom, kommer att underlätta för utländska företag att komma till Sverige, för det behövs.

Som jag sa: Tillämpar man lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer kommer man att kunna bedöma om till och med en rumänsk elinstallatör uppfyller de krav som vi ställer i Sverige för att ha en god elsäkerhet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 8 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-06-08
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 2, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Elsäkerhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. elsäkerhetslag med den ändringen att 49 § 2 ska lyda enligt följande: bryter mot skyldigheten att ha egenkontrollprogram enligt 24 § 1,
  2. lag om ändring i ellagen (1997:857),
  3. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:163 punkterna 1-3.
 2. Tillfällig yrkesutövning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000013
  M740010
  SD037011
  MP25000
  C19003
  V18003
  L17002
  KD15001
  -0001
  Totalt26837044
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abdu, SaidLJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson Willner, MariaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
  Asplund, LenaMFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Bengtsson, AngelikaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bengtsson, JennyVJasakfråganStockholms län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
  Bieler, PaulaSDNejsakfråganKalmar län
  Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
  Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, JanLJasakfråganStockholms län
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bylund, LinusSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaLJasakfråganJönköpings län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
  Danielsson, StaffanCJasakfråganÖstergötlands län
  Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
  Dioukarev, DennisSDNejsakfråganJönköpings län
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ekeroth, KentSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDNejsakfråganSkåne läns västra
  Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
  Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
  Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
  Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Felten, OlleSDNejsakfråganSödermanlands län
  Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
  Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Finnborg, ThomasMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Forsberg, AndersSDNejsakfråganMalmö kommun
  Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
  Gamov, PavelSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Ghasemi, TinaMJasakfråganStockholms kommun
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
  Hagwall, AnnaSDNejsakfråganVästerbottens län
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
  Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
  Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, StigVJasakfråganVästmanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Heydari, ShadiyeSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holm Barenfeld, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
  Jeppsson, PeterSFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Wiwi-AnneVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
  Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
  Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, HeidiSDNejsakfråganHallands län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
  Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
  Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Kristersson, UlfMJasakfråganSödermanlands län
  Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
  Larsson, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
  Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
  Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
  Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
  Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Mouneimne, JamalSJasakfråganVästerbottens län
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySFrånvarandesakfråganUppsala län
  Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
  Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
  Nissinen, JohanSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
  Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ohlsson, BirgittaLJasakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
  Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
  Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
  Richtoff, RogerSDNejsakfråganSkåne läns västra
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
  Romson, ÅsaMPJasakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Rågsjö, KarinVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
  Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
  Skalin, JohnnySDNejsakfråganHallands län
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
  Ståhl, JimmySDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Sundin, MathiasLJasakfråganÖstergötlands län
  Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
  Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
  Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDFrånvarandesakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Tysklind, LarsLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
  Ullenhag, ErikLJasakfråganStockholms kommun
  Unander, HansSJasakfråganDalarnas län
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
  Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
  Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
  Weimer, MariaLFrånvarandesakfråganUppsala län
  Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
  Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
  Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
  Wigh, HannaSDNejsakfråganNorrbottens län
  Wiklander, TonySDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
  Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
  Åkerlund, JonasSDNejsakfråganVästmanlands län
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AnetteMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Örnebjär, ChristinaLJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
  Östberg, ChristinaSDNejsakfråganKalmar län
  Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun
 3. Vagabonderande strömmar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:1140 av Jan Lindholm (MP).