Vapenfrågor

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2022

Beslut

Regeringen uppmanas att se över ett stort antal vapenfrågor (JuU28)

Riksdagen riktade tretton uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen angående vapenfrågor. Frågorna gäller bland annat regler för vapeninnehav, EU:s vapendirektiv, regler för vapensamlare och tillsyn av skjutbanor.

Enligt uppmaningarna bör regeringen se över

 • EU:s vapendirektiv
 • vapenlagstiftningen
 • ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden
 • handläggning av vapenlicensärenden
 • tidsbegränsade licenser
 • synnerliga skäl i vapenlagen
 • licenshantering vid vapenbyte
 • krav för vapenlicens
 • utökad vapengarderob
 • europeiskt skjutvapenpass
 • handel med vapen
 • tillsyn av skjutbanor
 • regelverket för vapensamlare.

Tillkännagivandena kom när riksdagen behandlade cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om EU:s vapendirektiv, översyn av vapenlagstiftningen, ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden, handläggningen av vapenlicensärenden, tidsbegränsade licenser, synnerliga skäl i vapenlagen, licenshantering vid vapenbyte, krav för vapenlicens, utökad vapengarderob, europeiskt skjutvapenpass, handel med vapen, tillsynsansvaret för skjutbanor och regelverket för vapensamlare. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1 samt reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31

Regeringen uppmanas att se över ett stort antal vapenfrågor (JuU28)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar tretton uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen angående vapenfrågor. Frågorna gäller bland annat regler för vapeninnehav, EU:s vapendirektiv, regler för vapensamlare och tillsyn av skjutbanor.

Enligt uppmaningarna bör regeringen se över

 • EU:s vapendirektiv
 • vapenlagstiftningen
 • ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden
 • handläggning av vapenlicensärenden
 • tidsbegränsade licenser
 • synnerliga skäl i vapenlagen
 • licenshantering vid vapenbyte
 • krav för vapenlicens
 • utökad vapengarderob
 • europeiskt skjutvapenpass
 • handel med vapen
 • tillsyn av skjutbanor
 • regelverket för vapensamlare.

Förslagen om tillkännagivanden kom när justitieutskottet behandlade cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.