Onsdag den 4 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:107

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:107

Onsdagen den 4 maj 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 april

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2021/22:FPM79 Direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information COM(2022) 143

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2021/22:235 Sekretess hos två kommissioner

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

 

4

2021/22:4636 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

5

2021/22:4647 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

6

2021/22:4657 av Rickard Nordin m.fl. (C)

MJU

7

2021/22:4661 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

8

2021/22:4664 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

9

2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

MJU

 

med anledning av prop. 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

 

10

2021/22:4668 av Ulla Andersson m.fl. (V)

SkU

11

2021/22:4672 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

12

2021/22:4673 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

SkU

13

2021/22:4678 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

14

2021/22:4680 av Gulan Avci m.fl. (L)

SkU

15

2021/22:4683 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

med anledning av prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

 

16

2021/22:4644 av Tony Haddou m.fl. (V)

SfU

17

2021/22:4667 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

SfU

18

2021/22:4676 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

19

2021/22:4681 av Robert Hannah m.fl. (L)

SfU

20

2021/22:4685 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

 

EU-dokument

 

21

COM(2022) 142 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 juni 2022

NU

22

COM(2022) 151 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 juni 2022

MJU

23

COM(2022) 179 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mildra konsekvenserna för fiskeverksamheten av Rysslands militära aggression mot Ukraina och för att begränsa effekterna på leveranskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter av de marknadsstörningar som orsakas av den militära aggressionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 juni 2022

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2021/22:FiU23 Riksbankens förvaltning 2021

 

25

Bet. 2021/22:FiU34 Offentlig upphandling

17 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:UbU20 Forskning

24 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

27

Bet. 2021/22:TU11 Cykelfrågor

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

28

Bet. 2021/22:MJU23 Vattenvård

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

29

Bet. 2021/22:SfU18 Ekonomisk familjepolitik

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

30

Bet. 2021/22:UU6 Internationellt utvecklingsbistånd

19 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

31

Bet. 2021/22:SoU19 Socialtjänstens arbete m.m.

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2021/22:KrU6 Kulturarvsfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

33

Bet. 2021/22:KrU9 Kultur och fritid för barn och unga

9 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

34

Bet. 2021/22:SkU22 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

 

35

Bet. 2021/22:SkU23 Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

 

36

Bet. 2021/22:SkU14 Företag, kapital och fastighet

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

37

Bet. 2021/22:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

60 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

38

Bet. 2021/22:SoU24 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

7 res. (M, SD, V, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

39

Bet. 2021/22:JuU18 Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

4 res. (S, C, V, MP)

40

Bet. 2021/22:JuU22 Polisfrågor

64 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

41

Bet. 2021/22:JuU27 Unga lagöverträdare

32 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

42

Bet. 2021/22:JuU28 Vapenfrågor

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

43

Bet. 2021/22:NU19 Handelspolitik

80 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

44

Bet. 2021/22:NU20 Mineralpolitik

31 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

45

Bet. 2021/22:NU25 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

1 res. (MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.