Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2021

Beslut

Regeringen ska se till att det vidtas åtgärder för att rädda alm och ask (MJU15)

Regeringen ska ge en lämplig myndighet eller forskningsinstitut som till exempel Skogforsk i uppdrag att ta fram och genomföra ett växtförädlingsprojekt för att göra trädslagen alm och ask motståndskraftiga mot almsjuka och askskottsjuka. Det anser riksdagen, som riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att den behandlade cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som rör skogspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en hållbar skogspolitik, bioekonomi, nyckelbiotoper, skydd av skog och EU:s skogsstrategi.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2020/21:729 yrkande 38 och 2020/21:3356 yrkande 22 ett tillkännagivande om att regeringen ska ge lämplig myndighet eller forskningsinstitut, t.ex. Skogforsk, i uppdrag att ta fram och genomföra ett växtförädlingsprojekt för resistens mot almsjuka respektive askskottsjuka. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-16, 2021-04-06

Regeringen ska se till att det vidtas åtgärder för att rädda alm och ask (MJU15)

Regeringen ska ge en lämplig myndighet eller forskningsinstitut som till exempel Skogforsk i uppdrag att ta fram och genomföra ett växtförädlingsprojekt för att göra trädslagen alm och ask motståndskraftiga mot almsjuka och askskottsjuka. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om tillkännagivande lades fram i samband med att utskottet behandlade cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som rör skogspolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en hållbar skogspolitik, bioekonomi, nyckelbiotoper, skydd av skog och EU:s skogsstrategi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.