Politiken för global utveckling (PGU)

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Regeringens arbete med politiken för global utveckling och Agenda 2030 har behandlats (UU21)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om politiken för global utveckling, PGU och genomförandet av Agenda 2030. Syftet med PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom samstämmiga beslut. I skrivelsen redogör regeringen för sitt arbete med detta under åren 2016-2017.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-04-19, 2018-05-03, 2018-05-17, 2018-05-24

Regeringens arbete med politiken för global utveckling och Agenda 2030 har behandlats (UU21)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om politiken för global utveckling, PGU och genomförandet av Agenda 2030. Syftet med PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom samstämmiga beslut. I skrivelsen redogör regeringen för sitt arbete med detta under åren 2016-2017.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som behandlats samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.