Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Nya villkor för presstödet till dagstidningar (KU40)

Riksdagen sade i huvudsak ja till regeringens förslag om nya villkor för driftsstödet till dagstidningar, det så kallade presstödet. Ändringarna innebär följande. Presstödet höjs med 10 procent för samtliga tidningskategorier utom för storstadstidningarna. För att underlätta starten av nya tidningar sänks gränsen för den abonnerade upplagan från 2 000 till 1 500 exemplar. Lågfrekventa dagstidningar stimuleras att öka upplagan genom en trappa där stödet höjs i takt med antalet abonnenter och utgivningsdagar. Möjligheten att få stöd under en övergångsperiod för tidningar som inte når upp till gränsen för lägsta upplaga tas bort. Möjligheten att få särskilt presstöd för dagstidningar som huvudsakligen distribueras i utlandet upphör. Riksdagen vill göra två ändringar i regeringens förslag. När det gäller det sammanlagda årliga presstödet till storstadstidningar föreslår utskottet att det ska sänkas med 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år. Riksdagen anser också att den lägsta gränsen för eget redaktionellt material ska vara 55 procent. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till en motion om driftsstödet till storstadstidningar Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-18
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-02
Trycklov: 2006-06-02
Reservationer 4
Betänkande 2005/06:KU40

Nya villkor för presstödet till dagstidningar (KU40)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag om nya villkor för driftsstödet till dagstidningar, det så kallade presstödet. Ändringarna innebär följande. Presstödet höjs med 10 procent för samtliga tidningskategorier utom för storstadstidningarna. För att underlätta starten av nya tidningar sänks gränsen för den abonnerade upplagan från 2 000 till 1 500 exemplar. Lågfrekventa dagstidningar stimuleras att öka upplagan genom en trappa där stödet höjs i takt med antalet abonnenter och utgivningsdagar. Möjligheten att få stöd under en övergångsperiod för tidningar som inte når upp till gränsen för lägsta upplaga tas bort. Möjligheten att få särskilt presstöd för dagstidningar som huvudsakligen distribueras i utlandet upphör. Konstitutionsutskottet vill göra två ändringar i regeringens förslag. När det gäller det sammanlagda årliga presstödet till storstadstidningar föreslår utskottet att det ska sänkas med 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år. Utskottet anser också att den lägsta gränsen för eget redaktionellt material ska vara 55 procent. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-13
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K30 yrkande 1 och 2005/06:K32 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

2. Driftsstödet till storstadstidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att det sammanlagda årliga driftsstödet till storstadstidningar skall sänkas med 4,5 miljoner kronor. Sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:K33 yrkande 1, bifaller delvis proposition 2005/06:201 punkt 2 i denna del och avslår motion 2005/06:K31 yrkande 1.

3. Eget redaktionellt material

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att den lägsta andelen eget redaktionellt material som en tidning skall ha är 55 %.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:201 punkt 1.

4. Godkännande av regeringens förslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslagit om
förändring av driftsstödets nivåer utom när det gäller storstadstidningar (punkt 2),
sänkt gräns för abonnerad upplaga (punkt 3),
höjt driftsstöd vid större upplaga och ökad utgivning (punkt 4),
höjd täckningsgrad för lågfrekventa dagstidningar (punkt 5),
avveckling och upphörande av driftsstöd i vissa fall (punkt 6),
utökade möjligheter för marknadsföringskampanjer (punkt 7),
driftsstöd i särskilt fall (punkt 8),
begränsat driftsstöd (punkt 9) och
ikraftträdande (punkt 10).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:201 punkterna 2 i denna del och 3-10.

5. Avveckling av presstödet i två etapper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K30 yrkande 2.

6. Omedelbart avskaffande av driftsstödet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K32 yrkande 3.

Reservation 3 (fp)

7. Avveckling av resterande delar av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K32 yrkandena 1 och 4.

Reservation 4 (fp)

8. Nivåer för driftsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K33 yrkande 2.

9. Utredning av sammanslagna och uppköpta tidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K31 yrkande 2.