Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Ändrade mediegrundlagar (KU2)

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Ändringarna innebär bland annat att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa eller genetiska uppgifter.

Förslaget innebär också att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Den 30 maj 2018 antog riksdagen förslagen om grundlagsändringar som vilande. Nu har riksdagen slutligt antagit grundlagsändringarna. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Antar slutligt det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Bifall till proposition 2017/18:49 punkt 3 om ändringar i tillämpningslagen. Delvis bifall till proposition 2016/17:222 punkt 2.1 om ändringar i brottsbalken om olaga hot och förolämpning. Bifall till proposition 2017/18:59 punkt 2.2 om ändringar i brottsbalken om hets mot folkgrupp. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 3 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
bet 2018/19:KU2

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25, 2018-10-18

Ändrade mediegrundlagar (KU2)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). De föreslagna ändringarna handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Ändringarna innebär bland annat att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa eller genetiska uppgifter.

Förslaget innebär också att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Den 30 maj 2018 antog riksdagen förslagen om grundlagsändringar som vilande. Nu föreslår konstitutionsutskottet att riksdagen slutligt antar grundlagsändringarna. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vilande förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.


2. Ändringar i tillämpningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:49 punkt 3.

3. Ändringar i brottsbalken om olaga hot och förolämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i de delar det avser 4 kap. 5 § och 5 kap. 3 § med den ändringen att i 4 kap. 5 § andra stycket 1 ordet "förstärks" byts mot "förstärkts".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:222 punkt 2.1.

4. Ändringar i brottsbalken om hets mot folkgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i de delar det avser 16 kap. 8 § brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:59 punkt 2.2 och avslår motionerna

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

2017/18:3955 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2.2 och

2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 1.2.