Ändrade mediegrundlagar

Proposition 2017/18:49

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-12-05
Bordlagd
2017-12-05
Hänvisad
2017-12-06
Motionstid slutar
2018-01-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ändrade mediegrundlagar

Regeringens proposition 2017/18:49

Ändrade mediegrundlagar

Prop.

2017/18:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 30 november 2017
Margot Wallström
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås språkliga och redaktionella ändringar i tryck- frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att underlätta förståelsen och tillämpningen av dessa grundlagar.
I propositionen föreslås vidare ändringar i vissa bestämmelser i tryck- frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar grundlagsskyddet för publiceringar på internet. Bland annat föreslås att en utgivare av en databas under vissa förutsättningar inte ska kunna hållas ansvarig för material

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.