Onsdag den 14 november 2018

Kammarens föredragningslistor 2018/19:16

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:16

Onsdagen den 14 november 2018

Kl.

09.00

 

Prövning av förslaget till statsminister

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Prövning av förslaget till statsminister

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 oktober

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

3

Bet. 2018/19:KU2 Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

 

4

Bet. 2018/19:KU3 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

 

5

Bet. 2018/19:KU4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

 

6

Bet. 2018/19:KU7 EU-arbetet i riksdagen

3 res. (SD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

7

Bet. 2018/19:KrU2 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

12 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

8

Bet. 2018/19:FiU15 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2018/19:SkU2 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

 

10

Bet. 2018/19:SkU3 Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

 

11

Bet. 2018/19:SkU4 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

1 res. (SD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

12

Bet. 2018/19:JuU4 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

13

Bet. 2018/19:TU2 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

2 res. (KD, L)

 

Civilutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2018/19:CU2 En ny regional planering

3 res. (V, L)

15

Bet. 2018/19:CU3 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.