Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Proposition 2016/17:222

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-05
Bordlagd
2017-09-07
Hänvisad
2017-09-12
Motionstid slutar
2017-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:222

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga

Prop.

integriteten

2016/17:222
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 31 augusti 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. För att anpassa det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten till teknik- och samhällsutvecklingen föreslår regeringen att skyddet stärks och moderniseras.
Det föreslås att ett nytt gradindelat

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU13
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet,Konstitutionsutskottet
  Utskottets förslag
  Delvis bifall,Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall,Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.