Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen från riksdagen. Det går att sortera på aktuella händelser, förslag, beslut och andra dokument.

Välj kategori

Senaste nytt

 • Öppet sammanträde i EU-nämnden

  Öppet sammanträdeEU-nämnden höll ett öppet sammanträde tisdagen den 25 juni. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 27–28 juni 2024.

 • Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

  PressRiksrevisorn Helena Lindberg har 189 600 kronor i månadslön från och med den 1 juli 2024. Riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner har 145 100 kronor i månadslön från samma tidpunkt. I förhållande till nuvarande lönenivåer är det en höjning med cirka 2,4 procent.

 • Rysslands aggressionskrig mot Ukraina på agendan för Europarådets parlamentariska församlings sommarsession

  InternationelltDen 24–28 juni hålls Europarådets parlamentariska församlings (PACE) sommarsession. Sju ledamöter från riksdagens delegation deltar i församlingen där bland annat utmaningarna för demokratin i Georgien samt Rysslands aggressionskrig mot Ukraina kommer att diskuteras.

 • Särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas

  DebattMåndagen den 24 juni håller riksdagen en särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar justitieminister Gunnar Strömmer (M).

 • Ja till avtal om försvarssamarbete med USA

  BeslutRiksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

 • Skatten ändras på tobak och nikotin

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa ändringar av beskattningen av tobak och nikotin. Ändringarna innebär bland annat att skatten på cigaretter, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent och att skatten på snus sänks med 20 procent.

 • Arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomster

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att den som ansöker om arbetslöshetsersättning måste uppfylla ett inkomstvillkor.

 • EU-nämnden sammanträder

  EuOnsdagen den 19 juni klockan 8.30 sammanträder EU-nämnden. Regeringen informerar och samråder med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikesfrågor, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, rådet för allmänna frågor, och rådet för jordbruk- och fiskefrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M), finansmarknadsminister Niklas Wykman (M), statssekreterare Christian Danielsson och statssekreterare Dan Ericsson.

 • Öppet sammanträde i EU-nämnden

  EuEU-nämnden höll ett öppet sammanträde fredagen den 14 juni. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett extra möte i kretsen av stats- och regeringschefer den 17 juni.

 • Chiles president besökte riksdagen

  TalmannenTalman Andreas Norlén tog den 14 juni emot Chiles president Gabriel Boric Font för ett möte i riksdagen. Vid mötet deltog även ledamöter från utrikes-, närings-, trafik- och utbildningsutskottet.

 • Finansutskottet föreslår att 25 miljarder överförs till Riksbanken från statens budget 2024

  Förslag till beslutFinansutskottet föreslår att riksdagen beslutar överföra 25 miljarder kronor från statens budget 2024 till Riksbanken för återställning av bankens eget kapital i år. Utskottet föreslår också två tillkännagivanden till regeringen om att ta fram lagförslag som bland annat rör Riksbankens självfinansiering på längre sikt.

 • Extra ändringsbudget: Finansutskottet föreslår ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Förslag till beslutFinansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

 • Ja från finansutskottet till regeringens ekonomiska vårproposition

  Förslag till beslutFinansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i vårpropositionen.

 • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet säger ja till avtal om försvarssamarbete med USA

  Förslag till beslutSammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA och att riksdagen beslutar om de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

 • Ja till regeringens vårändringsbudget

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2024. Ändringar av anslag görs i 22 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2024.

 • Insatsen ledsagning för personer med synnedsättning ses över

  BeslutRiksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena gäller ledsagning för personer med synnedsättning och det andra handlar om schablonbeloppet för assistansersättning.

 • Nya arvoden för statsråden

  PressStatsrådens arvoden höjs den 1 juli 2024 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet för statsministern uppgår därmed till 198 000 kronor per månad och för övriga statsråd till 156 000 kronor per månad. Höjningarna innebär en ökning med 3,7 procent.

 • Finansutskottet redovisar sin utvärdering av penningpolitiken 2023

  Förslag till beslutI sin utvärdering av penningpolitiken 2023 konstaterar finansutskottet att den förda penningpolitiken var väl avvägd med hänsyn tagen till vikten av att förankra förväntningarna vid inflationsmålet om 2 procent. Förtroendet för inflationsmålet upprätthölls och mot slutet av året hade inflationen sjunkit och låg nära målet. Dock anser utskottet att Riksbankens kommunikation kunde varit tydligare i ett par fall.

 • EU-nämnden sammanträder med regeringen

  EuFredagen den 14 juni klockan 9 sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för sysselsättningsfrågor, socialpolitiska frågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor – miljöfrågor – transport-, telekommunikations- och energifrågor samt allmänna frågor. Från regeringen deltar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L), statssekreterare Johan Höij, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), statssekreterare Johan Davidson och statssekreterare Dan Ericson.

 • Colombias president besöker riksdagen

  TalmannenTalman Andreas Norlén är den 12 juni värd för en middag med Colombias president Gustavo Petro Urrego i samband med presidentens officiella besök i Sverige. Besöket utgör höjdpunkten i firandet av årets 150 års-jubileum av bilaterala relationer mellan Sverige och Colombia.

Visa alla senaste nytt
Illustration: Valbås med EU-flagga bakom.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

EU-valet 2024

I början av juni var det val till Europaparlamentet. I Sverige hölls valet den 9 juni. Då valde medborgarna vilka som ska representera dem de kommande fem åren.

Val till Europaparlamentet 2024

KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.
Foto: Melker Dahlstrand

KU:s granskning av regeringen är klar

Konstitutionsutskottet, KU, höll öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. KU presenterade resultatet av granskningen på en pressträff 30 maj.

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Riksdagsförvaltningen ska ta fram en plan för hur den unika historiska miljön under Riksplan ska tillvaratas och göras tillgänglig för allmänheten i samband med den ombyggnad som planeras. Det är innebörden i det uppdrag som riksdagsstyrelsen gett riksdagsdirektören vid ett sammanträde i februari. 

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Ilustration av regeringsformen, människor och de tre kronorna
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Regeringsformen 50 år

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Den handlar om hur landet ska styras och utgör skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. I år fyller 1974 års regeringsform femtio år. 

Regeringsformen 50 år

Illustration av en presskonferens
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Bevaka riksdagsarbetet

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. 

Press

Illustration av person med dator.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Följ och prenumerera

Det finns flera olika sätt att bevaka riksdagens arbete och beslut.

Följ och prenumerera