Extra ändringsbudget: Finansutskottet föreslår ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Publicerad:

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina. 

Enligt förslaget handlar det om försvarsmateriel i form av exempelvis artilleriammunition, utrustning för satellitkommunikation, pansar-bandvagn 302 med ammunition samt stridslednings- och luftbevakningsflygplan ASC 890. Detta till ett värde om högst cirka 9,7 miljarder kronor. Försvarsmakten bedöms kunna avvara försvarsmaterielen under en begränsad tid. 

Det ekonomiska stödet omfattar bland annat utbildningsinsatser och säkerhetsskyddsåtgärder i Ukraina samt bidrag till fonder och bilaterala och multilaterala donationsprojekt som upprättats för att stödja landet. 

Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag att låta Sverige delta i det amerikanska programmet för återköp av äldre versioner av jaktrobotar av typen Rb 99 (AMRAAM) i syfte att skänka till Ukraina. Detta till ett värde av cirka 854 miljoner kronor. 

Statens budget påverkas

Sammantaget innebär förslagen att statens utgifter för 2024 ökar med cirka 2,3 miljarder kronor och att regeringen under 2024 får vidta åtgärder som innebär utgifter om ytterligare 10,8 miljarder kronor för åren 2025–2031.

Om ändringsbudgetar

Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är måndagen den 17 juni och för beslut  tisdagen den 18 juni 2024. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Finansutskottets betänkande 2023/24:FiU36 Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon: 070-766 31 62, e-post: hans.hegeland@riksdagen.se.