Till innehåll på sidan

Kommenterad dagordning jordbruks- och fiske 15 juli slutlig

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8A11

PDF

Kommenterad dagordning rådet

2024-07-08

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrarna) den 15 juli 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd:

Peter Kullgren

Förslagets innehåll:

På rådsmötet väntas det ungerska ordförandeskapet att redogöra för sitt arbetsprogram och sina prioriteringar inom jordbruks- och fiskeområdet.

På jordbrukssidan planerar ordförandeskapet att påbörja diskussioner om hur direktstödet och stöd för landsbygdsutveckling i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) kan stärka jordbrukarna och livsmedelssystemets konkurrenskraft samt förbättra möjligheterna för att leva på landsbygden. Ett särskilt fokus kommer vara på generationsväxling. Ordförandeskapet avser även ta fram rådsslutsatser om framtida GJP. Vidare väntas en löpande uppföljning av marknadssituationen och en diskussion om hur krisåtgärder kan utformas för att hantera risker för jordbrukarna på kort och lång sikt.

Ordförandeskapet kommer också initiera en diskussion om erfarenheterna av implementeringen av de strategiska GJP-planerna och den nya genomförandemodellen. Ordförandeskapet avser även att prioritera förhandlingar om de föreslagna ändringarna i den samlade marknadsordningen och direktivet om otillbörliga handelsmetoder.

På fiskesidan kommer ordförandeskapet prioritera att fastställa fiskemöjligheter för 2025. En annan viktig fråga för ordförandeskapet är att stärka konkurrenskraften för vattenbrukssektorn.

På djur-, växt- och livsmedelsområdet väntas ordförandeskapet fortsätta de pågående förhandlingarna om produktion och marknadsföring av växtförökningsmaterial och skogsodlingsmaterial, nya genomiska tekniker och förslagen om skydd av djur under transport samt hundars och katters välfärd och spårbarhet.

Ordförandeskapet ska därtill fortsätta förhandlingarna om förslaget om en övervakningsram för resilienta skogar.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen noterar informationen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling i miljö- och jordbruksutskottet eller EU-nämnden.

Fortsatt behandling av ärendet:

Ej aktuellt

Faktapromemoria: -

JORDBRUK

Icke lagstiftande verksamhet

4.Handelsrelaterade jordbruksfrågor - Information från kommissionen

- Diskussion

2 (6)

Ansvarigt statsråd: Johan Forssell

Förslagets innehåll:

Kommissionen kommer att informera om aktuella handelsrelaterade jordbruksfrågor inom WTO, frihandelsavtalsförhandlingar och viktigare bilaterala frågor.

Formella WTO-förhandlingar inom jordbruk har inte kommit i gång efter ministerkonferensen (MC13) i Abu Dhabi i februari 2024. Fokus för förhandlingsgruppen har snarare varit att komma överens om processuella riktlinjer för de kommande förhandlingarna än att diskutera substantiella texter. Det sker dock ett arbete inom WTO, där Brasilien har axlat rollen för en informell process om vägen framåt, och under hösten förväntas diskussionerna avancera desto mer.

Frihandelsavtalsförhandlingarna med EU:s handelspartners går långsamt framåt och de senaste månaderna har vissa tekniska framsteg skett med bland annat Indonesien och Thailand, även om det är långt kvar till slutliga överenskommelser.

Kommissionen förväntas också nämna det nyligen påbörjade arbetet med att utöka de produkter från Ryssland och Belarus som EU har pålagt med högre tullar. Även Kinas pågående antidumpningsutredning på fläsk och slaktbiprodukter från EU förväntas behandlas.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Det multilaterala samarbetet inom ramen för WTO är en prioritering för regeringen. Jordbruksförhandlingarna är centrala för WTO:s legitimitet och regeringen stödjer kommissionens delaktighet i förhandlingarna med att hitta sänkningar av handelsstörande åtgärder. Regeringen stödjer även EU:s frihandelsavtalsförhandlingar för att främja svenska exportintressen av jordbruks- och livsmedelsprodukter samt samarbeten och åtaganden om bland annat klimat, miljö, människors och djurs hälsa vad avser jordbruksrelaterade frågor.

Regeringen välkomnar kommissionens arbete med att fler ryska varor ska omfattas av EU:s tullhöjningar. Konkret innebär det att fler jordbruks- och livsmedelsprodukter, inklusive fisk, ska omfattas av kommande tullhöjningar.

3 (6)

Vad gäller Kinas antidumpingutredning på fläskkött så tillhör inte Sverige de EU-medlemsstater som kommer att drabbas av eventuella högre tullar eftersom ingen export sker till Kina, men regeringen följer frågan på nära håll.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Handelsrelaterade jordbruksfrågor var föremål för information i miljö- och jordbruksutskottet den 25 april och för samråd med EU-nämnden den 26 april 2024.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

5.Landsbygdsområdenas livskraft – generationsskifte och demografiska aspekter

- Diskussion

Ansvarigt statsråd: Peter Kullgren

Förslagets innehåll:

Ordförandeskapet har presenterat ett bakgrundsdokument som identifierar utmaningar och förutsättningar för levande landsbygder. Utmaningar anges bland annat handla om avfolkning, en åldrande befolkning och brist på tillgång till service.

Förutsättningar för levande landsbygder anges handla om att bland annat utveckla tillgång till service såsom skola, infrastruktur, näringsliv samt att skapa arbetstillfällen. Livskvalité och attraktivitet är viktiga aspekter för att stärka livskraften och behålla befolkningen på landsbygdsområden. Att attrahera unga människor anges vara avgörande för det långsiktiga välståndet på landsbygderna.

Ordförandeskapet föreslår att diskussionen i ministerrådet fokuserar på tre övergripande frågor; 1) hur landsbygdsåtgärder i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) på ett bättre sätt kan bidra till långsiktig livskraft i landsbygdsområdena, 2) hur synergier kan uppnås och förstärkas mellan

4 (6)

framtida GJP och andra relevanta politikområden och fonder, 3) vilka element i olika strategier och program som bör genomföras inom ramen för GJP och andra EU-fonder.

Förslag till svensk ståndpunkt:

En prioritering för regeringen är att hela Sverige ska fungera. Såväl EU- fonder som nationella medel är viktiga instrument för att bidra till utvecklingen på landsbygderna. Regelverken för olika EU-fonder behöver förenklas och den administrativa bördan bör inte öka. Regeringen anser att landsbygdsåtgärder inom den andra pelaren i GJP ska bidra till att ta vara på den potential som finns i landsbygderna.

För att främja näringslivet på landsbygderna behövs innovation, digitalisering kompetensförsörjning och affärsutveckling i små och medelstora företag. För att landsbygderna ska vara attraktiva platser att leva, bo och verka på behövs utveckling av offentlig och kommersiell service. Attraktiva landsbygder förutsätter också en god infrastruktur och goda transportmöjligheter. För att stärka den lokala utvecklingen behöver det civila samhällets engagemang främjas, liksom ungas delaktighet i sin bygds utveckling. Insatser för att säkra generationsväxling inom jordbruket har en stor betydelse för att säkra fortsatt livsmedelsproduktion.

Regeringen anser att en konsekvensanalys av hur åtgärder inom relevanta politikområden påverkar landsbygdernas utveckling är viktig.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

Övriga frågor

Jordbruk

6.Resultaten från det politiska forumet för främjande av forskning och innovation i länderna i Central- och Östeuropa inom ramen för hållbar förvaltning av naturresurser, säkra livsmedelssystem och utveckling

5 (6)

av en biotillverkningspolitik (Bryssel den 4 juli 2024)

- Information från ordförandeskapet

Ordförandeskapet väntas informera om resultatet från ordförandeskapets forum med fokus på hållbar naturresursförvaltning, livsmedelssystemsäkerhet och utveckling av biotillverkningspolitik som ägde rum i Bryssel den 4 juli. Forumet arrangerades i samarbete med BIOEAST- initiativet (ett central- och östeuropeiskt initiativ för kunskapsbaserat jordbruk, vattenbruk och skogsbruk inom bioekonomi) med det primära målet att engagera alla EU:s medlemsländer i en omfattande dialog om forskning, innovation och utvecklingsprioriteringar som är särskilt anpassade till Östeuropa.

6 (6)