Kommenterad dagordning EPSCO 16 juli 2024

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8A0F

PDF

Kommenterad dagordning rådet

2024-07-08

A2024/00897

Arbetsmarknadsdepartementet

Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) 16 juli 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Icke-lagstiftande verksamhet

3.Den europeiska planeringsterminen 2024: Brist på arbetskraft och kompetens i EU

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjedebatt.

Ansvarigt statsråd:

Johan Pehrson

Dokument:

11630/24

Förslagets innehåll:

Rådets ska, mot bakgrund av underlagen under dagordningspunkten, föra en diskussion inom ramen för den europeiska planeringsterminen om brist på arbetskraft och kompetens i EU.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att en diskussion hålls inom ramen för den europeiska planeringsterminen om brist på arbetskraft och kompetens i EU.

Regeringen avser att i diskussionen lyfta fram vikten av en väl fungerande matchning på arbetsmarknaden för att motverka rådande arbetskrafts- och kompetensbrist för att stärka Europas konkurrenskraft. En del i detta är satsningar på utbildning för arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden och saknar efterfrågad kompetens. Regeringen avser vidare att lyfta fram större möjligheter till livslångt lärande och omställning för att kunna tillgodose framtidens behov av utbildad arbetskraft. Regeringen avser också lyfta fram vikten av att involvera arbetsmarknadens parter.

En central utgångspunkt för regeringen är respekt för fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna, nationella system avseende arbetsmarknad, sociala frågor och på skatte- och utbildningsområdet samt för principerna om subsidiaritet och proportionalitet. Det är viktigt att den europeiska planeringsterminen fokuserar på de övergripande målen att säkerställa sunda offentliga finanser, förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser, och främja hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt och välfungerande arbetsmarknader.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Samråd om den europeiska planeringsterminen på EPSCO-rådet skedde senast den 14 juni 2024. Frågan har därutöver varit uppe inför andra rådsformationers möten. Årets landsspecifika rekommendationer har inte tidigare behandlats i nämnden.

Fortsatt behandling av ärendet:

De landsspecifika rekommendationerna behandlas även på Ekofinrådet den 16 juli.

Faktapromemoria: -

2 (6)

a)Bidrag till sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter av de landsspecifika rekommendationerna

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Godkännande.

Ansvarigt statsråd:

Johan Pehrson

Anna Tenje

Dokument:

11632/24

Förslagets innehåll:

Den 19 juni 2024 publicerade kommissionen det så kallade vårpaketet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Vårpaketet innehåller bland annat förslag till årets landsspecifika rekommendationer.

Rekommendationerna baseras på en analys av medlemsstaternas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram som lämnades in i april 2024. Kommissionens landrapporter, som publicerades samtidigt som rekommendationerna, utgör också ett analytiskt underlag.

I likhet med förra året har Sverige i år fått fyra rekommendationer, varav en ligger inom det sysselsättnings- och socialpolitiska området. Denna rör förbättring av utbildningsresultaten för elever från mindre gynnade socioekonomisk bakgrund och invandrarbakgrund samt att utveckla arbetskraftens kompetens särskilt för mindre gynnade grupper och personer med invandrarbakgrund, genom riktade åtgärder och resurser för att förbättra deras integration på arbetsmarknaden. Övriga tre rekommendationer ligger helt eller delvis inom det ekonomiska och finanspolitiska området.

Förslag till svensk ståndpunkt:

3 (6)

Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsstaterna. Det är sedan upp till varje medlemsland att välja hur man förhåller sig till rekommendationerna.

Regeringen föreslår att Sverige vid rådsmötet ställer sig bakom godkännande av de sysselsättnings-och socialpolitiska delarna i de landsspecifika rekommendationerna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Arbetsmarknadsutskottet informerades den 13 juni om det kommande vårpaketet. Socialförsäkringsutskottet och socialutskottet informerades om det kommande vårpaketet den 30 maj. EU-nämnden informerades om vårpaketet den 14 och 19 juni, inför att det skulle presenteras i Epsco och Ekofin den 20 respektive 21 juni.

Årets landsspecifika rekommendationer har inte tidigare behandlats i nämnden.

Fortsatt behandling av ärendet:

EPSCO ska vid sitt möte i juli godkänna sysselsättnings-och socialpolitiska aspekter av de landspecifika rekommendationerna. På motsvarande sätt godkänner Ekofinrådet samma dag ekonomisk-politiska aspekter varefter även Allmänna rådet och Europeiska rådet ställer sig bakom helheten. Slutligt formellt antagande väntas ske på ett rådsmöte under i hösten.

Faktapromemoria: -

b)Bedömning av de landsspecifika rekommendationerna för 2024 och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2023

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Godkännande.

Ansvarigt statsråd:

Johan Pehrson

4 (6)

Anna Tenje

Dokument:

Kompletteras

Förslagets innehåll:

Sysselsättningskommittén (EMCO) och Kommittén för socialt skydd (KST) har, i likhet med tidigare år, utarbetat ett gemensamt yttrande med sammanfattande kommentarer baserat på kommittéernas granskningar av medlemsstaternas nationella åtgärder utifrån landspecifika rekommendationer på det sysselsättnings-och socialpolitiska området.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet ställer sig bakom att yttrandet från Sysselsättningskommittén och Kommittén för socialt skydd godkänns.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Samråd om den europeiska terminen på EPSCO-rådet skedde senast den 14 juni 2024. Frågan har därutöver varit uppe inför andra rådsformationers möten.

Arbetsmarknadsutskottet informerades om den europeiska planeringsterminen senast den 13 juni. Socialförsäkringsutskottet och socialutskottet informerades den 30 maj.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

4.Social integration av personer med funktionsnedsättning: stödja återinträde på arbetsmarknaden

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjedebatt.

Ansvarigt statsråd:

5 (6)

Johan Pehrson

Dokument:

11572/24

Förslagets innehåll:

Rådet ska föra en riktlinjedebatt om social inkludering av personer med funktionsnedsättning på EU- och medlemsstatsnivå med fokus på stöd till målgruppen för övergång eller återgång till arbetsmarknaden.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar riktlinjedebatten. Regeringen avser att i riktlinjedebatten betona vikten av att medlemsstaterna stöttar personer med funktionsnedsättning som är i behov av stöd för att övergå, eller återgå, till arbete eller utbildning. I detta sammanhang är deltagande i utbildning samt stöd från arbetsmarknadspolitiken viktigt. Regeringen avser nämna att det för svensk del kan vara fråga om såväl ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser som olika typer av särskilda insatser för att underlätta anställningen av personer i målgruppen genom att kompensera för funktionsnedsättningen. Regeringen avser vidare betona vikten av att ha kontakt och dialog med organisationer inom funktionsrättsrörelsen. En central utgångspunkt för regeringen är respekt för fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna, nationella system avseende arbetsmarknad, sociala frågor och på skatte- och utbildningsområdet samt för principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för behandling i riksdagen tidigare.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

6 (6)